Цебенко Соломія Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Цебенко Соломія Богданівна
Tsebenko S..jpg
к. ю. н.
Дата народження 13 квітня 1982 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2005 р.
Галузь наукових інтересів практика Європейського суду з прав людини
Науковий ступінь Кандидат юридичних наук
Поточне місце роботи доцент кафедри теорії права та конституціоналізму права Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Цебенко Соломія Богданівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 2005 р. закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Навчалась в аспірантурі по кафедрі теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень.

Професійна діяльність

З вересня 2005 р. до травня 2011 р. працювала асистентом кафедри загальних юридичних дисциплін Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В’ячеслава Чорновола.

З червня 2011 р. – асистент кафедри історії держави і права ІНПП Національного університету «Львівська політехніка».

З вересня 2015 року – доцент кафедри історії держави і права ІНПП Національного університету «Львівська політехніка»;

З жовтня 2019 – доцент кафедри теорії, історії та філософії права;

З листопада 2020 – доцент кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права.

Викладає дисципліни:

 • міжнародні системи захисту прав людини;
 • європейські стандарти захисту прав людини;
 • правова охорона та захист власності.

Наукова діяльність

Наукові зацікавлення:

 • права людини;
 • практика Європейського суду з прав людини.

У грудні 2013 року захистила дисертацію «Права людини у сучасних доктринах православ’я у світлі міжнародних стандартів (загальнотеоретична характеристика)» у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, виконану під керівництвом д.ю.н., проф. Рабіновича П.М. У жовтні 2017 року була офіційним опонентом при захисті дистертації Слабан Марти Михайлівни на тему «Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя (загальнотеоретичний аспект)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Науковий доробок:

Авторка понад 15-ти навчально-методичних розробок та понад 20-ти наукових праць. Зокрема:

