Селюченко Надія Євстахіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Селюченко Надія Євстахіївна
Foto Селюченко.png
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №007138, 2000 р.)
Вчене звання Доцент (атестат ДЦ №006963, 2003 р.)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», кафедра економіки підприємства та інвестицій


Посада

Доцент


Освіта

Львівський державний університет ім. І. Франка, 1989 р., спеціальність - Організація механізованої обробки економічної інформації, кваліфікація - інженер-економіст


Професійна діяльність

Трудову діяльність розпочала у відділі АСУ заводу «Катіон» (м. Хмельницький). 1990-1994 – Національний університет «Львівська політехніка», інженер кафедри економіки та організації будівництва, за сумісництвом – асистент; 1995-1997 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки та організації будівництва; 1998-2000 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри економіки і менеджменту інвестицій та нерухомості; 2000 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій. Протягом 2000-2018 р.р. працювала за сумісництвом у Львівському банківському інституті.


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Фінансовий менеджмент у бізнесі», «Фінансове середовище та фінансова діяльність суб'єктів підприємництва»


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Планування та організація оновлення основних засобів на засадах лізингу» (спеціальність 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою), 2000 р.

Керівник наукових напрямків кафедри

«Економічна діагностика підприємств, галузей та регіонів у процесі забезпечення їх сталого розвитку» (ДР: 0118U001538)


Підвищення кваліфікації

 • 2019 р. – стажування у ТоВ Науково-технологічний парк «Яворів» (Львівська область)
 • 2014 р. – стажування у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ (м. Київ)
 • 2009 р. – стажування у Львівському регіональному відділенні антимонопольного комітету України
 • 2003 р. – стажування у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • 1999-2000, 2008-2009, 2013-2014, 2018-2019 р.р. – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»

Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Кічор В.П., Селюченко Н.Є., Мищишин О.Л. Статистичний аналіз і моделювання соціально-економічних систем та процесів: практикум. Львів: Растр-7, 2022. 89 с.
 • Кічор В.П., Селюченко Н.Є., Мищишин О.Л. Економічне прогнозування: практикум. Львів: Растр-7, 2022. 103 с.
 • Благун І.С., Кічор В.П., Селюченко Н.Є. Економічне прогнозування: теоретичні та прикладні аспекти: підручник / за ред. В.П.Кічора. Львів: Растр-7, 2020. 290 с.
 • Партин Г.О., Селюченко Н.Є. Фінансовий менеджмент: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 388 с.
 • Селюченко Н.Є., Білик І.І., Масюк В.М. Управління економічною безпекою підприємства: навчальний посібник. Львів: Видавницво ТзОВ «Ліга-Прес», 2013. 184 с.
 • Партин Г.О., Селюченко Н.Є. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Львів: Видавницво Львівської політехніки, 2011. 348 с.
 • Партин Г.О., Селюченко Н.Є. Фінансовий менеджмент: навч. посібник. Львів: Видавницво Львівської політехніки, 2010. 332 с.
 • Лабораторний практикум з дисциплін “Інформаційні системи і технології обліку”, “Інформаційні системи і технології підприємств”, “Інформаційні системи в менеджменті” для студентів економічних спеціальностей: навч. посібник / С.Й. Воробець, В.П. Кічор, Н.Є. Селюченко, О.Й. Жученко. Львів: ЛНАУ, 2009.
 • Селюченко Н.Є., Козик О.В. Антикризове фінансове управління на підприємстві: навчальний посібник. К.: УБС НБУ, 2007. 222 с.
 • Кічор В.П. Економіко-статистичне моделювання і прогнозування: навчальний посібник / В.П. Кічор, Р.В. Фещур, В.В. Козик, С.Й. Воробець, Н.Є. Селюченко. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. 156 с.
 • Дробот І.О., Селюченко Н.Є. Мікроекономіка: задачі, тести, вправи: навчальний посібник. Львів: Львівський філіал Української Акад. держ. управління при Президентові України, 2001. 90 с.


