Степура Тетяна Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Степура Тетяна Михайлівна
LvivPolitechnik.jpg
Дата народження 02.12.1972р.
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1995р.
Спеціальність Соціологія
Галузь наукових інтересів Розвиток людського потенціалу, кваліологічні механізми розвитку економіки, організаційно-економічні механізми регулювання зайнятості та ринку праці, економіко-математичне обґрунтування прийняття рішень в соціальній економіці
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 29.06.2021р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 20.01.2011р.

Освіта

1995 р. – Львівський державний університет ім. Івана Франка, присвоєно кваліфікацію соціолога, викладача соціології

2011 р. – ПВНЗ «Європейський університет», присвоєно кваліфікацію спеціаліста з фінансів

2005 р. – захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук

Тема дисертації: «Державне регулювання ринку праці (методологія, практика, шляхи удосконалення)». Науковий керівник: д.е.н., професор Михасюк І.Р., завідувач кафедри економіки підприємства Львівського національного університету ім. Івана Франка

2011 р. – присвоєння вченого звання доцента кафедри економіки

2021 р. – захист дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук

Тема дисертації: «Розвиток людського потенціалу в умовах квалітизації економіки України». Науковий консультант: д.е.н., професор Садова У.Я., професор кафедри теоретичної і прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка»

Підвищення кваліфікації

2018 р. – навчання на курсах підвищення кваліфікації у ПВНЗ «Європейський університет» за програмою «Інновації в освіті. Економіка»

2018 р. – присвоєння кваліфікаційної категорії педагогічного працівника «спеціаліст вищої категорії»

2018-2019 р. – проходження навчання в рамках семінару педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»

2020 р. – отримання сертифікату про підтвердження рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR) Oxford Online Placement Test, рівень С1

2021 р. – навчання за програмою модуля «Акредитаційна експертиза та особливості оцінювання якості освітніх програм» у Національному університеті «Львівська політехніка»

Професійна діяльність

1999-2005 рр. – робота у відділах профорієнтації, статистики, моніторингу та прогнозування Львівського обласного центру зайнятості

2005-2006 рр. – робота на посаді доцента кафедри економіки та менеджменту Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет»

2006-2018 рр. – робота на посаді завідувача кафедр економіки та менеджменту, економіки та підприємництва Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет»

2018 р. і до тепер – на посаді доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка»

Нагороди та відзнаки

 • Знак «За розбудову освіти» Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (2015 р.)
 • Подяка Президії Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності за вагомий внесок у становлення сучасної освіти (2011 р.)
 • Грамоти за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток Європейського університету (2010, 2016 рр.)
 • Грамота за підготовку наукової роботи студентки на Всеукраїнський конкурс наукових робіт за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» (2020 р.)
 • Грамота за керівництво науковою роботою студента, який зайняв І місце на 78-й Студентській науково-технічній конференції Національного університету "Львівська політехніка" (2020 р.)
 • Подяка за багаторічну сумлінну працю на благо Львівської політехніки (2021 р.)

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Соціальна відповідальність і соціальна безпека
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Основи моделювання явищ і процесів на ринку праці
 • Методи управління якістю

Навчальні видання

 1. Садова У. Я., Степура Т. М. Методичні вказівки щодо виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Соціальна економіка, аналітика та управління». Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020. 41 с.
 2. Степура Т.М. Методичні вказівки для виконання контрольно-розрахункової роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність та соціальна безпека» для студентів спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020. 18 с.
 3. Степура Т.М. Посібник - практикум для самостійної роботи студентів спеціальності 051 «Економіка» з дисципліни «Стратегія підприємства». Львів, ПВНЗ «Європейський університет», 2018. 25 с.
 4. Степура Т.М. Стратегія підприємства: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Львів, ПВНЗ «Європейський університет», 2018. 107 с.
 5. Степура Т.М. Організація виробництва: Навчальний посібник. Львів, ПВНЗ «Європейський університет», 2018. 136 с.
 6. Степура Т.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. Львів, ПВНЗ «Європейський університет», 2018. 77 с.
 7. Яцків М. І., Степура Т.М. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік та оподаткування». Львів, ПВНЗ «Європейський університет», 2017. 87 с.

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: якісні аспекти розвитку людського потенціалу, організаційно-економічні механізми регулювання зайнятості та ринку праці, економіко-математичне обґрунтування прийняття рішень в соціальній економіці

Участь у виконанні науково-дослідних тем, проектів, впровадження наукових результатів діяльності

«Соціально-економічна захищеність мігрантів: загальнонаціональний та регіональний вимір» (номер державної реєстрації 0113U000106, 2013–2015 рр.)
«Соціокультурологічні наслідки міграційних процесів» (номер державної реєстрації 0114U004400, 2014 р.)
«Соціокультурний розвиток регіонів в умовах поширення процесів вимушеної міграції» (номер державної реєстрації 0115U003681, 2015 р.)
«Структурні зміни прикордонних ринків праці у координатах соціальної та економічної ефективності» (номер державної реєстрації 0116U00774, 2016 р.)
«Механізм регулювання міграції населення в умовах трансформації регіональних ринків праці» (номер державної реєстрації 0116U004032, 2016-2018 рр.)
Участь у реалізації проекту «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення» (р.н.1-10-761, 2018-2020 рр.)
Участь у реалізації проекту «Розвиток економіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів» (2021-2023 рр.)
Участь у парламентських слуханнях на тему «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки» (10.04.2019 р.)

