Відмінності між версіями «Кафедра теорії права та конституціоналізму»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 3: Рядок 3:
 
'''Кафедра теорії та філософії права''' — це навчально-науковий підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, який був створений для підготовки спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».
 
'''Кафедра теорії та філософії права''' — це навчально-науковий підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, який був створений для підготовки спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».
  
==Про кафедру==  
+
==Загальна інформація==  
 
'''''Кафедра теорії та філософії права''''' Навчально-наукового Інституту права та психології у структурі Національного університету «Львівська політехніка», згідно наказу НУ «ЛП» №22-10 «Про створення ІНПП», від 14.02.2011р. розпочала свою роботу, як Кафедра міжнародного права та філософії права. Далі, згідно наказу НУ «ЛП» № 154-10 від 07.10.2011 р. кафедра була перейменована на Кафедру теорії та філософії права. Очолює кафедру д.ю.н., професор, Заслужений юрист України '''[[Сливка Степан Степанович]]'''. Під його керівництвом кафедра теорії та філософії права являє собою провідну кафедру Інституту права та психології за кадровим складом та науковим потенціалом, авторитетний науковий і педагогічний осередок.
 
'''''Кафедра теорії та філософії права''''' Навчально-наукового Інституту права та психології у структурі Національного університету «Львівська політехніка», згідно наказу НУ «ЛП» №22-10 «Про створення ІНПП», від 14.02.2011р. розпочала свою роботу, як Кафедра міжнародного права та філософії права. Далі, згідно наказу НУ «ЛП» № 154-10 від 07.10.2011 р. кафедра була перейменована на Кафедру теорії та філософії права. Очолює кафедру д.ю.н., професор, Заслужений юрист України '''[[Сливка Степан Степанович]]'''. Під його керівництвом кафедра теорії та філософії права являє собою провідну кафедру Інституту права та психології за кадровим складом та науковим потенціалом, авторитетний науковий і педагогічний осередок.
 
  
'''''Науково-педагогічний склад кафедри''''' налічує 13 науково-педагогічних працівників, з них: 2 доктори юридичних наук, професори, 6 кандидатів наук, 5 доцентів та 5 асистентів, які забезпечують викладання відповідних дисциплін, зазначених у структурі кафедри.
+
==[[Про кафедру ТФП|Про кафедру]]==
+
Науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано більше 600 наукових праць, проте робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших вищих навчальних закладів України. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами, юридичним установами та інститутом приватного права і підприємництва Академії правових наук України тощо.
+
 
+
 
+
'''''Кафедральна наукова робота''''' ґрунтується на основі комплексної наукової теми: «Філософські й теоретичні аспекти права та держави».
+
 
+
На кафедрі активно ведуться наукові розробки проблематики зазначеної теми, результати яких відображаються в змісті посібників, монографій, дисертаційних дослідженнях наукових статей опублікованих у провідних періодичних виданнях, визнаних ВАК: «Право України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник Конституційного Суду України», «Вісник Центральної виборчої комісії», «Митна справа», «Проблеми філософії права», «Вісник Національної академії правових наук України», «Проблеми законності», «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Проблеми правознавства», «Держава і право» та ін.
+
 
+
До кафедри прикріплено 3 докторанти та 12 аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук. Особливу увагу в наукових дослідженнях члени кафедри приділяють розвиткові національного правознавства, філософії права, юридичної деонтології, міжнародного приватного права та ін. як засобу підвищення рівня формування громадянського суспільства та становлення демократичної і правової держави в Україні. Світові тенденції інтелектуалізації праці вимагають ефективного використання трудового потенціалу людей, який за своєю структурою і професійним складом спроможний задовольнити великі потреби творення юридичної науки.
+
 
+
 
+
'''''Науково-педагогічні працівники кафедри виконують науково-організаційну роботу'''''. Беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, є членами спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Також проводиться робота над відкриттям спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 12.00.12 – філософія права, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза оперативно-розшукова діяльність. Із числа науково-педагогічних працівників кафедри д.ю.н. проф. [[Сливка Степан Степанович|Сливка С. С.]] є головою спеціалізованої вченої ради, а к.ю.н. доц. [[Настасяк Ірина Юріївна|Настасяк І. Ю.]] та к.ю.н. доц. [[Романова Альона Сергіївна|Романова А.С.]] є ученими секретарями спеціалізованих вчених рад.
+
 
+
 
+
'''''Кафедра приділяє пильну увагу формуванню наукової філософсько-правової школи'''''. Зазвичай науковою школою вважається, коли учні професора мають своїх учнів. Тобто у професора є наукові внуки. Вибудуваний ланцюжок: «студент – аспірант – кандидат наук – доктор наук». На сьогодні кафедра складається зі знаних фахівців, відомих вчених, які передають свій досвід молодому поколінню викладачів. Таким є, наприклад, доктор юридичних наук, професор [[Сливка Степан Степанович|С.С. Сливка]].
+
 
