Холявка Лілія Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Холявка Лілія Юріївна
Kholiavka.jpg
Дата народження 18 грудня
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2012 р.
Спеціальність «Міжнародна економіка»
Галузь наукових інтересів інтелектуальний потенціал підприємств
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник д.е.н. Князь Святослав Володимирович
Поточне місце роботи асистент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів

Професійна діяльність

 • 2015 – дотепер асистент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються

 1. Основи інвестиційної та біржової діяльності
 2. Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів
 3. Економіка довкілля
 4. Економіко-екологічні аспекти глобального розвитку
 5. Економіка природокористування

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації, спеціальність

 • «Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2016 р.».

Участь у держбюджетних темах

 • «Геоінформаційні технології аналізу стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві для підтримки прийняття рішень»: запропоновано послідовність здійснення проектної стадії формування інтелектуального потенціалу підприємств на засадах процесно-структурованого підходу (2014 р.)

Участь у кафедральних темах

 • «Побудова систем процесно-структурованого менеджменту в умовах розвитку міжнародної економічної діяльності»: визначено сутність поняття інтелектуальної взаємодії управлінців у використанні інтелектуального потенціалу підприємства та здійснено її структурну декомпозицію; запропоновано процесно-аналітичну модель удосконалення використання інтелектуального потенціалу підприємства на засадах ідентифікації та оцінювання впливу параметрів інтелектуальної взаємодії управлінців на його показники та її регулювання за пріоритетним параметром.

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / за наук. ред. С.В. Князя – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 224 с. / Л.Ю. Холявка. Тема 10. Інтелектуальний потенціал системи фінансового менеджменту підприємства. – С. 140-164.

Монографії

 1. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С.В. Князя. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 372 с.// 2.8. Князь С.В., Холявка Л.Ю., Кривецький І.О. Цілі та функції інтелектуального потенціалу в системі менеджменту природоохоронної діяльності підприємства. - с. 210-217.
 2. Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: моногр. / за заг. ред. В.Я. Швеця, В.М. Соловйова. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. – 360 с. / С.В. Князь, Л.Ю. Холявка. Підрозділ 9.2. Оцінювання факторів впливу на формування інтелектуального потенціалу підприємства. – С. 337-351.
 3. Торговельне підприємництво. Механізм розвитку і фінансової підтримки: монографія /за наук. ред. д-ра. екон. наук С.В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с. / Л.Ю. Холявка. Підрозділи 1.4.1-1.4.3. Теоретичні аспекти формування і використання інтелектуального потенціалу суб’єктів торговельного підприємництва. – С. 135-180.


