Чернюк Володимир Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чернюк Володимир Васильович

(Cherniuk Volodymyr)

0011.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 25.09.1948 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Український інститут інженерів водного господарства
Дата закінчення 1971 р.
Галузь наукових інтересів керування напірними потоками, включаючи потоки зі змінною витратою
Науковий ступінь доктор наук
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» кафедра гідротехніки та водної інженерії Інститут будівництва так інженерних систем

Чернюк Володимир Васильович — український науковець, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гідротехніки та водної інженерії кафедри будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка».

Біографія

У 1971 році з відзнакою закінчив Український інститут інженерів водного господарства, отримавши кваліфікацію інженера-гідротехніка.

З 1971 до 1977 року працював на посадах інженера, керівника групи та головного інженера проєкту в гідротехнічному відділі Львівської філії інституту «Укрдіпросад».

З 1977 до 1980 року — аспірант, а відтак — старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент, професор, завідувач (1993-2001 р. р., 2010- дотепер) кафедри.

Педагогічна робота

 • Водозабірні споруди
 • Водопровідні мережі та споруди
 • Технічна механіка рідин та газу (ПБ)
 • Спеціальне водопостачання (ПБ)
 • Математичні методи розв'язування інженерних задач
 • Спеціальні питання гідравлічних систем водопостачанні і водовідведення

Наукова робота

1985 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив додатків, що зменшують турбулентне тертя, на місцеві гідравлічні опори».

2010 року захистив докторську дисертацію «Регулювання інтегральних параметрів напірних потоків рідин гідродинамічно активними додатками [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.16 / Чернюк Володимир Васильович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2010. — 323 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 276-310.».

Напрям наукової діяльності

 • керування напірними потоками, включаючи потоки зі змінною витратою.

Підготував трьох кандидатів технічних наук (Р. Гнатів, В. Жук, В. Орел).

Монографії

Напірні потоки зі змінними характеристиками.jpeg
 1. Напірні потоки зі змінними характеристиками: монографія / B. Чернюк, О. Яхно, В. Чернюк, Р. Гнатів //. — Львів. :Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 408 с.

Посібники

Споруди.jpg
 1. Гідротехнічні споруди: навчальний посібник / B. Чернюк, О. Гвоздецький, А.В.Мусієнко //. — Львів. :Вид-во Львів. політехніки, 2017. — 208 с.


0.M2.DTTTD.Startseite.210713.jpg

Вибрані публікації

 1. Подача гранулированного реагента на забой скважины (Падение тела в затрубном пространстве скважины) / Шнерх С.С., Чернюк В.В. // Изв. вузов – Нефть и газ. – 1984. – № 4. – С. 43-46.
 2. Экспериментальное исследование влияния добавок полиакриламида на сопротивление диффузоров / Повх И. Л., Чернюк В. В. // Инж.-физ. журн. – 1986. – Т. 51, № 3. – С. 357-361.
 3. Сопротивление конфузоров при турбулентном течении воды с добавками полиакриламида / Повх И. Л., Чернюк В. В. // Инж.-физ. журн.– 1989.– Т. 57, № 5. – С. 709-712.
 4. Влияние добавок на потери давления при конфузорных и диффузорных течениях в трубопроводах / Повх И. Л., Чернюк В. В. // Научные основы турбулентных явлений.– М.: Российская АН. Отд. мех.-мат. методов в технол. и экон. разраб. при президиуме РАН. – 1992. – С. 138-140.
 5. Influence of Polyacrylamide Additions on the Head Loss in Abrupt Contractions and Expansions of Pipes / Chernyuk V. V., Pitsishin B. S. (Б. Піцишин), Orel V. I., (В. Орел), Zhuk V. M. (В. Жук) // Journal of Engineering Physics and Thermophysics.– July-August, 2002.– Vol. 75, Issue 4.– P. 910-919.
 6. Чернюк В. В. Метод розрахунку напірних розподільчих трубопроводів // Прикладна гідромеханіка. – 2008. – Т. 10 (82), № 3. – С. 65-76.
 7. Taking into Account Outer Hydrodynamic Pressure in Differential Equation of Variable Flow Rate Fluid Flow for Distributive Pressure Pipelines. / Volodymyr V. Cherniuk. – SSP Journal of Civil Engineering. Selected Scientific Papers (Technical University of Košice) ISSN 1334-9024 (printed edition), e-ISSN 1338-7278 (online), ISBN: 978-80-553-0721-3. – 2012. – Vol. 7, Issue 1. – S. 13-22.
 8. Derivation of Formulae for Calculation of Pressure Distributive Pipelines Laid in Fluid Stream. / Volodymyr V. Cherniuk // Proceedings of the IX International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering Technical University of Košice – Košice, Slovakia, May 22-25, 2012. ISBN 978-80-553-0905-7. – CS 2. Building Services 8 s.
 9. Influence of Jet-To-Main Stream Turning Angle in Fluid Flow from Cylindrical Nozzle of Collector-Pipeline on Flow Coefficient / Ivaniv Vasyl, Cherniuk Volodymyr // Czasopismo Inżynierii lądowej, środowiska i architektury. Journal of civil engineering, environment and architecture (p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903). JCEEA, tom XXXIII, z. 63 (4/2016), październik-grudzień 2016. – p. 229-238. Czasopiśmo jest na 596 stron.
 10. Oblichenia hydrauliczne rozdzelczego rurociągu ciśnieniowego, polożonego w strumieniu cieczy / V. Cherniuk // Zagrożenia jakości wód powerzchniowych i metody działań ochronnych. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014. – p. 251-263.
 11. Вплив ексцентриситету і поверхнево-активних речовин на гідравлічний опір циліндричного ротора / В. В. Чернюк, Б. Піцишин // Промислова гідравліка і пневматика (Вінницьк. держ. аграрн. ун-т, м. Вінниця). – 2015. – № 1(47). – С. 19-23. В журналі всього 84 с.
 12. Методи гідравлічного розрахунку напірних розподільних трубопроводів / В. В. Чернюк // Вісник нац. ун-ту водн. госп та природокорист.: Збірник наук. праць. Серія технічні науки. Вип. № 3(71). Част. 1. – Рівне: Нац. ун-т водн. госп. та природокорист., 2015. – С. 374-382.
 13. Вплив транзитної витрати води на роздачу та притік крізь насадки в напірному трубопроводі / В. В. Чернюк, В. В. Іванів // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Теорія і практика будівництва. –Л. :Вид-во «Львів. політехніка», 2010. — С. 307-311. — (Вісник / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; – 2016. – № 844. – С. 216-227.
 14. Метод розрахунку напірних трубопроводів-збирачів / В. В. Чернюк // Промислова гідравліка і пневматика (Вінницьк. держ. аграрн. ун-т, м. Вінниця). – 2017. – № 1(55). – С. 3-15.

