Рисін Марія Віталіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рисін Марія Віталіївна
Rysin Mariia .jpg
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2001 р.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Рисін Марія Віталіївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Тема дисертації: „Організаційно-економічний механізм нарощування банками обсягів довгострокових кредитів” в Інституті регіональних досліджень НАН України (м. Львів) Науковий керівник: Лапішко М.Л., к.е.н., професор


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Політекономія (англійською мовою)
 • Економіка підприємства

Науково-дослідна робота

Основні напрямки наукових досліджень: Конкуренція на фінансовому ринку, розвиток ринку криптовалют, електронної комерції; макроекономічна політика

Вибрані публікації

Приймала участь в міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, стажуваннях Опубліковано понад 50 наукових праць, серед них: колективна монографія, статей у наукових фахових виданнях України , статті у виданнях, які включені до наукометричних баз даних та виданні іноземних держав, навчально-методичних видань.

 1. Рисін М.В. Інтеграція банківського та страхового капіталів як стратегія розвитку фінансового ринку / М.В. Рисін, М. С. Білокриницька // Збірник наук. праць, за результатами конференції Центру наукових технологій. – Харків - 2018. - [Електронний ресурс. ] – Режим доступу: http://sciencestudio.com.ua/conference
 2. Рисін М.В. Розвиток банкострахування в контексті побудови фінансового супермаркету/ М.В. Рисін., О.В. Безносюк // Збірник наук. праць за результатами Міжнародної інернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи». – Переяслав-Хмельницький. - 2018р. – [Електронний ресурс. ] – Режим доступу: https://humanitarica.webnode.com.ua/
 3. Rysin M. Legal status of cryptocurrencies as the financial instruments /М. Rysin // Restructuring Management. Development and Efficiency in the Face of Changes. Conference materials. – Cracow: Cracow University of economics, 17-20 October 2018.
 4. Рисін М.В. Правовий статус криптовалюти як фінансового інструменту / М.В. Рисін., В.В. Рисін, І.В. Федюк // Ефективна економіка. - № 11. - 2018 р. – [Електронний ресурс. ] –Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6647
 5. Abigael Kafutshi Makaya, Rysin M. Global aspect of digital banking development //Збірник наук. праць за результатами Міжнародної конференції «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи», організована ЛІ ДВНЗ УБС, 28.03.2018 р.
 6. Рисін М.В. Шляхи впровадження інноваційних банківських продуктів в умовах глобалізації/М.В. Рисін, І.В. Федюк //Вісник Університету банківської справи. Зб. Наук. праць. - ДВНЗ "Університет банківської справи",2017. - Випуск 3(30). - С. 71-76.
 7. Рисін М.В., Чаплинець А. В. Аналіз дистанційних послуг банків/ Збірник наукових праць за результатами IV Міжнародної наукової інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи», Переяслав-Хмельницький, 30.09.2017 року. : Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 13. ‒ С.16-22.
 8. Рисін М.В., Матківська Н. В. Фінансовий супермаркет як стратегія продажу фінансових послуг // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків :збірник тез XI Міжнародної науково-практичної конференції, 25-27 жовтня 2017 року/Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи". - Черкаси, 2017.
 9. Рисін М.В., Громек В. Історичні та правові аспекти розвитку конкуренції на фінансовому ринку // Глобальні виміри захисту економічної конкуренції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 жовтня 2017 р.). _Київ: ТОВ «Тенар». - 2017. – С 72-75.
 10. Рисін М.В., Рисін В.В. Цифровий банкінг як інструмент фінансових інновацій /Інтеграціця України в європейський і світовий фінансовий простір: збірник тез XII Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 року/Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи". - Львів, 2017. - С.92-95.
 11. Рисін М.В., Рисін В.В. Перспективи розвитку цифрового банкінгу на фінансовому ринку України /Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Зб. наук.праць. ‒ Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2017. - Випуск 2(124). - С.123-128.
 12. Рисін В.В., Рисін М.В. Управління моральним ризиком діяльності банків /Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір:,збірник тез XIМіжнародної науково-практичної конференції 19-20 травня 2016 року/Львівський навчально-науковий інститут "Університет банківської справи". - Львів – С.90-92.
 13. Рисін М.В. Напрями протидії поширенню морального ризику в банківському секторі в умовах кризи / В.В.Рисін, М.В.Рисін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2016. – Випуск 2(118). – С. 94-98.
 14. Рисін М.В., Процик М.І. Тенденції управління проблемними кредитами в умовах банківської кризи/ у збірнику наукових праць за результатами IV Міжнародної наукової інтернет-конференції «Гуманітарний досвід науки: досвід та перспективи», Переяслав-Хмельницький ,25.10.2016 року. : Зб. наук.праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 6. ‒ С.36-42.
 15. Рисін М.В., Козар Р.О. Методи оптимізації кредитного ризику банків / Підвищення стійкості економіки в умовах геополітичної нестабільності: національний та глобальний виміри: Матеріали наукових заходів (м. Київ, 2016 р.). – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016 – С.35-37.
 16. Рисін М.В., Зеліско В.О. Розвиток електронного банківського бізнесу як ключовий чинник конкурентної політики на фінансовому ринку / Сучасні механізми реалізації конкурентної політики України в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17 листопада 2016 р.). – Київ: КНУБА, 2016 – 100 с. – С.74-76.
 17. Рисін М.В., Слобода Л.Я. Управління проблемними кредитами банків в умовах економічної нестабільності/ Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук.праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 21. ‒ С.25-28.
 18. Рисін М.В. Джерела формування капіталу ендавмент-фонду вищого навчального закладу / М.В. Рисін, Ю.О. Цибульська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.- Випуск 2(112).– 2015. – С.123-128
 19. Rysin, M. (2014). Development of cooperation between banks and insurance companies in the context of globalization. Conference materials (P.31-33). – Wroclaw: Publishing house of Wroclaw University of Economics.
 20. Рисін М.В. Світовий досвід розвитку інтеграції банків та страхових компаній / М.В. Рисін , А.В. Гавриляк //Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 жовтня 2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 4. 59с. - С.32-35.
 21. Рисін М.В., Баб'як Ю. Особливості банківсько-страхової інтеграції в сучасних умовах/ М.В. Рисін., Ю. Баб’як // «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів ХХV Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 2 грудня 2019 р. – Переяслав, 2019. – Вип. 25. – C.21-26.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська

E-mail: tpeinem@gmail.com