Федорчак Олексій Євстахійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Федорчак Олексій Євстахійович
Fedorchak O Ye foto.JPG
Дата народження 26 липня
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2012 р.
Спеціальність «Менеджмент зовншішньоекономічної діяльності»
Галузь наукових інтересів інвестипції, прогнозування, нейронні мережі
Науковий керівник д.е.н., проф. Георгіаді Неллі Георгіївна
Поточне місце роботи асистент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів

Професійна діяльність

 • 2015 – дотепер асистент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються

 1. Підприємнитцво та менеджмент
 2. Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів
 3. Бізнес-планування та аудит екологічних проектів
 4. Трансфер і дифузія інновацій у природоохоронній діяльності
 5. Креативні рішення та їх комерціалізація у природоохоронній діяльності
 6. Еколого-економічна безпека у природоохоронній діяльності

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації, спеціальність

 • «Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2016 р.».

Участь у держбюджетних темах

 • «Геоінформаційні технології аналізу стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві для підтримки прийняття рішень»: запропоновано послідовність здійснення проектної стадії формування інтелектуального потенціалу підприємств на засадах процесно-структурованого підходу (2014 р.)

Основні публікації

Монографії

 1. Федорчак О.Є. Сутність механізмів залучення інвестицій та концептуальні положення їх економічного оцінювання та регулювання / С.В. Князь, Г . І . Пушак , О.Є Федорчак // Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах: моногр. З.Б. Живко та ін.; за заг. ред. А.М. Штангрета та А.П. Левітської. – Львів: Укр. акд. друкарства, 2015. – С. 55 – 80.
 2. Федорчак О.Є. Прогнозування динаміки величини використання природних ресурсів та показників рівня екологічної безпеки / Н.Г. Георгіаді, О.Є. Федорчак, Г.Й. Лучко // Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С.В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 70 – 79.

Публікації у наукових фахових виданнях України

 1. Федорчак О.Є. Сутність і види механізмів залучення інвестицій на підприємство / Н.Г. Георгіаді, О.Є. Федорчак // Журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2013. – № 2. – С. 6 – 12.
 2. Федорчак О.Є. Механізми залучення інвестицій як складова інноваційної діяльності підприємства / О.Є. Федорчак, Л.Я. Ванькович // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». Львів: Видавництво Львівського Національного університету ім. І.Франка. – 2014. – №31. – Ч.2. – С. 135 – 140.
 3. Федорчак О.Є. Прогнозування ринкової вартості підприємства на засадах побудови лінійних регресійних моделей [Електронний ресурс] / Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь, О.Є. Федорчак // Ефективна економіка – 2013. – № 7. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2193.
 4. Федорчак О.Є. Економічний розвиток підприємства, його сутність та види / Н.Г. Георгіаді, Я.Я. Пушак, О.Є. Федорчак // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2013. – № 32. – С. 255 – 262.
 5. Федорчак О.Є. Метод економічного оцінювання привабливості підприємства для інвесторів / Н.Г. Георгіаді, О.Є. Федорчак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні. – Львів: В-во Львівської політехніки. – 2013. – № 769. – С. 238 – 244.
 6. Федорчак О.Є. Детермінантна та стохастична складові інвестування у сфері торговельного підприємництва / С.В. Князь, О.Є. Федорчак, Я.С. Богів // Журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2014. – № 1. – С. 6 – 10.
 7. Федорчак О.Є. Метод аналізування інвестиційної привабливості підприємства / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, О.Є. Федорчак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та розвитку. – 2014. – № 794. – С.255-262.
 8. Fedorchak O.Ye. Economic evaluation of the mechanisms of attracting corporatization-focused investments / N.H. Heorhiady, O.Ye. Fedorchak // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2015. – Vol. 2, No. 1. – P. 27-32.
 9. Федорчак О.Є. Математична модель доцільності регулювання механізмів залучення інвестицій [Електронний ресурс] / В.П. Залуцький, О.Є. Федорчак // Ефективна економіка. – 2015. – № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3883.
 10. Федорчак О.Є. Метод економічного оцінювання механізмів залучення інвестицій / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, О.Є. Федорчак // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2014. – № 2(20). – С. 97 – 101.

