Чернобай Ліана Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чернобай Ліана Іванівна
Chernobai.JPG
к.е.н., професор
Дата народження 10 вересня 1966 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1988 р.
Спеціальність «Економіка та організація машинобудівної промисловості».
Галузь наукових інтересів Міжнародні економічні відносини
Кваліфікаційний рівень інженер-економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Чернобай Ліана Іванівна - професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, кандидат економічних наук, професор, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка», заступник завідувача кафедри із навчально наукової роботи зі студентами.

Коротка історія

Дата народження: 10 вересня 1966 року.

Освіта

Вищу освіту здобула в 1988 році, закінчивши з червоним дипломом Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівної промисловості».

У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм впровадження нової техніки в умовах ринку» за спеціальністю 08.06.01. – Економіка підприємств і форми господарювання.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2003 року присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Вчене звання професора кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва присвоєно 30 червня 2015р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

Професійна діяльність

1.В бізнес-структурах: 1.1. Українсько-польське СП «Амадіна», 1992-1994рр. Посада – головний бухгалтер. 1.2. ТзОВ «Ольвія», 1994р. Посада – головний бухгалтер. 1.3. Українсько-польське СП «Прод-Пол», 1994-1995рр. Посада – головний бухгалтер. 1.4. Українсько-американське СП «Галев ЛТД», 1995-1998рр. Посада – бухгалтер-економіст.

2.В наукових установах: 2.1. Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього, 1988-1999рр., інженер-економіст. У тому числі: у 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм впровадження нової техніки в умовах ринку» за спеціальністю 08.06.01. – Економіка підприємств і форми господарювання.

3.В закладах вищої освіти: 3.1. Національний університет «Львівська політехніка», 1999р. і дотепер. Посади - старший викладач, доцент, професор, виконувач обов’язків завідувача кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва. 3.2. Львівський інститут менеджменту, 2000-2001рр., 2003-2004рр., 2006-2008рр., 2011-2013рр., 2015-2018рр. Посади – доцент, професор. 3.3. Інститут підприємництва і перспективних технологій, 2009-2011рр. Посада – доцент. 3.4. Інститут підвищення кваліфікації при центрі зайнятості м. Львова, 2006-2008рр. Посада – доцент.

Згідно Наказу №201-10 від 29.11.2016р. "Про керівників проектних груп (гарантів освітніх програм) зі змінами" Національного університету "Львівська політехніка" Чернобай Ліана Іванівна є гарантом освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини".

Загальний стаж складає 32 роки, у т.ч. навчально-педагогічний стаж складає 22 роки.


Наукова робота

Наукові дослідження

Наукова робота проводиться в рамках науково напряму кафедри «Проблеми міжнародних економічних відносин» та сфери наукових інтересів - орагнізаційно-економічний механізм міжнародної бізнес-діяльності підприємств; вплив міжнародної міграції на економічний розвиток країни

Публікації за результатами досліджень

Загалом за результатами наукових досліджень і науково-методичної діяльності опубліковано понад 200 робіт.

Серед них:

1. Чернобай Л.І., Мельник О.Г. Система корпоративного управління в Україні: принципи формування та тенденції розвитку. Вісник соціально-економічних досліджень ОДЕУ № 23. — м. Одеса. Збірник наукових праць. 2006р. — с.360-366.

2. Liana Czarnobaj. Zagrozenie srodowiska naturalnego w dobie rozwoju turystyki na prykladzie uzdrowisk. Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania I zagrozenia. — Poznan, 2006. — с. 405-411.

3. Чернобай Л.І., Пащенко І.Н. Інновації як основа розвитку підприємництва. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління» № 579. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». — 2007. — с.199-204.

4. Чернобай Л.І. Інновації в системі управління: сутність та особливості впровадження / Чернобай Л.І., Кишеня П.Б. // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка» № 1 (21). Хмельницький: ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2011. С.90-99.

5. Чернобай Л.І. Інвестиційна діагностика підприємства: сутнісна характеристика та особливості реалізації на прикладі підприємств фармацевтичної галузі / Л.І.Чернобай, Ю.С.Кулина // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 714 "«Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Львів, 2011. С.437-447.

6. Чернобай Л.І. Якісне оцінювання витрат на експортну діяльність залежно від стадій залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку / Л.І.Чернобай, Н.О.Вацик // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 1 (172) ч. 2. Науковий журнал. Луганськ —2012. С.19-24.

