Свірська Оксана Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Свірська Оксана Богданівна
Дата народження 30.04.1976 р.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Галузь наукових інтересів Ринково-орієнтоване планування виробництва продукції промислових підприємств
Кваліфікаційний рівень магістр менеджер-економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Кафедра технологій управління, Інститут післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Свірська Оксана Богданівна — кандидат економічних наук, доцент Кафедри технологій управління, Інституту післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження — 30.04.1976 р.

Освіта:

Повна вища, 1998 р. Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,кваліфікація «магістр менеджер-економіст»

Тема дисертації — «Ринково-орієнтоване планування виробництва продукції промислових підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон.наук : 08.00.04 / Свірська Оксана Богданівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка».— Л., 2012. — 260 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 174-197.»

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Науково-педагогічний стаж — 10 років

Захоплення: активний відпочинок

Знання мов: Російська— вільно, Польська — добре, Англійська — добре

Навички користування комп’ютером: досвідчений користувач.


Досвід роботи:

2010 — по даний час Національний університет «Львівська політехніка», заступник декана деканату магістратури, доцент кафедри технологій управління ННІ ПДО

2008-2010 Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», завідувач кафедри обліку і аудиту

2004-2008 Інститут підприємництва та перспективних технологій приНаціональному університеті «Львівська політехніка», заступник начальниканавчально-методичного управління з планування та організації навчального процесу, старший викладач кафедри маркетингу

2003-2004 Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», завідувач відділу планування навчального процесу, ліцензування та акредитації, старший викладач кафедри маркетингу

2000-2003 Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», начальник навчально-методичного відділу, старший викладач кафедри маркетингу 1998-2000 Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», заступник начальника відділу навчально-методичного планування та регулювання, старший викладач кафедри маркетингу

Підвещення кваліфікації:

2010, 2012 Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», підвищення кваліфікації оцінювача 2008 Фонд державного майна України, складання кваліфікаційного іспиту за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», реєстрація в Державному реєстрі оцінювачів 2005-2006 Національний університет «Львівська політехніка»,курс семінару психолого-педагогічних знань 2000 Міжрегіональна академія управління персоналом, м.Київ, підвищення кваліфікації за напрямом «Актуальні проблеми ліцензування та акредитації вищих закладів освіти України»

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

Наукові інтереси

Ринково-орієнтоване планування виробництва продукції промислових підприємств

Вибрані публікації

Наукові та науково-методичні доробки: понад 50 науково-методичних праць (в т.ч. 17 статей, участь в 16 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, публікація тез доповідей).

Серед них:

 1. Дослідження ринків збуту продукції машинобудівних підприємств України /О.Б.Свірська, Н.П.Яворська // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми економіки і менеджменту»], (Львів, 10-12 листопада 2011р.). — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2011. — С.695.
 2. Планування оптимального асортименту продукції машинобудівних підприємств /О.Є.Кузьмін, О.Б.Свірська // Економічні науки: науковий вісник Волинського Національного університету ім.Л.Українки. — Луцьк: РВВ «Вежа», 2010. — № 4. — С.22-26.
 3. Маркетингове планування виробничої програми підприємства / Р. В. Фещур, О. Б. Свірська //Теорет. та приклад. питання економіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т конкурент. сусп-ва. — К., 2010. — Вип. 23. — С. 112-121. —Бібліогр.: 15 назв.
 4. Методичні засади оперативно-календарного планування на машинобудівних підприємствах / Р. В. Фещур, О. Б. Свірська // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. матеріалів V Між;вуз. наук.-техн. конф. наук.-пед.працівників, берез. 2010 р., Львів / Ін-т підприємництва та персп. технологій.— Л. : Вид-во ЗУКЦ, 2010. — С. 87-88. — Бібліогр.: 2 назви.
 5. Оптимізація ризику планування інноваційного розвитку підприємств / О. Б. Свірська, Р. В. Фещур // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2010. — С. 404-405.
 6. Управління ризиками при здійсненні інноваційної діяльності підприємства/О.Б.Свірська// Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції [«Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки і практики»], (Харків, 26-27 листопада 2009р.). — Х.:ФОП Лібуркіна Л.М., ВД «ІНЖЕК», 2009. — С.218-220.
 7. Використання методів data mining при проведенні маркетингових досліджень/ Т.В.Мішак, О.Б.Свірська// Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки — Д.:ДЕГІ, 2008. — Вип.1(25) — С.211-215.
 8. Розподіл виробничої програми на календарні проміжки часу як завдання товарної політики підприємства/О.Б.Свірська// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». -Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. — № 633. — С.637-641.
 9. Використання поєднувального аналізу при маркетинговому дослідженні товарного ринку/Р.В.Фещур, Т.В.Лебідь, О.Б.Свірська// Програма Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції. Збірник тез [«Маркетинг в Україні»], (Київ, 23-24 листопада 2007р.). — К:Українська Асоціація Маркетингу, 2007. — С.99-100.
 10. Аналіз та оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства/О.Б.Свірська// Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], (Львів, 9-11 листопада 2006р.). — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006. — С.300-301.
 11. Використання конкурентного аналізу при плануванні виробничої програми підприємства/О.Б.Свірська// Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики»], (Львів, 11-13 травня 2006р.). — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006. — С.158-159.
 12. Прогнозування збуту продукції підприємств на основі кривих життєвого циклу товару/О.Б.Свірська// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006. — № 552. — С.298-304.
 13. Оцінювання та аналіз результатів діяльності підприємства як передумова ефективного планування його розвитку/О.Б.Свірська// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. — № 526.— С.160-164.

Контакти

вул. С. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімнати 1.2,

тел.+38(032)258-21-18 , +38 (032) 258-26-71