Пшик-Ковальська Орися Остапівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пшик-Ковальська Орися Остапівна
Пшик.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 25 жовтня 1981 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність «Фінанси».
Галузь наукових інтересів Принципи планування зовнішньоекономічної діяльності
Кваліфікаційний рівень магістр
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник  : кандидат економічних наук, професор Козик Василь Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Пшик-Ковальська Орися Остапівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 25 жовтня 1981 року

Освіта

У 2003 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою та отримала диплом магістра за спеціальністю «Фінанси».

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Макроекономічне планування розвитку соціального житла в Україні» за спеціальністю 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Науково-педагогічний стаж складає 15 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • «Менеджмент»
  • «Міжнародна економіка»
  • «Національна економіка»
  • «Підприємництво та менеджмент»
  • «Міжнародний менеджмент та адміністрування бізнес структур»
  • «Митне оформлення іноземних інвестицій»

Науково-дослідна робота

• Протягом 2003 -2008 рр. брала участь у розробці держбюджетних тем ДБ/Інвест «Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій» (номер державної реєстрації 0102U001182, 2002-2003 рр.), ДБ/87ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації 0104U002289, 2004-2005 рр.), ДБ/Теор «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо — господарської діяльності підприємств: теоретико — методологічні та методичні засади» (номер державної реєстрації № 0107U000837, 2007-2008 рр.).

• У 2017 р. брала участь у виконанні госпдоговірної теми №639 «Розроблення системи розвитку фахових менеджерських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (01.05.2017 р . – 30.09.2017 р.).

• За період з 2016-2018 рр. була відповідальною особою за проведення І та ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Міжнародна економіка» за ОР «Магістр».

• За період 2015-2018 рр. була членом галузевої конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Міжнародна економіка» у 2015-2016 рр. та II етапу Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» у 2018 році.

Наукова робота проводиться в рамках науково напряму роботи кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Наукові інтереси: управління міжнародною економічною діяльністю підприємств, управління інноваційною діяльністю підприємств, управління персоналом тощо.

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень і науково-методичної діяльності опубліковано близько 100 робіт.

Серед них:

Навчальні посібники:

• Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська // Львів: Растр-7, 2019. – 202 с.

• Пшик-Ковальська О.О. Сутність і значення системи обліку підприємств в умовах міжнародного трансферу технологій/ М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 2 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. – 473 p. (С. 135-145).

• Підприємництво та менеджмент: Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, С.Б. Романишин, О.О. Пшик-Ковальська, І.С. Процик, Р.Б. Вільгуцька. - Львів: Видавництво «Растр -7», 2017. – 196 с. (Рекомендовано Науково-методичною радою НУ «Львівська політехніка» протокол №25 від 27.01.2017 р.).

• Інтелектуальна власність: прикладний аспект : навч. посіб. / Олег Євгенович Кузьмін, Леся Петрівна Сай, Орися Остапівна Пшик-Ковальська.— Львів : Растр-7, 2014.— 170 с.— Бібліогр. с. 156-162 . — ISBN 978-617-7045-45-7

• Міжнародний менеджмент: практикум : навч. посіб. / Олег Євгенович Кузьмін, Орися Остапівна Пшик-Ковальська, Леся Петрівна Сай, Наталія Ігорівна Кара, Нац. ун-т «Львів. політехніка».— Львів : Растр-7, 2013.— 190 с.— Бібліогр.: с. 117-120 .

• Національна економіка: прикладний аспект : навч. посібник / Олег Євгенович Кузьмін, Орися Остапівна Пшик-Ковальська, Оксана Омелянівна Жовтанецька, Володимир Йосипович Жежуха.— Львів : Растр-7, 2010.— 211 с

Монографії:

• Phsyk-Kovalska O.O. Problems of Formation of the Financial Mechanism of Managementinnovative Enterprises / M.V. Odrekhivsky, О.О. Phsyk-Kovalska // Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. − 737 р.

• Pshyk-Kovalska O. Intellectualization of ecosystem conditions management recreational innovation enterprises / M. Odrekhivsky, O. Pshyk-Kovalska, H. Burunowa // Ecology and human health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh, Tebug Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2018, 213 p. (159-168 p.).

• Пшик-Ковальська О.О. Проблеми формування рекреаційної інноваційної інфраструктури Карпатського єврорегіону / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх обʼєднань / Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук, Л. М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – 364с.(С. 109-119) (Рекомендовано вченою радою Національної металургійної академії України (протокол № 3 від 02.03. 2018 р.)).

• Пшик-Ковальська О.О. Концептуальні засади правового забезпечення та державної підтримки розвитку будівельних підприємств у напрямку здійснення будівництва соціального житла / О.О. Пшик-Ковальська // Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності: монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 553 с. (С. 43-51). ( Рекомендовано вченою радою Національної металургійної академії України (протокол № 4 від 25.04. 2016р.)).

• Пшик-Ковальська О.О. Врахування чинника ризику при плануванні зовнішньоекономічної діяльності/О.О. Пшик-Ковальська, Г.Л. Вербицька // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія/ за заг. ред. Савчук Л.М.-Х.: Вид-во «Діса плюс», 2015.—480 с. (С. 187 – 196). ( Рекомендовано вченою радою Національної металургійної академії України (протокол № 10 від 26. 10.2015р.)).

• Пшик-Ковальська О.О. Макроекономічне планування розвитку соціального житла як елемент реалізації соціально відповідальної поведінки держави / О.О. Пшик-Ковальська // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія у 2-х т. / [за заг. ред. Г.Г. Півняка ] ; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т. 2. – 408 с. (С. 279-284).

Статті:

• Пшик-Ковальська О.О. Проблеми побудови системи аналітичного забезпечення інноваційних підприємств [Електронний ресурс] / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Ефективна економіка. – 2019. - №1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5569 (Index Copernicus International; Google Scholar).

• Пшик-Ковальська О.О. Професійний розвиток персоналу в умовах міжнародної економічної діяльності підприємств / Н.І. Кара, О.О. Пшик-Ковальська // Науковий журнал «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2018. – Вип. 14. – Т. 1. – С. 23-35. (фахове видання. INDEX COPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR).

• Пшик-Ковальська О.О. Ризики при мотивуванні персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська // Ефективна економіка. – 2017. - №8. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5569 (Index Copernicus International; Google Scholar).

• Пшик-Ковальська О.О. Мотиваційні характеристики працівників підприємств в умовах інноваційної діяльності / О.О. Пшик-Ковальська, К.О. Дорошкевич, М.М. Вороновська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», – Львів: Видавництво Львівської політехніки, № 835. - 2015.

• Пшик-Ковальська О.О. Базові положення щодо здійснення планування зовнішньоекономічної діяльності / О. О. Пшик-Ковальська, Н. Я. Петришин // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 182-186. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 682). — Бібліогр.: 12 назв.

• Пшик-Ковальська О.О. Особливості формування критеріїв вибору стратегій для машинобудівних підприємств / Н. Я. Петришин, Л. С. Ноджак, О. О. Пшик-Ковальська // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.9. — С. 220-226. — Бібліогр.: 9 назв.

• Пшик-Ковальська О.О. Планування зовнішньоекономічної діяльності: дослідження семантики категорії / О. О. Пшик-Ковальська // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.3. — С. 233-238. — Бібліогр.: 13 назв.Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua