Тесак Олександра Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тесак Олександра Володимирівна
IMG 2646-1024x682.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 21 квітня 1984 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність «Облік і аудит».
Кваліфікаційний рівень економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Тесак Олександра Володимирівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Закінчила Національний університет «Львівська політехніка», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста. З 2006 року працює у Національному університеті «Львівська політехніка».

У жовтні 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Ризики у відносинах машинобудівного підприємства із суб’єктами зовнішнього та внутрішнього середовища» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: - кандидат економічних наук, доцент Чубай Володимир Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри обліку та аналізу.

Міжнародне науково-дидактичне стажування – Університет Марії-Кюрі Склодовської (м. Люблін, Польща).

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

 • «Бухгалтерський облік»,
 • «Формування та реалізація облікової політики підприємства»,
 • «Економічний аналіз».

Автор електронного навчально-методичного забезпечення з дисципліни "Формування та реалізація облікової політики підприємства", який розміщений у ВНС Національного університету "Львівська політехніка". Сертифікати про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею:

 • "Економіка і управління підприємством" - Сертифікат № 00240 (Номер та дата реєстрації: Е41-237-156/2013 від 30.04.2013 р.)
 • "Формування та реалізація облікової політики підприємства" - Сертифікат № 04072 (Номер та дата реєстрації: Е41-237-982/2021 від 03.06.2021 р.)

Наукова діяльність

Основними напрямами наукових досліджень є управлінські та галузеві аспекти формування облікової політики на підприємстві.

Вибрані публікації

Авторка понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Статті у фахових виданнях України та у міжнародних виданнях: 1. Формування облікової політики та її роль в сучасних умовах господарювання / О.В. Тесак // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: збірник наукових праць. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2017. – С. 116-127. 2. Тесак О.В. Облікова політика як інструмент фінансової звітності / О.В. Тесак /Науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління»,Електронне наукове фахове видання. – Випуск 6 (17) 2018. – Дніпро, 2018. – С.751-753. 3. Тесак О.В. Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку / О.В.Тесак / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Випуск 21, Частина 2.– Ужгород-2018. – С. 97-100. 4. Тесак О.В., Хом’як Р.Л. Особливості аналізу ризиків взаємовідносин промислового підприємства з торгівельними посередниками / О.В. Тесак, Р.Л. Хом’як /Студентський науковий вісник. Серія – економічні та гуманітарні науки. Науковий збірник. Випуск 32. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – с. 237-247. 5. Тесак О.В., Барановська С.П. Конкурентоспроможність підприємства: управління, аналіз, перспективи / О.В. Тесак, С.П. Барановська / Науково-економічний журнал "Інтелект XXI", №5'2019, - С. 9-13. 6. Тесак О.В. Особливості формування та реалізації облікової політики підприємства / О.В. Тесак/ Науково-практичний журнал «Економічні студії», 3 (25)-2019., Львів – 2019. – С.158-161. 7. Тесак О.В., Барановська С.П. Конкурентоспроможність підприємства: управління, аналіз, перспективи. Науково-економічний журнал «Інтелект XXI», №5’2019, - С.9-13. 8. Fedushko S., Syerov Y., Tesak O., Onyshchuk O., Melnykova N. Advisory and accounting tool for safe and economically optimal choice of online self-education services (2019) CEUR Workshop Proceedings, 2588. - 2019 International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks, CMiGIN 2019. 29 November 2019, - P. 290-300. 9. Тесак О.В. Барановська С.П. Значення облікової політики в організації бухгалтерського обліку / О.В. Тесак, С.П. Барановська / Науково-практичний журнал "Регіональна економіка та управління", Частина 2. 1 (27) лютий 2020 р. Видавничий дім "Гельветика". - 2020, - С. 102-105. 10.Тесак О.В. Формування облікової політики підприємства в системі управлінського обліку / О.В. Тесак, С.П. Барановська / Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», Випуск 48, Одеса 2020. – С. 285-288. 11.Тесак О.В. Облікова політика щодо контролю за наявністю й використанням виробничих запасів / О.В. Тесак / Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 27. – С.72-75. 12.Тесак О.В. Дебіторська заборгованість як один з елементів облікової політики / О.В. Тесак, Р.Л. Хом’як / Науково-практичний журнал «Економічні студії», 4(30) – 2020. Львів. – С.129-131. 13.Тесак О.В. Формування облікової політики щодо витрат підприємства / О.В. Тесак / Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник» 4(27) 2021. Запоріжжя. – С. 94-97. 14.Khomiak R.L. Specialty of digitalization of cost in management accounting: monograph / Roman Khomiak, Oleksandra Tesak, Sofiya Baranovska/ - Galati, Romania, 2021. – С. 222. Тези: 1. Чинники впливу на ризики взаємовідносин промислового підприємства з науково-дослідними організаціями / О.В. Тесак // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матер. III Міжнар. наук.-прак. конф. (27-28 квітня 2017 р.), - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. –С. 260. 2. Інструментарій управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства із суб’єктами зовнішнього і внутрішнього середовища / О.В. Тесак // Фінансовий ринок: інституції та інструменти: Матер. XVII Міжнародної наук. конф. (3-6 червня 2018 р.), - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 97-98. 3. Облікова політика: визначення поняття та значення в системі управлінського обліку / О.В. Тесак // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: I Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (22 березня 2018 р.), / редкол. : О.І. Черевко [ та ін.]; Харківський держ. ун-т харч. та торг.- Х: ХДУХТ, 2018. – С.196-197. 4. Тесак О.В., Хом’як Р.Л. Нормативно-правове регулювання облікової політики / О.В. Тесак, Р.Л. Хом’як / Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (1 грудня 2018 р.). / відп. Ред. В.В. Чудовець. – Вип.12. – Ч.1. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – с. 339-343. 5. Тесак О.В. Фінансовий ризик та його значення у діяльності підприємства / О.В. Тесак / Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 22 вересня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – С.6-7. 6.Тесак О.В. Особливості формування та реалізації облікової політики підприємства / О.В. Тесак / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 199-200. 7.Тесак О.В. Сутність облікової політики та основні проблеми в процесі формування її на підприємствах / О.В. Тесак, Р.Л. Хом'як /

Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року; збірник наукових праць [Електронний ресурс]. - Вінниця: ВНТУ, 2021. - С.766-768.             

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: oleksandra.v.tesak@lpnu.ua