Тивончук Олена Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тивончук Олена Іванівна
1974-06-20IMG 0071.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 20 червня 1974 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1996 р.
Галузь наукових інтересів аналітичне забезпечення системи управління промисловими підприємствами в умовах нестабільності середовища.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Партин Галина Остапівна, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри фінансів
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Тивончук Олена Іванівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 20 червня 1974 року

Вищу освіту здобула в 1996 році, закінчивши Державний університет «Львівська політехніка» з відзнакою, за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері».

Вже близько 20 років займається викладацькою діяльністю.

З 2003 р. працює на кафедрі обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» на посаді старшого викладача,

З 2009 р. – доцент кафедри.

У 2008 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Стимулювання інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Науковий керівник: к.е.н., професор Партин Г.О., Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри фінансів. У 2012 р. отримала звання доцента.

У 2017 р. проходила стажування в Університеті Марії-Кюрі Склодовської у м. Люблін, Польща, кафедра обліку; у 2018 р. – підвищення кваліфікації у Бухарестському університеті «АРТІФЕКС» (м.Бухарест, Румунія). У 2019 р. пройшла тестування (Oxford Online Placement Test) та отримала сертифікат про підтвердження рівня володіння англійською мовою (рівень C1).

Брала участь у Міжнародній науковій конференції MakeLearn & TIIM 2017, м. Люблін, Польща (17-19 травня 2017 р.); XVII Міжнародній науковій конференції "Financial Market: Institutions and Instruments" (м. Львів, 3-6 червня 2018 р.); ХVІІ Всеукраїнській науковій конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» (м. Київ, 22 березня 2019 р.); XVII Міжнародній науковій конференції «Financial Market: Institutions and Instruments» (м. Люблін, Польща, 3-4 червня 2019 р.) та інших. Була членом оргкомітету IV (24-26 жовтня 2019 р.) Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт із бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту (29-30 травня 2020 р.).

Виконує обов’язки з розподілу навчального навантаження викладачів кафедри, активно займається проектами міжнародного співробітництва кафедри.

Олена Іванівна захоплюється подорожами.

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

  • «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»,
  • «Accounting (General Theory)»,
  • «Економічний аналіз»,
  • «Інноваційний розвиток підприємства»,
  • «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством».

Член екзаменаційної комісії за спеціальністю «Облік і оподаткування».

Наукова діяльність

Основні напрями наукових досліджень: обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства, фінансова та нефінансова звітність підприємства.

Вибрані публікації

Опублікувала більш ніж 40 навчально-методичних та понад 60 наукових праць, зокрема у таких фахових, іноземних та наукометричних виданнях як «Фінанси України», «Вісник Національного банку України», «Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska», «Economics, Entrepreneurship, Management» «Investment Management and Financial Innovations», «International Journal of Synergy and Research». Є співавтором восьми монографій та двох навчальних посібників: Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємств : колективна монографія / За ред. проф. Куцика П.О. та проф. Пилипенка Л.М. – Львів: Растр-7, 2019. – 309 с. Rachunkowość i finansowanie w MSP a wyzwania współczesnej gospodarki. – Wyd-wo UMCS. – Lublin. – 2015. Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария предприятия: коллективная монография / Под ред. Проф. И.Й.Яремко и проф. Г.Ронэка. – Львов: Издательство Львовской политехники, 2014. Problems of accounting and analytical support for the management system of an enterprise: collective monograph / Edited by: prof. A. Zagorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv-Lublin: Publishing House of Lviv Polytechnic, Maria Curie-Skłodowska, 2014. –306 p. Accounting and analytical support of the management system of an enterprise: collective monograph / Edited by: prof. A. Zagorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2013. – 280 p. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: Монографія. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «Інжек», 2009. – 168 с. – С. 95-106. Wybrane zagadnienia wspolczesney rachunkowosci w Polsce i na Ukrainie : monografia / Pod redakcja Henryka Ronka i Anatolia Zahorodnego. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2015. – S. 73-82. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. для студ. неекон. спец. / З. О. Коваль, О. І. Тивончук ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 172 с. — Бібліогр.: с. 167-170 (45 назв). Теорія економічного аналізу: навч. посібник / А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, О.І. Тивончук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. –328 с.

Вибрані публікації

1. Фінансові методи стимулювання інноваційних процесів у промисловості / О.І. Тивончук // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007.— № 576. —С.298-303.

2. Планування та оцінювання внеску учасників у фінансові результати від інноваційної діяльності машинобудівного підприємства / О.І. Тивончук // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007.— № 606. —С.318-323.

3. Роль небанківських фінансових посередників у фінансуванні інноваційного розвитку / Г.О. Партин, О.І. Тивончук // Вісник Національного банку України. — 2005. — № 5. — С.46-51.

4. Пенсійні фонди як учасники фінансового ринку / Г.О. Партин, О.І. Тивончук // Фінанси України. — 2002. — № 9. — С. 143- 149. (Особистий внесок автора: визначено значення недержавних пенсійних фондів як суб’єктів фінансування інновацій).

5. Інвестиційні фонди як суб’єкти фінансового ринку та учасники інвестиційного процесу / О.І. Тивончук // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. — № 478. — С. 178-188.

6. Tendencies in developing university rankings and the ways of improving them / A. Zagorodniy, L. Pylypenko, O. Tyvonchuk // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2014. –Vol. 1. № 2. – P. 19-24.

7. Problems and prospects of reflecting goodwill in accounting system and financial reporting / I. Yaremko, L. Pylypenko, O. Tyvonchuk // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2015. –Vol. 2. № 2. – P. 1-10.

