Симак Анастасія Валеріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Симак Анастасія Валеріївна
Sumak1.jpg
Національність Українка
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005р.
Спеціальність Облік і аудит
Кваліфікаційний рівень магістр з економіки і підприємництва
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №061046)
Науковий керівник Д.е.н., проф. Стадницький Юрій Іванович
Дата присвоєння н.с. 01.07.2010р.
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ №041586)
Дата присвоєння в.з. 26.02.2015р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Облік і аудит», магістр з економіки і підприємництва, 2005р.

Професійна діяльність

2013 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

2011 – 2013 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій

2008 – 2011 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Основи підприємницької діяльності», «Бізнес-план»


Науково-дослідна робота

 • Участь у НДР кафедри «Формування та використання економічного потенціалу підприємств, галузей, регіону» (ДР: 0118U001539, керівник - доц. Ємельянов О. Ю.)

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Інвестиційна політика машинобудівного підприємства» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2010 р.


Участь у госпдоговорах

 • Договір №924 від 16.03.2018р. на створення (передавання) науково-технічної продукції з підприємством ТзОВ «Завод Електронпобутприлад»
 • Договір №46 від 04.03.2019р. на створення (передавання) науково-технічної продукції з ТзОВ «Техносервіс ЛТД»
 • Договір №206 від 11.10.2019р. на створення (передавання) науково-технічної продукції з підприємством ТзОВ «Інвест-Фактор»

Участь у грантах

 • 2019 - Вишеградського фонду
 • 2019 - Life Environmental Governance IASME


Членство у дослідницькій групі наукового напряму кафедри

 • Член дослідницької групи «Політех-еко». Мета: об’єднати викладачів, студентів та інших працівників для роботи з суспільними проблемами, включаючи охорону навколишнього середовища та перероблення відходів.Підвищення кваліфікації

 • 2009 – стажування у ТзОВ «Нафтогазбуд» (м.Львів)
 • 2014 – стажування у ТзОВ «Західбудсервіс» (м.Львів)
 • 2018 - стажування у Національному науковому інституті ветеринарної медицини, м. Пулави, Польща
 • 2019 – стажування у вищому навчальному закладі “Національна академія управління” (м.Київ)


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Економіка праці й соціально-трудові відносини: [навч. посібн.] / І.Б.Сковорцов, В.В.Войцеховська, О.Я.Загорецька, І.М.Дашко, М.І.Клімковський, А.В.Панченко, І.З.Крет, І.М.Кривцун, А.В.Симак, А.Р.Стояновський, А.Л.Висоцький, О.Л.Зарицька; за ред.. д-ра екон.наук І.Б.Скворцова. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — 268 с.
 • Соціально-економічний розвиток регіону : підручник / О.В. Музиченко-Козловська, А.В. Симак, І.А. Франів; за ред.. доц.. О.В. Музиченко-Козловської. – Львів, Новий світ – 2000, 2018р. – 192 с.
 • Навчальний посібник для самостійної роботи та поглибленого вивчення курсу «Економіка праці і соціально-трудові відносини», рекомендовано Науково-методичною радою НУ ЛП для студентів спеціальності 051 «Економіка» №38 від 25.10.2018р., 2018р. Укладачі: Симак А.В., Зарицька О.Л., Поліщук І.М., Колещук О.Я., Лесик Л.І., 130 с.
 • Віртуальне навчальне середовище НУ «Львівська політехніка»: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. Укладачі: Зарицька О.Л., Колещук О.Я., Симак А.В., Франів І.А.
 • Віртуальне навчальне середовище НУ «Львівська політехніка»: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Бізнес-план» для студентів для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. Укладачі: Симак. А.В., Войцеховська В.В., Зарицька О.Л.
 • Віртуальне навчальне середовище НУ «Львівська політехніка»: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 “Професійна освіта” (комп»ютерні технології). Укладачі: Симак А.В., Зарицька О.Л., Колещук О.Я.
 • Віртуальне навчальне середовище НУ «Львівська політехніка»: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни “Корпоративна соціальна відповідальність” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 «Економіка»”. Укладачі: Войцеховська В.В., Симак. А.В., Мирощенко Н.Ю.

