Відмінності між версіями «Онищук Оксана Василівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 89: Рядок 89:
 
# Онищук О. В. Динаміка трансформації когнітивних стратегій в умовах інформаційного плюралізму / Актуальні проблеми філософії та соціології. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія» –  Випуск № 26. – 2020. – С. 32-36.
 
# Онищук О. В. Динаміка трансформації когнітивних стратегій в умовах інформаційного плюралізму / Актуальні проблеми філософії та соціології. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія» –  Випуск № 26. – 2020. – С. 32-36.
 
# Онищук О. В., Паньків О. В. Проблема щастя в творчості В. Ф. Певницького // Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво: збірник матеріалів ХІІІ міжнародної конференції. – Львів: ЛПБА ПЦУ, 2020. – С. 41-46.
 
# Онищук О. В., Паньків О. В. Проблема щастя в творчості В. Ф. Певницького // Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво: збірник матеріалів ХІІІ міжнародної конференції. – Львів: ЛПБА ПЦУ, 2020. – С. 41-46.
 
+
 
 +
'''Монографія:'''
 +
# Онищук О. В. Екзистенційний вимір людського буття: естетична, етична, релігійна стадії /Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга І. Філософсько-культурологічні виміри: колективна монографія /за заг. ред В. П. Мельника. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2012.
  
 
''''''Розділи у підручниках і навчальних посібниках:''''''
 
''''''Розділи у підручниках і навчальних посібниках:''''''

Версія за 20:31, 27 вересня 2021

Онищук Оксана Василівна
TREMagic 123.jpg
к.філос.н.., доцент
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Спеціальність філософія
Галузь наукових інтересів екзистенціалізм, філософія культури та проблеми культури і цивілізації
Кваліфікаційний рівень магістр філософії
Науковий ступінь кандидат філософських наук
Науковий керівник кандидат філософських наук, доцент Дахній Андрій Йосипович, ЛНУ ім. І.Франка, доцент кафедри історії філософії
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Онищук Оксана Василівна — кандидат філософських наук , доцент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

У 2003 році закінчила магістратуру філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка зі спеціалізацію у царині історії філософії.

У 2003-2006 роках навчалася в аспірантурі при кафедрі історії філософії філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: Концепція людської екзистенції Сьорена К’єркеґора [Текст] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Онищук Оксана Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2008. — 192 арк. — Бібліогр.: арк. 174-192


На кафедрі філософії Національного університету «Львівська політехніка» працює з 2007 року.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Філософія
 • Особливості сучасних соціально-культурних процесів

Наукові інтереси

У коло наукових інтересів входять екзистенціалізм, філософія культури, проблеми культури і цивілізації,зміна антропологічної парадигми в умовах інформаційного суспільства/

Є учасницею понад 30 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, кафедральних та міжуніверситетських круглих столів та наукових семінарів.