Авторські свідоцтва та патенти

 1. А. с. 1120293 СССР, МКИ G 05D 11/02. Устройство для регулирования концентрации добавок, снижающих турбулентное трение в трубопроводе / В. В. Чернюк (СССР). № 3591086/18-24; Заявлено 11.05.83; Опубл. 23.10.84. Бюл. № 39. – 4 с.
 2. А. с. 1618912 СССР, МКИ F 16D 57/00. Способ регулирования тормозного момента гидротормоза и гидротормоз с регулируемым тормозным моментом / В .В. Чернюк, А. С. Пасичнюк, Р. Гнатів (СССР). № 4457805/27; Заявлено 11.07.88; Опубл. 07.01.91. Бюл. № 1. – 4 с.
 3. А. с. 1660684 СССР, МКИ A 61B 7/02. Стетофонендоскоп для обучения аускультации / Г. Д. Чернюк, В. В. Чернюк (СССР). № 4458467/14; Заявлено 11.07.88; Опубл. 07.07.91. Бюл. № 25. – 3 с.
 4. А. с. 1679384 СССР, МКИ G 01Р 3/36. Лазерный доплеровский измеритель скорости потока жидкости / А. С. Никифоров, А. В. Бонч-Бруевич, В. В. Чернюк и др. (СССР).– № 4748853 / 10; Заявлено 16.10.89; Опубл. 23.09.91, Бюл. № 35. – 4 с.
 5. А. с. 1681200 СССР, МКИ G 01N 15/00. Устройство для определения концентрации гидродинамически активных добавок в растворе / В. В. Чернюк, Р. Гнатів (СССР). № 4694737/25; Заявлено 19.05.89; Опубл. 30.09.91, Бюл. № 36. – 3 с.
 6. Пат. 21829 Україна МКВ G 05D 7/00. Спосіб регулювання витрати рідини в трубопроводі та регулятор витрати / В. В. Чернюк, В. Жук (Україна); Держ. ун-т “Львівська політехніка”. – № 96073053; Заявлено 30.07.96; Опубл. 30.04.98. Бюл. № 2. – 5 с.
 7. Пат. 47167 Україна, МПК G 05D 7/00, F 17D 1/00. Спосіб перерозподілу витрат плинного середовища / В. В. Чернюк, В. Жук, В. Орел (Україна); Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – № 2001085746; Заявлено 14.08.2001; Опубл. 17.05.2004, Бюл. № 5. – 2 с.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 103

Тел.: +38 (032) 258-25-14

E-mail: chernyuk@lp.edu.ua;