Публікації у наукових виданнях за останні 5 років

 1. Холявка Л.Ю. Індексний аналіз динаміки формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства / Л.Ю. Холявка // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В. Сухомлинського, 2015. – Випуск 5. – С. 608-614.
 2. Холявка Л.Ю. Процесно-аналітична модель удосконалення використання інтелектуального потенціалу підприємства / Л.Ю. Холявка // Інвестиції. Практика та досвід. – Київ: ДКС Центр, 2015. – № 24. – С. 134-138.
 3. Холявка Л.Ю. Принципи формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства / Л.Ю. Холявка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 776 – С. 190-201.
 4. Холявка Л.Ю. Сутність поняття і характеристики інтелектуального потенціалу підприємства / С.В. Князь, Л.Ю. Холявка // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; ред. кол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Вип. 12. – Частина 3. – С. 188-192.
 5. Холявка Л.Ю. Особливості проектування системи формування інтелектуального потенціалу підприємства / С.В. Князь, Л.Ю. Холявка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 797. – С. 373-382.
 6. Холявка Л.Ю. Складові системи формування інтелектуального потенціалу підприємства / С.В. Князь, Л.Ю. Холявка // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 6. – Частина 2. – С. 191-194.
 7. Kholiavka L. Yu. The Peculiarities of an Enterprise Intellectual Potential Bearers Interaction and the Identification of their Goals / S. V. Knyaz, L. Yu. Kholiavka // Econtechmod. An international quarterly journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – Lublin-Rzeszow, 2014. – Vol. 3. – № 2 – Р. 21-28.
 8. Kholiavka L. Les problemes methodiques de l’evaluation du potentiel intellectuel de l’entreprise / L. Kholiavka // Journal L`Association 1901 «SEPIKE». – Poitiers: L' Association 1901 «SEPIKE», 2014. – № 4. – Р. 143-147. (Міжнародні наукометричні бази даних: CiteFactor, Research Bible, Library of Congress (USA), Deutsche NationalBibliothek, Directory of Research Journal’s Indexing).
 9. Холявка Л.Ю. Класифікаційні ознаки інтелектуального потенціалу підприємства / Л.Ю. Холявка // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – № 79. – С. 284-292. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus).
 10. Холявка Л.Ю. Інтелектуальна взаємодія у формуванні інтелектуального потенціалу виробничо-торговельного підприємства / С.В. Князь, Г.І. Пушак, Л.Ю. Холявка // Вісник економічної науки України. – № 3 (27). – Донецьк: Академія економічних наук України, Інститут промисловості НАН України, 2014. – С. 36-41. (Міжнародні наукометричні бази даних: Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), GoogleScholar).