7. Чернобай Л.І. Модель композиту менеджменту: теоретичні засади та особливості формування / Л.І.Чернобай, О.І.Дума // Міжгалузевий науково-практичний журнал «Проблеми науки», № 5, 2012. С.24-31

8. Ризики підприємств-лізингодавців: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / Кузьмін О. Є., Чернобай Л. І., Кулиняк І. Я. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Навч.-наук. ін-т економіки і менедж. — Д. : Растр-7, 2012. — 255 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 186-203. — 300 экз. — ISBN 978-617-7045-02-0

9. Теоретичні аспекти та прикладні засади економічного оцінювання та планування витрат на експортну діяльність підприємств з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку [Текст] : монографія / Л. І. Чернобай, Н. О. Вацик. — Львів : Растр-7, 2014. — 462 с.

10. Expenditures algorithm formation on export activities based on economic entity involvement stages to foreign market / L.I.Chernobaj, N.O.Vatsyk. — Economics, Entrepreneurship, Management. – Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2014. - Volume 1. Number 2. – p. 61-71.

11. Technology of evaluation of intellectual property objects of enterprise with the objectsve of their further sale / L.I.Chernobaj, L.Melnyk, Y.Shpak. — «Econtexmod» . Vol.3, No.1. 2014. – P.29-35.

12. Експортна діяльність соціально-відповідальних суб’єктів господарювання: інструментарій підвищення ефективності / О.Є.Кузьмін, О.В.Пирог, Л.І.Чернобай, Н.О.Вацик./ — Науковий журнал «Економіка і фінанси». – Дніпропетровськ, 2014. - № 12. – с. 14-26.

13. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель / Л.І.Чернобай, О.І.Дума/ - Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 22, - С. 171-182.

14. Вибір оптимальних планових параметрів експортної діяльності суб’єкта господарювання з використанням статистичних та інтегральних методів / Л.І.Чернобай, В.І.Мороз, Н.О.Вацик/ - Математичне та комп’ютерене моделювання. Серія: Технічні науки. зб. наук. Праць / Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: Ю.Г.Кривонос (відп. Ред..) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 13. – С.34-49.

15. Застосування статистичних методів у плануванні витрат на експортну діяльність / Л.І.Чернобай, Н.О.Вацик, М.В.Кізло/ Актуальні проблеми економіки: наук. екон. журн. №11 (185) 2016.– Київ: ВНЗ «Національна академія управління». – С.408-424.

16. Evaluation of the level of social responsibility of the state in the field of employment / Chernobay L. I., Malibroda S. B., Yasinska T. V./ - [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2017. № 2. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_2/epm2017_2_6.pdf

17. Емоційний інтелект в системі менеджменту / Л.І.Чернобай, Ю.О.Широн / Науковий журнал «Бізнес Інформ», № 5 - 2019р. Харків, Україна. – Видавець: Видавничий дім «Інжек». – С. 227-232.

18. Теоретичні основи ефективності керівництва підприємством / Л.І.Чернобай, О.І.Дума / Науковий журнал «Бізнес Інформ», №8, 2018р. (487). – Видавець: ФОП Лібуркіна Л.М. – С. 198-204.

19. AN APPROACH TO MODELLING THE IMPACT OF INTERNATIONAL MIGRATION ON THE ECONOMY OF RECEIVING COUNTRY / Liana Chernobay, Viktoriia Adamyk, Sviatoslav Malibroda / Economics, Enterpreneurship, Management. Volume 6, Number 1. 2019. – P.47-69.

20. Чернобай Л.І., Кузьмін О.Є.,Адамик В.В.,Маліброда С.Б. (2020) Modelling the Impact of International Migration on Economic Development of a Country: Case Study of Ukraine. Ekonomicky casopis / Journal of Economics 1/68/2020. – P. 33 – 54.

21. Liana Chernobay, Tetiana Yasinska, Svyatoslav Malibroda (2020) Applied aspect of corporate social responsibility impact on company competitiveness (UNILEVER example). ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Югозападен университет “Неофит Рилски”, Стопански факултет. Брой 1, Година VIII, 2020. Университетско издателство “Неофит Рилски” Благоевград, 2020. - P. 32-44.

22. Чернобай Л.І., Дума О.І. (2020) Обгрунтування методу «Експрес-тест керівництва» (ЕТК-метод) для оцінювання ефективності керівництва підприємством. «Причорноморські економічні студії». Науковий журнал, Випуск 54, м. Одеса, 2020. – С. 151-161.

23. Чернобай Л.І., Ясінська Т.В. (2020) Удосконалення адміністрування ділової активності підприємств готельно-туристичної сфери. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 45/2020. – С. 170-175.

