Вільгуцька Роксолана Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вільгуцька Роксолана Богданівна
Вільгуцька Р.Б..jpg
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Вільгуцька Роксолана Богданівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Дата народження: 1989 року.

Освіта

У 2011 р. з відзнакою закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Міжнародна економіка», кваліфікація магістра з економіки і підприємництва.

У цьому ж році вступила до аспірантури в Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на кафедру менеджменту і міжнародного підприємництва. У 2014 році закінчила аспірантуру;

У 2015р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування та використання організаційних структур управління підприємствами» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» - Георгіаді Неллі Георгіївна

У 2021 році присвоєно вчене звання «доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва».


Професійна діяльність

У 2014 р. була призначена на посаду асистента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

У 2017 р. була переведена на посаду старшого викладача кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

У 2020 р. . була переведена на посаду доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Підвищення кваліфікації

• у 2015-2016 н.р. - повний курс навчання в рамках Семінару педагогічних знань (Посвідчення № 113-10 від 15.06.2016р.);

• стажування на ПрАТ "УВТК" з 27.03.2017р. по 29.05.2017р (Довідка №2417-56 від 29.05.2017р.)

• Національний університет «Львівська політехніка», сертифікат, «Міжнародні освітні проєкти», (0,5 ECTS) 25.11.2020 по 11.02.2021 Серія ЦМО ЛП №18-21 від 11.02.2021р.

• Національний університет «Львівська політехніка», сертифікат, «Міжнародні освітні програми», (0,5 ECTS) 07.04.2021 по 02.06.2021 Серія ЦМО ЛП №238-21 від 02.06.2021р.

• Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmiе, сертифікат, temat stażu „Zarządzanie, innowacje i inwestycje: europejski wybór”, Nr.404 від 15.11.2021р., 180 год.(6 ECTS)

• Національний університет «Львівська політехніка», професійна програма підвищення кваліфікації для НПП на тему: «Майстерність педагогічного спілкування», 30 год (1 ECTS ) від 01.11.2021р. до 26.11.2021р. Серія ПК №02071010/000607-21

• Національний університет «Львівська політехніка», професійна програма підвищення кваліфікації для НПП на тему: «Створення навчального відеоконтенту»30 год (1 ECTS ) від 31.01.2022р. до 25.03.2022р. Серія ПК №02071010/000006-22

• Національний університет «Львівська політехніка», професійна програма підвищення кваліфікації для НПП на тему: «Творче навчання і навчання творчості як напрям розвитку сучасної педагогіки» 30 год (1 ECTS ) від 28.02.2022р. до 15.04.2022р. Серія ПК № 02071010/000171-22


Викладацька робота

Дисципліни, які викладає:

«Менеджмент», «Основи міжнародного венчурного бізнесу», «Міжнародна економіка», «Міжнародні валютно-фінансові відносини», «Підприємництво та менеджмент»


Науково-дослідна робота

Наукова робота проводиться в рамках науково напряму роботи кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Науковий доробок Вільгуцької Р.Б. складає понад 50 наукових праць, серед яких монографії, наукові статті та тези доповідей наукових конференцій.

У 2013 році - участь у розроблені наукової кафедральної теми «Проблеми менеджменту і міжнародної економічної діяльності» (номер державної реєстрації 0108U004264).

У 2014 р. участь у держбюджетній науково-дослідній роботі Національного університету «Львівська політехніка» «Геоінформаційні технології аналізу стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві для підтримки прийняття рішень» (номер державної реєстрації 0111U001210)

Брала участь у виконанні госпдоговору:

1. Послуги з управління проектами ГПУ «Львівгазвидобування» щодо роботи систем кондиціювання повітря в адміністративному будинку. Договір №ЛГВ-340/08-21/642 від 29.04.2021р.


Обрані публікації

Навчальні публікації

Підприємництво і менеджмент: навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей / О.Є. Кузьмін, С. Б. Романишин, О. О. Пшик-Ковальська, І. С. Процик, Р. Б. Вільгуцька. – Львів: Растр-7, 2017. – 196 c.

Монографії

1. Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: [монографія] / за заг. ред. д.е.н. В.Я. Швеця, д.ф.-м.н. В.М. Соловйова. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького, 2013. – 360 с. / Н.Г Георгіаді, Р.Б. Вільгуцька, О.Є. Паук // 2.4. Ідентифікування потенціалу реорганізації організаційної структури управління підприємством. – С. 63-73.

