Андруник Василь Адамович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Андруник Василь Адамович
Andrunyk V A.jpg
к.т.н., старший викладач
Громадянство Україна
Alma mater Українська академія друкарства
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»
Галузь наукових інтересів Візуалізація даних. Комп'ютерна графіка. Інклюзивне навчання.
Кваліфікаційний рівень магістр з комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів та виробництв
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович
Дата присвоєння н.с. 2021 р.
Вчене звання старший викладач
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Андруник Василь Адамович — асистент кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження:

Освіта

Українська академія друкарства, 1996 р., «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси»,магістр з «комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів та виробництв»

ТЗоВ «Комплекс» 19.03.2010 — 30.04.2010,Підвищення кваліфікації.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Комп’ютерна графіка;

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологгій;

Алгоритмізація та програмування;

Комп’ютерні системи обробки текстової та графічної інформації.

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: «Програмне забезпечення для наближення неперервним та гладким сплайном»

Вибрані публікації

Інтерполяція сумою поліному й нелінійного виразу / В.Андруник, П. Малачівський // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: наук. зб. / НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Л. : [б. в.], 2010. — Вип. 11. —С. 9-18.

Пакет програм для наближення неперервним і гладким мінімаксним сплайном / В. А. Андруник // Інформаційні системи та мережі : [зб.наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 15-23. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 673). — Бібліогр.: 12 назв.

Функціональні можливості пакета програм «АпроКріо» / В. А.Андруник, П. С. Малачівський // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації : зб. пр. наук.-техн. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф.Б. О. Попова, Львів, 7-8 жовт. 2010 р. / Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. — Л., 2010. — С. 227-228. — Бібліогр.: 1 назва.

Чебишовське наближення функцій сумою поліному й степеня з ермітовим інтерполюванням у крайніх точках відрізка / В. Андруник, П.Малачівський // Комп’ютер. технології друкарства : зб. наук. пр. / Укр. акад.друкарства. — Л. : Вид-во УАД, 2010. -№ 24. — С. 95-104.

Software for approximation of sensor transfer function andits sensitivyty function / W. Andrunyk, J. Majewski, P. Malachivsky // Pomiary.Automatyka. Kontrola / Polskie Stow. POLSPAR, Sekcja Metrologii SIMP. — 2010. —Vol. 56, № 9. — S. 1107-1110.

Ермітова інтерполяція сумою поліному й степеневої функції /В. Андруник, П.Малачівський // Відбір і обробка інформації/ Фізико-механічний ін-т ім. В.Г.Карпенка НАН України.— Львів, 2010.— Вип. 33 (109) . — C. 94-99.

Неперервна апроксимація характеристики термодіодного сенсората його чутливості сумою полінома й степеневого виразу / В. Андруник,П.Малачівський // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології.Збірник наук. праць.— Львів: Центр математичного моделювання ІППММ НАН України,2010.— Вип.12.— C.38-47.

Визначення взаємозв’язку між фотографами та об’єктами фотографування в контексті авторського права / В. А. Андруник, О. Б. Вовк //Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке : материалы 13-го Междунар. молодеж.форума, 30 марта — 1 апр. 2009 г. / Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники. —Харьков : ХНУРЕ, 2009. — Ч. 1. — С. 415.

Об’єкти та суб’єкти фотографування у контексті авторського права / О. Б. Вовк, В. А. Андруник // Інформаційні системи та мережі : [зб.наук. пр.] / відп. ред.B. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2009. — С. 54-61. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №653). — Бібліогр.: 10 назв.

Контакти

вул.Митрополіта Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус,кімната 121а

Tел. +38 (032) 258-23-69

E-mail: icm.ikni@gmail.com