Пасінович Ірина Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 15:59, 23 вересня 2020, створена Ігор Ткаченко (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Пасінович Ірина Ігорівна | Зображення (фото) = | Підпис...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Пасінович Ірина Ігорівна
Дата народження 21 квітня 1975 року
Місце народження м. Львів
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1997 р
Спеціальність «Економіка підприємства»
Галузь наукових інтересів Державне регулювання економіки в умовах глобалізації та постіндустріального суспільства, соціальна відповідальність
Науковий ступінь Кандидат економічних наук
Науковий керівник Семів Л.К., доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін Львівського інституту Університету банківської справи
Дата присвоєння н.с. 2014 р. Кафедра фінансів суб’єктів господарювання
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 21 квітня 1975 року.

Вищу освіту здобула в 1997 році, закінчивши з відзнакою Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Економіка підприємства». Професійну діяльність розпочала у цьому ж році з посади економіста у райдержадміністрації Франківського району міста Львова. У 2000 р. працювала асистентом на кафедрі менеджменту ЛНУ ім. Івана Франка, з 1998 року − викладач Львівського техніко-економічного коледжу НУ «Львівська політехніка». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті регіональних досліджень НАН України за спеціальністю 08.00.03 − Економіка та управління національним господарством. У цьому ж році розпочала роботу на посаді доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання Львівської державної фінансової академії. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

Педагогічний стаж складає 22 роки, науково-педагогічний − 12 років.

Навчальна робота:

Дисципліни, які викладає:

• «Корпоративна соціальна відповідальність у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності»

Наукова робота

Наукова робота проводиться в рамках наукового напряму роботи кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Наукові інтереси: державне регулювання економіки, забезпечення економічного зростання, фінансовий стан підприємств, корпоративна соціальна відповідальність тощо.

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 50 робіт.

Серед останніх:

1. Пасінович І.І. Формування фінансових джерел ревіталізації постіндустріальних міст / Ольга Сич, Ірина Пасінович // Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 9-10. − С. 87-90. (англійською мовою).

2. Пасінович І.І. Підходи до структуризації економіки та роль фінансових потоків у структурних змінах / Пасінович І.І. // Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. − 2016. − № 1. − С. 19-26.

3. Пасінович І.І. Структурний розвиток економіки та сучасні виклики структурної трансформації в Україні / Пасінович І.І. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). − С. 82-86.

4. Пасінович І.І. Проблема правової ідентифікації суб’єктів господарювання та їх фінансової діяльності / Пасінович І.І., Іванець Л.В. // Регіональна економіка. − 2016. − №1. − С. 178-187.

5. Пасінович І.І. Фінансове забезпечення розвитку економіки: досвід Польщі та України / Вовчак О.Д., Миськів Г.В., Пасінович І.І. / Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». − №2 (23), 2017. − С. 361-371.

6. Пасінович І.І. Модернізація механізмів державного регулювання економіки України / І.І. Пасінович, О.А. Сич // Зб. наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», УБС, Харківський ННІ. − Вип. 1 (24), 2018. − С. 398-408.

7. Пасінович І.І. Індустріальна політика як драйвер економічного зростання: досвід ЄС для України / Пасінович І.І., Сич О.А. // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал ДУ «ІРД імені М. Долішнього НАН України», №2, 2019. − С. 56-64.

8. Пасінович І.І. Проблеми та напрями удосконалення надання державної допомоги суб’єктам господарювання / Пасінович І.І. // Формування ринкової економіки в Україні : наук. збірник / Львівський національний університет імені Івана Франка. − Львів, 2018. − Вип. 39. − С. 118-127.

9. Пасінович І.І. Необхідність та умови відновлення кредитування для забезпечення економічного зростання в Україні / Пасінович І.І., Кучма М.І. // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип. 20. Частина 2, 2018. − С. 161-166.

10. Пасінович І.І. Індустріальна політика як драйвер економічного зростання: досвід ЄС для України / Пасінович І.І., Сич О.А. // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал ДУ «ІРД імені М. Долішнього НАН України». − 2019. − №2. − С. 56-64.

11. Пасінович І.І. Кредитування реального сектора економіки регіону: стан, проблеми, перспективи / Пасінович І.І., Дмитрук В.О. // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал ДУ «ІРД імені М. Долішнього НАН України». − 2019. − №3. − С. 42-49.

12. Пасінович І.І. Соціальна відповідальність як фундамент нової парадигми бізнесу / Пирог О.В., Пасінович І.І. // Галицький економічний вісник, 2020. Випуск №4. −С. 181-190.

13. Пасінович І.І. Оцінка продуктивності праці в Україні та фактори її підвищення в контексті забезпечення стійкого інклюзивного зростання / І.І. Пасінович, О.С. Кіндзюр // Бізнес-Інформ, №5, 2020. − С. 260-267.

14. Пасінович І.І. Продуктивність праці: підходи до оцінювання в світлі сучасних глобальних викликів / Пасінович І.І., Старко І.Є. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Економічна», вип. 98, 2020. − С. 6-17.

15. Iryna Pasinovych. Experience of economic reforms’ implementation in Poland and Ukraine / Lyubov Нalkiv, Galina Myskiv, Iryna Pasinovych // International Journal of New Economics and Social Sciences № 1(7), 2018 − Published by: Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Polska.− Р. 51-62.

16. Pasinovych I. Priorities of financial strategy at the different stages of the life cycle of the enterprise / Olga Sych, Iryna Pasinovych // Finanse i rachunkowość ,red. Anna Ćwiąkała-Małys // Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław. - N 4/2018. − Р. 143-155.

17. Iryna Pasinovych. Financial Leverages of Structural Changes in Transition Economy / Iryna Pasinovych // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2019, t. 87, nr 4. s. 81-90. 18. Пасінович І.І. Необхідність стратегічного підходу в оновленні державного регулювання економіки // Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів : Всеукраїнська науково-практична конференція, (Львів, 15 травня 2015 р.). − Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. С. 130-133.

19. Iryna Pasinovych. Special economic zones: foreign and domestic experience // 4-th Biennial International Scientific Conference Ecological and economic problems of international trade. − Ivan Franko National University of Lviv Lviv, Oktober 24-25, 2017. − P. 37-41.

20. Пасінович І.І. Трансформація цінностей суспільства як передумова економічного розвитку // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення», 16-17 березня 2018 р. / за ред. В. П. Мельник. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 164-167.

Монографії та навчальні посібники

1. Система управління підготовкою робітничих кадрів Львівської області: стан та напрями вдосконалення // [монографія] / Інститут регіональних досліджень НАН України ; [відп. ред. д.е.н., проф. Л.К Семів]. – Львів : ІРД НАНУ, 2008. – 147 с.

2. Стратегічні напрями активізації фондового ринку України / [монографія] / [П.Ю. Буряк, К.В. Васьківська, О.А. Біттер і ін.] за заг. ред. П.Ю. Буряка. − Львів : В-во ТзОВ Ліга-Прес, 2011. – 220 с.

3. Фінансовий аналіз / [навчальний посібник] / П.Ю. Буряк, К.В. Васьківська, І.Ф. Ясіновська, І.І. Пасінович. – Львів : Вид-во Ліга-Прес, 2011. – 308 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-7770 від 13.08.2010 р.).

4. Соціальна відповідальність: практичний аспект [навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, Н.С. Станасюк, І.І. Пасінович. − Київ: Кондор, 2020. − 224 с.