24. Чернобай Л.І., Ясінська Т.В., Томашевська А.Р. (2021) Адміністрування системи мотивування персоналу на підприємстві. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. Випуск 2 (29) 2021. – Випуск №29 2021 (easterneurope-ebm.in.ua)

25. Чернобай Л.І., Харчук В.Ю., Рябічіна Ю.С. (2021) Корпоративна соціальна відповідальність вітчизняних компаній: особливості імплементації та розкриття інформації. Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць / [редакц. Кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 28. – С.103-110

26. Liana Chernobay, Sviatoslav Malibroda (2021) THE METHOD FOR ESTIMATING THE IMPACT OF MIGRANTS' REMITTANCES ON THE FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF A COUNTRY. Mind Journal 10/2020. Peer-reviewed scientific journal. Semiannual. Pablisher: University of Economics and Humanities. – https://doi.org/10.36228/MJ.10/2020.5

27. Chernobay, L., Pyroh, O., Prokopenko, M., Papizh, Y.,Syta, Y. (2021) Management of business processes and export-import activity of industrial enterprises in the digital economy. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39 (5)

28. Ptashchеnko O., Chernobay L., Malykhina S., Verezomska I., Yaremchuk S. Problems and prospects of application of strategies of personnel management of international companies in Ukrainian business practice // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2022. – Т. 1, № 42. – С. 406–414.

29. Чернобай Л. І., Ясінська Т. В., Кузів О. П. Дослідження чинників впливу на трудову міграцію з використанням багаторівневого підходу (на прикладі відносин Україна-Польща) // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2022. – № 1 (124). – С. 23–29.

Монографії:

1. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування: [монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, В.Ю. Харчук. Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. — 198с.

2. Витрати в експортній діяльності підприємств: [монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, , О.Г. Мельник, Н.О. Вацик. Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. — 278с.

3. Ризики підприємств-лізингодавців: теоретичні та прикладні аспекти : [монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.І.Чернобай, І.Я. Кулиняк. Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. – 255с.

4. Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій : [монографія] / За ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428с.

5. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності : [монографія] / За ред. д.е.н., проф. О.А. Паршиної. Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т. 3. – 365с.

6. Теоретичні аспек-ти та прикладні засади економіч-ного оцінювання та планування витрат на експортну діяль-ність з урахуван-ням стадій залу-чення до зовні-нього ринку: [монографія] / Л.І.Чернобай, Н.О.Вацик. Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 464с.

7. Forecasting the Development of Export Engineering Industry Using Second Order Differential Equations / Moroz V. I., Chernobay L.I., Vatsyk N. O./ - National Economic Reform: experience of Poland and Prospects for Ukraine. – Collective monograph [State University of Jan Kochanowski, Kielce, Poland]. – Vol. 3. Poland: "Izdevnieciba"Baltija Publishing", 2016. – 460 p. [ISBN 978-9934-8585-4-3]. – Pp. 332-350.

8. International labor migration as an instrument for ensuring the national economy competitiveness on the world market [collective monograph] / Liana Chernobay, Tatiana Yasinska, Sviatoslav Malibroda / Management of the 21st century: Globalization Challenges. Issue 2. Collective monograph. – Nemoros s.r.o.. Rubna 716/24, 110 00, Prague 1, Czech Republic, 2019/ - P. 85-92.


Чернобай Ліана Іванівна:

профіль на ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3200-0470

профіль на Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217033575

профіль на ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Liana_Chernobai

профіль на Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=QoVRqVIAAAAJ&hl=uk


Об’єкти інтелектуальної власності

Свідоцтво про реєстрацію авторського права:

1. Рішення Мінекономрозвитку №83208, свідоцтво №82196 від 11.10.2018р. Монографія «Теоретичні аспекти та прикладні засади економічного оцінювання та планування витрат на експортну діяльність підприємств з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку» авторів Чернобай Л.І. та Вацик Н.О.;

2. Рішення Мінекономрозвитку №83209, свідоцтво №82197 від 11.10.2018р. Стаття «Вибір оптимальних планових параметрів експортної діяльності суб’єкта господарювання з використанням статистичних та інтегральних методів» авторів Мороза В.І., Чернобай Л.І. та Вацик Н.О.

3. Рішення Мінекономрозвитку №97368, свідоцтво №96008 від 12.02.2020р. Стаття «AN APPROACH TO MODELLING THE IMPACT OF INTERNATIONAL MIGRATION ON THE ECONOMY OF RECEIVING COUNTRY» авторів Чернобай Л.І., Адамик В.В., Маліброди С.Б.

