Сухорольський Михайло Антонович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сухорольський Михайло Антонович
Suhorolskii.jpg
д.ф-м.н., професор
Дата народження 10листопада 1943 року
Місце народження с. Скородинці Чортківського району Тернопільської області.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1970 р.
Спеціальність «механіка».
Галузь наукових інтересів математичні моделі механіки та методи розв’язування задач для рівнянь з частинними похідними.
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Сухорольський Михайло Антонович — доктор фізико-математичних наук,професор кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 10 листопада 1943 року в селі Скородинці Чортківського району Тернопільської області.

У 1970 році закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «механіка».

З 1974 року молодший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР.

З 1977 року — старший викладач і з 1985 року — доцент кафедри вищої математики Львівського політехнічного інституту.

У лютому 1977 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Контактні задачі для трансверсально-ізотропних циліндричних оболонок/ НАН України; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача» (Науковий керівник :д. ф.-м. н., проф. Б. Л. Пелех).

У вересні 2003 року захистив докторську дисертацію на тему «Математичні моделі та методи механіки тонкостінних пружних тіл при локальних навантаженнях» за спеціальністю механіка деформівного твердого тіла (фізико-математичні науки) (НАН України; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача.. — Л.,2003. — 298 арк.: рис. — арк. 258-284).

З 2004 року займає посаду професора кафедри вищої математики у Національному університеті «Львівська політехніка».

Заступник редактора фахового видання «Вісник Національного універсистету «Львівська політехніка». Серія:фізико-математичні науки»,

член редколегії збірника наукових праць «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології».

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.)

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Сферу наукових інтересів становлять математичні моделі механіки та методи розв’язування задач для рівнянь з частинними похідними.

Теми наукових розробок:

 • наближення функцій тригонометричними поліномами —операторами згладування;
 • узагальнені методи підсумовування тригонометричних і степеневих рядів:
 • узагальнені розв’язки Фур’є крайових задач в розумінні слабкої збіжності;
 • побудова математичних методів деформування тонкостінних пружних тіл;
 • побудова математичних моделей локального навантаження тонкостінних тіл;
 • метод граничних інтегральних рівнянь (метод граничних елементів) в застосуванні до статичних і нестатичних задач теорії оболонок;
 • контактні задачі теорії оболонок.

Основні публікації

Автор більш ніж 160 праць, з них 3 монографії та 3 підручники.

Монографії:

 • Я.Й. Бурак, Ю.К. Рудавський, М.А. Сухорольський. Аналітична механіка локально навантажених оболонок. — Львів: «Інтелект-Захід», 2007. — 240с.
 • Сухорольський М.А. Функціональні послідовності та ряди. —Львів: Растр-7, 2010. — 344 с.


Наукові статті та тези міжнародних конференцій


Навчальні посібники:

 1. Рудавський Ю.К., Сухорольський М.А., Білонога Д.М., Бобик І.О., Бродяк О.Я., Веселовська О.В., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Зашкільняк І.М., Коломієць В.О., Лазько В.А., Луцев Є.М., Мандзинець І.В., Рибицька О.М.,Томецька С.І., Чип М.М. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частина1. / За редакцією проф. Ю.К. Рудавського. — Львів: Львівська політехніка, 2001. — 350 с. (2-ге вид., виправ. і доп. —2008 р.)
 2. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Сухорольський М.А.,Зашкільняк І.М., Колісник В.М., Микитюк О.А., Мусій Р.С. Рівняння математичної фізики. Узагальнені розв’язки крайових задач. — Львів: Львівська політехніка,2002 . — 236 с.
 3. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Мусій Р.С., Веселовська О.В., Гіссовська Н.Б., Зашкільняк І.М., Крупка З.І., Сухорольський М.А.Практикум з елементарної математики. Частина 1. — Львів: Вид-во «Бескид Біт»,2002 р.- 224 с.
 4. Н.Б. Гіссовська, Р.С. Мусій, М.А. Сухорольський, І.М.Зашкільняк, Л.В. Гошко, З.І. Крупка, О.В. Веселовська Практикум з елементарно їматематики. Ч.2. Навчальний посібник. -Львів: НУ «Львівська політехніка»,2012.-228с.
 5. М.А. Сухорольський, П.І. Каленюк, В.О.Коломієць,Л.В.Гошко Практикум та задачі з математичного аналізу—Київ: Освіта України, 2012.—421с.


Методичні розробки:

 1. В.М. Колiсник, П.П. Костробій, О.А. Микитюк, Р.С. Мусiй,М.А. Сухорольський, Л.В. Гошко, В.М. Бушмакiн, I.I Кровiцький, Вища математика.Основи теорiї ймовiрностей i математичної статистики: Методичнi вказiвки iконтрольнi завдання з курсу для студентiв заочної форми навчання. Частина 7,ч.1,- Львiв: ДУ «Львiвська полiтехнiка», 1999, −69с.
 2. В.М. Колiсник, I.Ф. Клюйник, О.З. Слюсарчук, М.А.Сухорольський, О.М. Дудник, В.Д. Гонтар, Криволiнiйнi та поверхневi iнтеграли.Теорiя поля: Методичнi вказiвки та iндивiдуальнi завдання до розрахунково-графiчної роботи для студентiв iнженерно-технiчних спецiальностей,- Львiв: ДУ «Львiвська полiтехнiка», 1998, −42с.
 3. Мусій Р.С., М’яус О.М., Сухорольський М.А., Томецька С.І.,Білонога Д.М., Орищин О.Г., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Андрусяк І.В., Бродяк О.Я.Кратні інтеграли. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка»,2008 р., −53 стор.
 4. Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Орищин О.Г., Рибицька О.М., Сало Т.М., Сухорольський М.А.,Желізняк Й.Р., Клапчук М.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), част. 1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012 —80с.
 5. Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В.,Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Сало Т.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій.Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012 — 72с.
 6. Білонога Д.М., Жидик У.В., Клапчук М.І, Мохонько А.З., Мусій Р.С., Орищин О.Г., Сухорольський М.А. Диференціальні рівняння та рівняння в частинних похідних: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей заочної форми навчання, – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014 р., -87 стор.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: vm.imfn@gmail.com;