Галаз Ліна Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Галаз Ліна Володимирівна
Галас ЛВ.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 11 березня 1969 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1991 р.
Спеціальність «Будівництво».
Галузь наукових інтересів Формування та оцінювання використання трудового потенціалу промислового підприємства
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Галаз Ліна Володимирівна — доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 11 березня 1969 року

1991 р. закінчила Львівський політехнічний інститут, за спеціальністю «Будівництво»

2000 р. закінчила Державний Університет «Львівська політехніка», за спеціальністю «Фінанси».

Тема дисертації: Формування та оцінювання використання трудового потенціалу промислового підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Галаз Ліна Володимирівна ; Приват. вищ. навч. закл. «Львів. ун-т бізнесу та права». — Л., 2011. — 235 арк. — Бібліогр.: арк. 208-223.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка»

Львівський регіональний інститут державного управління, старший викладач;

Старший викладач кафедри МО НУ «Львівська політехніка»

З 01.09.2013 р. - доцент кафедри МО НУ «Львівська політехніка»

Викладає курси

 • Управління бізнесом
 • Ділове адміністрування
 • Публічне адміністрування

Наукові інтереси

 • Формування та оцінювання використання трудового потенціалу промислового підприємства

Науково-дослідні роботи

ГОСПДОГОВІРНА НДР №0657 Тема: Розроблення інструментів механізму адаптації ТОВ «ПРОФБУДМАТ» до зміни умов середовища господарювання Державний реєстраційний номер 0121U110099

