Стояновський Андрій Ростиславович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Стояновський Андрій Ростиславович
Stojanovskuj.png
к.е.н., доцент
Місце народження Львів, Україна
Alma mater Національного університету «Львівська політехніка»
Галузь наукових інтересів інноваційна діяльність, розвиток інноваційної інфраструктури, трансфер технологій
Кваліфікаційний рівень магістр з економіки
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»

Стояновський Андрій Ростиславович  — український вчений у галузі економіки, організації та управління підприємствами і інтеграції інновацій в підприємства, кандидат економічних наук (2012), доцент (2015). З 2007 року активно працює в консалтинговій сфері, займається розробкою та супроводом інвестиційних та інноваційних проектів.


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Фінанси», кваліфікація економіста, ОКР «магістр», 2004р.


Професійна діяльність

З 2004 року працює викладачем на кафедрі економіки підприємства та інвестицій: спочатку асистентом, пізніше старшим викладачем (з 2011 р.) та доцентом (з 2014р.)

З 2007 року працює у сфері консалтингу, зокрема займається розробкою, науково-технічним супроводом та впровадженням інвестиційних (інноваційних) проектів. За період діяльності розробив понад 200 інвестиційних проектів, з яких 6 в інноваційній сфері. У 2007 році брав участь у розробці інвестиційного проекту «Створення столярної майстерні на базі реабілітаційного центра для наркозалежних» для ЛГО ЦЕНТР-ДОРОГА, який переміг на конкурсі проектів соціального підприємництва. У 2008 році брав участь у розробці та реєстрації в дозвільній системі МОН України інноваційного проекту «Методи та геоінформаційні технології дистанційного моніторингу природних ресурсів України» (Свідоцтво Серія ІНВ №126 від 11.11.08р.). З 2008 року працює на керівних посадах в інноваційних структурах, які входять до складу регіональної інфраструктури, зокрема:

 • впродовж 2008-2009 рр. – виконавчим директором технопарку «Яворів» (Львівська область)
 • впродовж 2010-2011 рр. – старшим науковим співробітником Новаційного центру ЛНАУ
 • впродовж 2012-2017 рр. – завідувачем бізнес-інкубатора технопарку «Львівська політехніка»
 • розпочинаючи з 2017 р. – заступником директора з економічних питань технопарку «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Економіка підприємства», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Управління ресурсним забезпеченням діяльності підприємства»

Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: Моніторинг діяльності інноваційних структур [Текст] : дис. ... канд-та екон. наук : 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності ) : защищена 16.11.2011 / А. Р. Стояновський ; КНУТД. - К. : КНУТД, 2011. - 200 л. - укр. -

Основні публікації за останні роки

Монографії

 • Особливості організації моніторингу діяльності інноваційних структур в умовах економічних реформ: монографія / А.Р.Стояновський. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, АСУ, 2012. – Зареєстрована у ДНТБ України від 09.07.12 р. №23. – 263 с.

Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • The methodical and regulatory framework of technology transfer / Oleksandra B. Mrykhina, Andriy R. Stoianovskyi, Tamara I. Mirkunova // Проблеми економіки: науковий журнал. – Харків: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2015. – №1. – С. 126-132.
 • Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій / Мрихіна О.Б., Стояновський А.Р., Міркунова Т.І.// Актуальні проблеми економіки. – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2015. – С. 215-225.

Публікації у фахових виданнях та інших виданнях

 • Трансфер технологій: сутність та особливості здійснення / В.В. Козик, В.П. Манзій, А.Р. Стояновський // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». - Київ: ТОВ «ДКС Центр», 2009. - № 16. – С. 23-25.
 • Розвиток інноваційної інфраструктури по регіонах України / А.Р. Стояновський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». - Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2012. - № 727. – С. 373-380.
 • Методичні положення щодо організування моніторингу діяльності інноваційних структур [Електронний ресурс] / А. Стояновський, С. Барановська, І. Стояновська // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 1 (6). – С. 173-183. – Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/ 12sardip.pdf.
 • Методичні підходи до формування інформаційного забезпечення моніторингу реалізації інноваційних проектів у межах інноваційних структур / А.Р. Стояновський // Логістика: вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – № 811. – С. 367-380.
 • Комерціалізація результатів наукових досліджень як чинник підвищення автономії вищих навчальних закладів України / А.Р. Стояновський // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 17–18 квітня 2015 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 284–286.
 • Особливості застосування інструментів маркетингу для забезпечення збалансованого розвитку рекреаційно-туристичних послуг на території лісового фонду / Е.А. Кульчицька, А.Р. Стояновський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.3. – С. 116-120.
 • Взаємозв’язок між структурою кошторисної вартості інноваційних проектів та результатами їх реалізації / А.Р. Стояновський, З.С. Тимняк, О.О. Чорненький // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.4. – С. 367-372.
 • Державно-приватне партнерство як чинник економічного розвитку вітчизняної економіки / А.Р. Стояновськй // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (14-16 травня 2015 р., м. Львів). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – C. 581-583.
 • Технологічні платформи та технологічні дорожні карти як інструменти інноваційного розвитку вітчизняної економіки / А.Р. Стояновськй, З.С. Тимняк // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (14-16 травня 2015 р., м. Львів). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – C. 581-583.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: stoianovskyi@gmail.com

Сайт: http://incubator.lp.edu.ua/