Склярук Тетяна Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Склярук Тетяна Василівна
Add5838c1b.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 15 вересня
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність «Менеджмент організацій».
Галузь наукових інтересів Оцінювання та планування трансакційних витрат у виробничо-господарській діяльності підприємства
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Склярук Тетяна Василівна — заступник завідувача кафедри з наукової роботи, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 15 вересня

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2010р.).

Освіта

2006 р. закінчила магістратуру в НУ «Львівська політехніка», за спеціальністю 8.050201 «Менеджмент організацій».

Тема дисертації: Оцінювання та планування трансакційних витрат машинобудівних підприємств [Текст] : дис.... канд. екон. наук : 08.00.04 / Склярук Тетяна Василівна ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л., 2010. — 222, [6] арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк.199-222.

Професійна діяльність:

доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування НУ «Львівська політехніка».

Наукова діяльність

Наукові інтереси: Оцінювання та планування трансакційних витрат у виробничо-господарській діяльності підприємства

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • Економіка і фінанси підприємства;
 • Основи підприємництва;
 • Економіка праці;
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини.

Вибрані публікації

Авторський профіль GoogleАкадемія

Авторський профіль RESEARCHERID


Серед них:

Монографії

 1. Склярук Т.В., Панас Я.В. Карковська В.Я. Бюджетування трансакційних витрат як складова трансакційних елементів адміністративної діяльності організації// Т.В. Склярук, Я.В. Панас, В.Я. Карковська / Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 1. – 416 с. – с. 295-308
 2. Оцінювання та планування трансакційних витрат машинобудівних підприємств: теоретично-прикладні аспекти / Галина Миронівна Захарчин, Тетяна Василівна Склярук.— Львів : Сполом, 2012.— 194 с. — ISBN978-966-665-759-9.

Навчальні посібники та підручники

 1. Економіка праці: навч. посібник / Т.В. Склярук, Я.В. Панас. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2017. – 236 с.
 2. Ситник Й.С. Економіка і фінанси підприємства / Ситник Й.С.,Струтинська Л.Р., Склярук Т.В., Гербут М.В. //: Навчальний посібник. — Львів: «Тріада плюс», 2010. — 244 с.

Статті

 1. Склярук Т.В., Захарчин Г.М., Вовк Ю.І. Менеджмент персоналу: нові сенси й тенденції. Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова. Том 25. Випуск 1(80) - 2020. - С. 186-190.
 2. Склярук Т.В., Захарчин Г.М., Панас Я.В. Екологічна культура в сучасній місії бізнесу. Приазовський економічний вісник. №3(20). - 2020. - С.103-107.Захарчин Г.М., Склярук Т.В., Панас Я.В. Екологічна культура в сучасній місії бізнесу. Приазовський економічний вісник. №3(20). - 2020. - С.103-107.
 3. Склярук Т.В., Захарчин Г.М., Андрусів С.В. Інноваційний конфлікт: особливості прояву у системі менеджменту. Інфраструктура ринку. Одеса. Випуск 29. - 2019. - С.177-182.
 4. Склярук Т.В., 3ахарчин Г.М. Еволюція менеджменту: основні аспекти в контексті сучасних викликів. Економіка та суспільство. Мукачівський державний університет. Випуск №19. 2018р.
 5. Склярук Т. В., Соболь І. Б. Сучасний механізм оцінювання ефективності персоналу промислового підприємства // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – 2017. – Вип. 27 (2). – C. 72–76.
 6. Склярук Т.В. Захарчин Г. М. Трансформація нових цінностей у категорії менеджменту // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 2. – C. 121–128.
 7. Деякі аспекти оцінювання та планування трансакційних витрат у виробничо-господарській діяльності підприємства / В. І. Михайловський,Т. В. Склярук // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.3. — С. 186-191. -Бібліогр.: 5 назв.
 8. Концептуальна модель управління трансакційними витратами суб’єктів ринку / Т. В. Склярук // Управління інноваційним процесом в Україні:проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.(Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2010. — С. 412-414.
 9. Мультиплікативний вплив на трансформацію заощаджень вінвестиції у національній економіці / Л. М. Прокопишин, В. Я. Карковська, Т. В.Склярук // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. —Л., 2010. — Вип. 20.11. — С. 185-192. -Бібліогр.: 10 назв.
 10. Склярук Т.В. .Захарчин Г.М. Дослідження структури трансакційних витрат суб'єкта господарювання / Г. М. Захарчин, Т. В. Склярук // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - № 8. - С. 34-36.
 11. Дослідження впливу трансакційних витрат на управління підприємством. Международный сборник научных трудов «Экономика ХХI века».Донецк, 2009. — Вип.. 3. С.140-142.
 12. Трансакційні витрати: суть та класифікація .Економічний простір: Збірник наукових праць.- № 10. — Дніпрпетровськ: ПДАБА, 2008. — 197 с.С.5-12

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.506,

тел.:+38(032) 258-27-42

е-пошта: Tetiana.V.Skliaruk@lpnu.ua