Відмінності між версіями «Хома Ірина Борисівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Основні наукові публікації)
(Основні наукові публікації)
Рядок 95: Рядок 95:
  
 
12. Хома І.Б. Вплив маркетингової політики на систему забезпечення економічноїзахищеності підприємства / І.Б. Хома // Вісник Національного університету  «Львівська політехніка» «Логістика». – Львів:Вид-во НУ ЛП. – 2012. - № 749. – С. 305-310.
 
12. Хома І.Б. Вплив маркетингової політики на систему забезпечення економічноїзахищеності підприємства / І.Б. Хома // Вісник Національного університету  «Львівська політехніка» «Логістика». – Львів:Вид-во НУ ЛП. – 2012. - № 749. – С. 305-310.
 
  
 
13. Хома І.Б.Встановлення тенденцій взаємозв’язку між видом фінансової стійкості тадіагностованою величиною рівня економічної захищеності підприємства / І.Б. Хома// Научный журнал: Сборник научных трудов SWorld “Современные проблемы и путиих решения в науке, транспорте, производстве и образовании ‘2012”(международная наукометрическая база РИНЦ SCIENCE INDEX). – Выпуск 4. – Том 31.– Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – С. 59-71; ЦИТ: 412-0568.
 
13. Хома І.Б.Встановлення тенденцій взаємозв’язку між видом фінансової стійкості тадіагностованою величиною рівня економічної захищеності підприємства / І.Б. Хома// Научный журнал: Сборник научных трудов SWorld “Современные проблемы и путиих решения в науке, транспорте, производстве и образовании ‘2012”(международная наукометрическая база РИНЦ SCIENCE INDEX). – Выпуск 4. – Том 31.– Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – С. 59-71; ЦИТ: 412-0568.

Версія за 11:33, 20 травня 2014

Хома Ірина Борисівна
IHoma200.jpg
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність прикладна математика
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів


Освіта

Хома Ірина Борисівна здобула повну вищу освіту, закінчила з відзнакою Львівський політехнічний інститут за спеціальністю: прикладна математика (1992). З 1992 року і дотепер працює у Національному університеті «Львівська політехніка»: стажист-дослідник (1992-1994), аспірант каф. економіки, фінансів та обліку (ЕФО) (1994-1997), асистент каф. ЕФО (1997-1998), старший викладач (1998-2000), доцент кафедри фінансів (2000 – дотепер).

Спеціаліст у галузі фінансових інструментів господарювання в умовах ринкової економіки. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організація управління і планування діяльності промислово-фінансових груп в системі регулювання економіки»; кандидат економічних наук (1999); вчене звання: доцент (2002), докторант кафедри фінансів з 2011 року.


Наукові інтереси

Економіко-математичне моделювання економічної ефективності систем корпоративного управління та розроблення методів діагностики економічної захищеності промислових підприємств. Є автором понад 200 робіт (наукові статті, тези доповідей, навчальні посібники, науково-методичні розробки). Зокрема веде наукову роботу з аспірантами і студентами.


Основні наукові публікації

Монографії

1. Хома І.Б.Концепція оцінювання інвестиційної захищеності промислового підприємства: монографія / О.Є. Кузьмін, І.Б. Хома. – Т. 2, Розділ2. – С. 250-281 // Монографія„Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національноїекономіки України” / За ред. чл.-кор. НАПН України, д.е.н., проф. І.М.Грищенка, д.е.н., проф. В.М. Узунова; д.е.н., проф. М.П. Денисенка. – К.:Видавництво «Маклаут», 2013. – 464 с.

2. Хома І.Б. Формування та використання систем діагностикиекономічної захищеності промислового підприємства: монографія / І.Б.Хома. - Львів:Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2012. – 504 с.

3. Хома І.Б. Механізм виявлення елементів «тіньової»діяльності в системі управління економічною безпекою підприємств: монографія / О.Є. Кузьмін, І.Б. Хома. - Розділ2.3. – С. 222-245 // Монографія„Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктівгосподарювання” / За ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси:ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. – 636 с.

4. Хома І.Б.Моделювання системи управління фінансовими потоками реального сектору економікив умовах встановлення контролю над величиною «хаосності» ринку: монографія /І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома. – Розділ 1. – С. 9-33 // Математичні моделірегулювання фінансових потоків / П.П. Костробій, І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома, Б.В.Гнатів, І.І. Кавалець, В.І. Алєксєєв. – Львів: Видавництво «Растр – 7», 2012. –134 с.

