Яремко Ігор Йосафатович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яремко Ігор Йосафатович
1954-01-04IMG 0103.jpg
Дата народження 4 січня 1954 року
Alma mater Львівський торговельно-економічний інститут.
Дата закінчення 1982 р.
Галузь наукових інтересів проблематика інтелектуального капіталу в інформаційній обліково-аналітичній системі
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Яремко Ігор Йосафатович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 4 січня 1954 року

Вищу освіту здобув у 1982 році, закінчивши Львівський торговельно-економічний інститут.

В 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Трансформація бухгалтерського обліку у житлово-комунальному господарстві за умов формування ринкового середовища».

З 2005 року працює на посаді доцента кафедри обліку та аналізу.

У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему «Оцінювання та формування вартості машинобудівних підприємств».

з 2010 р. – професор кафедри обліку та аналізу


Нагороди та відзнаки

180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України»


Академік Академії економічних наук України

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

 • «Методологія та організація наукових досліджень в обліку й аудиті»,
 • «Історія обліку, аналізу та аудиту»,
 • «Облік і звітність в корпораціях».

Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень:

 • формалізоване інформаційне забезпечення та методика оцінювання нематеріальних активів та інтелектуального капіталу економічних систем;
 • розвиток теорії балансу і соціальної спрямованості фінансової (корпоративної) звітності.

Є керівником кафедральних науково-дослідних робіт:

 • «Інтелектуальний капітал та інтелектуальні активи підприємства: евальвація, верифікація та екземпліфікація» (номер державної реєстрації 0107U007842);
 • «Концептуально-методичні засади інформаційно-аналітичного інструментарію оцінювання нематеріальних активів та інтелектуального капіталу економічних систем» (номер державної реєстрації 0112U001223);
 • «Розвиток концептуальних і методологічних засад системи бухгалтерського обліку».
 • та наукового студентського гуртка «Бухгалтерські студії».

Крім досвіду педагогічної роботи, має значний практичний досвід роботи на низці обліково-аналітичних ділянок в різних галузях економіки.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій (Д 35.052.03 та К 35.840.03).

Вибрані публікації

Опублікував понад 240 праць, зокрема понад 180 наукового та понад 30 навчально-методичного характеру, з яких понад 12 навчальних посібників. Автор та співавтор понад 15 монографій; отримав 5 авторських свідоцтв про змістове наповнення і формат економічних категорій.

Співавтор перекладу з німецької мови фундаментальної праці, виданої у Львові в 1910 р. - «Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку».

Є автором багатьох наукових публікацій, зокрема в таких знаних всеукраїнських виданнях як «Регіональна економіка», «Актуальні проблеми економіки», «Фінанси України», «Економіст», «Ринок цінних паперів» та «Академічний огляд».