Публікації у виданнях, які входять до наукометричних баз даних

 1. Федорчак О.Є. Формування оптимального інвестиційного портфеля на фондовому ринку України / М.Т. Бець О.Є. Федорчак, Н.Г. Георгіаді //Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 182(8) - С.361-372.
 2. Fedorchak O. Economic evaluation of investment involvement mechanisms / N. Heorhiady, O. Fedorchak // Econtechmod. An international quarter journal. – 2015. – Vol. 4, No. 1. – P. 31 – 38.
 3. Федорчак О.Є. Ретроспективне економічне оцінювання механізмів залучення інвестицій на підприємство / О.Є. Федорчак // Науковий журнал «Бізнес-Інформ». – 2014. – № 11. – С. 108 – 113.
 4. Федорчак О.Є. Показник доцільності регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство / О.Є. Федорчак // Економічний простір. – 2015. – № 98. – С. 239 – 249.

Публікації тез доповідей

 1. Федорчак O.Є. Вплив динаміки валютних курсів на діяльність промислових підприємств // Н.Г. Георгіаді, О.Є. Федорчак // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальні аспекти розвитку економіки та управління». – Дніпропетровськ: Видавництво «Герда». – 2013. – С. 84 – 86. (Особистий внесок автора: обчислено коефіцієнти кореляції між досліджуваними валютними курсами та фондовими індексами підприємств).
 2. Федорчак О.Є. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / Н.Г. Георгіаді, О.Є. Федорчак // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна практика економічного розвитку держави». – Сімферополь: НО «Economics». – 2013. – Ч.1 – С. 98 – 100. (Особистий внесок автора: проаналізовано рівень інвестиційної привабливості досліджуваних підприємств).
 3. Федорчак О.Є. Оцінювання підприємством детермінантної та стохастичної складових спекулятивного ринку / О.Є. Федорчак // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічна безпека держави в умовах інтеграційних процесів». – Львів: ЛЕФ. – 2014. – Ч.2. – С. 85.
 4. Федорчак О.Є. Сутність механізмів залучення інвестицій на підприємство / О.Є. Федорчак // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку країн». В 3-ох частях. – О.: ЦЄИР. – 2014. – Ч.2. – С. 69 – 71.
 5. Федорчак О.Є. Детермінантна та стохастична складові безпеки інвестування у торгівельному підприємництві / С.В. Князь, О.Є. Федорчак, Я.С. Богів // Тези доповіді Міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економічної безпеки в контексті трансформації ринкової економіки». – Львів: Ліга-Прес. – 2013. – С. 31 – 33. (Особистий внесок автора: наведено спосіб аналізування динаміки показників діяльності торговельного підприємництва).
 6. Федорчак О.Є. Модель тривимірного представлення процесу залучення інвестицій на підприємство / О.Є. Федорчак // Збірник матеріалів Міжнародної-науково практичної конференції «Науково-економічний розвиток: менеджмент, фінанси та аудит». – Київ: Київський економічний науковий центр. – 2015. – С. 119 – 122.
 7. Федорчак О.Є. Узагальнена математична модель ефективності використання механізмів залучення інвестицій на підприємство / О.Є. Федорчак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наукові здобутки на шляху вдосконалення економіки країни». – Дніпропетровськ: Наукова економічна організація «Перспектива». – 2015. – С.104 – 107.
 8. Федорчак О.Є. Маркетингові інструменти реалізації механізмів залучення інвестицій на підприємство / Н.Г. Георгіаді, О.Є. Федорчак // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2014. – С. 66 – 67. (Особистий внесок автора: здійснено аналізування літературних джерел за тематикою інвестиційного маркетингу).
 9. Федорчак О.Є. Оцінювання механізмів залучення інвестицій в контексті сталого розвитку / С.В. Князь, О.Є. Федорчак // 3-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування». – Львів. – 2014. – С. 160 – 161.

Додаткові відомості

 1. Вміння працювати із Apache 2.0/2.2, MySQL, HTML/CSS.
 2. Знання мов програмування PHP, JavaScript, Python.
 3. Створено і запущено сайти:

Наукові інтереси та зацікавлення

Інвестиції, прогнозування, економіко-математичні методи, нейронні мережі.

Контакти

 • Oleksii.Y.Fedorchak@lpnu.ua
 • epmpdinfo@lpnu.ua
 • atilla3@ukr.net