Князь Святослав Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Князь Святослав Володимирович
Foto Knyaz.jpg
Дата народження 25.04.1976 р.
Місце народження м.Львів
Відомі родичі Князь Г.П. герба "Курч", інша назва герба "Князь" Ч.1,с.36,Ч.3.,с.29C.214,667C.158C.182,142-143C.41Т.2, C.28C. 187C.1 - бурмістр м. Белз, (проконсул Белзького магістрату) [ЦДІА у м. Львові, Ф.22.О.1.С. 10., стор. 156. (1595-1777)]

Юзич І.Г. - доктор права Українського вільного університету (Мюнхен, 1948 р.) С.341C.341C.25C.257С.95C.237C.319

Юзич С.Г. - греко-католицький священик, у 1949 р. репресований, відбував термін в Іркутській області С.102 С.40С.4

Лещук Т.Й. - к.п.н., доц. письменник, син репресованого греко-католицького священика

Ульгурський Я.О. - приват-професор, художник

Ліщинський Я.С. - оперний співакС.114, С. 97,105, 1, С.7, С.6-12С.6

Богуцька Р.М. - дизайнер[1]23

Науковий ступінь д.е.н.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

Князь Святослав Володимирович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка».

Зміст

ОСВІТА І РІВЕНЬ НАУКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • у 1993 р. закінчив середню школу № 87 у м. Львові, а також Львівський технікум банківської справи (свідоцтво № 11 про присвоєння кваліфікації «бухгалтер»);
 • у 1997 р. закінчив Тернопільську академію народного господарства, факультет банківського бізнесу за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом спеціаліста ЛБ ВЕ №000819. Присвоєно кваліфікацію «економіст»);
 • упродовж 1997-2001 рр. - аспірант Національного університету «Львівська політехніка»;
 • у 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Регулювання інвестиційної діяльності в системі управління економікою» за спеціальністю 08.00.03 - організація управління, планування і регулювання економіки (диплом ДК №011370 від 4 липня 2001 р.);
 • у 2004 р. отримав атестат доцента (атестат №5/30-Д від 16 грудня 2004 р.);
 • у 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Формування і використання трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємств» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом ДД №002064 від 31 травня 2013 р.);
 • у 2015 р. отримав атестат професора (атестат 12ПР№011179 від 15.12.2015 р., протокол № 5/01-П)

СТАЖУВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Семінар вихідного дня «Трансформація/реструктуризація підприємств в Україні. Принципи та практика», організованого Консорціумом із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), що проходив за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). (Сертифікат від 26-28 січня 2001 р.)
 • Міжнародний проект розвитку теоретико-методичного інструментарію конфліктного менеджменту на базі Університету Св. Томаса у Мінеаполісі (США), 2005 р.
 • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Розроблення та впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001» у Національному університеті «Львівська політехніка». (Посвідчення № 13, листопад 2008 р.)
 • Семінар психолого-педагогічних знань на кафедрі психології, педагогіки та права Національного університету «Львівська політехніка». (Посвідчення № 058-10 від 25 червня 2010 р.)
 • Курси слухачів польської мови у Львівській політехніці (сертифікат ОД 02071010/695-16 від 29.12.2016 року)
 • Стажування у Першому відділенні ПАТ «Укрексімбанк» у м. Львові (2017 р.)
 • Стажування у BN-Group Polska Sp. z.o.o. (2019 р.)>
 • Курси підвищення кваліфікації за програмою Міністерства цифрової трансформації України - Цифрова грамотність державних службовців на базі інструментів Google (2020 р.)> </ul>

  ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  • економіст Спільного українсько-польського підприємства «Павлід» (1997 р.);
  • асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» (1998 р.);
  • старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» (2001-2002 рр.);
  • доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка». Упродовж 10 років виконував обов'язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи (2004-2013 рр.);
  • виконуючий обов'язки завідувача кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка» (з 02.09.2013 р.);
  • завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів (з 02.09.2014 р.).

  УЧАСТЬ У КОМІСІЯХ ТА ІНШИХ ФОРМУВАННЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

  • з 2015 року голова НМК напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» Національного університету «Львівська політехніка»;

  • з 2016 року голова НМК спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Національного університету «Львівська політехніка»;

  • з 2016 року гарант освітньо-наукової програми третього освітнього рівня (доктор філософії) за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Національному університеті «Львівська політехніка».

  УЧАСТЬ У КОМІСІЯХ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  щодо проведення ліцензійних та акредитаційних експертиз

  • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців напряму 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» освітнього ступеня «бакалавр» у Чернівецькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету (Наказ МОНУ № 673-л від 15.05.2018 р.);
  • голова Експертної комісії МОНУ щодо проведення акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів за напрямом 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (наказ № 1105-А від 09.06.2017 р.);
  • член експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Товарознавство і торговельне підприємництво" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" у ВНЗУ "Полтавський університет економіки і торгівлі" (Наказ МОНУ 1227-л від 13.06.2018 р.);
  • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Менеджмент природоохоронної діяльності" зі спеціальності 051 "Економіка" у Національному транспортному університеті(Наказ МОНУ 3002-л від 12.12.2018 р.);
  • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Економіка довкілля і природних ресурсів" зі спеціальності 051 "Економіка" у ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (Наказ МОНУ 1933-л від 09.11.2018 р.);
  • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Економіка довкілля і природних ресурсів" зі спеціальності 051 "Економіка" у ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України" (Наказ МОНУ 1803-л від 09.11.2018 р.);
  • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Економіка довкілля і природних ресурсів" зі спеціальності 051 "Економіка" у Івано-Франківському національному технічному університеті (Наказ МОНУ 1457-л від 10.09.2018 р.);
  • голова комісії з акредитації напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» в Одеському державному екологічному університеті;
  • голова комісії з акредитації спеціальностей 7.03060101 і 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» (за видами економічної діяльності) в Одеському державному екологічному університеті;
  • голова комісії з акредитації спеціальностей 7.03060103 і 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» (за видами економічної діяльності) в Одеському державному екологічному університеті;
  • голова комісії з акредитації спеціальності 8.03060103 "Менеджмент природоохоронної діяльності" у Національному університеті водного господарства та природокористування;
  • член комісії з ліцензування напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» в Донецькому інженерно-економічному коледжі при Донецькому національному технічному університеті;
  • член комісії з ліцензування напряму підготовки 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у Феодосійській державній фінансово-економічній академії Київського університету ринкових відносин тощо.

  участь в інших комісіях МОНУ

  • член науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, зокрема підкомісії 6 з бізнесу, управління та права спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 квітня 2016 року № 375; додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2019 року № 582);
  • член фахової конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент природоохоронної діяльності» (наказ № 447 від 29.12.2017 р.);
  • експерт Міністерства освіти і науки України із підготовки пропозицій щодо визначення нових пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку на 2021-2030 рр. (довідка № 265, від 03.12.2019 року).

  УЧАСТЬ У РОЗРОБЛЕННІ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

  • Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. № 1243 https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti;
  • Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 961 https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti ;
  • Проект стандарту вищої освіти третього (доктора філософії) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
  • Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління та адміністрування (розглянуто за затверджено на засіданні Вченої ради Університету від 20.12. 2018 р., протокол № 5);
  • Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління та адміністрування (розглянуто за затверджено на засіданні Вченої ради Університету від 25.10. 2016 р., протокол № 27);
  • Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти (доктора філософії) за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління та адміністрування (розглянуто за затверджено на засіданні Вченої ради Університету від 19.04. 2016 р., протокол № 22, від 26.05. 2020 р., протокол № 63).

  НАВЧАЛЬНА І МЕТОДИЧНА РОБОТА

  Викладає такі дисципліни:

  • "Міжнародні фінанси";
  • "Евристика";
  • "Класифікація підприємств і форм підприємництва із урахуванням досвіду економічно розвинутих країн";
  • "Розвиток торговельного підприємництва із урахуванням офшорних можливостей";
  • "Оптимізація організаційного розвитку підприємницьких структур на засадах інструментарію ZFC".

  Опубліковані методичні матеріали:

  Князь С.В. опублікував понад 100 навчально-методичних праць, серед яких два навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, десятки конспектів лекцій і навчальних посібників, рекомендованих до використання у навчальному процесі рішенням Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка», методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів, а також до проведення практичних і лабораторних занять.

  Сертифікати про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею:

  • Міжнародні фінанси – Сертифікат № 00110 від 06.11.2012 р.;
  • Консалтинг в інноваційній діяльності – Сертифікат № 00369 від 23.09.2013 р.
  • Методологія наукових досліджень – Сертифікат № 00435 від 16.10.2013 р.
  • Креативний менеджмент - Е41-236-209/2013 від 12.09.2013 р.
  • Креативні рішення та їх комерціалізація у природоохоронній діяльності – Сертифікат № 00437 від 16.10.2013 р.
  • Евристика – Сертифікат E 41-293-69/2017 від 4.09.2017 р.;
  • Міжнародні фінанси – Сертифікат № 02992 від 13.11.2019 р;
  • Класифікація підприємств із врахуванням досвіду економічно розвинених країн – Сертифікат № 03556 від 03.12.2020 р.

  НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  КЕРІВНИЦТВО НАУКОВИМИ НАПРЯМАМИ КАФЕДРИ

  • «Проблеми інвестиційної та інноваційної діяльності» (0107U009522) - 2008-2013 рр.;

  • «Трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів» (0115U000451) - 2015-2019 рр.;

  • «Розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів» (0115U000452) - 2015-2019 рр.;

  • «Моделювання конкурентного підприємництва в системі положень концепції сталого розвитку» (0120U100398) - 2020-2024 рр.


  УЧАСТЬ У ДЕРЖБЮДЖЕТНИХ І ГОСПДОГОВІРНИХ ТЕМАХ

  Брав участь у виконанні таких держбюджетних тем:

  • ДБ/Корпорація «Розробка системи корпоративного управління в умовах реформування економіки», затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол № 12 від 21.12.1999 р.
  • ДБ/ІНВЕСТ “Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій” (номер державної реєстрації №0102U001182), затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол №12 від 17.12.2001 р.;
  • «Формування та використання механізмів інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації №0104U002289), затвердженої рішенням НТР НУЛП, протокол №12 від №4 від 24.04.2003 р.,

  Брав участь у виконанні таких госпдоговірних тем:

  • ВАТ «Маяк» № 1586 „Удосконалення інформаційного забезпечення розробки бюджетів ВАТ «Маяк»;
  • ДАКХ «Артем» №1666 „Удосконалення системи управління та інформаційного забезпечення діяльності ДАКХ «Артем»;

  Поточна госпдоговірна тема:

  • ТзОВ "Радіум" №68 "Розроблення моделі інформаційно-аналітичного супроводу прийняття і реалізації інженерно-технологічних рішень".

