Гончар Світлана Йосипівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Посада

З вересня 2021 року асистент кафедри Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування Аспірант, інженер кафедри фінансів

Наукові праці, у яких опубліковані основні результати дисертації

1.1. Монографія

1. Bublyk M., Matseliukh Yu., Honchar S., 2019. Assessment of leadership abilities in the context of international economic relations. Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2

1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України та у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних

2. Гончар С.Й., Кузяк В.В., 2018. Застосування методів стрес-менеджменту під час ведення кредитно-інвестиційної політики на підприємстві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 899, с. 9–14. 3. Гончар С.Й., 2019. Сутність та значення кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. ІНТЕЛЕКТ ХХІ, 6 (ч.1), с.54-57. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus) 4. Гончар С.Й., 2019. Аналізування динаміки капітальних інвестицій як один із етапів формування ефективної моделі кредитно-інвестиційної політики. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 6 (111), с. 25-29. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus International (Республіка Польща)) 5. Гончар С. Й. та Уголькова О. З., 2020. Регулювання краудфандингу як об’єкта кредитно-інвестиційної політики держави. Бізнес Інформ, 2, с. 407–412. (Міжнародні наукометричні бази даних: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія);  Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); Library Hub Discover (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index; WorldCat)

1.3. Публікація у періодичному науковому виданні іноземної держави

6. Honchar S., Ugolkova O., Reverenda N., 2020. Analysis of the features of credit and investment policy on the examples of United States, United Kindom and Japan. (Аналізування особливостей кредитно-інвестиційної політики на прикладі США, Великобританії та Японії.) Europian Journal of Economics and Management, 6, с. 62-70.

Опубліковані праці апробаційного характеру

7. Гончар С.Й., 2019. Стимулювання кредитно-інвестиційної діяльності в національній економіці. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 5 грудня 2019 р. Полтава: ЦФЕНД. 8. Гончар С.Й., 2019. Сучасні тенденції розподілу капітальних інвестицій за джерелами фінансування. Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії: ІV Міжнародна науково-практична конференція. Миколаїв, Україна, 27 грудня 2019 р. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. 9. Гончар С.Й., Коць О.О., Нетребич Г.І., 2020. Електронні гроші та доцільність їхнього використання в Україні. Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, Україні, 18-19 квітня 2019 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 10. Гончар С.Й., 2020. Принципи формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. Світова наука: проблеми, перспективи, інновації: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Бердянськ, Україна, 2 жовтня 2020 р. Бердянськ : БДПУ. 11. Гончар С.Й., 2021. Фактори формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країни: Міжнародна науково-практична конференція. Дніпро, Україна, 30 січня 2021 р. Дніпро:.. 12. Гончар С.Й., 2021. Формування моделі кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. World science: problems, prospects and innovations: V Міжнародна науково-практична конференція. Торонто, Канада, 27-29 січня 2021 р. Торонто.

Освіта

1997-2003 рр. навчання у Львівському банківському інституті Національного банку України - отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа», отримавши диплом спеціаліста.

З вересня 2018 – по даний час навчається в аспірантурі  Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 051 «Економіка» на денній формі навчання (тема дисертації – «Формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці»).

Професійна діяльність

В період 2004 - 2011 рр. працювала провідним фахівцем з касового обслуговування, економістом у АТ «УкрСиббанк». В період 2011 - 2015 рр. працювала завідувачем відділу касового обслуговування у АТ «Forward Bank». В період 2015 - 2018 рр. працювала на посаді інженера кафедри фінансів Національного університету “Львівська політехніка”.

Підвищення кваліфікації

Успішно закінчила курс : «Наукова комунікація в цифрову епоху» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Форма навчання – дистанційна Кількість годин – 90 годин( 3 кредита ЄКТС)

Успішно закінчила курс : «Основи фінансів та інвестицій» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.