Сай Леся Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сай Леся Петрівна
Сай.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 3 січня 1975 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність «Фінанси і кредит»
Галузь наукових інтересів Інноваційний розвиток підприємства на стадії підготовки виробництва.
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Сай Леся Петрівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 3 січня 1975 року

Вищу освіту здобула в 1999 році, закінчивши Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Фінанси і кредит».

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Сай Леся Петрівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2006. — 190 арк.: табл. — арк. 166-184» за спеціальністю 08.06.02. – Економіка, організація та управління підприємствами.

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Педагогічний стаж складає 20 років.

Науково-педагогічна робота успішно поєднується з виховною та навчально-науковою роботою зі студентами. Сай Л.П. займається підготовкою студентів до участі в олімпіадах, конференціях та конкурсах.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Міжнародна економіка»
 • «Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності»
 • «Економіка митної діяльності»

Науково-дослідна робота

Наукова робота проводиться в рамках науково напряму кафедри «Проблеми інвестиційної і інноваційної діяльності( на прикладі машинобудування і приладобудування)» і висвітлює теоретичні та прикладні засади інноваційного менеджменту, а саме: особливості інноваційного менеджменту на етапі науково-технічної підготовки виробництва, формування та використання методів менеджменту в управлінні інноваційним розвитком підприємства, умови та чинники, які впливають на цей процес, тощо.

Особливу увагу акцентується на дослідженні можливих методів активізації інноваційної діяльності підприємств на етапі науково-технічної підготовки виробництва, процесі їх реалізації на підприємствах, проблемах впровадження, результативності застосування тощо.

Протягом 2018 — 2019 рр. приймала участь у розробці держбюджетних тем: «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації 0116U008360, 2018р.), «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництв, підприємств, та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782, 2019р.) та «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (номер державної реєстрації 0107U001146, 2019р.)

У 2021р. приймала участь у виконанні госпдоговірної науково-дослідної роботи на тему «Стратегія інтегрування промислово-збутової діяльності ТзОВ «ТВК «Волді» в споживчий ринок туристично-рекреаційної зони Львівської області».


Сфера наукових інтересів: Інноваційний розвиток підприємства на стадії підготовки виробництва

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень і науково-методичної діяльності опубліковано близько 100 робіт.

Серед них:

