Троцький Володимир Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Троцький Володимир Іванович
RTEmagicC Trocky11.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 17.12.1952 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1974р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів Масообмін в системі «твердетіло — рідина»
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1982р..
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1990р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної інженерії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Троцький Володимир Іванович — кандидат технічнихнаук, доцент кафедри хімічної інженерії,Національного університету«Львівська політехніка»,інститутухімії та хімічних технологій.

ОСВІТА

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 —процесита апарати хімічної технології (1982p.), доцент (1990 p.).

Тема кандидатської дисертації «Дослідження масообміну міжтвердим тілом і рідиною, ускладненого хімічною взаємодією, при пульсаціяхрідкого середовища». .

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає 4 теоретичні курси для студентів спеціальностей«Хімічна технологія та інженерія», «Технологія фармацевтичних препаратів»,«Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів»

1. Процеси та апарати хімічної технології( рівень бакалавра)

2. Процеси та апарати фармацевтичних виробництв( рівеньбакалавра)

3. Математичне моделювання і застосування комп’ютерів вхімічній технології (рівень бакалавра)

4. Спеціальне механічне обладнання хімічних виробництв тапідприємств будівельних матеріалів (рівень магістра)

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси: Масообмін в системі «тверде тіло — рідина»

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

80 статей, 37 тез конференцій, 6 патентів, 20навчально-методичних розробок

Основні наукові публікації:

1. Аксельруд Г.А., Фиклистов И.Н., Троцкий В.И. Массообменмежду твердыми частицами и пульсирующим потоком жидкости.- И.Ф.Ж.,1978,т.34,№5,с.813-817.

2. Аксельруд Г.А., Фиклистов И.Н., Троцкий В.И. Массообмен всистеме твердое тело-жидкость в условиях быстрой химической реакции впограничном слое. — Ж.П.Х.,1980,т. 53, № 8, с.1785-1789.

3. G.A.Aksel’rud, I,N,Fiklistov, V.I.Trotsii. Mass exchangein a solid liquid system under the conditions of a fast chemical reactions.Journel of applied chemistry of the USSR. NewYork ,1981,№ 10,p/13541357

4. Семенишин Е.М., Троцкий В.И., Аль-Джохари Х.Кинетикаэкстрагирования озокерита из рудного материала. Химическая технология, 1989, №6,с.4749.

5. Семенишин Е.М., Троцкий В.И., Боднар П.Н. Экстракционноеизвлечение целевых компонентов из растительного и минерального сырья.-Ж.П.Х.,1993,т. 66, № 10, с.2311-2314.

6. Yaholnyk S.H., Kotchubey V.V., Hanyk Ya.M., Trotsky V.I.Derivatographic study of complexly activated samples of clinoptilolite.Proceeding of. 10th polish ukrainian symposium on theoretical and experimentalstudies of interfacial phenomena and their technological application,2006,PaRT.2,P226-229.

7. Семенишин Є.М., Троцький В.І., Федорчук-Мороз В.І.Апробація математичних моделей для екстрагування олії з насіння амаранту.Вісник НУ «Львівська політехніка» Хімія, технологія речовин та їх застосування.№ 553,2006,с.214-217.

8. Ягольник С.Г., Кочубей В.В., Троцький В.І. Дослідженнятермостійкості клиноптилоліту з різним ступенем подрібненості. Вісник НУ«Львівська політехніка» Хімія, технологія речовин та їх застосування. №553,2006,с.222-225.

9. Ягольник С.Г., Кочубей В.В.Троцький В.І., Ханик Я.М.Дериватографічне та ІЧ- спектроскопічне дослідження термічно — активованихзразків закарпатського клиноптилоліту. Журнал агробіології та екології.2006р.,том 2, № 1-2,с 21-23

10. Семенишин Є.М.,Ятчишин Й.Й., ТроцькийВ.І.,Федорчук-Мороз В.І.Апробація математичної моделі екстрагування олії вумовах безперервного процесу, Наукові праці ОНАХТ, Одеса, 2007, вип. 28, т. 2,с. 41-42.

11. Семенишин Є.М.,Ятчишин Й.Й., Троцький В.І.,КовальськаЮ.В. Олія з насіння ріпаку, Механізм і кінетика екстрагування.- Хімічнапромисловість України.,2008, № 2, с.9-12.

12. Ягольник С.Г., Кочубей В.В., Ханик Я.М.,Троцький В.І.ІЧ-спектроскопічне дослідження комплексно активованих зразків клиноптилоліту впроцесах водоочищення. Вопросы химии и химической технологии.Научно-технический журнал, № 2. 2010, с.122-125

13. Семенишин Є.М.,Стадник Р.В., Троцький В.І.Експериментальне визначення коефіцієнтів внутрішньої дифузії для умовекстрагування рідких та твердих цільових компонентів. Наукові праці ОНАХТ,Одеса, 2010, вип. 37, т. 1, с. 341-344.

Науково-методичні розробки

1. Ханик Я.М., Троцький В.І. Методичні вказівки з курсу«Математичне моделювання і застосування комп’ютерів в хімічній технології»«Моделювання і розрахунок аеротенків» Львів. 2006.- 24 с.

2. Кіндзера Д.П.,Троцький В.І.,Гузьова І.О.Методикарозрахунку коефіцієнта пропорційності та показників степенів у критеріальнихрівняннях конвективного тепло- і масообміну. Методичні вказівки з курсу«Методологія досліджень тепло- і масообмінних процесів». Львів. 2006.-20 с

3. Дубинін А.І., Майструк В.В., Троцький В.І. Методичнівказівки до курсового проектування з курсу «Машини і апарати хімічних ісилікатних виробництв» для спеціальності «Обладнання хімічних виробництв тапідприємств будівельних матеріалів», Львів. 2004.- 8 с.

4. Троцький В.І «Визначення коефіцієнта теплопередачікожухотрубного теплообмінника». Інструкція до лабораторної роботи № 14 з курсуПАХТ 2004.- 12 с.

5. Троцький В.І «Вивчення процесу теплопередачі утеплообміннику типу «труба в трубі» Інструкція до лабораторної роботи № 15 з курсуПАХТ Львів. 2004 −8 с.

6. Троцький В.І «Аналіз роботи ректифікаційної насадковоїколони періодичної дії» Інструкція до лабораторної роботи № 23 з курсу ПАХТЛьвів. 2004.-12с.

7. Троцький В.І «Визначення констант і швидкості процесуфільтрування«» Інструкція долабораторної роботи № 9 з курсу ПАХТ, Львів. 2004.-12с.

8. Троцький В.І., Семенишин Є.М. «Вивчення процесутеплопередачі в апараті з мішалкою». Інструкція до лабораторної роботи № 16 з курсуПАХТ , Львів. 2004 −12 с.

9. Троцький В.І., Семенишин Є.М. «Визначення характеристиквідцентрового вентилятора» Інструкціядо лабораторної роботи № 10 з курсу ПАХТ , Львів. 2004 −8 с.

10. Троцький В.І., Семенишин Є.М. «Визначенняхарактеристиквідцентрового вентилятора» Інструкція до лабораторної роботи № 10з курсу ПАХТ , Львів. 2004 −8 с.

КОНТАКТИ

79013, м. Львів , НУ ЛП, пл.Святого Юра 9, ІХХТ, каф. ХІ,108к. 9 н.к.,тел.258-26-57