Скаско Олег Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Скаско Олег Іванович
Скаско-1.jpg
д.е.н., доцент
Дата народження 4 березня 1972 року
Alma mater Тернопільський інститут народного господарства.
Дата закінчення 1994 р.
Галузь наукових інтересів організація, методологія та методика внутрішнього і зовнішнього аудиту суб’єктів господарювання, фінансово-економічні відносини суб’єктів господарювання
Науковий ступінь доктор економічних наук
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Скаско Олег Іванович — доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 4 березня 1972 року

 • Вищу освіту здобув у 1994 році, закінчивши Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».
 • З 1994 р. до 2008 р. – працював у відділі банківського нагляду Управління Національного банку України у Львівській області. Посадові функції полягали у здійсненні виїзних аудиторських перевірок комерційних банків.
 • У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою.
 • У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи.
 • 2014 року за наукового консультування доктора економічних наук, професора Крупки Михайла Івановича захистив докторську дисертацію за темою «Теорія, методологія та організація системи контролю в банках України» у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
 • У 2015 р. стажувався у ТзОВ «Бізнес-освітній альянс» за темою «МСФЗ та Інтегрована звітність: сучасне та майбутнє» та впродовж травня-червня 2018 р. підвищував рівень володіння професійними компетенціями під час міжнародного стажування у Жешувському університеті, Польща.
 • У Львівській політехніці з 2018 року на посаді професора кафедри обліку та аналізу

Професійна діяльність

Педагогічна діяльність

Педагогічний стаж – понад шістнадцять років.

Викладає курси:

 • спецкурс з наукових досліджень спеціальності;
 • наукові дослідження та семінари за їхньою тематикою;
 • практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей;
 • аудит;
 • фінансовий моніторинг.

Курує магістерські кваліфікаційні роботи. Його студенти перемогли в II етапі Всеукраїнської олімпіади (Тернопільський національний економічний університет, травень 2016 р.)зі спеціальності «облік і оподаткування», а також у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт (Національна академія статистики, обліку та аудиту, березень 2018р.).


Наукова діяльність

Профіль викладача на GOOGLE Академія – https://scholar.google.com.ua/citations?user=1duU22sAAAAJ&hl=uk

Напрями наукових досліджень – фінансово-економічні відносини суб’єктів господарювання, розвиток внутрішнього і зовнішнього аудиту та його роль в економічній системі.

Брав активну участь у розробці п'яти науково-дослідних робіт; діяльності спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «Університет банківської справи» К26.883.02 за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); атестації наукових кадрів як офіційний опонент кандидатських та докторських дисертацій.

Опублікував понад 65 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники.

Вибрані публікації:

Автор/співавтор таких монографій:

 1. Аудит ефективності управління державними фінансами: теорія та практика: монографія/В.Ф.Піхоцький, О.І.Скаско, І.М.Крупка. – Львів: Вид.центр Львівського нац. Ун-тету Івана Франка, 2011. – 362 с.
 2. Система контролю банківської діяльності в Україні: теорія та практика: монографія / О.І.Скаско. – Львів: «Тріада плюс», 2012. – 308 с.
 3. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств: колективна монографія / за ред. З.А. Атаманчук, Н.П. Банери, Л.О. Гелей, Н.І. Гомольської, О.В. Майор, В.П. Мороза, С.М. Пилипенко, Н.А. Свелеби, О.І. Скаска, Ю.В. Тимчишин. – Львів : Растр-7, 2016. – 173 с.
 4. Conceptual approach to reforming of the national accounting system: Monograph. Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doktor of Ekonomic Sciences, Professor, [Et al.]. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 236 p.

