Тюріна Тамара Георгіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тюріна Тамара Георгіївна
д. пед. наук, професор
Дата народження 26 листопада 1953року
Галузь наукових інтересів Педагогіка, психологія, філософія, соціальна робота
Науковий ступінь Доктор педагогічних наук
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2012
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра соціології та соціальної роботи

Тюріна Тамара Георгіївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Закінчила в 1977р.Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю слов’янські мови та літератури
Захистила кандидатську дисертацію за темою: «Підготовка учнів СПТУ ЧССР до сімейного життя» у 1990р. у науково-дослідному інституті Педагогіки АПН УССР (м. Київ).
Впродовж 1977 – 2009р. рр. працювала вчителем в школах та СПТУ м. Львова та Львівської області у Львівському інституті фізичної культури, Львівському Національному університеті ім. І. Франка, Львівському державному фінансово-економічному інституті, Львівському університеті бізнесу та права, Львівському медичному інституті (за сумісництвом), університеті «Львівський Ставропігіон», Національному університеті «Львівська Політехніка». З 2009р.працює на кафедрі соціології та соціальної роботи НУ «Львівська політехніка».
Тюріна Т. Г. викладала такі дисципліни: «Педагогіка», «Психологія», «Педагогічна психологія», «Педагогічна майстерність», „Педагогіка вищої школи ”, «Основи педагогіки та психології», «Культурна та соціальна антропологія», «Релігієзнавство», «Організація наукової діяльності», „Етика та естетика ”, «Міжособистісне спілкування», «Духовні цінності соціального працівника, «Поведінка людини в соціальному довкіллі», «Вступ до спеціальності «Соціальна робота», «Методика викладання соціальної роботи» тощо.

Наукова діяльність

 • У 2018р. захистила докторську дисертацію за темою «Виховання духовності студентської молоді у контексті ноосферної освіти» у Східноукраїнському університеті ім. Володимира Даля ( м. Сєверодонецьк) за спеціальністю 13.00.07. – теорія і методика виховання. Науковий керівник академік НАПН України, професор Шевченко Галина Павлівна. Захист відбувся 25 квітня 2018 р.Сфера наукових зацікавлень

ноосферна, космічна педагогіка, педагогіка духовності, ноосферне суспільство, ноосферна людина, ноосферна освіта та виховання, духовний розвиток та саморозвиток особистості, інтуїтивне пізнання та самопізнання, актуалізація духовно-інтуїтивного потенціалу студентської молоді, гармонізація діяльності інтелектуального та інтуїтивного складових мислення тощо.
Є членом редколегії журналу «Eniologie člověka.» (Чеська республіка). Автор, співавтор більше 100 наукових та навчально-методичних публікацій в галузях педагогіки, психології, соціології, філософії.

Вибрані публікації

У науковому доробку понад 100 праць, з них 6 монографії, 3 монографії (у співавторстві) тощо.
Монографії

 1. Тюріна Т. Г. Виховання духовності студентської молоді у ноосферному вимірі: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 284 с.
 2. Тюріна Т. Г. Феномен духовності особистості: монографія. – Львів: СПОЛОМ, 2009. 232 с.
 3. Тюріна Т. Духовна педагогіка: витоки, сутність та перспективи розвитку: монографія. – Львів: СПОЛОМ, 2005. 276 с.
 4. Тюріна Т. Духовне становлення особистості з погляду синергетики: монографія.– Львів: СПОЛОМ, 2012. 216 с.
 5. Тюріна Т. Інтуїція: синергетичний підхід. – Львів: СПОЛОМ, 2010. 136 с.

