Категорія:Кафедра теорії та філософії права

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Кафедра теорії та філософії права Інституту права та психології у структурі Національного університету «Львівська політехніка» №22-10 «Про створення Інституту права та психології», від 14.02.2011р. розпочала свою роботу, як кафедра міжнародного права та філософії права. Далі, згідно наказу НУ «Львівська політехніка» № 154-10 від 07.10.2011 р. кафедра була перейменована на кафедру теорії та філософії права.

Очолює кафедру доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Сливка Степан Степанович. Під його керівництвом кафедра теорії та філософії права є провідною кафедрою Інституту права та психології за кадровим складом та науковим потенціалом, авторитетним науковим і педагогічним осередком.

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 18 науково-педагогічних працівників, з них: 6 докторів юридичних наук (Сливка Степан Степанович, Токарська Антоніна Семенівна, Жаровська Ірина Мирославівна, Кельман Михайло Степанович, Гарасимів Тарас Зеновійович, Турчак Олександр Володимирович), 4 професори; 7 кандидатів наук (Романова Альона Сергіївна, Чорнобай Олена Леонідівна, Ярмол Лілія Володимирівна, Шай Роман Ярославович, Сковронський Дмитро Миколайович, Мальський Маркіян Маркіянович, Кавчак Микола Михайлович), 6 доцентів та 8 асистентів, які забезпечують викладання відповідних дисциплін, зазначених у структурі кафедри.

Науково-педагогічними працівниками кафедри станом на 01.11.2015 р. опубліковано більше 1000 наукових праць, проте робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших вищих навчальних закладів України. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами, юридичним установами та інститутом приватного права і підприємництва Академії правових наук України тощо.

Кафедральна наукова робота ґрунтується на основі комплексної наукової теми: «Філософські й теоретичні аспекти права та держави».

На кафедрі активно ведуться наукові розробки проблематики зазначеної теми, результати яких відображаються в змісті посібників, монографій, дисертаційних дослідженнях наукових статей опублікованих у провідних періодичних виданнях, визнаних ВАК: «Право України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник Конституційного Суду України», «Вісник Центральної виборчої комісії», «Митна справа», «Проблеми філософії права», «Вісник Національної академії правових наук України», «Проблеми законності», «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Проблеми правознавства», «Держава і право», Вісник НУ «Львівська політехніка» (серія юридична) та ін.

До кафедри прикріплено 6 докторантів та 12 аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук. Особливу увагу в наукових дослідженнях члени кафедри приділяють розвиткові національного правознавства, філософії права, проблем філософії права, канонічного права, теорії держави і права, юридичної деонтології, теорії держави і права та ін. як засобу підвищення рівня формування громадянського суспільства та становлення демократичної і правової держави в Україні. Світові тенденції інтелектуалізації праці вимагають ефективного використання трудового потенціалу людей, який за своєю структурою і професійним складом спроможний задовольнити великі потреби творення юридичної науки.

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують науково-організаційну роботу, беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, є членами спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень, 12.00.12 – філософія права.

Кафедра приділяє пильну увагу формуванню наукової філософсько-правової школи. Під науковою школою зазвичай розуміють ситуацію, коли учні професора мають власних учнів. Тобто у професора є так звані наукові внуки. Вибудуваний ланцюжок: «студент – аспірант – кандидат наук – доктор наук». На сьогодні кафедра складається зі знаних фахівців, відомих вчених, які передають свій досвід молодому поколінню викладачів. Таким є, наприклад, доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович.

Організаційно-виховна робота кафедри, крім щоденної роботи зі студентами, яку проводить кожен науково-педагогічний працівник, представлена значною кількістю культурно-просвітницьких заходів, запланованих та виконаних колективом кафедри в цілому. Також організовано роботу науково студентського гуртка з напрямів: філософії права, теорії права, міжнародного права.

Студенти з першого курсу проводять науково-дослідну роботу: беруть участь в регіональних, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах і конкурсах наукових робіт. Адже, організація виховної роботи у вищому навчальному закладі віддзеркалює новітні технології виховання студентства, роль та функції куратора академічної групи в управлінні системою позааудиторної виховної роботи, що становить аналіз і прогнозування, планування та організацію, контроль і координацію, оцінку та корегування. Саме у процесі виховання студентів реалізується мета та основні принципи національного виховання, що передбачає, з одного боку, поглиблений аналіз соціально-психологічної природи виховання як особистісно-комунікативного, особистісно-орієнтованого процесу, з іншого – розглядає організацію виховної роботи зі студентами крізь призму історично зумовлених соціальних функцій вищої школи та її цільового призначення.

На базі кафедри теорії та філософії права функціонують аспірантура та докторантура за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень, 12.00.12 – філософія права, а також відбувається виробнича практика бакалаврів та захист бакалаврських робіт. Викладачі кафедри успішно опановують Віртуальне середовище Львівської політехніки.

Матеріально-технічна база кафедри забезпечена сучасною комп’ютерною технікою, офісними меблями, її приміщення відповідає усім вимогам. Усі навчальні дисципліни, які читають на кафедрі, забезпечені нормативно-методичною документацією. Розроблені електронні варіанти ТЗН з усіх дисциплін. Поповнення навчально-методичного забезпечення проводиться шляхом видання навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок, монографій тощо.