Монографії

 • Козик В.В., Селюченко Н.Є., Масюк В.М. Оцінювання ризиків і загроз антикризового управління підприємством: монографія. Beau Bassin, Mauritius: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. 132 c. – Режим доступу:

https://www.morebooks.de/store/gb/book/Оцінювання-ризиків-і-загроз-антикризового-управління-підприємством/isbn/978-613-7-42516-9

 • Загородній А.Г., Селюченко Н.Є. Планування та організація оновлення основних засобів на засадах лізингу: монографія. Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2002. 143 с.


Публікації в журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science і Scopus та в іноземних виданнях

 • Shpak N., Maznyk L., Dvulit Z., Seliuchenko N., Dragan O., Doroshkevych K. Influence of digital technologies on the labor market of HR specialists // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3171 : Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022 : Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1 : Main conference, Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. PP. 1475–1487. (SciVerse SCOPUS).
 • Shpak N., Seliuchenko N., Kharchuk V., Kosar N., Sroka W. Evaluation of Product Competitiveness: A Case Study Analysis // Organizacija. 2019. Vol. 52, No 2. PP. 107–126. (SciVerse Scopus)
 • Seliuchenko N.Ye. Investigation of the main trend of the primary real estate market in Ukraine and peculiarities of the seller marketing activity / N.Ye. Seliuchenko, N.S. Kosar // Маркетинг і менеджмент інновацій. № 4. Суми: Кафедра маркетингу та УІД СумДУ, 2016. С.143-158. (Emerging Sources Citation Index (Web of Science)
 • Kozyk V. Considering the negative factors in enterprise management / V. Kozyk, N. Seliuchenko, V. Masiuk // Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. Lublin; Rzeszow, 2014. Vol. 3, No 2. PP.29-34.


Публікації у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 • Селюченко Н. Є., Білогрива А. М. Електронна комерція як інструмент забезпечення безперервності бізнесу в умовах пандемії “Covid-19”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2022. Вип. 4, № 1. С. 159–166. https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/jun/28247/220373menedzhment-159-166.pdf
 • Селюченко Н.Є., Кічор В.П. Cегментація та рейтингування регіонів України за рівнем соціально-економічного розвитку. Інфраструктура ринку. 2021. №55. С.157-165. https://doi.org/10.32843/infrastruct55-26
 • Косар Н. С., Селюченко Н. Є., Гринів Н. Т. Оцінювання конкурентоспроможності споживчих товарів у системі заходів щодо її підвищення (на прикладі соняшникової олії). Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 51. С.90-95. https://doi.org/10.32843/bses.51-14
 • Селюченко Н.Є., Данилович Т.Б. Сталий розвиток підприємства як необхідна умова успішного функціонування бізнесу та його взаємозв’язок зі сталим розвитком соціально-економічних систем вищого рівня. Інфраструктура ринку. – 2019. – Випуск 29. – С.299-305. (Index Copernicus).
 • Селюченко Н.Є., Косар Н.С. Обгрунтування конкурентних стратегій виробників олії в процесі забезпечення їхнього сталого розвитку. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнарподні економічні відносини та світове господарство // ДВНЗ «Ужгородський національний університет. – 2018. – Випуск 20. Частина 3. – С. 33-36. (Index Copernicus).
 • Козик В. В. Розроблення моделі для кількісного оцінювання ризиків та виявлення загроз процесу антикризового управління машинобудівним підприємством / В.В. Козик, Н.Є. Селюченко, В.М. Масюк // Проблеми економіки. – № 4. – Харків: Видавничий дім «Інжек», 2017. – С.404-412. (Index Copernicus)
 • Масюк В. М. Виявлення ознак та фаз кризового розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / В.М. Масюк, Н.Є. Селюченко // Ефективна економіка. – 2017. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5502&p=1. (Index Copernicus)
 • Селюченко Н.Є. Оцінювання регіонів України за умовами для розвитку креативного сектора економіки [Електронний ресурс] / Н.Є. Селюченко // Ефективна економіка. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4896&p=1. (Index Copernicus)


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: nadiia.y.seliuchenko@lpnu.ua