  ПУБЛІКАЦІЇ У МОНОГРАФІЯХ

  Загалом опубліковано 24 монографії, з них

  Одноосібні монографії

  1. Трансферний потенціал інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: [монографія] / С.В. Князь. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 332 с.

  Монографії, опубліковані за науковою редакцією Князя С.В.

  1. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю [монографія] / за наук. ред. д.е.н. С.В. Князя. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. – 372 с.
  2. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С.В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с.
  3. Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів міжнародної торгівлі: монографія / колектив авторів; за наук. ред. С.В. Князя. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 366 с.
  4. Інтелектуалізація інвестиційних процесів в контексті розвитку торговельного підприємництва: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2017. - 496 с.
  5. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2019. - 199 с.
  6. Формвання збалансованої системи оцінювання підприємств ринку харчової продукції на основі стандарту НАССР: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2020. - 114 с.

  Монографії, опубліковані за останні п'ять років

  1. Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів міжнародної торгівлі: монографія / колектив авторів; за наук. ред. С.В. Князя. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 366 с.
  2. Інтелектуалізація інвестиційних процесів в контексті розвитку торговельного підприємництва: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2017. - 496 с.
  3. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2019. - 199 с.
  4. Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Brancz Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry: Collektive monograph / V.Yatsenko, S.Pasieka, O.Yatsenko and others. Nuremberg: Verlag SWG imex GmBX, Germany. 2019. 431 p. / 4.2. Князь С.В., Залуцький В.П., Мацук В.М. Методи і критерії фінансово-економічного оцінювання діяльності суб'єктів підприємництва на ринку харчових продуктів. - С. 201-211.
  5. Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – 312 p. / Kniaz S., Bogiv J. Evaluating and analysing the transfer potential of innovative enterprise development. P. 135-154. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-78-7_8
  6. Формвання збалансованої системи оцінювання підприємств ринку харчової продукції на основі стандарту НАССР: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2020. - 114 с.
  7. Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки : моногр. / за заг. ред. Т. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. – 416 с. Князь С., Мацук В., Марсель Курт Майнка Види та принципи

  інноваційного розвитку підприємницьких структур на засадах системно-функціонального підходу, С. 105-123.

  Інші монографії

  1. Інвестиційна та інноваційна діяльність: [монографія] / О.Є. Кузьмін С.В. Князь, Н.В. Тувакова, А.Я. Кузнєцова / За наук. ред. проф., д-ра екон. наук О.Є.Кузьміна. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 233 с.
  2. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи: [монографія] / за наук. ред. М.Г. Чумаченко. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. - 292 с. / О.Є.Кузьмін, С.В. Князь, Н.В. Тувакова, розділ 2. Джерела інвестицій у країні та умови їх залучення. - С. 73 - 113.
  3. Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности: [монография] / Под общей редакцией Г.К. Вороновского и И.В. Недина - Киев: Знания Украины, 2004. - 312 с. / О.Є. Кузьмин, С.В. Князь, В.А. Фльорко. Розд. 4.2.2. Оценка экономической эффективности управления инновационными процессами на предприятиях муниципальной энергетики. - С. 264-272.
  4. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, О.Й. Вівчар, Л.І. Мельник / За наук. ред. проф., д-ра екон. наук О.Є. Кузьміна. - Стрий: ТзОВ «Укрпол», 2005. - 250 с.
  5. Контролювання та регулювання економічного розвитку підприємства: проблеми, методологічні та прикладні аспекти: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.О.Шпак, В.А.Новицький. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. - 148 с.
  6. Проблеми оцінювання і формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Ю.В. Андріанов. - Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2008. - 326 с.
  7. Стратегія інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: особливості формування, реалізації та оцінювання: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.О. Шпак, Ю.В. Малиновський. - Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2009. - 198 с.
  8. Інноваційні програми машинобудівних підприємств: креативні рішення і моделі їх трансферного забезпечення: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Л.Й. Гнилянська, Д.К. Зінкевич. - Львів: Видавництво «СПОЛОМ», 2010. - 345 с.
  9. Кооперування машинобудівних підприємств з урахуванням інноваційного та евристичного розвитку: [монографія] / О.Є.Кузьмін, С.В.Князь, М.П. Політило, О.Л. Коломієць. - Львів: Видавництво «Міські інформаційні системи», 2011. - 250 с.
  10. Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів: [монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, В.Й. Жежуха, Н.В. Савіцька. - Львів: Видавництво «Тріада плюс», 2012. - 464 с.
  11. The management systems' modeling of enterprise economic development: [monografia] / S.V. Kniaz, N.H. Heorhiadi // Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach I bankowosci. - 2012. -153-174.
  12. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: [монографія] / за наук. ред. Ю.С. Шипуліної. - Суми: ТОВ «Друкарський дім «Парус»», 2012. - 458 с. / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, розділ 3.4. Трансферний потенціал підприємства: сутність, складові елементи, параметри. - С. 188 - 224.
  13. Наукові засади формування та використання економічного потенціалу [монографія] / за наук. ред. В.Я. Швеця, В.М. Соловйова. - Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. - 360 с. / C.В. Князь, Н.Ю. Мирощенко, Я.С. Богів, Л.Ю. Холявка, розділ 9.1. Інноваційність високотехнологічної продукції підприємства як компонента потенціалу її комерціалізації, розділ 9.2. Оцінювання факторів впливу на формування інтелектуального потенціалу підприємства. - С. 324 - 336, 337-351.
  14. Социально-экономические проблемы адаптации реального сектора в современных условиях [монография]. – Макеевка-Ялта: Крымский гуманитарный университет, Макеевский экономико-гуманитарный институт, 2013. – 256 с. / C.В. Князь, Н.Г. Георгиади, Р.Б. Вильгуцкая 3.2. Трансферный потенциал предприятия в контексте форм адаптации к изменениям макросреды. - С. 79 – 86.
  15. Scientific basis harmonize legislative and regulatory support the economy in the context of Europe: Monograph, edited by P.M.Skrypchyk. – Podhajska: NUWMNRU, 2015. – 292 p. / С.В.Князь, Я.С.Богів Розділ 5. Бізнес-планування екологічних проектів у сфері сільськогосподарського виробництва. – С. 214-277.
  16. Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв'язки між ними/ Князь, О.В. Князь, Т.І. Данько / Розвитоківідтворення ресурсного потенціалу суб'єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: монографія / колектив авторів; за наук. ред. М.С. Мальованого. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с. - С. 9-27.
  17. Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах: монографія / за загальною редакцією д-ра екон. наук А.М. Штангерта і д-ра екон. наук А.П. Левітської. – Львів: Українська академія друкарства, 2015. – 372 с. / С.В. Князь, Г.І.Пушак, О.Є. Федорчак. 1.3. Сутність механізмів залучення інвестицій та концептуальні положення їх економічного оцінювання і регулювання. – С. 55-80.

  ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВИХ ЖУРНАЛАХ

  Князем С.В. опубліковано близько 150 статей у фахових та інших наукових журналах, з них за 2016-2020 рр.:

  2016

  1. Князь С.В. Методи реалізації трансферу ресурсів промислових підприємств / С.В. Князь, В.В. Косовська // Молодий вчений. – 2016. – № 1 (28). – С. 69-75.
  2. Князь С.В. Структура, можливості і перспективи розвитку віртуальної економіки та креативних індустрій // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9 (183). – С. 346-351.
  3. Князь С. В.Суть та класифікація витрат основної діяльності логістичного підприємства/ Л. М. Пилипенко, С. В. Князь , М. Р. Вінярська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 858. – C. 38–43.
  4. Князь С. В., Комарницька Н. М. Аналітико-процесна модель моніторингу системи управління інноваційною діяльністю підприємств // Бізнес Інформ. – 2016. – №8. – C. 69–74.

  2017

  1. Князь С. В. Технологія формування механізмів експортно-імпортної діяльності підприємств / С. В. Князь , Н. Г. Георгіаді, І. О. Красілич // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11), ч. 2. – C. 34–42.
  2. Князь С.В. Особливості обліку процесу реалізації товарів у кредит [Електронний ресурс] / С.В. Князь, В.П. Залуцький, Н.П. Яворська // Економіка та суспільство. – 2017. - №8. – Режим доступу до журналу : http://economyandsociety.in.ua
  3. Князь С.В. Проблеми обліку доходів та витрат торговельних підприємств [Електронний ресурс] / С.В. Князь, В.П. Залуцький, Н.П. Яворська // Ефективна економіка. – 2017. – № 2. – Режим доступу до журналу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5425
  4. Князь С.В. Особливості обліку реалізації товарів із наданням знижок / С.В. Князь, В.П. Залуцький, Н.П. Яворська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 862. – C. 125-130.
  5. Князь С.В. Сутність експортного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / У.Х. Бабірлі, С.В. Князь, О.П. Павленко // Ефективна економіка. – 2017. - № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
  6. Князь С.В. Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках ЄС / У.Х. Бабірлі, С.В. Князь, О.П. Павленко // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». Серія: економічні науки. – 2017. - № 3. – С. 25-30.

  2018

  1. Князь С.В. Аналіз динаміки розвитку банківського сектору України / С.В. Князь, О.О.Другов, О.Є. Федорчак, В.П.Прохоренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – № 25. – Том 2. – С.27-35.
  2. Князь С.В. Критерії збалансованого оцінювання ефективності фінансових підприємницьких структур / С.В.Князь, І.А.Красілич, В.П.Прохоренко, В.М. Мацук // Ефективна економіка. – 2018. - № 11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
  3. Kniaz S. Funding mechanisms for implementation of marine strategy framework directive: eu experience / S.Kniaz, E. Pavlenko, O. Rubel, O. Zavnerchik // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – №27. – Том 4. – С.27-35.