+
 
+
'''''Організаційно-виховна робота кафедри''''', крім щоденної роботи зі студентами, яку проводить кожен науково-педагогічний працівник, представлена значною кількістю культурно-просвітницьких заходів, запланованих та виконаних колективом кафедри в цілому, а також організовано роботу науково студентського гуртка з напрямів: філософії права, теорії права, міжнародного права. Студенти з першого курсу проводять науково-дослідну роботу: беруть участь в регіональних, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах і конкурсах наукових робіт. Адже, організація виховної роботи у вищому навчальному закладі віддзеркалює новітні технології виховання студентства, роль та функції куратора академічної групи в управлінні системою позааудиторної виховної роботи, що становить аналіз і прогнозування, планування та організацію, контроль і координацію, оцінку та корегування. Саме у процесі виховання студентів має бути реалізована мета та основні принципи національного виховання, що передбачає, з одного боку, поглиблений аналіз соціально-психологічної природи виховання як особистісно-комунікативного, особистісно-орієнтованого процесу, з іншого – розглядає організацію виховної роботи зі студентами крізь призму історично зумовлених соціальних функцій вищої школи та її цільового призначення
+
 
+
 
+
'''''Матеріально-технічна база кафедри''''' забезпечена сучасною комп’ютерною технікою, офісними меблями, її приміщення відповідає усім вимогам. Усі навчальні дисципліни, які читають на кафедрі, забезпечені нормативно-методичною документацією. Розроблені електронні варіанти ТЗН з усіх дисциплін. Поповнення навчально-методичного забезпечення проводиться шляхом видання навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок, монографій тощо.
+
 
   
 
   
 
==[[Персональний склад кафедри ТФП|Персональний склад кафедри]]==
 
==[[Персональний склад кафедри ТФП|Персональний склад кафедри]]==

Версія за 00:05, 31 січня 2015

Кафедра теорії та філософії права
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура ТФП
Дата заснування 2011 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 8
К-сть доцентів 5
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 2
К-сть співробітників 15
Приналежність Інститут права та психології
Завідувач кафедри д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Сливка Степан Степанович
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, к. № 327
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/102

Кафедра теорії та філософії права — це навчально-науковий підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, який був створений для підготовки спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».

Загальна інформація

Кафедра теорії та філософії права Навчально-наукового Інституту права та психології у структурі Національного університету «Львівська політехніка», згідно наказу НУ «ЛП» №22-10 «Про створення ІНПП», від 14.02.2011р. розпочала свою роботу, як Кафедра міжнародного права та філософії права. Далі, згідно наказу НУ «ЛП» № 154-10 від 07.10.2011 р. кафедра була перейменована на Кафедру теорії та філософії права. Очолює кафедру д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Сливка Степан Степанович. Під його керівництвом кафедра теорії та філософії права являє собою провідну кафедру Інституту права та психології за кадровим складом та науковим потенціалом, авторитетний науковий і педагогічний осередок.

Про кафедру

Персональний склад кафедри

Наукова діяльність

Співробітництво кафедри

Співробітництво кафедри теорії та філософії права (ТФП) умовно можна поділити на внутрішньоуніверситетське та зовнішньоуніверситетське.


Для встановлення міжпредметних зв’язків в межах внутрішньоуніверситетського співробітництва проводяться міжкафедральні семінари та спільні конференції з кафедрою історії держави і права (ІДП), кафедрою психології, педагогіки і соціального управління (ППП). З метою обговорення питання вдосконалення навчально-виховного процесу, впровадження в навчальний процес новітніх методів навчання та досягнень науково-технічного прогресу проводяться спільні семінари з кафедрами адміністративного та інформаційного права, кримінального права та процесу, цивільного права та процесу.

Для підвищення дидактичної кваліфікації викладачів кафедри ТФП проводяться лекції та психологічні тренінги кафедрою ППП. З метою вдосконалення психологічно-педагогічного стану молодих викладачів практикується взаємовідвідування лекцій та практичних занять.

З кафедрою ІДП проводяться бінарні лекції. Широке співробітництво ведеться з кафедрою іноземних мов. Зокрема, практикується проведення лекцій англійською та польською мовами. З метою обміну досвідом між студентами проводяться спільні конференції та ділові ігри студентів кафедри ТФП та ІДП, ППП. Для адаптації студентів 1 курсу проводяться також спільно з кафедрою ППП психолого-правові тренінги.


В межах зовнішньоуніверситетського співробітництва з метою обміну досвідом, кафедра ТФП широко співпрацює з Львівським державним університетом внутрішніх справ, особливо в галузі науки та методики викладання.

Студентами-магістрами практикується відвідування лекцій науково-педагогічних працівників цього вищого навчального закладу.

Для забезпечення зв’язків теорії з практикою на лекції з юридичної деонтології запрошуються представники адвокатури, прокуратури, суду. На лекції з канонічного права запрошуються представники духовенства.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 327

E-mail: TFP_INPP@lp.edu.ua; tfp2012@mail.ru