Публікації тез доповідей

 1. Холявка Л.Ю. Інтелектуальний краудсорсинг як сучасний інструмент формування інтелектуального потенціалу обліково-аналітичних працівників підприємства / Л.Ю. Холявка, І.О. Кривецький // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”, 27-28 квітня 2017 р. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - с. 269-270.
 2. Холявка Л.Ю. Фінансове забезпечення виробничої реструктуризації підприємств на умовах зовнішнього залучення коштів / І.О. Кривецький, Л.Ю. Холявка // Фінанси, банківництво, страхування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 22–23 вересня 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - с. 57- 59.
 3. Холявка Л.Ю. Оптимізація застосування створюваних інтелектуальних продуктів на вітчизняних підприємствах / Л.Ю. Холявка // Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12-13 лютого 2016 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. – Ч. 2. – С. 133-136.
 4. Холявка Л.Ю. Системно-динамічний підхід до трактування інтелектуального потенціалу інноваційного підприємства / Л.Ю. Холявка // Інновації і трансфер технологій: від ідеї до прибутку: матеріали ІV міжнар. наук-практ. конф., 24-26 квіт. 2013 р. / ред. кол.: В.Я. Швець [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 70-71.
 5. Холявка Л.Ю. Передумови формування інтелектуального потенціалу інноваційного підприємства / Л.Ю. Холявка // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», 16-18 травня, 2013 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 347-348.
 6. Холявка Л.Ю. Моделювання процесу взаємодії носіїв інтелектуального потенціалу підприємства / Л.Ю. Холявка // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей Х наук-практ. конф., 31 березня-5 квітня 2014 р. – Львів, 2014. – С.179-182.
 7. Холявка Л.Ю. Системність у формуванні і використанні інтелектуального потенціалу підприємства / Л.Ю. Холявка //Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: Збірник тез доповідей ІІІ наук-практ. конф. з міжн участю, 22 листопада 2013 р. – Харків, 2013.– С. 259-260.
 8. Холявка Л.Ю. Оцінювання інтелектуального потенціалу підприємств / Л.Ю. Холявка // Управління економічними процесами на макро- і макрорівні: проблеми і перспективи вирішення: Матеріали міжн. наук-практ. інтернет-конф. молодих вчених, 11-12 квітня 2014 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 230-231.
 9. Холявка Л.Ю. Збалансованість потреб і ресурсного забезпечення у формуванні інтелектуального потенціалу підприємства / Л.Ю. Холявка // Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді: Матеріали міжн. наук-практ. конф., 24-25 квітня 2014 р. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2014. – С. 93-94.
 10. Холявка Л.Ю. Проектування інтелектуальних ресурсів обліково-аналітичних працівників у системі формування інтелектуального потенціалу підприємства / Л.Ю. Холявка // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: Матеріали ІІ міжн. наук-практ. конф., 24-25 жовтня, 2014 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 204-205.
 11. Холявка Л.Ю. Властивості інтелектуальної взаємодії у формуванні інтелектуального потенціалу підприємства / Л.Ю. Холявка // Сучасна економіка та пошук ефективних механізмів господарювання: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених, 17-18 жовтня 2014 р. – К.: Аналітичний центр «Нова економіка». – Ч.2. – С. 64-67.
 12. Холявка Л.Ю. Проблеми оцінювання конкурентоспроможності інтелектуального потенціалу підприємства / Л.Ю. Холявка // Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: тези доповідей, Дніпропетровськ, 20 березня 2013 р. – Дніпропетровськ: Дніпровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – С. 100-103.
 13. Холявка Л.Ю. Властивості, суб’єкти та об’єкти інтелектуальної взаємодії підприємства / Л.Ю. Холявка // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: Збірник тез доповідей міжн. наук-практ. конф. молодих вчених, 17-18 квітня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 229-231.
 14. Холявка Л.Ю. Фактори, які впливають на формування інтелектуального потенціалу підприємства / С.В. Князь, Георгіаді Н.Г., Л.Ю. Холявка // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу у державотворчому процесі: Збірник наук. праць VІІІ-го міжн. симпозіуму Україна-Туреччина. – Тернопіль: В-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – С. 462-469.
 15. Kholiavka L. Evaluation of technological intellectual potential of enterprise / S. Knyaz, L. Kholiavka // Економіка і менеджмент: Матеріали ІІІ міжн. конф. молодих вчених ЕМ-2013. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 21-23 листопада 2013 р. – С. 26-27.
 16. Холявка Л.Ю. Формування інтелектуального потенціалу суб’єктів системи сталого розвитку // С.В. Князь, Л.Ю. Холявка // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: збірник матеріалів 3-го міжнародного конгресу EPESSEM-2014, 17-19 вересня 2014 р. – Львів: ТзОВ «ЗУКЦ», 2014. – С. 159.
 17. Холявка Л.Ю. Функції інтелектуальної взаємодії у формуванні інтелектуального потенціалу підприємства / С.В. Князь, Л.Ю. Холявка // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств: збірник тез доповідей Всеукраїнської наук-практ. інтернет-конф. молодих вчених, 20 березня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 13-15.

Науково-методичні праці

Методичні вказівки та рекомендації

 1. Міжнародні інвестиційно-інноваційні програми і проекти: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 08.03050301 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання / Укл.: К.О. Дорошкевич, М.І. Бублик, Х.С. Передало, М.М. Вороновська, Л.Ю. Холявка – Львів: Видавничий центр кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, 2014. – 44 с.
 2. Інноваційний розвиток підприємства: Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійного вивчення дисципліни та виконання індивідуальних контрольних робіт з курсу «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів спеціальності 08.03050301 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання / Укл. М.В. Одрехівський, К.О. Дорошкевич, Л.Ю. Холявка.- Львів: Видавничий центр кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, 2014. – 40 с.

Підвищення кваліфікації

 1. Курс "Фінансовий менеджмент" (Києво-Могилянська бізнес-школа, викладач Олексій Геращенко), 30.12.2014 рік. http://edx.prometheus.org.ua:18090/cert/9e7c28646a824ce8a686722671547fe4
 2. Програма навчання «Реалізуй себе у владі» Львівської облдержадміністрації, 2015 р.

Грамоти та подяки

 • Грамота з нагоди п’ятиріччя Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола за наукові здобутки, 2016 р.

Додаткові відомості

 • Відповідальна за міжнародну співпрацю кафедри