Автор (співавтор) більш як 180 праць наукового, науково- методичного характеру, навчальних посібників, стандартів освіти, засобів діагностики якості вищої освіти тощо.

Вибрані публікації

Наукові видання та монографії

 1. Українська трудова міграція й майбутнє сфери праці: соціально-економічний, геопросторовий, інституційний вимір. Наукове видання / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». [за ред. д.е.н., проф. Садової У.Я.]. Львів, 2020. 136 с.
 2. Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття : Наукове видання / наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2019. 110 с.
 3. Степура Т.М. Якість людського потенціалу через призму традицій української філософсько - економічної думки / Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності : Монографія /за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків : ТНЕУ, 2017. 272 с. С. 134-146.
 4. Stepura Tetiana. Rola polityki społecznej w rozwoju potencjalu ludzkiego // Ekonomichne wyzwania rozvoju społeczno-gospodarczego kraju I regionów : Monografie, studia, rozprawy. – Kielce, Politechnikę Świętokrzyską, 2016. 496 s. S. 174 – 184. URL: http://hps.biblos.pk.edu.pl/ST/2017/12/100000307120/100000307120_Kotowska_EkonomiczneWyzwania.pdf
 5. Степура Т. Вплив культурних цінностей на розвиток компонентної будови соціально-економічної захищеності мігрантів: у вимірах якості людського потенціалу / Соціально-економічна захищеність мігрантів: глобальні та регіональні аспекти : Монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2016. 266 с. (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»). С. 80- 88. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20160801.pdf
 6. Людський потенціал України: чинники формування та розвиток : Монографія / Т.М. Степура, Б.М. Пісний, Л.І. Гальків, Л.Р. Кучер. [За наук. ред. Т. М. Степури]. Львів : Вид-во ТзОВ «Ліга-Прес», 2012. 276 с. С.9-87.
 7. Організаційно-економічний механізм формування сільського ринку праці, його тенденції та шляхи удосконалення : Монографія / За наук. ред. М. І. Яцківа. Львів : Вид-во ПП «Вежа і Ко». 2011. 204с.

Наукові статті у вітчизняних та закордонних виданнях, в т.ч. у тих, що включені у міжнародні наукометричні бази

 1. Stepura T. (2020). Differentiation of human potential quality in regions of Ukraine: demographic and health aspects. Acta Sci. Pol. Oeconomia. 19 (1), 49–59, DOI: 10.22630/ASPE.2020.19.1.6 (AGRIS-FAO, EBSCO, SIGŻ, Copernicus Index, Central and Eastern European Online Library, AGRO, BazEkon, POL-index)
 2. Sadova Uliana, Stepura Tetiana, Baranyak Ihor (2020). Ukraine in the Territorial Migration Systems: Current Structural-Qualimetric Aspects of the Formation and Development. European Journal of Transformation Studies V. 8, No. 1. 160 p. P. 60-78. (ERIH Plus, Web of science (Emerging Sources Citation Index)
 3. Bil Mariana, Stepura Tetiana (2018). Human development in Ukraine: assessment and policy of provision in mobile society. SCIREA Journal of Economics. Vol. 3 , No. 1, pp. 19 - 31. URL: http://scichemistry.org/journal/PaperInformation?PaperID=520
 4. Степура Т. М. (2020). Регіональні особливості взаємодії соціальних стандартів та індикаторів зайнятості населення України. Вісник Львівського ун-ту. Серія економічна. Вип. 58, 28–41. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.58.0.5803
 5. Садова У. Я., Степура Т. М. (2018). Робочі місця як основа нової політики зайнятості й відтворення якості людського потенціалу в Україні. Ринок праці та зайнятість населення. Вип. 2. С. 13–20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2018_2_4
 6. Lypchuk V., Stepura T. (2017). Qualimetric approaches to the quality of human potential in Ukraine. Annals of Marketing Management & Economics. Vol. 3, No 2, 41–54. URL: https://doi.org/10.22630/AMME.2017.3.2.16
 7. Садова У. Я., Степура Т. М. (2017). Якість людського потенціалу в методологічних вимірах енергетичної парадигми. Регіональна економіка. №1. С. 90-97. URL: http://re.gov.ua/re201701/re201701_090_SadovaUYa,StepuraTM.pdf
 8. Степура Т. М. (2017) Енергетична збалансованість раціону харчування у системі формування якості людського потенціалу регіонів України. Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. № 8 (194). Київ : ВНЗ «Національна академія управління». С. 85-95. URL: https://eco-science.net/downloads/
 9. Садова У. Я., Степура Т. М. (2016). Структурні дисбаланси якості людського потенціалу у фокусі викликів політики зайнятості населення України. Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка». №1(29). Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». С. 76-80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2016_1_17.
 10. Степура Т. (2015). Структурні дисбаланси якості людського потенціалу: синергетичний підхід. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 52. С. 160-167. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/5803
 11. Садова У. Я., Степура Т. М. (2015). Фінансове забезпечення збереження якості людського потенціалу України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Вип. 11(2). С. 3-9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2015_11(2)__3.


Контакти вул. Митрополита Андрея 5, Львів, 79013, 1-й корпус, кімната 205
E-mail: Tetiana.M.Stepura@lpnu.ua