 1. Цебенко С. Б. Сфера застосування права на життя за Європейськоюконвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950 р. /С. Б. Цебенко // Збірник наукових праць Львівського державногоінституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія«Юридичні науки» / За заг. ред. О. І. Сушинського. – Львів : ЛДІНТУім. В. Чорновола, 2006. – Вип. 1. – С. 68-73.
 2. Цебенко С. Соціальна і правова доктрина Російської ПравославноїЦеркви : до характеристики джерел / С. Цебенко // Проблемидержавотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XIIIрегіональної науково-практичної конференції (8‑9 лютого 2007 р.). –Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету іменіІвана Франка, 2007. – C. 80-82.
 3. Цебенко С. Б. Концепція православної церкви щодо соціальних правлюдини (на матеріалах cоціальної доктрини Російської Православної Церкви) /С. Б. Цебенко // Правове життя : сучасний стан та перспективирозвитку : Зб. тез наукових доповідей за матеріалами III Міжнародноїнаук.-практ. конф. (23‑24 березня 2007 р. ; м. Луцьк) ; Уклад.М. Л. Варченко, Н. М. Гончарова, В. В. Мачіха, С. С. Савич,І. Ф. Урина. – Луцьк, 2007. – C. 56-58.
 4. Цебенко С. Б. Трудові права в католицькій та православнійінтерпретації / С. Б. Цебенко // Збірник наукових праць Львівськогодержавного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола.Серія «Юридичні науки» / за заг. ред. О. І. Сушинського . –Львів : ЛДІНТУ ім. В.Чорновола, 2007. – Вип.2. – С. 65-81.
 5. Цебенко С. Культурні права людини в інтерпретації православної релігії /С. Цебенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції (6лютого 2008 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – C. 41-45.
 6. Цебенко С. Б. Соціально-економічні права людини в інтерпретаціїсучасного православ’я (на матеріалах соціальної доктрини Російської Православної Церкви) / С. Б. Цебенко // Держава і право : збірникнаукових праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2008. – С. 677-682. – (Юридичні і політичні науки ;вип. 39).
 7. Цебенко С. Право на достатній рівень життя в інтерпретації православ’я /С. Цебенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини вУкраїні : Матеріали XV регіональної науково-практичної конференції (4-5лютого 2009 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – C. 42-43.
 8. Цебенко С. Б. Право на релігійну освіту в державних навчальних закладах : позиції християнських церков та практика України і Росії /С. Б. Цебенко // Юридична Україна. – 2009. – № 3. –С. 14-20.
 9. Цебенко С. Б. Право на релігійну освіту : до характеристики міжнародних стандартів / С. Б. Цебенко // Вісник Львівського університету. – 2009. – С. 8-13. – (Серія юридична ; вип. 49).
 10. Цебенко С. Права людини та християнські цінності (у світлі новітніхдокументів Російської Православної Церкви) / С. Цебенко // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Юридичні науки» / за заг. ред.проф. О. І. Сушинського. – Львів : ЛДІНТУ ім. В.Чорновола,2010. – Вип. 4. – С. 66-84.
 11. Цебенко С. Б. Православна інтерпретація гідності людини у світліміжнародних стандартів / С. Б. Цебенко // Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез міжнародної наукової конференції «Дев’яті осінніюридичні читання» (12-13 листопада 2010 р. ; м. Хмельницький) : [У 4-хчастинах]. –– Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С. 105-107. – (Частина перша : Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права.Міжнародне право. Порівняльне правознавство). (0,16 друк. арк.)
 12. Цебенко С. Православна інтерпретація свободи людини у світлі міжнародних стандартів / С. Цебенко // Актуальні проблеми теорії та історії правлюдини, права і держави : матер. міжнар. щоріч. наук. конф. молодих вчених,аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова(26-27 листопада 2010 р. ; м. Одеса). ; за заг. ред. д.ю.н., проф.В. О.Тулякова. – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 81‑84.
 13. Цебенко С. Громадянські права людини в православній інтерпретації /С. Цебенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини вУкраїні : Матеріали XVII регіональної науково-практичної конференції (3-4лютого 2011 р.) – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – C. 38-39.
 14. Цебенко С. Проблематика прав людини в документах Всесвітньої Ради Церков /С. Цебенко // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 29-35. –(Серія юридична ; вип. 54).
 15. Цебенко С. Б. Сучасні православні уявлення про свободу людини у світліміжнародних стандартів (за новітніми документами Російської Православно їЦеркви) [Електронний ресурс] / С. Б. Цебенко // Форум права. – 2011.– № 4. – С. 785‑794. – Режим доступу :http//www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11ccbrpc.pdf.
 16. Цебенко С. Права людини у світлі православної інтерпретації /С. Цебенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини вУкраїні : Матеріали XVIIІ регіональної науково-практичної конференції(26-27 січня 2012 р.) – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – C. 52-53.
 17. Цебенко С. Православна церква і права людини : характеристика джерел /С. Цебенко // Захист прав ісвобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : Збірник тезучасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 квітня 2012 р. ;м. Львів) – Львів : Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – C. 264-268.