  2019

  1. Князь С. В. Раціоналізація інтегрованих систем управління підприємствами / Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Павленко О. П., Русин-Гриник Р. Р. // Law & Sciences. – 2019. – № 1-2. – С. 23-29.
  2. Князь С. В. Аналізування трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємства / Князь С. В., Богів Я. С., Мацук В. М., Кохалевич К. Р. // Law & Sciences. – 2019. – № 1-2. – С. 30-37.
  3. Kniaz S. Improvement of the model of the innovative development of the production system of industrial enterprises / Skynkovskyy R., Sopilnyk L., Heorhiadi N., Kniaz S. // Technology audit and production reserves. – 2019. – Tоm 1, №4(45). – P. 38–40. – Режим доступу до журналу: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/159227
  4. Kniaz S. Improvement of the Model for Calculating the Operating Profit of Industrial Enterprises Taking into Account the Problem of Optimal Distribution of Productive Resources / R. Skrynkovskyy, L. Sopilnyk, F. Horbonos, S. Kniaz, N. Pavlenchyk, V. Yuzevych // Path of Science: International Electronic Scientific Journal. – 2019. – Vol.5, № 3. – P. 5011-5016. – Режим доступу до журналу: https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/596
  5. Kniaz, S., Skrynkovskyy, R., Protsiuk, T. and Matsuk, V. (2019), “Formation of a Balance-Based Complex of Indicators in the Food Procurement Management System”, Journal of Applied Management and Investments, Vol. 8 No. 3, pp. 159-171. http://www.jami.org.ua/abstracts8-3.htm
  6. Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Сапронов О.М., Мацук В.М. (2019) Сутність і класифікація чинників міжнародної економічної діяльності в системі координат організаційного розвитку, Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, Випуск 23, С. 30-37.

  2020

  1. Kniaz, S. et al. (2020). Development of environmental management system by industrial enterprises. ARCTIC Journal, 73(3), 56–69.
  2. Heorhiadi N., Kniaz, S. et al. (2020).Methodical approach to the structural parameterization of forming the development strategy of national financial system. ARCTIC Journal, 73(3), 128-147
  3. Kniaz, S. et al. (2020). Technology of enterprise potential management in the coordinate system of organizational development. ARCTIC Journal, 73(5), 28–46.
  4. Kniaz, S. et al. (2020). Factor analysis of the rationality of Enterprise potential management in the Coordinate system of organizational Development. ARCTIC Journal, 73(9), 2–27.
  5. Князь С.В., Русин-Гриник Р.Р. (2020). Аналізування конкурентоспроможності вітчизняних підприємницький структур, Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, Випуск 24, С. 14-20.
  6. Князь С.В., Федюк В.В. (2020) Сутність поняття управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрного підприємства, Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, Випуск 25, С. 54-61.
  7. Князь С.В., Русин-Гриник Р.Р., Тимняк З.С. (2020) Ідентифікація конкурентних переваг підприємницьких структур методом експертних оцінок, Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, Випуск 26, С. 48-53.
  8. Князь С.В., Русин-Гриник Р.Р., Тимняк З.С. (2020) Підходи до управління бізнес-структурами, Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, Випуск 26, С. 23-27.

  2021

  1. Князь С., Скриньковський Р., Дорош І., Мацук В. (2021). Інституційні детермінанти стресових ситуацій в органах державної влади України, Шлях науки: міжнародний електронний науковий журнал, Том 2, № 7, DOI 10.22178 / поз.67-1 https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/863
  2. Мирослав Ковалів, Сергій Єсімов, Руслан Скринковський, Іван Красницький, Юрій Мазур, Павло Харасим, Святослав Князь (2021). Особливості правових відносин, що виникають в Інтернеті, Шлях науки: міжнародний електронний науковий журнал, Том 3, № 7, DOI 10.22178 / поз.68-4 https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/874
  3. Святослав Князь, Руслан Скринковський, Неллі Георгіаді, Любомир Сопільник, Роман Русин-Гриник, Марсель Курт Майка (2021). Моніторинг економічної ефективності впровадження системно-функціонального підходу в управлінні інноваційним розвитком будівельних підприємств, Шлях науки: міжнародний електронний науковий журнал, Том 3, № 7, DOI 10.22178 / поз.68-5 https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/883
  4. Alexander Sumets , Sviatoslav Kniaz , Nelli Heorhiadi , Olexandra Farat , Ruslan Skrynkovskyy, Volodymyr Martyniuk (2021). Methodical approach to the selection of options for ensuring competitiveness of enterprises in the system of development of agricultural clusters, Agricultural and Resource Economics, Vol. 7 No. 1 DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.10
  5. Князь С. В., Скриньковський Р. М., Майнка М. К., Русин-Гриник Р. Р., Дзвоник В. В. Обґрунтування методичного підходу до оцінювання інноваційного розвитку будівельних підприємств. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7133
  6. Князь С. В., Майнка М. К., Скриньковський Р. М., Кайдрович Х. І., Тиркало Ю. Є., Русин-Гриник Р. Р. Регулювання ефективності застосування системно-функціонального підходу в управлінні інноваційним розвитком будівельних підприємств. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2021. - № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-5-7151
  7. Kovaliv, M., Skrynkovskyy, R., Nazar, Y., Yesimov, S., Krasnytskyi, I., Kaydrovych, K., Kniaz, S., & Kemska, Y. (2021). Legal Support of Cybersecurity of Critical Information Infrastructure of Ukraine. Path of Science, 7(4), 2011-2018. URL: https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/888

  Публікації, що індексуються у міжнародних науковометричних базах даних або очікують індексації

  статті в базі Scopus

  1. Князь С.В., Косовська В.В. (2015). Обґрунтування необхідності створення трансферних систем промислових підприємств. Актуальні проблеми економіки, № 8 (170), 16-24.
  2. Князь С.В. (2015). Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій. Актуальні проблеми економіки, № 7 (169), 57-65.
  3. Князь С.В. (2016). Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними. Актуальні проблеми економіки, № 9 (171).
  4. Князь С.В. (2016). Структура, можливості і перспективи розвитку віртуальної економіки та креативних індустрій. Актуальні проблеми економіки, № 9 (183), 346-351.
  5. Kniaz, S. et al. (2020). Development of environmental management system by industrial enterprises. ARCTIC Journal, 73(3), 56–69.
  6. Heorhiadi N., Kniaz, S. et al. (2020).Methodical approach to the structural parameterization of forming the development strategy of national financial system. ARCTIC Journal, 73(3), 128-147.
  7. Kniaz, S. et al. (2020). Technology of enterprise potential management in the coordinate system of organizational development. ARCTIC Journal, 73(5), 28–46.
  8. Kniaz, S. et al. (2020). Factor analysis of the rationality of Enterprise potential management in the Coordinate system of organizational Development. ARCTIC Journal, 73(9), 2–27.

