Андруник Василь Адамович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Андруник Василь Адамович
Andrunyk V A.jpg
к.т.н., старший викладач
Громадянство Україна
Alma mater Українська академія друкарства
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»
Галузь наукових інтересів «Програмне забезпечення для наближення неперервним та гладким сплайном»
Кваліфікаційний рівень магістр з «комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів та виробництв»
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Андруник Василь Адамович — асистент кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження:

Освіта

Українська академія друкарства, 1996 р., «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси»,магістр з «комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів та виробництв»

ТЗоВ «Комплекс» 19.03.2010 — 30.04.2010,Підвищення кваліфікації.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Комп’ютерна графіка;

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологгій;

Алгоритмізація та програмування;

Комп’ютерні системи обробки текстової та графічної інформації.

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: «Програмне забезпечення для наближення неперервним та гладким сплайном»

Вибрані публікації

Інтерполяція сумою поліному й нелінійного виразу / В.Андруник, П. Малачівський // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: наук. зб. / НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Л. : [б. в.], 2010. — Вип. 11. —С. 9-18.

Пакет програм для наближення неперервним і гладким мінімаксним сплайном / В. А. Андруник // Інформаційні системи та мережі : [зб.наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 15-23. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 673). — Бібліогр.: 12 назв.

Функціональні можливості пакета програм «АпроКріо» / В. А.Андруник, П. С. Малачівський // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації : зб. пр. наук.-техн. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф.Б. О. Попова, Львів, 7-8 жовт. 2010 р. / Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. — Л., 2010. — С. 227-228. — Бібліогр.: 1 назва.

Чебишовське наближення функцій сумою поліному й степеня з ермітовим інтерполюванням у крайніх точках відрізка / В. Андруник, П.Малачівський // Комп’ютер. технології друкарства : зб. наук. пр. / Укр. акад.друкарства. — Л. : Вид-во УАД, 2010. -№ 24. — С. 95-104.

Software for approximation of sensor transfer function andits sensitivyty function / W. Andrunyk, J. Majewski, P. Malachivsky // Pomiary.Automatyka. Kontrola / Polskie Stow. POLSPAR, Sekcja Metrologii SIMP. — 2010. —Vol. 56, № 9. — S. 1107-1110.

Ермітова інтерполяція сумою поліному й степеневої функції /В. Андруник, П.Малачівський // Відбір і обробка інформації/ Фізико-механічний ін-т ім. В.Г.Карпенка НАН України.— Львів, 2010.— Вип. 33 (109) . — C. 94-99.

Неперервна апроксимація характеристики термодіодного сенсората його чутливості сумою полінома й степеневого виразу / В. Андруник,П.Малачівський // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології.Збірник наук. праць.— Львів: Центр математичного моделювання ІППММ НАН України,2010.— Вип.12.— C.38-47.

Визначення взаємозв’язку між фотографами та об’єктами фотографування в контексті авторського права / В. А. Андруник, О. Б. Вовк //Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке : материалы 13-го Междунар. молодеж.форума, 30 марта — 1 апр. 2009 г. / Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники. —Харьков : ХНУРЕ, 2009. — Ч. 1. — С. 415.

Об’єкти та суб’єкти фотографування у контексті авторського права / О. Б. Вовк, В. А. Андруник // Інформаційні системи та мережі : [зб.наук. пр.] / відп. ред.B. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2009. — С. 54-61. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №653). — Бібліогр.: 10 назв.

Контакти

вул.Митрополіта Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус,кімната 121а

Tел. +38 (032) 258-23-69

E-mail: icm.ikni@gmail.com