Савченко Юлія Теодозіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Савченко Юлія Теодозіївна
Савченко.jpg
Дата народження 8 липня 1980 року
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Поточне місце роботи старший викладач кафедри маркетингу і логістики

Освіта

У 2002 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг» та здобула кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва У 2016-018 роках - навчання в аспірантурі Національного Університету «Львівська політехніка». Захист дисертаційної роботи на тему «Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу створення складно-технічних систем» відбувся 27 березня 2019 року в Національному університеті «Львівська політехніка». Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики. 23 квітня 2019 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Професійна діяльність

Обіймає посаду старшого викладача кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Практичні та лабораторні заняття з таких дисциплін • Стратегічний маркетинг • Маркетинг • Економіко-математичні методи і моделі • Маркетингова товарна політика Здійснює керівництво бакалаврськими дипломними роботами студентів спеціальності «Маркетинг».

Наукові інтереси

дослідження стратегій розвитку підприємств різних галузей економіки, стратегічний маркетинг.

Вибрані публікації

 1. Iryna Lorvi, Inna Deineha, Liudmyla Danilova, Yuliia Savchenko, Olga Yusupova, Nataliia Tiahunova. Internationalization of sales marketing of agricultural enterprises in the conditions of developed informatization. Journal of Agriculture and Crops, Volume 8, Issue 3, July 2022.
 2. Рикованова І. С. Логістика постачання: навчальний посібник / І. С. Рикованова, О. Б. Гірна, Ю. Т. Савченко. – Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2021. – 104 c. (рекомендовано методичною комісією – протокол № 55 від 31 березня 2021 р.)
 3. Савченко Ю. Т. Особливості використання маркетингових заходів для диференціації підприємствами юридичного бізнесу у системі управління маркетингом [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2021. – № 11.
 4. Косар Н. С., Савченко Ю. Т., Кузьо Н. Є. Підвищення іміджу виробників пива в системі управління їх маркетинговою діяльністю // Економіка та держава. – 2021. – № 1. – С. 98–103.
 5. Глинський Н. Ю., Гірна О. Б., Савченко Ю. Т. Зміна парадигми управління слабоурбанізованими системами в умовах адміністративно-територіальної реформи // Інтелект ХХІ. – 2019. – № 6, ч. 1. – С. 44–50.
 6. Савченко, Ю.Т., Крикавський, Є.В. та Похильченко, О.А. 2018. Інтеграція Balanced scorecard в діагностичний апарат ланцюгів поставок. В: С.М. Ілляшенко, ред. Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції. Суми: Триторія. с. 200-220. (колективна монографія).
 7. Savchenko, Yu. а Krykavskyy, Ye., 2018. Formalization of the process of the strategic adaptation of the manufacturing company to integration of complex-technical systems in the supply chain. Технологический аудит и резервы производства, 1/4 (39), с. 56-64(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, DRIVER, BASE, Російський індекс наукового цитування, ResearchBib, Directory of Open Access Journals,WorldCat, EBSCO, CrossRef, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), Sherpa/Romeo, Open Access Articles).
 8. Савченко, Ю.Т., 2018. Актуалізація переходу підприємств-виробників складно-технічних систем ринку безпеки України від традиційного підходу управління до концепції управління ланцюгами поставок. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ», 1, с. 127-135 (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus).
 9. Савченко, Ю.Т., 2017. Технічні системи: сучасний аспект та характерні риси з погляду управління ланцюгами поставок. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», Випуск 27 частина 2, с. 47-55 (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus)
 10. Савченко, Ю.Т., 2017. Дослідження маркетингових каналів розподілу на ринку систем протипожежного захисту. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Серія «Логістика», 863, с. 185-191.
 11. Савченко, Ю.Т., 2015. Значення стратегії постачання у загальній стратегії розвитку машинобудівних підприємств у ланцюгу поставок. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Серія «Логістика», 833, с. 95-102.