Автор/співавтор таких навчальних посібників і підручників:

 1. Банківський нагляд: навч. посібник / О. Д. Вовчак, О. І. Скаско, А. М. Стасів. – Л.: Новий світ – 2000, 2005. – 472 с.
 2. Банківський нагляд: підручник / Скаско О.І., Смовженко Т.С., Могильницька М.П. та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. К., 2011. 432 с.
 3. Внутрішній аудит у банку : навч. посібник/ О.М.Сарахман, О.І.Скаско, О.Д.Вовчак. – К.: УБС НБУ, 2015. – 239 с.
 4. Скаско О.І. Центральний банк і грошово-кредитна політика:[підручник]/ М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра, Скаско О.І.. та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 544 с. (з грифом МОН).
 5. Облік і аудит: навч. посібник / Н.П.Банера, Л.О.Гелей, С.М.Пилипенко, В.П.Мороз; за аг. ред. д-ра екон. наук, проф.. О.І.Скаско. – Львів: Растр-7, 2017. – 504 с.
 6. Фінансовий менеджмент: навч.посібник/ О.І. Скаско, О.В. Майор, Ю.В. Тимчишин-Чемерис, М.М. Нашкерська, М.І. Виклюк, Н.А. Свелеба, З.А. Атаманчук, О.В. Килин. Під заг. ред. О.І. Скаско. – Львів : Растр-7, 2018. – 431 с.


Вибрані наукові статті:

 1. О. І. Скаско, В. Ю. Харчук, Г. Ронек Сталий розвиток суб’єктів небанківського фінансового ринку України: проблеми та перспективи функціонування [Sustainable development of the non-bank financial market subjects of Ukraine: problems and prospects of functioning]/ Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики [Financial and credit activity: problems of theory and practice]. – Том 2, No 29 (2019). – С.220-228 (Web of Science). – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/171904/173405
 2. Скаско О. І. Завдання, методи внутрішнього аудиту діяльності суб’єктів господарювання на сучасному етапі/О.І.Скаско//Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України», випуск 2 (118). – 2016. – С.141-145.
 3. Скаско О. І. Аудит менеджменту у банку. Його концепція, цілі та об’єкти/О.І.Скаско, Ю.Т.Кійко// Банковская система: устойчивость и перспективы развития: материалы VII международной научно–практической конференции, УО ― Полесский государственный университет. – Пинск: ПолесГУ, 2016. – С.159-162.
 4. Скаско О. І. Зовнішній аудит в Україні: проблеми і перспективи розвитку його послуг/О. І. Скаско// Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 206–211.
 5. Скаско О. І. Законодавчі проблеми регулювання та контролю діяльності банків, кредитних спілок в Україні / Скаско О.І., Воробець Х.Б.// Науковий вісник Ужгородського університету: серія «Економіка». Випуск 1 (45). Т. 2. – Ужгород 2015. – С.371-375.
 6. Скаско О. І. Функції та методи внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств/О. І. Скаско, М. П. Могильницька// Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 274–280.
 7. Скаско О. І. Удосконалення системи управління ризиками в банках України/О.І.Скаско// Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2014. – №1. – С.274–279.
 8. Скаско О. І. Формування функціональної моделі організації системи зовнішнього аудиту в Україні/О.І.Скаско//Науковий журнал «Економіка і фінанси». – 2013. – №12. – С.103–108.
 9. Скаско О. І. Регулювання діяльності системно важливих банків: зарубіжний досвід та вітчизняна практика/ О. І. Скаско// Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник Львівського національного університету імені І. Франка, випуск 29, Ч 2. – 2013. – С.175–180.
 10. Скаско О. І. Стратегічні напрями формування системи контролю банків / О.І. Скаско, М.І. Крупка// Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ ЛНТУ України. – 2012. – Вип.22.15. – С.293–298.
 11. Тенденції та проблеми формування ринку кредитних послуг в Україні/М.І.Крупка, О.І.Скаско//Вісник Національного банку України. – 2007. - №11. – С.31-33.

Нагороди

 • У 2012 р. за ваговий внесок у розвиток освітнього процесу нагороджений грамотою та нагрудним знаком Університету банківської справи Національного банку України.
 • У 2018 р. за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, сумлінну працю, високий професіоналізм нагороджений подякою Голови Львівської обласної ради.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 315 Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27 E-mail: oleh.i.skasko@lpnu.ua