Гринкевич Світлана Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гринкевич Світлана Степанівна
5213.jpg
Дата народження 25.07.1973
Alma mater Львівський торговельно-економічний інститут
Дата закінчення 10.06.1994
Спеціальність економіст-організатор
Науковий ступінь доктор економічних наук
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 15.12.2015

Освітня та професійна діяльність

Гринкевич Світлана Степанівна – доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

ORCID ID: 0000-0002-3563-3989

Загальні відомості

Дата народження: 25 липня 1973 року, м. Львів. Голова ГО «Європейська альтернатива».

Освіта

У 1990 році закінчила середню школу № 72 м. Львова.

1990 -1994 р.р. – навчання у Львівському торговельно-економічному інституті, спеціальність «Економіка і управління в торгівлі та громадському харчуванні»;

2005 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою».

Тема дисертації: «Фіскально-економічна політика в перехідних умовах»;

2008 р. – отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємства;

2014 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Тема дисертації: «Стратегічні імперативи розвитку і використання трудового потенціалу в інформаційній економіці»;

2015 р. – отримала вчене звання професора кафедри економіки підприємства.

Професійна діяльність

З 1995 по 2001 рік працювала у Державній податковій інспекції на посаді старшого державного податкового-інспектора;

у 2001-2002 рр. – менеджер-адміністратором ПП «Константа І»;

у 2002-2003 рр. – менеджер-адміністратором ТОВ «Модус 2000».

Науково-педагогічною діяльністю почала займатися з 2003 року. У 2003-2004 рр. працювала у Львівському Інституті МАУП на посаді викладача кафедри економіки; у 2004-2016 рр. – у Львівській комерційній академії (пройшовши шлях від асистента до професора, завідувача кафедри економіки); у 2016-2020 рр. – у Львівському національному аграрному університеті на посаді професора, завідувачки кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу; з 2020 по теперішній час – у Національному університеті «Львівська політехніка» на посаді професора кафедри маркетингу і логістики. З 2008 по 2012 роки була заступником директора Інституту економіки та фінансів Львівської комерційної академії.

Наукові інтереси

Наукова робота проводиться в рамках науково напряму кафедри маркетингу і логістики та сфери наукових інтересів (дослідження трудового потенціалу, людського капіталу, інформаційної економіки)

Наукові досягнення

Кандидатські дисертації, захищені за науковим керівництвом професора Гринкевич Світлани Степанівни:

Кокнаєва Марія Олександрівна – тема дисертації: «Засади управління фінансово-економічною безпекою торговельних підприємств» (спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2013 р.

Гураль Наталія Романівна – тема дисертації: «Засади управління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств» (спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2015 р.

Є рецензентом наукових статей і монографій, які видаються в Україні.

Член редакційної колегії наукових видань, включення до переліку наукових фахових видань України, зокрема: «Аграрна економіка» – науковий журнал Львівського національного аграрного університету; Журнал «Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського»; «Підприємництво та інновації» - журнал Міжнародного університету фінансів та факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «КПІ». Гринкевич Світлана Степанівна неодноразово виступала опонентом кандидатських і докторських дисертацій. Член спеціалізованих вчених рад (2016-2020рр.): Спеціалізована вчена рада Д 36.814.02 при Львівському національному аграрному університеті (за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спеціалізована вчена рада Д11.051.03 при Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (за спеціальністю 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).


Дисципліни, які викладає:

• Маркетинг • Бізнес-моделі підприємств • Товарознавство

Вибрані публікації

Загалом за результатами наукових досліджень і науково-методичної діяльності опубліковано понад 170 наукових праць, серед яких: 6 посібників, в т.ч. 2 посібники з грифом МОН; 14 монографій, в т.ч. 2 одноосібні.