  статті в базі Web of Scienсe

  1. Knyaz S. V., Georgiadi, N. G., Bogiv Y. S. (2012) Business planning innovative projects: the essence of technology, advantages and disadvantages, MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS, 2, 199-207; http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=E4qY1dnqK9eglnBDirk&UT=WOS%3A000422465600022
  2. Kniaz, S. V., Heorhiadi, N. G., Kolomietc, O. L. (2012) Process-balance method for development of heuristic functions of enterprise, MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS, 4, 299-307; http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=E2CuII1qIlgNDdipOur&UT=WOS%3A000422469600034
  3. Kniaz, S. V., Kosovska, V. V. (2015) Enterprise's transfer system functions justification based on the analysis of main resources, 2, 182-192; http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=E1ZvCyBV3QPiRpWqIHP&UT=WOS%3A000373382900015
  4. Князь С. В., Георгіаді Н.Г., Красілич І.О. (2017). Технологія формування механізмів експортно-імпортної діяльності підприємств. Науковий вісник Полісся, № 3 (11), ч. 2., 34–42. http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=C46CvUPeeWOX6CEhFt4&UT=WOS%3A000423962800005
  5. Князь С.В., Другов О.О., Федорчак О.Є., Прохоренко В.П. (2018). Аналіз динаміки розвитку банківського сектору України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, № 25, Том 2, 27-35; http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=D231gj1FvqkKYCtcAvV&UT=WOS%3A000441096200004
  6. Kniaz S., Pavlenko E., Rubel O., Zavnerchik O. (2018). Funding mechanisms for implementation of marine strategy framework directive: eu experience. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, №27, Том 4, 27-35; http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=D6efymwF9rPcDClCqgG&UT=WOS%3A000455814500035
  7. Alexander Sumets , Sviatoslav Kniaz , Nelli Heorhiadi , Olexandra Farat , Ruslan Skrynkovskyy, Volodymyr Martyniuk (2021). Methodical approach to the selection of options for ensuring competitiveness of enterprises in the system of development of agricultural clusters, Agricultural and Resource Economics, Vol. 7 No. 1 DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.10

  матеріали міжнародних конференцій, які індексуються у базах Scopus і Web of Scienсe або очікують індексації

  1. Kniaz, S. et al. (2019). Monitoring of the System Informativity for Evaluating the Economic Efficiency of the Financial Sector Development Strategy https://openreviewhub.org/lea/paper-2019/monitoring-system-informativity-evaluating-economic-efficiency-financial-sector-0
  2. Sviatoslav KNIAZ, Stepan STASISHYN, Roman RUSYN-HRYNYK, Natalya MYROSHCHENKO, Albina ROZMARINA, Olesya HOLOVINA, Marianа BETS and Nazar HALAYKO, “Monitoring of Business Structures: Criteria and Indicators” Proceedings of the 34th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-3-3, 13-14 November 2019, Madrid, Spain, p. 6041-6048. https://ibima.org/accepted-paper/monitoring-of-business-structures-criteria-and-indicators/; http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=D554UEcPUen9jpYuFJc&UT=WOS%3A000556337408021
  3. Sviatoslav KNIAZ, Stepan STASISHYN, Markiyan-Orest SYZON, Serhiy STASEVYCH, Andrii TEREBUKH, Bohdan PSHYK, Yaryna BOHIV and Oleksiy DRUHOV, “Resistance to Change and Market Challenges in the Corporate Governance System” Proceedings of the 34th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-3-3, 13-14 November 2019, Madrid, Spain, p. 6922-6928. https://ibima.org/accepted-paper/resistance-to-change-and-market-challenges-in-the-corporate-governance-system/; http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=C6Bb5a39AXPXCYJyZHW&UT=WOS%3A000556337409035
  4. Kniaz Sviatoslav, Farat Oleхandra, Bochko Olena, Stoianovskyi Andrii, Kaydrovych Khrystyna, Smirnova Kateryna, Kotsiumbas Oleh, Karpenko German And Druhov Oleksiy, “Review and Analysis of Cluster Development Theories as An Economic and Managerial Phenomenon” Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-4-0, 1-12 April 2020, Seville, Spain, p. 1250-1256. https://ibima.org/accepted-paper/review-and-analysis-of-cluster-development-theories-as-an-economic-and-managerial-phenomenon/
  5. Kniaz Sviatoslav, Farat Oleхandra, Merezhko Nina, Kozhushko Leonid, Skrynkovskyy Ruslan, Moroz Svitlana, Kalashnyk Olena, Karpenko German And Turenko Yelizaveta, “Managing the Competitiveness of Innovation Clusters” Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-4-0, 1-12 April 2020, Seville, Spain, p. 1257-1262. https://ibima.org/accepted-paper/managing-the-competitiveness-of-innovation-clusters/
  6. Martyniuk, V., Dluhopolskyi, O., Kniaz, S., Podolchak, N.,.Muravska, Y., Martyniuk, B. (2020). The Fiscal Policy Impact on Indicators of the State's Economic Growth, 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings, 2020, pp. 695-698. https://ieeexplore.ieee.org/document/9208903