Вибрані публікації

 1. Онищук О. Сутність феномену екзистенції в інтерпретації М. Гайдеґґера та С. К’єркеґора // Філософські пошуки. – Вип. ХХХІ. – Вид-во «Центр Європи», Львів-Одеса. – 2009. – С. 144-152. (0,5 др. арк.).
 2. Онищук О. В. Проблема вибору у контексті самоідентифікації людини в інформаційному суспільстві // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Філософські науки» № 723. – 2012. – С. 17-23. (0,6 др. арк.).
 3. Онищук О. В. Контури феномену постлюдини в інформаційному суспільстві: особливості експлікації // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Філософські науки» №750. - 2013.- С. 46-51. – (0,6 др.арк.).
 4. Онищук О. В. Сучасна людина у просторі віртуальної реальності: особливості соціокультурної трансформації // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Філософські науки» №780. - 2014.- С. 34-40 – (0,6 др.арк.).
 5. Онищук О. В. Трансформація буттєвих виявів людини в просторі мережевої культури // Науковий журнал «Гуманітарні візії»: Національний університет «Львівська політехніка» – №1 (3) 2016. – С. 91-96 (0,5др.арк.).
 6. Гутовська О. В. Метаморфози феномену любові в стадіальній концепції С. К'єркеґора // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць/ гол. редактор В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Випуск 125 (10). – С. 165-169.
 7. Hutovska O. Philosophy in the modern system of Ukraine’s higher education: challenges and prospects // Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології»: Національний університет «Одеська юридична академія» – Випуск № 22. – 2018. С. 55-58.
 8. Онищук О. В. Релігійний досвід як умова екзистенційної трансформації у філософії С. К'єркеґора / Идеи. Философско списание. – Книжка 5(15), Декември, година V. 2013. – Пловдив (България).
 9. Онищук О. В. Особливості етичного виміру буття людини в екзистенційній концепції С. К'єркеґора // Sociálna a duhovná revue vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach – Vydavatelstvo Prešovskej university. - č. 1, ročnik V/ 2014 – S. 25-32.
 10. Онищук О. В. Екзистенційно – антропологічна проблематика у західній філософії: спроби пошуку сутності людини // Філософські пошуки: зміни у людському самоосмисленні за умов сучасних цивілізаційних процесів. – ІФЛІС, Вид-во «Ліга-Прес» – Випуск 1. – 2014. – С. 126-134. (0,5 д.а.)
 11. Онищук О. В. Іслам в Україні: особливості поширення, проявів та шлях до взаєморозуміння // Богословсько-філософські пошуки людини в історичному контексті: український вектор: збірник матеріалів ІІ Християнських постових читань. – Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2014. – С.193-197. (0, 3 др. арк.)
 12. Онищук О. В. Проблема часу в класичній та некласичній філософії і науці // Філософські пошуки: Етика. Естетика. Цінності: актуальні проблеми. – ІФЛІС, Вид-во «Ліга-Прес» – Випуск 1 (3). – 2015. – С. 27-36. (0,5 д.а.)
 13. Онищук О. В. Особливості тринітарної доктрини Каппадокійських Отців Церкви // Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво: збірник матеріалів VІІІ міжнародної конференції. – Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2015. – С. 38-41 (0,4 др. арк.)
 14. Онищук О. В. Особливості виявів та історичного розвитку української релігійної філософії // Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво: збірник матеріалів ІХ міжнародної конференції. – Львів: ЛПБА УПЦ КП, 2016. – С. 24-29 (0,5 др. арк.).
 15. Онищук О. В. Концепт медіаекології в контексті маніпулятивних аспектів медіакультури // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. -Вип. 22. - 2019. - С. 38-43.
 16. Онищук О. В. Особливості мережевих комунікацій в контексті трансформацій масової культури та самоідентифікації людини // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 145 (№ 6), ч. 2 : Філософські науки. – С. 54–57.
 17. Онищук О. В., Паньків О. В. Моральні аспекти соціального служіння пастиря в ідеях В. Ф. Певницького / Труди Київської Духовної Академії: науковий збірник Київської православної богословської академії. – К.: Видавництво КПБА.– 2020. - № 20 (192). – С. 212-221.
 18. Онищук О. В., Паньків О. В. Трансформація смислових вимірів концепту уваги в сучасному інформаційному суспільстві / Науковий журнал «Гуманітарні візії». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» – № 6 (1) 2020. – С. 27-32.
 19. Онищук О. В., Паньків О. В. Раціонально-ірраціональний аспект мережі / Вісник Львівського університету. Філософсько – політологічні студії. – Львів: Видавничий дім «Гельветика» – Випуск 29. – 2020. – С. 126-131.
 20. Онищук О. В. Динаміка трансформації когнітивних стратегій в умовах інформаційного плюралізму / Актуальні проблеми філософії та соціології. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія» – Випуск № 26. – 2020. – С. 32-36.
 21. Онищук О. В., Паньків О. В. Проблема щастя в творчості В. Ф. Певницького // Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво: збірник матеріалів ХІІІ міжнародної конференції. – Львів: ЛПБА ПЦУ, 2020. – С. 41-46.

Монографія:

 1. Онищук О. В. Екзистенційний вимір людського буття: естетична, етична, релігійна стадії /Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга І. Філософсько-культурологічні виміри: колективна монографія /за заг. ред В. П. Мельника. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2012.

'Розділи у підручниках і навчальних посібниках:'

 1. Філософія /Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання в 2-х ч., 2-ге вид-ня, доповнене і перероблене. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – Ч. 1. - 172с.
 2. Хрестоматія з історії європейської філософії: [навчальний посібник для самостійної роботи студентів] / Під заг. редакцією проф. В. Л. Петрушенка. – Львів: Новий світ-2000, 2013. – 572 с.
 3. Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник / за наук. ред. В. Л. Петрушенка. – Львів: Вид-во «Новий Світ-2000», 2020. – 492 с. (С. 40-41; 134-135;168–170; 380-382.)
 4. Роль релігії у сучасних суспільних процесах: навч. посіб. / за ред. О. В. Паньків.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 268 с.
 5. Актуальні проблеми філософії ХХ–ХХІ століть: навчальний посібник / заред. І. В. Карівця. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 240 c.
 6. Практикум з філософії: навчальний посібник / за ред. І. В. Карівця. – Львів: «Новий Світ-2000», 2021. – 182 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41