Гончарук Володимир Євтихієвич

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гончарук Володимир Євтихієвич
RTEmagicC honcharuk.jpg.jpg
к.ф-м.н., с.н.с., доцент
Дата народження 19.06.1947 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів створення детекторів іонізуючих випромінювань
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання старший науковий співробітник за спеціальністю «фізика твердого тіла», доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки, PhD.
Поточне місце роботи Кафедра цивільної безпеки, Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

'Гончарук Володимир Євтихієвич — кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, доцент Кафедри цивільної безпеки, Національного університету «Львівська політехніка», Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола.

Освіта

 • вища, Львівський державний університет імені Івана Франка (1971 р.) за спеціальністю – «Фізик. Викладач фізики»;
 • аспірантура – Львівський державний університет імені Івана Франка (1971–1972 рр.), кафедра фізики напівпровідників;
 • кандидатська дисертація на тему «Вивчення природи центрів люмінесценції в кристалах АІІВ2VII з шаруватою структурою» за спеціальністю «фізика твердого тіла» (1979 р., науковий керівник д.ф-м.н., проф. Лискович О.Б.)
 • інформація про вчені звання – старший науковий співробітник за спеціальністю «фізика твердого тіла» (Львівський державний університет імені Івана Франка, 1982 р.), доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки НУ «Львівська політехніка, кафедра техногенно-екологічної безпеки (2003 р.), PhD (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007 р.).

Науково-педагогічна діяльність

 • інженер НДС, молодший, старший науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії росту та дослідження фізичних властивостей кристалів Львівського державного університету імені Івана Франка (1973–1982 рр);
 • депутат Львівської обласної ради народних депутатів (1988 - 1990 рр.);
 • депутат Львівської обласної ради народних депутатів Першого демократичного скликання (1990–1994рр.);
 • провідний інженер Фізико-механічного Інституту НАН України (1991 - 1993 рр);
 • У 1993 - 2002 рр. заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного центру аерокосмічної інформації та екологічного моніторингу при Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (Національного космічного агентства України(1993–2002 рр). Був керівником дослідно-конструкторських розробок та науково-ослідних тем в т.ч. на замовлення Міністерства надзвичайних ситуацій;
 • доцент кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка» (з 2002 р. по теперішній час) був відповідальним виконавцем наукового Проекту Державного фонду фундаментальних досліджень;
 • член Науково-методичної комісії з цивільної безпеки МОН України, брав участь у підготовці нових стандартів освіти (2007- березень 2016);
 • член Громадської науково-методичної Ради з напрямку «Цивільна безпека»
 • член Президії Львівського обласного товариства охорони природи.

Нагороди та відзнаки

 • медаль Сенату університету Марії Кюрі-Склодовської (Польща, 1976 р.);
 • нагрудна відзнака Львівської обласної адміністрації «Україна. Демократія. Свобода» (№ 137, розпорядження Голови Львівської обласної державної адміністрації, Голови Львівської обласної ради № 461 від 22.05.2000 р.);
 • диплом «Join Assistance» (Спільна допомога, 2005 р.);
 • грамота Львівської обласної ради (9 квітня 2010 р.);

Наукові інтереси

 • моніторинг, моделювання та прогнозування в екологічній безпеці, стійкості функціонування об’єктів;
 • фізико-математичне моделювання поширення забруднень у довкіллі;
 • дослідження фізичних властивостей шаруватих структур, зокрема широкозонних шаруватих кристалів.

Основні результати

 • проведений аналіз математичних, фізичних та хімічних аспектів поширення радіоактивних забруднень внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • досліджено термодифузійні процеси, які супроводжуються розпадом мігруючої речовини, типу хімічних реакцій, за дії теплових і масових джерел сталої потужності на поверхні тіла, досліджуються процеси дифузії мігруючих речовини за їх каскадного розпаду;
 • з єдиних позицій здійснений фізико-математичний опис утворення, особливостей структури і фізичних властивостей кристалів, зокрема оптичних та фотоелектричних.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

 • безпека життєдіяльності
 • цивільний захист
 • професійна та цивільна безпека
 • основи охорони праці та безпека життєдіяльності
 • керівництво розділами дипломних робіт

Вибрані публікації

Автор понад 150 наукових робіт, в тому числі 4 монографій, 4 навчальних посібників, 5 статей у журналах, які входять до наукометричної бази даних Scopus, 42 статті у фахових виданнях, 64 праці у науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних наукових конференцій і 16 науково-методичних розробок. Найвагоміші наукові праці:

 • 1. Гончарук В.Є. Математичні моделі та експериментальні дані про поширення радіонуклідів у грунтах: монографія / Гончарук В.Є. Лянце Г.Т., Чапля Є.Я., Чернуха О. Ю. – Львів : В-во «Растр-7», 2014. – 244с.
 • 2. Васійчук В.О Основи цивільного захисту: Навчальний посібник / Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010 р. - 384 с.
 • 3. Novosad S. S. Recombination processes in europium-doped cadmium iodide crystals / S. S. Novosad, I. S. Novosad, V. E. Goncharuk // J. Appl. Spectroscopy (Publisher: Springer, New York). – 2009. – V.76, № 3. – P. 334-340.
 • 4. Chernukha O. Yu., Goncharuk V. E., Davydok A. E. Mathematical modeling of the processes of thermodiffusion of the decaying substance in a stochastically inhomogeneous layered strip // Journal of Mathematical Sciences. – vol. 217, No. 3. – September, 2016. – P. 312–329.
 • 5. Гончарук В. Є. Моделювання міграції розпадної речовини в тілах з каналами швидкого переміщення частинок // Моделювання та інформаційні технології. – Київ: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.. Г. Є. Пухова НАН України – 2013. – Вип. 68. – С. 114-124.
 • 6. Давидок А. Є. Комп’ютерне моделювання взаємозв’язних теплових і дифузій¬них процесів з урахуванням розпаду речовини у випадково неоднорідній шару¬ватій смузі / А. Є. Давидок, О. Ю. Чернуха, В. Є. Гончарук // Фізика і хімія твер¬дого тіла. – 2014. – Т. 15, № 4. – С. 708-720.

(журнал індексується в Index Coperniсus, Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Research Journal Indexing)

 • 7. Гончарук В. Безпекова підготовка майбутніх архітекторів / Володимир Гончарук, Сильвестр Мохняк, Роман Любицький, Євген Кричевець // Технополис. Всеукраинский ежемесячный научно-технический журнал. – Днепропетровск, 2014. - № 11 (215). – С. 34-35
 • 8. Гончарук В.Є. Математичне моделювання та прогнозування поширення забруднень у грунті / Гончарук В.Є., Білущак Ю.І., Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю. / Комунальне господарство міст (науково-технічний збірник Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова) –випуск 120 (1) – Харків : Харківський національний університет імені О.М. Бекетова, 2015 – С. 115-121.
 • 9. О.Ю. Чернуха, В.Є. Гончарук, Ю.І. Білущак, А.Є. Давидок. Пакет програм «FlowRan» для дослідження дифузійних потоків у випадкових шаруватих структурах // Математичні машини і системи. Науковий журнал Інституту математичних машин і систем НАН України – Київ, 2016, №1. – С. 106-119.

Авторське право на твір:

 • 1. Пакет програм для розрахунку дифузійних потоків у двофазних тілах випадкової шаруватої структури («FlowRan») / О. Ю. Чернуха, Є. Я. Чапля, В. Є. Гончарук, Ю. І. Білущак, А. Є. Давидок // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 61858 від 28.09.2015 р.

Контакти

 • пл.Св. Юра, 1, м. Львів, 79013; 3-й корпус, кімн. 133
 • тел.: +38 (032) 258-25-26
 • Електронна пошта: vegoncharuk@ukr.net