2. Социально-экономические проблемы адаптации реального сектора в современных условиях: [монография]. – Донецк: Изд-во «Ноулидж»(донецкое отделение), 2013. – 256 с. / С.В. Князь, Н.Г. Георгиади, Р.Б. Вильгуцкая // 3.2. Трансферный потенциал предприятия в контексте форм адаптации к изменениям макросреды. – С.79-87.

3. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] / за наук. ред. С. В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 367 с. / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Р.Б. Вільгуцька, Г.Й. Лучко, розділ 2.4. Фінансово-морфологічний аналіз організаційних структур систем менеджменту природоохоронної діяльності. - С. 165-177.

4. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] / за наук. ред. С. В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 367 с. / С.В. Князь, Н.М. Байдала, Р.Б. Вільгуцька, Л.Ю. Шевців, розділ 2.6. Експортний потенціал підприємства в системі менеджменту природоохоронної діяльності. - С. 188-200.

5. Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: колективна монографія / S. Kniaz, J. Bogiv, M. Bets, V. Zaluckyj, N. Heorhiadi, R. Vilgutska, A. Stoyanovsky, V. Matsuk, A. Terebuh, G. Luchko, O. Pavlenko, I. Kazymyra, N. Galaiko, I. Krasilych. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2019. – 312 c.

Публікації в SCOPUS

1. Nelli Heorhiadi, Oleksiy Druhov, Roksolana Vilhutska, Mariana Bets, Andrii Stoianovskyi and Mateusz Folwarski (2018). Organizational development in banks management systems. Banks and Bank Systems, 13(3), 1-11. doi:10.21511/bbs.13(3).2018.01

2. Mochurad L., Lema H., Vilhutska R. Parallel algorithms assessment usage of image’s segmentation quality in medicine // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3171 : Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022 : Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1 : Main conference, Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. – P. 1509–1519.


Публікації у наукометричних та іноземних виданнях

1. Vilhutska R. Method of morphological analysis of enterprise management organizational structure / N. Heorhiadi, N. Iwaszczuk, R. Vilhutska // Econtechmod. An international quarterly journal. Lublin-Rzeszow – 2013. Vol. 2 No. 4. 17-27.

2. Вільгуцька Р.Б. Моделювання організаційних структур управління підприємств / Р.Б. Вільгуцька // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2014. – №. 5. – c.145-150

Публікації у фахових виданнях

1. Вільгуцька Р.Б. Організаційна структура управління промисловим підприємством: сутність та етапи формування // Науковий вісник НЛТУ України:Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.06. – С. 169-179

2. Вільгуцька Р.Б. Сутність і види організаційних структур управління підприємствами / Н. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. - № 7 (17). – С. 94-98.

3. Вільгуцька Р.Б. Організаційні засади формування інтегрованої системи управління промисловим підприємством [Електронний ресурс] / Н. Г. Георгіаді, О. Б. Свірська, Р. Б. Вільгуцька // Ефективна економіка. – 2013. - № 1. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.

4. Вільгуцька Р.Б. Аргументаційне забезпечення реорганізації організаційних структур систем інвестиційного менеджменту підприємств // Князь С.В., Вільгуцька Р.Б., Байдала Н.М. // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. №17. С. 6-10

5. Вільгуцька Р.Б. Побудова організаційних структур управління підприємств в системах менеджменту природоохоронної діяльності [Електронний ресурс] / Н. Г. Георгіаді, С.В. Князь, Р. Б. Вільгуцька // Ефективна економіка. – 2013. - № 9. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.

6. Вільгуцька Р.Б. Фактори, які впливають на організаційні структури в системі інвестиційного менеджменту підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. Вип. 20. С. 47-52

7. Вільгуцька Р.Б. Морфологічний аналіз організаційних структур торговельних підприємств [Електронний ресурс] / С.В. Князь, Р.Б. Вільгуцька, Я.С.Богів // Ефективна економіка. – 2013. – № 8. – Режим доступу: http://www/economy.nauka.com.ua.