 1. Концепции и парадигмы бухгалтерского учета: предпосылки развития: [монография] / под ред. проф. И.И. Яремко и проф. Г. Ронэка. – Львов: Издательство Львовской политехники, 2014. – 208 с.
 2. Програми підготовки магістрів Навч. посібник / за заг. ред. проф. А. Г. Загороднього та доц. Г. І. Кіндрацької. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.- 208 с.
 3. Яремко І.Й. Адаптація системи обліку і звітності до умов сучасної економіки / Wzbrane zagadnienia wspołczesnej rachunkowosci w Polsce i na Ukraine; pod redakcją Henrzka Ronka i Anatolia Zahorodnego. – Lublin: Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej. - 2015. – C. 13-24.
 4. Yaremko I.Yo. The Paradigms of Accounting and Financial Reporting / I.Yo. Yaremko, L.M. Pylypenko, O.I. Tyvonchuk // International Journal of Synergy (Polska).-2016.- Vol.5.- P. 135-146.
 5. Яремко І.Й. Методологічні підходи до обліку інтелектуального потенціалу компанії на основі концепції збереження інтелектуального капіталу / І.Й. Яремко, Л.М. Пилипенко, Н.Ю. Подольчак // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2017.– № 862.– С.281-287.
 6. Яремко І.Й. Економічний інструментарій вартісно-орієнтованої концепції управління / І.Й. Яремко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2017.– № 862.– С.288-296.
 7. Яремко І.Й. Процеси капіталізації корпорацій та їх відображення у звітності / І.Й. Яремко, О.С. Лемішовська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління». 2017. – № 873. – С. 119-125
 8. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: Монографія / за ред. к.е.н., проф. Й.Я. Даньківа. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – 300 с.
 9. Яремко І.Й. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку та аналізу / І.Й. Яремко, Ю.М. Козловський // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – №22.
 10. Яремко І.Й. Розвиток систем моніторингу економічних показників результативності підприємства: Монографія / І.Й. Яремко, О.В. Рябкова, О.С. Лемішовська. - Львів: ТзОВ "АФ "Західна аудиторська група", 2018. – 160 c
 11. Yaremko I.Yo. Transaction costs of enterprises: the issue of accounting and analysis management / I.Yo. Yaremko, T.I. Voskresenska // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 2. – P. 261–267. (Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus International, Web of Science)
 12. Yaremko I.Yo. Informational and financial instruments for evaluation and management of the company's value / I.Yo. Yaremko, M.V. Plekan, I. Kantsir, T. Andrejkiv // Journal of Eastern European and Central Asian Research. – 2018. – Vol 5, No 2. – P. 131–139. (SciVerse SCOPUS)
 13. Яремко І.Й. Історія обліку, аналізу і аудиту: Навчальний посібник / І.Й. Яремко, О.С. Лемішовська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 236с.
 14. Yaremko I.Yo. Stabilization of financial relations as the basis for national economic security / I.Yo. Yaremko, T.V. Chernychko, V.F. Proskura, N. Liba // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. -№1 (Web of Science), с. 441-449
 15. Облік і оподаткування: вступ до фаху: Навчальний посібник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній та ін. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 260 c.
 16. Яремко І.Й. Система підготовки фахівців з бухгалтерського обліку у Східній Галичині (ХІХ- перша пол. ХХ ст.) : академічна освіта і професійне шкільництво / І.Й. Яремко, О.С. Лемішовська // Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств: колективна монографія П. О. Куцик, Л. М. Пилипенко та ін.. Львів: Растр-7, 2019. – 309 c. – с. 6-51
 17. Облік та фінанси: сучасні вектори розвитку: колективна монографія / І.Й. Яремко, М. Браценюк, М. В. Ольшанська та ін. - Lublin, Poland: Wydzial Ekonomiczny UMCS, 2019. – 107 c.
 18. Yaremko I.Yo. Reserve and regulatory objects in accounting theory and practice: origins and evolution of the world accounting thought within the framework of the developments by the Western Ukrainian scientists of the 19th - middle 20th cent. (opinion from the modern age perspective) / I.Yo. Yaremko, O.S. Lemishovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2019 Vol. 6. No.1. – pp. 13-29.
 19. Yaremko I.Yo. Financial management of the enterprise economic potential / I.Yo. Yaremko, I. Kantsir, M. Plekan // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2019 Vol. 6. No.2. – pp. 12-21.
 20. Yaremko I.Yo. Stimulating and limiting factors for the growth of investment potential of Ukrainian insurance companies / I.Yo. Yaremko, S. Cherkasova, T. Kalaitan, N. Rushchyshyn, N. Yaroshevych // Investment Management and Financial Innovations. – 2020. Vol.17. Issue 1. – pp.85-96. (SciVerse SCOPUS)
 21. Yaremko I. Accounting for obsolescence in providing company capital preservation / I. Yaremko, L. Pylypenko, O. Tyvonchuk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” (Lublin – Polonia, Polska), 2020. – Vol. LIV, # 1, Section H - Oeconomia. – p.101-110.
 22. Економічний інструментарій в управлінні промисловим підприємством: теоретичні та методологічні аспекти. Колективна монографія / І.Й. Яремко, І.І. Жигало, Л.Г. Квасній, І.В. Фаринович, І.Я. Кулиняк. – Львів: Растр-7, 2020. – 240 c.
 23. Яремко І.Й. Формування та використання власного капіталу: обліково-податкові аспекти / І.Й. Яремко, Н.М. Воськало // Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 березня 2020 р., Рівне, Україна. – 2020. – C. 211–212.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4-й корпус, кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: ihor.y.yaremko@lpnu.ua