  ПУБЛІКАЦІЇ У ЕНЦИКЛОПЕДІЯХ, ДОВІДНИКАХ І СЛОВНИКАХ

  1. Методи управління інвестиційним портфелем / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.В. Мочерного. Економічна енциклопедія. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. - Т.2 – С.349.;
  2. Довідник товарознавця. Продовольчі товари / С.В. Князь, А.Г. Загодорній, М.В. Римар та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.В. Князя. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 340 с.
  3. Довідник товарознавця: продовольчі товари / С. В. Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар, та інші; за ред. д-ра екон. наук, проф. Князя С.В. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2018. – 684 c.
  4. Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, С. В. Князь, Г.О. Партин. – Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2019. – 413 c.

  ДОКТОРИ НАУК, ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ ТА КАНДИДАТИ НАУК, ЗАХИЩЕНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ КНЯЗЯ С.В.

  ДОКТОРИ НАУК

  1. Фарат О.В. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / О.В. Фарат. - Івано-Франківськ, 2020. - 39 с.

  ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ

  1. Русин-Гриник Р.Р. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософії: спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / Р.Р. Русин-Гриник. - Львів, 2020. - 205 с.

  КАНДИДАТИ НАУК

  1. Богів Я.С. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислових підприємств): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Я.С. Богів. – Херсон, 2014. – 20 с.
  2. Холявка Л.Ю. Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Л.Ю. Холявка. – Львів, 2016. – 20 с.
  3. Комарницька Н.М. Формування та оцінювання систем управління інноваціями підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.М. Комарницька. -Львів, 2017. - 23 с.
  4. Косовська В.В. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / В.В. Косовська. - Мукачево, 2018. - 20 с.

  ОПОНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙ

  ДОКТОРСЬКІ

  1. Калюжна Н.Г. Формування та розвиток потенціалу системи управління підприємством: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.Г. Калюжна. - Луганськ, 2014. - 40 с.
  2. Запухляк І.Б. Теоретико-методологічні основи розвитку газотранспортних підприємств в умовах нестабільності середовища їх функціонування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / І.Б. Запухляк. – Івано-Франківськ, 2017. - 40 с.

  КАНДИДАТСЬКІ

  1. Крупін В.Є. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / В.Є. Крупін. - Львів, 2008. - 20 с.;
  2. Пікулик О.Б. Транспортне інфраструктурне забезпечення соціально-економічного розвитку західного регіону України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / О.Б. Пікулик. - Львів, 2009. - 20 с.;
  3. Максимів Б.М. Організаційно-економічні засади формування інноваційної стратегії розвитку підприємств в економіці України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Б.М. Максимів. - Львів, 2010. - 20 с.;
  4. Симак А.В. Інвестиційна політика машинобудівного підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)” / А.В. Симак. - Львів, 2010. - 20 с.;
  5. Серпухов М.Ю. Управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / М.Ю. Серпухов. - Харків, 2011. - 20 с.;
  6. Стояновський А.Р. Моніторинг діяльності інноваційних структур: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / А.Р. Стояновський. - Київ, 2011. - 20 с.;
  7. Товт Т.Й. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Т.Й. Товт. - Львів, 2012. - 20 с.;
  8. Яремко І.І. Управління потенціалом соціально-виробничих систем економіки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / І.І. Яремко. - Львів, 2012. - 20 с.;
  9. Савенко К.С. Оцінка економічної ефективності інноваційних технологій на промислових підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / К.С. Савенко. - Харків, 2013. - 20 с.;
  10. Рубіш М.А. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання у процесі реалізації спільних проектів транскордонного співробітництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / М.А. Рубіш. - Ужгород, 2014. - 21 с.;
  11. Чубар М.М. Механізм підвищення експортного потенціалу підприємства за умов членства України в СОТ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / М.М. Чубар. - Хмельницький, 2016. - 21 с.;
  12. Мисковець Н.П. Розвиток екосистемного корпоративного підприємництва на основі вимог ФАО: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.П. Мисковець. - Рівне, 2017. - 20 с.;
  13. Маслак М.В. Формування складових механізму внутрішньофірмового трансферу технологій на засадах інтапренерства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / М.В. Маслак. - Харків, 2017. - 20 с.
  14. Мясников В.О. Адаптивне управління інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / В.О. Мясников. – Запоріжжя, 2018. - 20 с.
  15. Щебель А.І. Управління потенціалом підприємства в системі координат організаційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / А.І. Щебель. – Львів, 2020. - 20 с.
  16. Фалдина В.В. Розвиток підприємницьких структур на основі технологій електронної комерції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / В.В. Фалдина. – Львів, 2021. - 20 с.