8. Принципи формування фінансової звітності в Україні та міжнародній практиці / О.Тивончук, Х. Мудринець // Tendencje rozwoju wspolczesnej rachunkowosci finansowej i zarzadczej. – Wyd-ca Wydzial Ekonomiczny UMCS. – Lublin. – 2016. – S. 155-166.

9. Conceptual model of adaptive balance sheet format of corporations in postindustrial economy / I. Yaremko, N. Podolchak, L. Pylypenko, O. Tyvonchuk // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2016. –Vol. 3, № 2. – P. 17-23.

10. Igor Yaremko, Lubomyr Pylypenko, Olena Tyvonchuk. The paradigms of accounting and financial reporting // International Journal of Synergy and Research. – 2016. – Том Vol. 5. – С. 135–146.

11. Тивончук О.І. Якісні характеристики обліково-звітної інформації / О.І. Тивончук // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (Львів, 27-28 квітня 2017 р.). - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 163-164.

12. Пилипенко Л.М., Тивончук О.І. Перспективи застосування принципу обачності в оцінюванні об’єктів бухгалтерського обліку / Л.М. Пилипенко, О.І. Тивончук // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: зб. наук. праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – Випуск 2 (19). – С. 83-89.

13. Тивончук О.І. Інтегрована звітність: керівні принципи підготовки та презентації інформації // Фінансовий ринок: інституції та інструменти: матеріали XVII Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 3-6 червня 2018 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 98 – 100.

14. Тивончук О.І. Сучасні підходи до розкриття інформації про інтелектуальний капітал у звітності підприємств // Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.) - Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла». – C. 345 – 347.

15. Пилипенко Л.М., Тивончук О.І. Шляхи подолання престижу спеціальності «облік і оподаткування» / Л.М. Пилипенко, О.І. Тивончук // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контрою і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – С. 244-245.

16. Пилипенко Л. М., Тивончук О.І. Концептуально-методологічні підходи формування амортизаційної політики підприємства та держави // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №10 (2018), С. 82-88 https://modecon.mnau.edu.ua

17. Пилипенко Л. М., Тивончук О. І. Проблеми методології бухгалтерського обліку амортизації та зносу необоротних активів підприємства // Приазовський економічний вісник. – 2018. – № 4 (09). – С. 147–151.

18. Пилипенко Л. М., Тивончук О. І. Розвиток концептуально-методологічного інструментарію бухгалтерського обліку в забезпеченні сталого розвитку економіки // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті першого ректора Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктора економічних наук, професора, заслуженого економіста України І. І. Пилипенка, Київ, 17 жовтня 2018 р. – 2018. – C. 50–51.

19. Багрій Н.Я., Тивончук О.І. Облік фінансових результатів діяльності суб’єктів малого підприємництва та шляхи його вдосконалення // Н.Я. Багрій, О.І. Тивончук // Молодий вчений. – 2019. – № 3(67). – С. 413-418.

20. Тивончук О.І., Пилипенко Л.М. Нормативно-правове регулювання нефінансової звітності підприємств / О.І. Тивончук, Л.М. Пилипенко// Розвиток інтегрованої звітності підприємств: Тези виступів Міжнародної Наукової конференції (м. Житомир, 4-5 жовтня 2019 р.). – Житомир: Житомирська політехніка, 2019. ‒ 356 с. – C. 244 – 245.

21. Пилипенко Л. М., Тивончук О. І. Концептуально-теоретичний аналіз шляхів адаптації парадигми бухгалтерського обліку до вимог концепції сталого розвитку // Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції : тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю кафедри обліку та оподаткування, 10–11 жовтня 2019 р., Київ, Україна. – 2019. – C. 128–130.

22. Gawron K., Yakymchuk A., Tyvonchuk O. The bankrupt entity’s assets valuation methods: Polish approach // Investment Management and Financial Innovations. – 2019. – Vol. 16, Iss. 3. – P. 319–331 (SciVerse SCOPUS).

23. Пилипенко Л. М., Тивончук О. І. Нефінансова звітність як інструмент досягнення цілей сталого розвитку // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 13–14 вересня 2019 р. – 2019. – C. 135–136.

24. Пилипенко Л. М., Тивончук О. І. Нефінансова звітність: сучасні тенденції розвитку // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників ХVІІ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої пам'яті д.е.н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930 - 15.03.2002), Київ, 22 березня 2019 р. – 2019. – C. 119–120.

25. Yaremko I., Pylypenko L., Tyvonchuk O. Accounting for obsolescence in providing company capital preservation // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia. – 2020. – Vol. 54, No. 1. – P. 101–110.

26. Пилипенко Л. М., Тивончук О. І. Справедлива вартість: потенціал підприємства чи потенціал очікування? // Перспективи розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2020 р., Тернопіль. – 2020. – C. 132–133.

27. Тивончук О. І., Воськало В. І. Проблеми розвитку формату нефінансової звітності в рамках реалізації Європейської зеленої угоди // Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 березня 2020 р., Рівне, Україна. – 2020. – C. 164–165.

28. Тивончук О. І., Пилипенко Л. М. Рейтинги як інструмент інформаційного забезпечення щодо сталого розвитку суб’єктів економіки // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників ХVІІІ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої пам'яті д.е.н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930 - 15.03.2002), Київ, 9 квітня 2020 р. – 2020. – C. 157–158.

29. Partyn H., Zagorodniy А., Tyvonchuk О. The enterprise relationships with stakeholders: information support, management control and economic evaluation: monograph. – Düsseldorf: LAP Lambert Academic Publishing, 2020. – 112 p.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: olena.i.tyvonchuk@lpnu.ua