 18. Цебенко С. Б. Правовий статус православних церков в Україні /С. Б. Цебенко // Правове регулювання міжнаціональних відносин в Україні : історія і сучасність : Всеукраїнська наукова інтернет-конференція(18 травня 2012 р.) ; наук. конференції. – Вип. 1. – Львів : Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – С. 75-81.
 19. Цебенко С. Право на шлюб та сім’ю у світлі православної церкви / С. Цебенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні :Матеріали XIX звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2013 р.) –Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – C. 24-25.
 20. Цебенко С. Б. Державно-церковні відносини в незалежній Україні /С. Б. Цебенко // Конституціоналізм в Україні (ідеї, концепції,доктрини) : історія і сучасність : Матеріали Другої Всеукраїнськоїнаукової Інтернет-конференції (25 квітня 2013 р.) ; наук.конференції. – Вип. 2. – Львів : Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – С. 65-71.
 21. Цебенко С. Проблематика прав человека в современной доктрине Русской Православной Церкви (общая характеристика) / С. Цебенко // Закон и жизнь.– 2013. – № 8/3 (260). – С. 285-288.
 22. Цебенко С.Б. Право на мирне соціальне середовище (в православній інтерпретації) // Політико-правова ідеологія українського національного державотворення : проблеми формування та еволюції (історико-теоретичний вимір) : матеріали Третьої Всеукраїнської наукової інтернет-конференціі / Наук. конференції. – Вип. 3 / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів: ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2014. – С.103–108.
 23. Цебенко С. Сучасні православні уявлення про право людини на шлюб та сім’ю у світлі міжнародних стандартів / С. Цебенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 782. – Юридичні науки. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 147–152.
 24. Цебенко С. Б. До питання про розмежування економічних та соціальних прав людини / С. Б. Цебенко // Юридичні науки : історія, сучасний стан та перспективи дослідження : Міжнародна науково-практична конференція (15-16 трав. 2015 р.; м. Київ). – у 2-х ч. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2015. – Ч. 1. – С. 13–15.
 25. Цебенко С. Б. Права людини у документах українських православних церков, прийнятих у період агресії зі сторони Російської Федерації щодо України (2014-2015 рр.) // Держава в умовах надзвичайного, воєнного стану та/чи військової окупації: історія і сучасність (правові аспекти) : матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції / Наук. Інтернет-конференції. – Вип. 4 / Терлюк І. Я. (укладач) / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів: Ліга-Прес, 2015. – С. 61–64.
 26. Цебенко С. Сучасні православні уявлення про право людини народитися у природний спосіб як складова змісту права на життя (у світлі міжнародних стандартів) / С. Цебенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 32. – Т. 1. – С. 83–87.
 27. Цебенко С. Поняття прав людини : підходи до розуміння / С. Цебенко // Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична : зб. наук. пр. – Львів, 2015. – Випуск 2. – С. 91–98.
 28. Рабінович П. М, Цебенко С. Б. Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів) / П. М. Рабінович, С. Б. Цебенко // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2015. – № 2 (81). С. 7–16.
 29. Цебенко С. Сучасні педагогічні концепції при викладанні юридичних дисциплін // «Legal education in modern university : project-based approach to the work organization according to the guidelines of the European Qualifications Framework (experience of Danubius University)» : scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for scientists of law schools o Ukrainian universities on March 22-24, 2017 in Sladkovicovo, Slovak Republic. – 134 с. – C. 124-127.
 30. Цебенко С. Б. Держава та релігійні організації: точки дотику // Нормативно-правове регулювання діяльності новітніх релігійних рухів і сект : міжнародний досвід та українські перспективи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференція (30-31 березня 2017 р., Львів). – Львів : НВФ «Українські технології», 2017. – С. 94-96.
 31. Цебенко С. Б. Децентралізація в Україні : міжнародні та європейські стандарти // Місцева влада й самоврядування в Україні та державах світу : історія і сучасність (аспекти права) : матеріали Шостої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференціі / Наук. Інтернет-конференції. – Вип. 6 / Терлюк І. Я. (укладач) / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – С. 66-70.
 32. Цебенко С. Захист права власності : загальна характеристика // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VI Всеукар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 92-94.
 33. Цебенко С. Місце релігійних організацій у світській державі (н прикладі православних церков) // Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: Статті учасників І Міжнародного круглого столу (м. Львів, 28 — 29 жовтня 2016 року). — Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2017. – 364 с. – С. 311-319.
 34. Рабінович С.П., Цебенко С.Б. Права людини у християнстві / С.П. Рабінович, С.Б. Цебенко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2017. – Т.2 : Філософія права / редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 1128 с. – С. 607-612.

Контакти

79000, Львів вул. Князя Романа 1/3, ХІХ -й корпус Національного університету «Львівська політехніка, каб. 333

E-mail: IDP.dept@lpnu.ua