5. Хома І.Б.Забезпечення системного контролю економічної захищеності підприємств в умовахринку: монографія / І.Б. Хома. – Розділ 2.4. – С. 84-98 //Инновационный подход к развитиюпредприятий, отраслей, комплексов / Заматер. Межд. научн. симпозиума «Достижения современной науки». – В 2 книгах. К.1. / Под общ. ред. С.В. Куприенко; (международная наукометрическая база РИНЦSCIENCE INDEX). - Одесса: Куприенко С.В., 2012. – 145 с.: ил., табл.

6. Хома І.Б.Методологія діагностики стану інвестиційної захищеності промислового підприємстваза структурною класифікацією показників-індикаторів: монографія / І.Б. Хома. –Розділ 4.9. – С. 48-62 // Становлення економіки України упіслякризовий період: ризики та проблеми розвитку. – Частина 2. / Під ред.д.е.н., проф. О.О.Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 416 с.

7. Хома И.Б.Оценка инновационной деятельности всистеме контроля уровня экономической безопасности промышленного предприятия: монография / И.В. Алексеев, И.Б. Хома. – Раздел 5.3.– С. 178-193 // Монография „Капитализация предприятий: теория и практика” /под. ред. д.э.н., проф. И.П. Булеева, д.э.н., проф. Н.Е.Брюховецкой; НАНУкраины, Ин-т экономики промышленности; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с.

8. Хома І.Б.Концептуальні підходи до методології виявлення елементів «тіньової» діяльностіна промисловому підприємстві: монографія / І.Б. Хома. – Розділ 4.3. – С. 86-94// Актуальні питання розвитку сучасної економіки. – Частина 2. / Під ред.д.е.н., проф. О.О. Непочатенко, Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський»,2011. – 390 с.

9. Хома І.Б.Формування аналітичного інструментарію діагностики рівня фінансово-кредитноїзахищеності промислового підприємства: монографія / І.Б. Хома. – Розділ 3.16 –С. 149-157 // Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки. –Частина 2. / Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець«Сочінський», 2011. – 278 с.

10. Хома І.Б. Структурно-функціональна діагностика рівняекономічної безпеки машинобудівного підприємства: монографія / І.Б. Хома. – Львів:Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2010. – 232 с.

11. Хома І.Б.Реструктуризація фінансової системи нестійких виробничо-господарських структурна засадах трансформації механізму формування фінансових ресурсів: монографія /І.Б. Хома. – С. 26-37 // Управління у сферах фінансів, оподаткування,страхування і кредиту. – Харків: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 168с.

12. Хома І.Б.Інноваційні підходи в системі економіко-математичного моделюванняфінансово-кредитної діяльності виробничо-господарських структур: монографія /І.Б. Хома. – Розділ 7. – С. 125-149 // В кн.: О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, М.К.Колісник та ін. Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційногорозвитку виробничо-господарських структур. – Львів: Вид-во Національногоуніверситету «Львівська політехніка», 2007. – 152 с.


Статті у наукових фахових виданнях заперіод 2010-2014 рр.

1. Khoma I.B. Applied aspects in formation and application of diagnostics toolkit for enterprise innovation security (Прикладні аспекти формування та використання апарату діагностики інноваційної захищеності підприємства) / I.B. Khoma // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2014. - № 3 (153). – С. 220-229 (міжнародні наукометричні каталоги та бази даних: SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest).

2. Alekseyev I., Khoma I., Shpak N. Modelling of an impact of investment maintenance on the condition of economic protectability of industrial enterprises / I. Alekseyev, I. Khoma, N. Shpak // Econtechmod an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin–Cracow – 2013. – Vol. 2, No. 2. – P. 3-10.

3. Кузьмін О.Є., Алєксєєв І.В., Хома І.Б. Структурно-функціональна діагностика фінансово-економічної захищеності підприємства / О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома // Фінанси України. – 2013. - № 4 . – С. 106-116.

4. Khoma I. The method of phase trajectories in system diagnostics of economic protectability of industrial enterprise / I. Khoma // ECONTECHMOD an international quarterly journal on economics of technology and modelling processes. – Lublin, Poland. - 2013. - Vol. 2, No. 1. – P. 23-30.