4. Рішення Мінекономрозвитку №99070, свідоцтво №97841 від 05.06.2020р. Стаття «Applied aspect of corporate social responsibility impact on company competitiveness (UNILEVER example)», авторів Liana Chernobay, Tetiana Yasinska, Svyatoslav Malibroda


Навчальна робота

Основні курси(мова викладання)

 • Економіка зарубіжних країн (українська, англійська)
 • Економіка Європейського Союзу (українська)
 • Соціальна відповідальність (українська, англійська)
 • Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу (українська)

Основні навчальні праці

Опубліковано 26 навчальних посібники (з них 4 з грифом МОНМС України), 16 конспектів лекцій.

Зокрема:

1.Чернобай Л.І., Фещур Р.В.;Барвінський А.Ф.та інші. «Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник. 2-ге вид. оновлене і доповнене. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 2003. — 576 с.;

2. Чернобай Л.І., Кузьмін О.Є.; Босак А.О.та інші. «Корпоративне управління. Посібник», 2004. — 168 с.

3. Чернобай Л.І., Босак А.О.; Григор’єв О.Ю.та інші. «Міжнародна економіка: прикладний аспект, навч. посібник», 2006. — 134 с.

4. Чернобай Л.І., Хом’як Р.Л.; Мороз А.С.та інші. «Бухгалтерський облік вУкраїні, Навчальний посібник», 2006. — 1088 с.

5. Чернобай Л.І., Хом'як Р.Л., Лемішовський В.І. та ін. Бухгалтерський облік та оподаткування: навчальний посібник.Львів: Бухгалтерський центр „Ажур”, 2010. – 1220 с.

6. Чернобай Л.І., Кузьмін О.Є., Босак А.О., Кізло М.В. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 408с.

7. Чернобай Л.І., Харчук В.Ю., Кізло М.В. Аудит зовнішньоекономічних операцій: Навчальний посібник.(гриф МОНМС України) — Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. — 232с.

8. Кузьмін О.Є. Економіка інноваційного підприємства: Навчальний посібник для студентів спеціальності 8.180100 «Управління інноваційною діяльністю» — 2-ге видання, доповнене і перероблене / О.Є.Кузьмін, І.Н.Пащенко, Л.І.Чернобай, А.О.Босак.(гриф МОНМС України) — Львів: Міські інформаційні системи, 2011. — 390 с.

9. Босак А.О. Міжнародна економіка: прикладний аспект: Навч. посібник — 3-є вид., перер. і доп. / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, О.С.Скибінський, Л.І. Чернобай. — Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2011. — 184 с.

10. Чернобай Л.І., Шуляр Р.В. Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій: Навч. посібник / Л.І. Чернобай, Р.В.Шуляр. — Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2011. — 304 с.

11. Чернобай Л.І., Пирог О.В., Тивончук О.І. та ін. Облік і аудит: програма підготовки магістрів: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 208с.

12. Соціальна відповідальність: навч. посіб. / О.Є.Кузьмін, О.В.Пирог, Л.І.Чернобай, С.Б.Романишин, Н.О.Вацик. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с.

13. Чернобай Л.І., Войцеховська В.В., Гавриляк А.С. та ін. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів ( Інститут економіки і менеджменту). Книга 1.: навч. посіб. Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2017. – 199 c.

14. Соціальна відповідальність: практичний аспект: навч. посіб. / О.Є.Кузьмін, О.В.Пирог, Л.І.Чернобай, Н.С. Станасюк, І.І. Пасінович. К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. – 244с.

15. Основи корпоративної соціальної відповідальності: стратегії і ділові практики: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, Л. І. Чернобай, Н. С. Станасюк, І. І. Пасінович. – Київ: Кондор, 2021. – 244 c.

16. Основи корпоративної соціальної відповідальності: фінансово-екологічні аспекти та соціальний бізнес: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, Л. І. Чернобай, Н. С. Станасюк, І. І. Пасінович. – Київ: Кондор, 2022. – 276 c.

17. Сабадаш В. В. Поведінкова економіка: від теорії до практики: навчальний посібник / В. В. Сабадаш, Шульга О., Чернобай, Ю. О. Широн, І. Т. Басій та ін. – Трускавець: Посвіт, 2022. – 408 c.

Розроблено та сертифіковано 11 навчально-методичних комплексів, розміщених у віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка».