  ЧЛЕНСТВО У РЕДКОЛЕГІЯХ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ

  • з 2016 року член редакційної колегії журналу Scientific Journal "Law & Sciences" https://twitter.com/LawSci_Journal. Журнал «Law & Sciences» є науковим виданням, зареєстрованим Міністерством юстиції України, що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22525-124258 від 24.11.2016 р. Індексація журналу (міжнародні наукометричні бази даних, репозиторії та пошукові системи):Index Copernicus (Poland),Scientific Indexing Services (SIS),Cosmos Impact Factor,Google Scholar (International, USA),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF),SAJI Journal Index,Journal Factor,Wikiversity, Scientific Periodicals Ukraine Vernadsky National Library of Ukraine (Ukraine) та ін. ISSN 2522-4549;
  • з 2019 року член редакційної колегії журналу "Наукові записки Львівського університету бізнесу та права", серія "Економіка". Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ No 14346-3317Р від 14.08.2008 р. ISSN: 2663-0117.

  ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  2019 рік

  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Technology of formation of enterprise export-import activity mechanisms» / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, І. О. Красілич. – № 91596 від 15.08.2019 р.

  Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права», 2019, № 54, с. 555 http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava;

  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій » / С. В. Князь. – № 91597 від 15.08.2019 р.

  Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права», 2019, № 54, с. 556 http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava

  2020 рік

  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Оцінювання та аналізування трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємства» / С. В. Князь, Я. С. Богів. – № 97729 від 03.06.2020 р.

  Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права», 2020, № 59, с. 124 https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava;

  ПОДАНІ ЗАЯВКИ НА ГРАНТИ

  2018 рік

  1. Дослідницький грант на українську та українсько-канадську тематику у галузі гуманітарних та соціальних наук, права, педагогіки та бібліотечної справи на 2017-2018 рр. - Формування інтегрованих систем інформаційного забезпечення суб`єктів міжнародної торгівлі (Canadian Institute of Ukrainian Studies).

  2. Грант на публікацію 2017-2018 рр. - Удосконалення трансферних систем інноваційного розвитку суб`єктів підприємництва (Canadian Institute of Ukrainian Studies).

  3. Грант на стажування (2018-2019 рр.) - Технико-϶кономическое обоснование инновационного применения "умных" технологий для повишения ϶ффективности гражданских инициатив в г. Львов (Prague Civil Society Cetntre)

  2019 рік

  1. Дослідницький грант на українську та українсько-канадську тематику у галузі гуманітарних та соціальних наук, права, педагогіки та бібліотечної справи на 2019-2020 рр. - Розвиток українсько-канадських освінтьо-наукових ініціатив (Canadian Institute of Ukrainian Studies).

  2. Україна: Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США - «Освіта» 2018-2019 рр. - Creation in the Lviv Polytechnic of the American Studies program on technology audit of business structures, taking into account the provisions of the concept of sustainable development (Відділ преси, освіти і культури Посольства США)

  3. Україна: Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США - «Культура» 2018-2019 рр. - Creation of creative industries in the city of Lviv (Відділ преси, освіти і культури Посольства США)

  2020 рік

  1. House of Europe. Goethe-Institute: Програма творчої підготовки та розбудови потенціалу молоді (1.05.2020-30.11.2020) - Розвиток креативних індустрій: освіта, творчість, підприємництво.

  2. House of Europe. Goethe-Institute: Конкурс для регіональних креативних хабів та культурних організацій (1.04.2020-30.12.2020) – Дослідження споживчих тенденцій в рамках реалізації економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

  3. Грант Посольства Словацької Республіки у Києві для України на 2020 рік – Формування громадської лабораторії для експертизи якості та безпечності харчових продуктів.

  2021 рік

  1. House of Europe (House of Europe Opportunities 2020/2021) Персональні проєкти в сфері соціального підприємництва (набір 2) (Розділ: Individual grants) – Консалтинг у сфері впровадження НАССР.

  2. Кусасоне (грантова допомога по проектах людської безпеки Міністерства Закордонних справ Японії) - Заснування у Національному університеті «Львівська політехніка» Міждисциплінарної освітньо-професійної програми «Екотехнічна експертиза товарів» для студентів першого освітнього рівня (бакалавр).

  НАГОРОДИ

  • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Наказ № 15/20-1378 від 08.11.2004 р.
  • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2016 р.
  • Стипендія Голови Львівської обласної державної адміністрації для молодих вчених, 2001 р.
  • Відзнака ректора Національного університету «Львівська політехніка»: нагрудний знак університету за заслуги перед Львівською політехнікою. Посвідчення № 036 від 12 вересня 2013 р.
  • Диплом Національного університету «Львівська політехніка», 2005 н.р., 2019 р.
  • Грамота Національного університету «Львівська політехніка», 2006 р., 2009 р.
  • Подяка Національного університету «Львівська політехніка», 2009 р., 2013 р., 2020 р.
  • Цінний подарунок - наручний годинник від ректора Національного університету «Львівська політехніка», 2021 р.

  АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ ТА ІНДЕКСУВАННЯ У НАУКОВОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

  ORCID https://orcid.org/0000-0002-7236-1759

  Web of Science ResearcherID: A-1970-2019

  PUBLONS https://publons.com/dashboard/summary/ h-індекс 1

  Scopus ID: 56896077300 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56896077300 h-індекс 1

  Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=u2P653EAAAAJ h-індекс 12

  ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Svatoslav_Kniaz h-індекс 3

  КОНТАКТИ

  Львів-79013, Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус, кім. 101

  e-mail: svkniaz@ukr.net, sviatoslav.v.kniaz@lpnu.ua

  роб. тел.: 258 32 59