8. Вільгуцька Р.Б. Антикризове управління витратами підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності / У.І. Когут, Н.І. Горбаль, Р. Б. Вільгуцька // Наукові записки [Української академії друкарства] Економічні науки: наук.-техн. зб. / Укр. акад. друкарства. – Львів: 2017. – № 2 (55). - с.197-206

9. Вільгуцька Р.Б. Застосування підприємствами принципів побудови організаційних структур управління/ [Електронний ресурс] / Н. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька, Когут У.І. // Ефективна економіка. – 2018. - №3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/5.pdf

10. Георгіаді Н. Г., Вільгуцька Р. Б. Матрично-мережевий підхід до побудови організаційних структур управління підприємствами. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7214. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.5

11. Георгіаді Н. Г., Вільгуцька Р. Б. Аналізування організаційних структур управління вітчизняними підприємствами. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8040 (дата звернення: 15.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.7

12. Вільгуцька Р. Б., Лема Г. В., Федорчак О. Є., Михайлишин*** Л. І. Інвестиційна привабливість підприємств: оцінка, організаційне забезпечення, управлінські компетенції // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 92–103.

13. Вільгуцька Р. Б. Вплив соціальних медіа на побудову організаційної структури управління підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 72–77. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.72


Тези доповідей наукових конференцій

1. Вільгуцька Р.Б. Фрактальність як властивість матричних організаційних структур управління машинобудівними підприємствами /Р.Б. Вільгуцька // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції [«Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки»], (Хмельницький, 30-31 січня 2015р.) //Університет економіки і підприємництва. У 2-х частинах – Хмельницький: Видавничий дім «Гельветика», 2015. Ч.1. – 176с. – С.86-89

2. Вільгуцька Р.Б Мобільність та економічна ефективність організаційних структур управління інноваційними підприємства Р.Б. Вільгуцька // Conference Proceedings International scientific-practical conference [«Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world » ],(Lisbon, 30 June 2016р.). – Lisbon: Baltija Publishing, 2016. –200p. – p. 179-184

3. Вільгуцька Р.Б. Системність і ритмічність як принципи формування організаційних структур управління промисловими підприємствами /Р.Б. Вільгуцька // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, [Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи], (Львів, 18–19 травня 2017 р). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 126-128с.

4. Вільгуцька Р.Б. Вплив компетенцій працівників на організаційну структура управління як фактор внутрішнього середовища підприємства Р.Б. Вільгуцька, Г.В. Лема // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених,[Вісімнадцяті економіко-правові дискусії], (Львів, 30 травня 2017 р). – Львів, 2017. - 41-44с.

5. Вільгуцька Р.Б. Рівень інтегрованості організаційної структури управління підприємством /Р.Б. Вільгуцька, Г.В. Лема // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення], (Львів, 24-25 квітня 2018 р). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 186с.- с. 78-80

6. Вільгуцька Р.Б. Адаптування організаційних структур управління в умовах експортно-імпортної діяльності підприємств / Н.Г. Георгіаді Р.Б. Вільгуцька// Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю»],(Львів, 16 травня 2018р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. –112с. – С. 71-73

7. Вільгуцька Р.Б. Креативність при побудові Організаційної структури управління підприємством / Вільгуцька Р.Б., Георгіаді Н.Г.// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи], (Львів, 23-24 квітня 2019 р). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.- 171с.- – С.82

8. Вільгуцька Р.Б. Аргументування доцільності реорганізації чинної організаційної структури управління підприємством / Вільгуцька Р. Б., Георгіаді Н. Г. //IІI International Scientific Conference Economy and Society: the Modern Foundation for Human Development: Conference Proceedings, April 26th, 2019. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 156 pages.- 47-50с.

SCOPUS, WEB OF SCIENCE

9. Nellі Heorhiadi, Irina Yemchenko, Tetyana Danko, Vasylyna Matsuk, Olena Goncharenko, Volodymyr Hladun, Roksolana Vilhutska, Halyna Luchko (2019) Evaluation of the Effectiveness of Engineering and Technological Solutions in the Enterprise Management System, Proceedings of the 34-th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Khalid S. Soliman, IBIMA,Madrid, Spain, 7342-7350 p.

10. Kniaz S., Heorhiadi N., Sai L., Shchebel*** A., Moroz*** S., Kalashnyk*** O., Spitsyna*** A., Kyrychenko*** O., Vilhutska R., Peredalo K., Myskiv I., Shayner H. Potential management of the enterprise from the position of functional approach // Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic : proceedings of the 36th International business information management association conference (IBIMA), 4–5 November 2020, Granada, Spain. – 2020. – C. 7202–7211Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 301-г.

E-mail: roksoliana.b.vilhutska@lpnu.ua