Скворцов Ігор Борисович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Скворцов Ігор Борисович
IMG 2638 cr1.jpg
Ім'я при народженні Ігор
Військове звання Старший лейтенант
Науковий ступінь Д.е.н. (диплом ДД №007270)
Вчене звання Професор (атестат 12ПР №006587)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри


Посада

Професор кафедри економіки підприємства та інвестицій


Освіта

Львівський ордена Леніна політехнічний інститут, спеціальність «Автомобільні шляхи», кваліфікація інженер шляхів сполучення 1970 р.


Професійна діяльність

2009 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри економіки підприємств та інвестицій

1990 – 2009 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємств та інвестицій

1980 – 1990 – Львівський ордена Леніна політехнічний інститут, асистент кафедри економіки та організації будівництва

2001 – 2002 – Національний університет «Львівська політехніка», викладач-стажист кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Стратегічне управління підприємством», «Стратегія підприємства», «Інвестування»


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Оптимізація інвестиційного процесу в капітальному будівництві» (спеціальність 08.00.24 – економіка, планування і організація управління будівництвом), 1987 р.

Назва докторської дисертаційної роботи: «Економічне оцінювання і управління інвестиційною діяльністю машинобудівного підприємства: теорія, методологія, механізми» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2008 р.


Участь у держбюджетній роботі

Відповідальний виконавець у держбюджетних темах:

 • Договірної тематики з Інститутом регіональних досліджень НАН України, зокрема: “Державної програми соціально-економічного розвитку Карпатського регіону” (розробленої згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1993 р. № 368), 1993-1998 рр.
 • ДБ «Інвестиційна привабливість регіонів», 2000-2001 рр.
 • ДБ/ПСМ «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», 2007-2008 рр.


Участь у госпдоговорах

 • №1113 «Інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства», 2005 р.
 • * №125 «Розробка системи управління видатками на ВАТ “Конвеєр», 2008 р.


Членство у спеціалізованих вчених радах та комісіях

 • Спеціалізована вчена рада Д 35.052.03 – Національний університет «Львівська політехніка»
 • Спеціалізована вчена рада Д 20.052.06 – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Перелік кандидатських дисертацій, захищених під керівництвом професора Скворцова І.Б.

 1. Гринаш Л.П. – 2012 р. Тема: “Капіталізація нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку”
 2. Горбова Х. – 2012 р. Тема: “Економічна ефективність інвестиційної діяльності нафтогазових підприємств в умовах концесії”
 3. Гудзь О.І. – 2014 р. Тема: “Планування діяльності машинобудівного підприємства на засадах формування життєвого циклу продукції”
 4. Кудря Я.В. – 2014 р. Тема: “Розвиток машинобудівних корпорацій”
 5. Псуй (Завербна) М.С. – 2015 р. Тема: “Планування умовно-постійних витрат на машинобудівних підприємствах”
 6. Швед Л.Р. – 2015 р. Тема: “Стратегічне планування розвитку діяльності підприємства з використанням мультиплікаторів”
 7. Анісімова М.В. – 2016 р. Тема: “Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах”

Підвищення кваліфікації

 • 2012-2013 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»
 • 2014 – стажування у Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навч. Посібник / За ред. д-ра екон.наук, проф. Скворцова І.Б. / Львів: ЗУКЦ, ППНВФ «Біарп», 2012. – 248 с.
 • Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навч. Посібник / За ред. д-ра екон.наук, проф. Скворцова І.Б. / Львів: НУЛП, 2016. – 268 с.

Монографії

 • Ефективність інвестиційного процесу: методологія, методи і практика: Монографія. / І.Б. Скворцов – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. – 312 с.
 • Парадокси, догми і реальність економічної теорії: мікроекономіка для економістів: Монографія / І.Б. Скворцов – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – 340 с.
 • Обґрунтування та економічне оцінювання диверсифікації діяльності підприємств: Монографія / І.Б. Скворцов, О.О. Цогла – Львів: Видавництво Ліга-Прес, 2012. – 232 с.
 • Стратегічне ціноутворення: Монографія / І.Б. Скворцов, О.Я. Загорецька, У.О. Балик – Львів: МІС, 2012. – 340 с.
 • Економічна ефективність інвестиційної діяльності підприємств в умовах концесії: Монографія / І.Б. Скворцов, Х.В. Горбова, П.І. Віблій – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 196 с.
 • Капіталізація підприємств на засадах інноваційного розвитку: Монографія. / І.Б. Скворцов, Л.П. Гринаш – Львів: Видавництво «Просвіт», 2013. – 208 с.
 • Економічна ефективність інвестиційної діяльності підприємств в умовах концесії: Монографія / І.Б. Скворцов, Х.В. Горбова, П.І. Віблій – Дрогобич: Просвіт, 2013. – 196 с.
 • Скворцов І.Б., Псуй М.С., Швед Л.Р., Анісімова М.В. Економічне планування операційної діяльності підприємства: Монографія. – Львів: Видавництво “Магнолія”, 2018. – 548 с.

Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • Скворцов І.Б. Використання системи мультиплікаторів для планування діяльності підприємств / І.Б. Скворцов, Л.Р. Швед // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 7. – С. 541-551. (Бази даних: Scopus).
 • Скворцов І.Б. Розвиток економічних методів планування умовно-постійних витрат / М.С. Завербна, І.Б. Скворцов // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6 (156). – с. 220-226. (Бази даних: Scopus).
 • Скворцов І.Б. Моделі гранично вигідних обсягів оподаткування підприємств / Н.Ю. Подольчак, І.Б. Скворцов, А.А. Тимейчук // Актуальні проблеми економіки. – Київ. – 2015. – № 2 (164). – с. 212 – 219. (Бази даних: Scopus).
 • Скворцов І. Б. Планування «нормального інвестиційного процесу» створення підприємства / І. Б. Скворцов, О. Я. Загорецька, В. А. Гришко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 22. – № 2. – С. 138-144. (Бази даних: Index Copernicus).
 • Скворцов І.Б. Обґрунтування вартості робочої сили з урахуванням її відтворення / І.Б. Скворцов, , О. Я. Загорецька, В. А. Гришко // Актуальні проблеми економіки. – Київ. – 2016. – № 5 (179). – с. 42 – 48. (Бази даних: Scopus).


Публікації у фахових виданнях

 • Скворцов І.Б. Інноваційна діяльність і причини утворення фіктивного капіталу на машинобудівних та нафтопереробних підприємствах /І.Б. Скворцов, Д.І. Скворцов, Л.П. Гринаш // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – №722. – С. 245-250. – 2012.
 • Скворцов І.Б. Планування витрат на виробництво продукції з реальним врахуванням чинника часу / І.Б.Скворцов, О.Я.Загорецька, М.С.Завербна, Л.Р.Швед // Економіка і управління: науково-практичний журнал. – 2012. – №4. – С.59 - 65.
 • Скворцов І.Б. Важливість сучасного планування умовно-постійних витрат на вітчизняних підприємствах / І.Б. Скворцов, О.Я.Загорецька, М.С. Завербна // Культура народов Причорноморя: научный журнал. – 2013. – №263. – Т.2. – С.169-172.
 • Скворцов І.Б. Застосування Кейнсіанського хреста для планування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства / І.Б. Скворцов, Л.Р. Швед, М.С. Завербна // Вісник НУ «Львівська політехніка». Сер.: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. праць. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». – 2013. – № 769. – С. 296 – 304.
 • Скворцов І.Б. Застосування кейнсіанського хреста для комплексного дослідження діяльності підприємства / І. Б. Скворцов, Л. Р. Швед // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер.: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. праць. – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – 2013. – № 778. – С. 116–122.
 • Скворцов І.Б. Моделювання економічних процесів з використанням тангенціальних чисел і ортовекторного простору / І. Скворцов, Л. Швед, М. Анісімова // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – № 51. – С. 65–75.
 • Скворцов І.Б., Кулик М.А. Принцип нормальності та методи його застосування // Інфраструктура ринку / Електронний науково-практичний журнал. Випуск 19. Одеса. – 2018. – С. 327 – 334.
 • Скворцов І.Б., Кулик М.А. Особливості теоретичного і статистичного моделювання виробничих функцій Кобба-Дугласа / «Науковий вісник Івано-Франківського НТУ нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»)», № 1(19) – 2019. – С. 53 – 67.
 • Скворцов І.Б., Загорецька О.Я. Формування стратегічної конкурентоспроможності та антикризового потенціалу будівельного підприємства на базі соціально відповідального сталого розвитку / Науково технічний збірник “Будівельне виробництво”, Випуск № 68. – 2020. – С. 117 – 121.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45 E-mail: Ihor.B.Skvortsov@lpnu.ua