Основні публікації

 1. Галаз Л.В. Особливості впровадження системи управління безпекою харчових продуктів / Л.В. Галаз // Тези VI Міжнародної науково–практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації.–(м. Львів, 19–21 травня 2016р.) – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. –С.189.
 2. Копець Г.Р. Застосування реінжинірингу як управлінської інновації у діяльності підприємств / Г.Р. Копець, Ю.В. Войцеховська, Л.В. Галаз /// Тези доповідей VІ Міжнародної науково–практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації ”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 19–21 травня 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM) . – C. 164.
 3. Галаз Л. В. Принципи реінжинірингу як нової концепції управління підприємствами // Євроінтеграція 2017 : Матеріали ХVII Міжнародної науко-практичної конференції. – 2017. – C. 51.
 4. Дзюбіна А. В., Копець Г. Р., Галаз Л. В. Практика обліково-аналітичного забезпечення комунального енергоменеджменту // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 27–28 квітня 2017 р. – 2017. – C. 93.
 5. Галаз Л. В., Гальків Л. І. Теоретичні аспекти вивчення людського капіталу // Innovative economy: processes, strategies, technologies : proceeding of the conference (Kielce, 27 January 2017). Part 2. – 2017. – C. 72–75.
 6. Галаз Л. В. Лідерство як якісна характеристика керівного персоналу публічної служби / Л. В. Галаз, К. В. Процак // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. - 2017. – Вип.17. - С.178 -182.
 7. Карий О. І., Гальків Л.І., Галаз Л. В. Санаторно-курортні і оздоровчі заклади в Україні: видова характеристика, регіональна специфіка та динаміка розвитку. Науковий вісник Полісся. – 2018.-№2(14), ч. 1. – с. 172-178.
 8. Гальків Л. І., Галаз Л.В. Мотивація капіталізації людського потенціалу сільських поселень. Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління, 2018.-№897, вип. 2, - С. 49-56.
 9. Л. Гальків, Л. Галаз, Й. Денбіцка Теоретичні засади та інституційне середовище розвитку медичного туризму в системі чинників попередження втрат людського капіталу/ Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління», 2019,  Випуск 4. С. 26-35 Режим доступу: http://science.lpnu.ua/uk/semi/vsi-vypusky/vypusk-7-nomer-4-2019/teoretychni-zasady-ta-instytuciyne-seredovyshche-rozvytku
 10. SVETLANA KHAMINICH, EDUARD KUZNIETSOV, OLЕNA PTASHCHЕNKO, LINA HALAZ, VIKTORIIA MILCHEVA and OLGA BOIKO, 2020. MANAGING THE PRODUCT'S CREATION OF AN INNOVATION-ORIENTED ENGINEERING BUSINESS.International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) - Scopus Indexed.Volume:11,Issue:4,Pages:278-289.
 11. Гальків Л. І., Галаз Л. В. Теоретичні аспекти вивчення людського капіталу. International scientific conference “Innovative economy:processes, strategies, technologies”, January 27, Kielce, 2017. – С. 72-75.
 12. Галаз Л. В. Практика обліково-аналітичного забезпечення комунального енергоменеджменту/ А. В. Дзюбіна, Г. Р. Копець, Л. В. Галаз// ІІІ Міжнар. Науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», (Львів: 27-28 квітня 2017 р.) - Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2017. –С.93.
 13. Л. В. Галаз. Фактори ризику при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів./ Тези доповідей VII Міжнародної науково-практ. конф. «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок» (Львів: 17-19 травня 2018 р.) - Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2018. - С. 32-33.
 14. Галаз Л. В. Особливості формування підприємництва в контексті регіонального розвитку (на прикладі Львівської області) / Л. В. Галаз, В. В. Беднарчук // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез доп. за мат-ми І Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених ( Львів, 20 лютого 2020 р.) - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. Ч. 1. – С. 158 –162.
 15. Галаз Л. В. Міжрегіональне співробітництво – важливий чинник поглиблення контактів України з Європейським союзом / Л. В. Галаз, І. П. Сислюк // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матер. І Всеукр. наук. –практ. конф. (Львів, 14 грудня 2017 р.) – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 178-181.
 16. Карий О. І. Менеджмент організацій і адміністрування: 1001 тест». Збірник типових завдань / О. І. Карий, І. Я. Кулиняк, Л. В. Галаз, Г. В. Рачинська, М. Я. Гвоздь – Львів: Вид-во «Растр – 7», 2018. -278 с.
 17. Карий О. І. Менеджмент та інновації: теорія і практикум: навчальний посібник / О. І. Карий, Л. С. Лісовська, І. Я. Кулиняк, Л. В. Галаз, Ю. Г. Бондаренко. – Львів: Растр-7, 2020. – 298 c. (рекомендовано методичною комісією – № 47 від 22 січня 2020 р.)
 18. Галаз Л. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Управління бізнесом» / Л. В. Галаз, Ю. Г. Бондаренко, М. В. Гербут. Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=6329, №Е41-235-689/2018 від 08.05.2018 р.
 19. Галаз Л. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Ділове адміністрування» / Л. В. Галаз, К. В. Процак. Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=380, №Е41-235-819/2020 від 12.02.2020 р.
 20. Галаз Л. В., Капленко Г. Про можливість використання концепції мотивації служіння суспільству у регулюванні трудової поведінки державних службовців в Україні // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 17-18. – С. 85–90.
 21. Галаз Л. В., Беднарчук В. В. Особливості формування підприємництва в контексті регіонального розвитку (на прикладі Львівської області) // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції : збірник тез наукових доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 20 лютого 2020 р., Львів. – Ч. 1. – 2020. – C. 158–162.
 22. Khaminich S., Kuznietsov E., Ptashchеnko O., Halaz L., Milcheva V., Boiko O. Managing the product's creation of an innovation-oriented engineering business // International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. – 2020. – Vol. 11, iss. 4. – P. 278–289.
 23. Prokopenko, O., Toktosunova, Ch., Sharsheeva, N., Zablotska, R., Mazurenko, V., Halaz, L. (2021). Prospects for the Reorientation of Investment Flows for Sustainable Development under the Influence of the COVID-19 Pandemic. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 2.
 24. Галаз, Л.В., Мандриш, О.О. Особливості корпоративного менеджменту в умовах віддаленої роботи. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна, Серія юридична, 2021. №28. С. 16 – 26. Режим доступу: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/382
 25. Л. Гальків, Л. Галаз, М. Бігус Освітня складова людського потенціалу: фінансово-статистичний та працересурсний ракурси / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління», 2021,  Випуск 5. № 2. С. 11- 21. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2021.02.011

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61