5. Алєксєєв І.В., Хома И.Б. Диагностика экономической защищённости предприятия с применением поликритериальной оптимизации финансово-экономических показателей / И.В. Алексеев, И.Б. Хома // Журнал «Вестник Уральского Федерального университета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина». – Серия экономика и управление» (международная наукометрическая база РИНЦ SCIENCE INDEX). – Екатеринбург. - 2013. - № 2. – С. 112-122.

6. Хома І.Б., Кондакова Ю.В. Реструктуризація як елемент антикризового управління підприємством / І.Б. Хома, Ю.В. Кондакова // Науковий Вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 280-286.

7. Хома І.Б., Дубиніна М.І. Попит та пропозиція на цінні папери в умовах інтеграції до світового ринку фінансових послуг / І.Б. Хома, М.І. Дубиніна // Науковий Вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 273-280.

8. Хома І.Б., Дулиба Н.Г. Участь холдингових структур в процесі економічної реструктуризації дочірніх підприємств / І.Б. Хома, Н.Г. Дулиба // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ» (міжнародна наукометрична база РІНЦ SCIENCE INDEX). – Луганськ.: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – 2013. - № 1(9). – С. 89-95.

9. Khoma I.B. Ascertainment trends of relationship between type of financial stability and diagnosed amount of economic protectability level of enterprise / I.B. Khoma // Research Bulletin Sworld / in Modern scientific research and their practical application, edited by Alexandr G.Shibaev, Alexandra D.Markova. Vol. J11313 (Kupriyenko SV, Odessa, 2013) – URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/J11313.pdf (date: may 2013) – Article CID Number. – J11313-319 – P. 118-133. (международная наукометрическая база РИНЦ SCIENCE INDEX)

10. Хома И.Б. Подходы к применению метода трансверсальности в системно-комплексной диагностике экономической защищённости предприятия / И.Б. Хома // Научный журнал: Сборник научных трудов SWorld «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013» (международная наукометрическая база РИНЦ SCIENCE INDEX). – Выпуск 1. – Том 32. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – С. 87-95; ЦИТ: 113-0167.

11. Хома І.Б. Експрес-діагностуваннятенденцій стану економічної захищеності підприємства за показниками контролюінноваційної діяльності (Khoma I.B. Rapid diagnostics of trendsof economic protectability of enterprise by monitoring indicators ofinnovation) / І.Б. Хома // Науковий вісник Національного гірничого університету(міжнародна наукометрична базаScopus, тематичної бази Compendex у складі Engineering Village та баз EBSCOhost і ProQuest, каталогів періодичних видань Ulrichsweb Global Serials Directory, Index Copernicus Journal Master List та ResearchBib). – 2013. - № 4. – С. 101-106.

12. Хома І.Б. Вплив маркетингової політики на систему забезпечення економічноїзахищеності підприємства / І.Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». – Львів:Вид-во НУ ЛП. – 2012. - № 749. – С. 305-310.

13. Хома І.Б.Встановлення тенденцій взаємозв’язку між видом фінансової стійкості тадіагностованою величиною рівня економічної захищеності підприємства / І.Б. Хома// Научный журнал: Сборник научных трудов SWorld “Современные проблемы и путиих решения в науке, транспорте, производстве и образовании ‘2012”(международная наукометрическая база РИНЦ SCIENCE INDEX). – Выпуск 4. – Том 31.– Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – С. 59-71; ЦИТ: 412-0568.

14. Хома І.Б.Розроблення прикладної методики структурно-функціональної діагностикиекономічної захищеності промислового підприємства / І.Б. Хома //Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». – Луганськ.:Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – 2012. - № 2(6). – С.103-108.

15. Хома І.Б.Системний аналіз факторів та індикаторних показників стану економічноїзахищеності промислового підприємства / І.Б.Хома // Збірник наукових праць«Економічний аналіз». – Тернопіль. – ТНЕУ: Економічна думка, 2012. – Вип. 10. –Частина 3. – 412 с. – С. 406-411.

16. Хома І.Б.Аналіз відновлення економічної захищеності машинобудівних підприємств упіслякризовий період: вітчизняна та зарубіжна практика / І.Б. Хома //Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль:ТІ АПВ НААН, 2012. – Т.6 [32]. – С. 31-38.

17. Хома І.Б.Графічно-кількісне моделювання стану економічної захищеності промисловихпідприємств / І.Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економікита управління». – Львів: Вид-во НУ ЛП. – 2012. - № 725. – С. 231-241.