Індекс Хірша: 1 Scopus

 1. Гринкевич С.С., Васильців Т.Г. Системна трансформація використання трудового потенціалу країни. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 5. С. 356-364. (Scopus)
 2. Гринкевич С.С., Васильців Т.Г. Формування середовища економічної безпеки підприємництва в Україні. Економічний часопис – ХХІ. 2015. № 3-4(1). С. 24-27. (Scopus)
 3. Гринкевич С.С., Гураль Н.Р. Оцінка відтворення трудового потенціалу торгівлі. Економічний часопис – ХХІ. 2016. № 160 (7-8). С. 96-99. (Scopus)
 4. Hrynkevych S., Bulyk O. International labour migration: European and Ukrainian special aspects. Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. 2017. Т. 2, № 2 (10). С. 44-51. (Web of Science)
 5. Hrynkevych S., Ilyash O., Ilich L., Kozlovskyi S., Buhaichuk N. Economic Assessment of the Relationship Between Housing and Communal Infrastructure Development Factors and Population Quality of Life in Ukraine. Montenegrin Journal of Economics. 2020, Vol. 16, No. 3. Pp. 93-108. (Scopus)
 6. Hrynkevych S., Kohut M. Сondition and prospects of oilseed production in Ukraine in the context of the globalization. 1st World Oil Seed Congress (6-7 November, 2019, Lviv, Ukraine).Organized by Trakya University), р. 21.
 7. Гринкевич С.С., Брух О.О. Зовнішньоторговельна політика України на європейськокому ринку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції» (27 - 28 травня 2019 р., Дубляни). Дубляни: ЛНАУ, 2019. С. 16–21.
 8. Svitlana Hrynkevych, Oksana Bruch. The management improvement of marketing activity of the travel companies. 3rd International Conference on Marketing Management MM 2017 (5-6 June, 2017, Warsawa). Warsaw (Poland): Warsaw University of Life Sciences – SGGW.
 9. Гринкевич С.С., Когут М.В. Проблеми розвитку міжнародного трансферу технологій в Україні. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції». (30-31 травня 2018 р. Дубляни). Дубляни: ЛНАУ, 2018. С. 48-51.
 10. Zrailo, I., Hynkevych, S. Modern trends in the functioning of grain-product subcomplex of the agricultural sector of Ukraine in the context of implementing its external economic potential / Nowoczesne trendy w funkcjonowaniu subkompleksu zbożowo-produktowego sektora rolnego Ukrainy w kontekście wdrażania zewnętrznego potencjału ekonomicznego. Economic and Regional Studies. 2020. Vol.13, No 3. p. 328-341.
 11. Гринкевич С.С., Брух О.О., Когут М.В. Сучасний стан використання трудового потенціалу в контексті новітніх вимог суспільного розвитку. Аграрна економіка. 2019. Т.12, №1-2. С.44-59.
 12. Гринкевич С.С., Федів Р. Д. , Байдецький Ю.Ю. Проблема зовнішнього державного боргу України: аналіз динаміки, поточна ситуація та подальші перспективи. Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». 2017. Випуск 4 (126). С. 15-20.
 13. Гринкевич С.С., Лаврів І.М. Формування експортного потенціалу аграрних підприємств. Підприємництво та інновації. 2017. Випуск 3. С. 95-101.
 14. Гринкевич С.С., Гальків Л.І., Крамченко Р.А. Cередній клас і людський капітал: взаємозалежність розвитку. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2016. Випуск 50. С. 30-35.
 15. Гринкевич С.С., Лупак Р.Л. Взаємозв’язок забезпечення конкурентоспроможності і відтворення трудового потенціалу підприємства. Збірник наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика». 2016. № 1 (11). С. 315-322.
 16. Гринкевич С.С., Іляш О.І. Теоретико-прикладні аспекти становлення інформаційної економіки в економічній системі України. Стратегічні пріоритети. 2015. № 1 (34). С. 56-62.
 17. Гринкевич С.С. Модель регулювання розвитку людського капіталу на основі таксономічного аналізу. Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». 2015. Випуск 1 (111). С. 59-65.
 18. Svitlana Hrynkevych. Сonceptual framework of formation of labour potential factor system functioning. Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Випуск 3 (113). С. 3-9.
 19. Гринкевич С.С., Гураль Н. Р., Камарчук І. М Пріоритетні напрямки відтворення трудового потенціалу торговельних підприємств. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2015. Випуск 48. С. 97-101.
 20. Гринкевич С.С., Лупак Р. Л., Васильків Ю. В. Формування системи та структурування інституційного забезпечення реалізації державної політики розвитку і використання трудового потенціалу України. Бізнес Інформ. 2015. № 7. С. 67-71.

Монографії

 1. Hrynkevych S., Dzhadan I., Ignasiak-Szulc A. The information economy formation in the new economic system. Economic security at risks: findings from the digitalization of National economy: Сollective monograph. Bydgoszcz, Poland. 2019. Vol. 5. pp. 88-102. (Монографія англійською мовою).
 2. Hrynkevych S., Khirivskyi R., Ilich L. Labor Resources in Agricultural Enterprises. Structural Risks and Systemic Dynamics of Socio-Economic Development of the National Economy: the European Vector: Сollective monograph. Bydgoszcz, Poland. 2017. Vol. 2. Рp. 110-122. (Монографія англійською мовою)
 3. Гринкевич С. С. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: монографія / [С.С. Гринкевич, О.С. Власюк, А.І. Мокій, О.І. Іляш та ін.] заг. ред. Власюк О.С. Київ, 2017. 384с.
 4. Modelling of the mechanisms to restore the national economy: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Wieslaw Olszewski, Svitlana Hrynkevych]. Bydgoszcz, Poland. 2017. Vol. 3. 264 p. (Монографія англійською мовою).
 5. Гринкевич С. С. Стрaтегiчні імперативи управління фiнaнсoвo-екoнoмiчнoю безпекoю пiдприємств тoргiвлi: монографія / [С.С. Гринкевич, О. І. Іляш, М.О. Кокнаєва та ін.]. Львів, 2015. 250 с.
 6. Гринкевич С.С. Теорія та практика управління ризиками підприємств торгівлі фармацевтичного ринку України : монографія / [С.С. Гринкевич, О. І. Іляш, М.І. Олексюк та ін.]. Львів, 2015. 356с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 405а

Тел: +38 (032) 258-24-37

E-mail: svitlana.s.hrynkevych@lpnu.ua