Позааудиторна робота

Основні робочі програми, лекційні курси та методичне забезпечення, розроблені Чернобай Л.І. упродовж 1999 – 2021 рр., стосуються таких дисциплін:

 • «Соціальна відповідальність»;
 • «Економіка та управлінсько-правове забезпечення діяльності бізнесу»;
 • «Економіка зарубіжних країн»;
 • «Економіка Європейського Союзу»;
 • «Корпоративне управління»;
 • «Аудит зовнішньоекономічних операцій»;
 • «Податки та система оподаткування зовнішньоекономічних операцій»;
 • «Економіка інноваційного підприємства»;
 • «Облік та аудит зовнішньоекономічних операцій».

Науково-педагогічна діяльність поєднується з навчально-науковою роботою зі студентами. Чернобай Л.І. безпосередньо займається підготовкою студентів до участі в олімпіадах, конференціях та конкурсах як в межах Національного університету «Львівська політехніка», так і на Всеукраїнському рівні. За період з 2001 по 2021рр. неодноразово виконувала обов’язки відповідального секретаря Всеукраїнських студентських олімпіад з дисципліни та спеціальності «Міжнародна економіка» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Є членом галузевої комісії з проведення Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Брала участь в роботі 60-ої студентської наукової конференції Гірничого відділу Академії гірничо-металургійної, м. Краків, Республіка Польща (02-08.12.2019р.) як науковий керівник студентів кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" та модератор секції «Інноваційне та стійке підприємництво».

Чернобай Л.І. займається організуванням процесу навчання студентів кафедри на рівні бакалаврської та магістерської програми англійською мовою. Проект було розпочато у 2008-2009 н.р. На сьогодні кількість студентів, яка пройшла навчання за окремими дисциплінами англійською мовою, складає понад 200 осіб.

Під керівництвом Чернобай Л.І. захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. На даний час Чернобай Л.І. керує 2 здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

З 2010 р. і дотепер виконує обов’язки секретаря Вченої ради Інституту економіки і менеджменту.

З 28.01.2020р. Чернобай Л.І. є експертом Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 292 "Міжнародні економічні відносини"

Міжнародна співпраця

2016р. - відповідальний секретар Міжнародної Україно-Казахстанської студентської Інтернет-олімпіади з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка», проведеної в рамках Меморандуму про співпрацю між Національним університетом «Львівська політехніка» та Південно-Казахстанським державним університетом ім. М.О. Ауезова.

З 2014р. і до сьогодні - координатор Договору №LP-1 про партнерство та ділову співпрацю між Національним університетом «Львівська політехніка» та компанією Diamond FMS, Королівство Нідерланди. За результатами виконання договору проведено перший Бізнес-Чемпіонат з моделювання бізнесу; проведено перший BootCamp-2016, організовано 23 вересня 2016 року I-й міжнародний семінар Diamond Academy на тему «Інноваційні напрями в освітньо-професійній діяльності». Результатами BootCamp-2016 стали: 4 студентів Львівської політехніки пройшли стажування в нідерландських компаніях Diamond FMS B.V. та Lelly International, 2 студентів стажувались в Україні та 16 викладачів отримали кваліфікаційні сертифікати про участь в міжнародному проекті. Отримала Сертифікат.

З 2018р. по 2021р. - координатор навчання студентів спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" другого (магістерського) рівня вищої освіти за міжнародною програмою подвійних дипломів між Національним університетом "Львівська політехніка" та Вищою економічною школою м. Білосток, Польща.

З 2021р. і до сьогодні - координатор міжнародної Грантової програми "Digitale Zukunft – Digi Bridge" між Національним університетом "Львівська політехніка" та Вищою технічною школою м. Ашаффенбург, Німеччина.


Міжнародне наукове та науково-освітнє стажування:

2017р. - Вища економічна школа (м. Білосток, Польща);

2019р. - Jesuit University Ignatianum (м. Краків, Польща);

2019р. - Вища школа державного управління (м. Гота, Німеччина);

2021р. - підвищення кваліфікації за програмою академічної мобільності DAAD;

2022р. - Технічний університет Ашаффенбурга, Німеччина.


Нагороди

Чернобай Л.І. нагороджено:

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України «За плідну роботу з обдарованою студентською молоддю і вагомий внесок у підготовку та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади», наказ від 24.12.2003р. № 1488-к;

Грамотою Національної академії педагогічних наук України за успіхи в науково-педагогічний та науковій роботі, підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів, упровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, 2016р.,

Знаком «Відмінник освіти України» згідно наказу Міністерства освіти і науки України №237-к від 10.08.2020р.Грамота Чернобай.jpg

Грамота Національної академії педагогічних наук України

180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України»,RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 301-В1

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032) 258-23-63