18. Хома І.Б.Аналіз впливу дестабілізуючих чинників на процес управління економічноюзахищеністю промислових підприємств / І.Б. Хома // Всеукраїнський науково-виробничийжурнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль: ТІ АПВ НААН, 2012. – Т.1[27]. –С. 146-156.

19. Хома І.Б.Формування сутності категорії «економічна захищеність» та встановлення їївзаємозв’язку зі структурними властивостями промислового підприємства / І.Б.Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджментта підприємництво в Україні: становлення і проблеми розвитку». – Львів: Вид-воНУ ЛП. – 2011. - № 714. – С. 265-273.

20. Хома І.Б.Методика визначення допустимої похибки при діагностуванні стану економічноїбезпеки підприємства / І.Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економікита управління». – Львів: Вид-во НУ ЛП. – 2011. - № 698. – С. 312-322.

21. Хома І.Б.Теоретико-методологічні засади формування основ діагностики економічноїзахищеності промислового підприємства / І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома //Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль:ТІ АПВ НААН, 2011. – Т. 5 [24]. – С. 137-143.

22. Хома І.Б.Механізм структурно-функціональної діагностики рівня економічної безпекипідприємства / І.Б. Хома // Збірник наукових праць «Вчені записки Університетуекономіки та права «КРОК»: «Держава та суб’єкти підприємництва: актуальнівиклики та економічна безпека» – Серія «Економіка». – К.: Дорадо-Друк, 2011. –Вип. 27. – Т.2. – С. 104-108.

23. Хома І.Б.Управління проблемним підприємством на основі діагностованого рівня економічноїбезпеки / І.Б. Хома // Науковий журнал Харківського національного економічногоуніверситету «Економіка розвитку». – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010. - № 4 (56). –С. 91-95.

24. Хома І.Б.Реакція внутрішнього і зовнішнього середовища на діагностовану величину рівняекономічної безпеки машинобудівного підприємства / І.Б. Хома // Науковийжурнал: Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. –2010. - № 5, т. 1. – Серія «Економічні науки». – Вип.158. – С. 152-156.


Навчальні посібники

1. Хома І.Б.,Турко В.В., Чубка О.М. Основи теорії фінансів: у схемах, таблицях та моделях: Навч.посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 244 с.

2. Хома І.Б.,Андрушко Н.І., Слюсарчик К.М. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – 2-ге вид. -Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 344 с.

3. Хома І.Б.Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств: Навч.-метод.посібник / І.Б. Хома, В.В. Турко. – 2-ге вид. - Львів: Видавництво Львівськоїполітехніки, 2012. – 328 с.

4. Хома І.Б.,Алєксєєв І.В., Тревого Л.С., Андрушко Н.І. Ринок фінансових послуг: Навч.посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко. – 2-ге вид. -Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2012. - 248 с.

5. Хома І.Б.Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / І.Б. Хома, Н.І. Андрушко, К.М. Слюсарчик. -Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 344 с.

6. Хома І.Б.Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств: Навч.-метод.посіб. / І.Б. Хома, В.В. Турко. - Львів: Вид-во Національного університету«Львівська політехніка», 2008. – 328 с.

7. Хома І.Б.Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С.Тревого, Н.І. Андрушко. - Львів: Видавництво Національного університету„Львівська політехніка”. – 2005. - 248 с.

8. Хома І.Б.Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій:Навч. посібник / І.В. Алєксєєв, А.С. Мороз, Є.М. Романів, І.Б. Хома. - Львів:Вид-во „Бескид Біт”. - 2003. – 152 с.

9. ХомаІ.Б. Статистика фінансового ринку (теоретичний матеріал, контрольніпитання, тестові завдання, вправи) / І.Б. Хома // Розділ навч. посібника 7.3(С. 202-234; С. 294-298; С. 532-544). В кн.: Навч. посіб. „Статистика:теоретичні засади і прикладні аспекти” / За наук. ред. проф. Р.В. Фещура – 2-евид. оновл. і допов. - Львів. Вид-во„Інтелект-Захід”, 2003. - 576 с.

10. АлєксєєвІ.В., Хома І.Б., Вівчар О.Й., Андрушко Н.І. Гроші та кредит: Навч.-метод.посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівськаполітехніка», 2000. – 56 с.

11. КузьмінО.Є., Березовська І.Б., Берченко М.М., Алєксєєв І.В., Хома І.Б., Малех П.І. Путівник в мережі Internet для економістів. – Львів:Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. – 96 с.


Кафедра фінансів