Монографії

 • Symak A.V. Theoretical and applied principles of the enterprice financial-investment strategy development / O.Yu.Emelyanov, А.V.Symak, O.L.Zarytska // Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 3. Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 348 р. – p. 179 – 193.
 • Симак А.В. Просторові аспекти розвитку економіки в умовах глобалізації / Музиченко-Козловська О.В., Симак А.В., Зарицька О.Л.// Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні: колективна монографія / За заг. Ред.. О.Л. Гальцової. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 348 с.; С. 155 - 168.
 • Symak A. Management of innovative development the economic entities. Vol. 2: колективна монографія / O. Vovk, V. Voytsekhovska, O. Zahoretska, L. Lesyk, V. Pashkevych, A. Symak. – Przeworsk: Nova Sandec, 2018. – 260 c.
 • Symak A. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. Vol. 2: колективна монографія / O. Yemelyanov, A. Symak, T. Petrushka, L. Lesyk.. – Riga: "Landmark" SIA, 2018. – 352 c.
 • Symak A. Problems of the professionals training in economic specialties / Kozyk V, Lesyk L, Symak A, Ivanytska O. // in monograph ”Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities”. Edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 2. – P. 31-41 (колективна монографія).
 • Симак А.В. Державне стимулювання інноваційного розвитку суб'єктів господарювання : методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід: колективна монографія / Л. С. Захаркіна, І. О. Ахновська, Н. О. Байстрюченко, І. С. Барбанова, В. Є. Болгов, І. М. Боярко, П. І. Віблий, Л. Л. Гриценко, М. Д. Домашенко, О. В. Захарова, С. І. Колосок, О. О. Котенко, О. Є. Кузьмін, Л. С. Лісовська, В. Л. Осецький, Н. О. Підлужна, Г. В. Рачинська, В. В. Романчукевич, Л. Ю. Сагер, Л. О. Сигида, В. Ю. Стрілець, Л. М. Таранюк, К. В. Таранюк, І. Л. Татомир, А. А. Теребух, М. В. Троян, В. Ю. Школа, В. О. Щербаченко, Г. Р. Копець, І. Я. Кулиняк, Т. О. Петрушка, В. О. Терлецька, Н. Т. Гринів, І. І. Лащик, А. Ю. Ярмошук, Т. Б. Данилович, Т. В. Наконечна, О. Ю. Ємельянов, А. В. Симак. – Суми: Фіктивне видавництво в Україні, 2019. – 200 c.

Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях


 • Symak А. Quantitative assessment of investments: regional eco-efficiency / V. Voytsekhovska,Yu. Voytsekhovska, А. Symak // Econtechmod. An International Quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes// Vol 5, No1. Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszów Lviv Polytechnic National University University of Life Sciences in Lublin Faculty of Production Engineering. – 2016. – p. 133-138 (Міжнародні науковметричні бази даних: Index Copernicus).
 • Symak А. Socio-economic impact of immigration processes / V. Voytsekhovska,Yu. Voytsekhovska, А. Symak // «Scientia Iuventa 2016»: International conference of PhD.students. – 21. April 2016 at Faculty of Economics Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovenia. .– 2016. – p. 56-61.
 • Symak A.V. Modelling the process of forming the potential of economic development of industrial enterprise / O.Yemelianov, А.Symak, O.Zarytska // Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa, Akademia Polonijna w Czestochowie, 2016, 18 (2016) nr.3, s.150. – p. 128 – 136.
 • Symak А. THE ESSENCE AND INDICATORS IN ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES / L. Lesyk, O.Emelyanov, A. Symak, T.Petrushkа// Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica Economic Theory and Practice 2017, Banská Bystrica . - 2018, Volume 1, Р. 411 - 423.
 • Symak А. The study of urban sustainable development: environmental and educational dimensions, perspectives for Ukraine / Voytsekhovska V. V., Pashkevych V. Z., Symak А. V. // The modern trends in the development of business social responsibility : proceedings of the II International scientific conference, June 29th, 2018, Lisbon, Portugal. Part 2. – 2018. – P. 46–48. (тези)
 • Symak А. Evaluation of the Adaptability of the Ukrainian Economy to Changes in Prices for Energy Carriers and to Energy Market Risks / O. Yemelyanov, A. Symak, T. Petrushka, R. Lesyk, L. Lesyk // Energies – 2018. – 11(12). – 3529; doi: 10.3390/en11123529. (SCOPUS, Web of Science).
 • Symak A. Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises / Lesinskyi V., Yemelyanov O., Zarytska O., Symak A., Koleshchuk O. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 6/1 (96). – С. 6–16. (SCOPUS)
 • Симак А. Методичні засади оцінювання попиту на продукцію машинобудівних підприємств / Ємельянов О.Ю., Висоцький А.Л., Симак А.В., Петрушка Т.О. // Наук.журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій», №3, Суми. - 2017, С. 198 – 212. (Web of Science).
 • Symak А. Assessment of the Technological Changes Impact on the Sustainability of State Security System of Ukraine / O.Yemelyanov, A. Symak,T. Petrushka, R.Lesyk, L. Lesyk // Sustainability (Switzerland) – 2018. – 10. – 1186; doi:10.3390/su10041186 (Scopus)
 • Symak, A. Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy / Yemelyanov, O.; Symak, A.; Petrushka, T.; Zahoretska, O.; Kusiy, M.; Lesyk, R.; Lesyk, L. // Energies 2019, 12, 4724 (Scopus).


Публікації у фахових виданнях

 • Симак А.В. Діагностика технічного стану основних фондів машинобудівних підприємств як засіб попереднього обґрунтування проектів їх оновлення / О.Ю. Ємельянов, О.Я.Колещук, А.В. Симак // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 98. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – С. 189-200.
 • Симак А.В. Структурування витрат підприємства у процесі планування заходів з його технічного розвитку / О.Ю. Ємельянов, О.Б. Курило, А.В. Симак // Науковий журнал «Бізнес інформ» Харківський національний економичний університет МОН Украіни). - №11-2015. – Харків, 2015. – С.226-231.
 • Симак А.В. Теоретичні засади економічного оцінювання інноваційної енергозберігаючої продукції машинобудівних підприємств / Т.О. Петрушка, А.В. Симак, О.Л. Зарицька // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 107. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 179-194. (Індекс Копернікус)
 • Symak A. The Impact of Immigration Processes on Country’s Development, Case Study of the United Kingdom /V.Voytsekhovska, A. Symak// ECONOMICS, ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT. - Львів, 2017; , С. 49-54. doi.org/10.23939/eem2017.01.049.

Symak A. The Essence and Methodical Approaches to the Evaluation of the Tourist Potential of the Territory /O. Muzychenko-Kozlovska, A. Symak// ECONOMICS, ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT. Львів, 2017; Volume 4, Number 2, Р. 69-74. doi.org/10.23939/eem2017.02.069.

 • Симак А. В. Ресурсозбереження як чинник економічного розвитку підприємств / Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю., Симак А. В // [Електронний ресурс]. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2019. – № 5 (25).(РИНЦ)
 • Симак А. В. Алгоритм вторинного перероблення паперу в умовах природо-ресурсного господарства / Вовк О. Б., Войцеховська В. В., Загорецька О. Я., Лесик Л. І., Пашкевич В. З., Симак А. В. // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 3. – С. 114–119. (Індекс Копернікус)
 • Симак А. В. Вплив працезберігаючих технологічних змін на процес структурування витрат підприємства / Курило О. Б., Петрушка Т. О., Симак А. В. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2018. – № 7 (15). – С. 43–50. (РИНЦ)
 • Симак А. В. Визначення чинників, які стримують процес ресурсозберігаючих технологічних змін на підприємствах / Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю., Симак А. В. // [Електронний ресурс]. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2018. – № 12. (РИНЦ)


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: anastasiia.v.symak@lpnu.ua