Колективні монографії

 1. Тюрина Т. Г. Ноосферная педагогика – важнейший фактор гармонизации человека и мира. Ноосферное образование в евразийском пространстве. Том шестой: Ноосферное образование как механизм устойчивого развития России в XXI веке: коллективная научная монография.– СПб.: Астерион, 2016. 576 с. С. 354–370.
 2. Тюрина Т. Г. Ноосферный человек – ноосферное образование – ноосферная цивилизация. В. И. Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, науки, культуры, образования и экономики в XXI веке: коллективная монография. В 3-х томах. Том 1. – СПб.: Астерион, 2013. 574 с. С. 325–338.
 3. Тюріна Т. Роль сакрального мистецтва, літератури духовного спрямування та молитовної практики у процесі духовного розвитку особистості (синергетичний підхід). Мистецтво виховання Людини: колективна монографія. – Київ: Вид-во «Педагогічна думка», 2017. 304 с. С. 288–303.
 4. До 20-річчя канадсько-українського проекту «Реформування соціальних служб» (1999–2003): колективна монографія / Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, Л. Д. Климанська, С. Г. Ставкова, Флагерті Морін, МакКензі Бред, Ничкало Нелля, В. Є. Савка, Т. В. Шаповалова, М. В. Школяр, В. В. Проскура, О. Є. Макух, М. Я. Козак, В. М. Піча, О. І. Герус, І. П. Дека, Т. М. Климус, Т. Г. Тюріна, Г. З. Герасим, Н. А. Уманець, М. П. Малачівська-Данчак, В. І. Вус, Омельченко Людмила. – Львів: ЗУКЦ, 2019. – 288 c.
 5. Здоров’я і здоровий спосіб життя: полідисциплінарний вимір : колективна монографія. – Львів: Новий Світ – 2000, 2020

Навчальні посібники

 1. Тюріна Т. Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. 687 с. С. 467–470. С. 481–485.
 2. Історія української соціологічної думки: навчальна біографічна енциклопедія / За наук. ред. В. М. Пічі [ В. М. Онищук, Ю. Ф. Пачковський, Н. М. Цимбалюк та ін.].Львів,: «Новий Світ – 2000» 2018. – 324.С. 30-35, С. 48-50, 50-55.
 3. Тюріна Т., Уманець Н. Людина та сім’я: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 200 с.
 4. Тюріна Т. Міжособистісне спілкування: навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 8.040201 «Соціологія» спеціальності 6.1301.02 «Соціальна робота» національного університету «Львівська політехніка». – Львів: СПОЛОМ, 2011. 88 с.
 5. Тюріна Т. Організація самовиховання особистості: навчально-методичний посібник для вчителів і викладачів, організаторів виховного процесу.– Львів: ЛОІППО, 2011. 80 с.(у співавт.).
 6. Тюріна Т. Поведінка людини в соціальному довкіллі: навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання національного університету «Львівська політехніка». – Львів: СПОЛОМ, 2011. 78 с.
 7. Тюріна Т. Шляхи духовного формування особистості: книга для педагогів, психологів, філософів.– Львів: СПОЛОМ, 2007. 116 с.
 8. Філософія: терміни і поняття : навчальний енциклопедичний словник: навчальний посібник / В. Л. Петрушенко, І. В. Карівець, С. М. Повторева, О. Ю. Чурсінова, А. М. Кадикало, О. І. Ференц, О. І. Стебельська, М. П. Скалецький, М. В. Сінельнікова, О. В. Паньків, О. В. Онищук, Ю. В. Піча, В. М. Піча, О. П. Петрушенко, Л. О. Лобик, С. В. Піча, І. І. Старовойтова, Ф. А. Тихомірова, Т. Г. Тюріна. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 492 c.
 9. Тюріна Т. Г. Гармонія взаємин людини і природи: ноосферний підхід // Наукові записки. Серія педагогічні науки / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – 2020. – Вип. 147. – С. 188–195.
 10. Тюріна Т. Г. Феномен духовності: духовно-педагогічний підхід // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 2 (95). – С. 201–213.
 11. Tyurina Tamara, Stavkova Sofiya. Harmonization of the activity of the left and right cerebral hemispheres - an important component of the spiritual and mental health of individual and humanity // Mental Health: Global Challenges. – 2020. – Vol. 3, № 2: Spec. iss. – MHGC Proceeding 2020. – P. 45–49.
 12. Тюріна Т. Г., Микитюк О. М., Зачепа А. М. Дослідження стану емоційного вигорання у вчителів системи післядипломної педагогічної освіти // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2020. – № 63. – С. 197–202.
 13. Тюріна Т. Г., Васильчук А. Л. Духовність як визначальний чинник гармонійної взаємодії людини і світу // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 1 (94). – С. 232–244.