 1. Інтелектуальна власність: прикладний аспект [Текст] : [навч. посіб.] / О. Є. Кузьмін, Л. П. Сай, О. О. Пшик- Ковальська. — Львів : Растр-7, 2014. — 170 с. — Бібліогр.: с. 156-162. — 300 экз. — ISBN 978-617-7045-45-7
 2. Міжнародний менеджмент: практикум [Текст] : [навч. посіб.] / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Растр-7, 2013. — 190 с. — Бібліогр.: с. 117-120. — 300 экз. — ISBN 978-617-7045-10-5
 3. Інноваційний розвиток підприємства на стадії підготовки виробництва: особливості планування та організування [Текст] : монографія / Кузьмін О. Є. [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Растр-7, 2012. — 255 с. : рис., табл. — Бібліогр. в кінці розд. — 300 экз. — ISBN 978-617-7045-00-6
 4. Міжнародний менеджмент: теоретичні та прикладні положення [Текст] : навч. посіб. / [[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]] та ін.]. — Л. : ЗУКЦ, 2012. — 263 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 255-263. — 700 экз. — ISBN 978-617-655-040-2
 5. Міжнародна економіка [Текст] : курс лекцій для студ. дистанц. форми навчання / С. Б. Романишин [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2007. — 96 с. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 41). — Бібліогр.: с. 94-95. — ISBN 978-966-553-616-1
 6. Сай Л.П. Організаційні та мотиваційні аспекти активізації науково-технічної підготовки виробництва Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ. – Випуск 17.3. -2007. –с. 66-72
 7. Сай Л.П. Романишин С.Б.Кластери як інструменти забезпечення інноваційного розвитку економіки Збірник наукових праць: Економіка: проблеми теорії та практики – 2007. –с.58-64.
 8. Сай Л.П. Науково-технічна підготовка виробництва як проблема інноваційного розвитку на рівні первинної ланки економіки // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації. Зб. наук. пр. Ін-ту регіональних досліджень. – Львів: ІРД НАН України, 2003. - Вип. 1 (ХХХІХ). - С. 560 – 565.
 9. Сай Л.П. Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва: особливості планування та організування: [монографія] / Кузьмін О. Є., Алєксєєв І. В., Сай Л. П., Коць О. О – Львів: Видавництво «Растр -7», 2012. - 256с.
 10. Сай Л.П. Міжнародний менеджмент: теоретичні та прикладні положення / Кузьмін О.Є., Скибінський О.С., Кара Н.І., Сай Л.П., Босак А.О. // Навчальний посібник (рекомендований МОНМСУ)- Львів: Видавництво ЗУКЦ, 2012. - 264 с.
 11. Сай Л.П. Інтелектуальна власність: прикладний аспект/ Кузьмін О.Є., Сай Л.П., Пшик-Ковальська О.О. // Навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 192с
 12. Сай Л.П. Міжнародний менеджмент: практикум. навч. посібник. / Кузьмін О.Є., Пшик-Ковальська О.О., Сай Л.П., Кара Н.І. .- Навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 172 с.
 13. Сай Л.П Міжнародний менеджмент / Кузьмін О.Є., Кара Н.І., Пшик-Ковальська О.О.// Навчальний посібник.- Львів: Видавництво «Растр -7», 2019. - 202 с.
 14. Сай Л.П. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян:: колективна монографія у 2-х томах//Кузьмін О.Є., Сай Л.П., Пшик-Ковальська О.О., Пирог О.В. та інші –Д: НГУ, 2014. – 408с.
 15. Сай Л.П.Удосконалення управління інвестиційними проектами шляхом забезпечення раціональності управлінських рішень в умовах інноваційного розвитку//Гнилянська Л.Й., Сай Л.П. /Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 2 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. – 473 p.(Підрозділ 1.17)
 16. Сай Л.П.Тенденції реалізації інноваційних програм на засадах ризик-менеджменту в науково-технічному розвитку промислових підприємств//Гнилянська Л.Й., Сай Л.П. / Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх обʼєднань: колективна монографія /Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук, Л. М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – 364с. (Підрозділ 2.4.)
 17. Сай Л.П.Моніторинг економічної безпеки як інструмент антикризового управління на залізничному транспорті // Гнилянська Л.Й., Сай Л.П. / Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі: Колективна монографія /. – Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук. Дніпро: Дніпро : Видавець Біла К.О, 2019-472 с. (Підрозділ 9.5.)
 18. Сай Л.П Емерджентність управління інноваційно-інвестиційними проектами в умовах інноваційного розвитку підприємства // Гнилянська Л.Й., Сай Л.П. / Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019.- 737р. (Підрозділ 5.2.)
 19. Сай Л.П Теоретичні аспекти управління витратами на інноваційну діяльність при формуванні і реалізації стратегії інвестиційно-фінансового розвитку підприємства // Гнилянська Л.Й., Сай Л.П. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: колективна монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019 -420 с. (Підрозділ 2.4)
 20. Сай Л.П. Аналізування тенденцій розвитку житлового будівництва в Україні основні проблеми та перспективи / О.О. Пшик-Ковальська, Л.П. Сай // Ефективність державного управління: збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління при президентові України. – Львів , 2012 Вип. 30 – С 431-438
 21. Сай Л. П. Ризики при мотивуванні персоналу підприємства [Електронний ресурс]/ Сай Л.П.,Пшик-Ковальська О. О.// Ефективна економіка. – 2017. – № 8. – с.88-95
 22. Сай Л. П. Екологічні інвестиції в контексті екологічної підготовки сталого розвитку підприємства/ Сай Л.П., Гнилянська Л.Й. // Бізнес Інформ– 2017. –№3, с.242-247
 23. Сай Л. П. Екологічна підготовка як етап науково-технічної підготовки виробництва інноваційної продукції/ Сай Л. П., Гнилянська Л. Й.// Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6591
 24. Сай Л.П. Соціальні плани як інструмент забезпечення розвитку трудового потенціалу/Сай Л.П.// Сучасні проблеми економіки та менеджменту. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції – Львів: В-во НУ „Львівська політехніка”, 2011- С.255-256
 25. Сай Л.П. Інвестиції як важливий інструмент активізації винахідництва. /Сай Л.П.// Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 26-27 квітня 2013 року) – С.133-135
 26. Сай Л.П.Особливості механізму управління нематеріальними активами в умовах інноваційного розвитку /Сай Л.П.// Сучасний стан розвитку економічних та інноваційно-інвестиційних процесів в країнах СНД: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 4-5 квітня 2014 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С.О. Якубовський; ОНУ імені І.І. Мечникова. – О.: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 204 с.- С 133-136
 27. Сай Л.П. Екологічні проблеми іноземного інвестування в економіку України/Сай Л.П., Сердюк А.В.//Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – с.104-106
 28. Сай Л.П. Екологічні проблеми сталого розвитку міста Львова/ Сай Л.П.,Михайлунів Ю.О.//Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 17листопада 2017 р., м. Сєєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2017. – 246 с. -116-119с.
 29. Гнилянська Л. Й., Сай Л. П. Особливості організування рекламної діяльності на підприємстві в Інтернет-просторі в умовах міжнародних економічних зв’язків (на прикладі ТзОВ «Гербор-Холдинг»)/Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку субʼєктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 с.
 30. Sai Lesia, Gnylianska Lesia, Yurchuk Khrystyna Ecologicalinvestments as a Tool of “Green” Economy Forming /Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Kornieiev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. -715 p.
 31. Sai L.P., Gnylianska L.Yo. Peculiarities of formation of “green” economy in Ukraine /Modern Scientific Researches. Issue №11 Part 3, Yolnat PE с. 79-87.
 32. Sai L., Gnylianska L., Kushnir* K. Peculiarities of franchising development in a pandemic condition [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2021. – vol. 4. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Сай Л.П.].
 33. Гнилянська Л. Й., Сай Л. П., Леньо* Л. І. Аспекти розвитку міжнародних економічних відносин на засадах підвищення прибутковості підприємства (на прикладі ТЗОВ «NESTLE S.A.») // Економічний простір : збірник наукових праць / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – 2021. – № 167. – С. 50–54. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Гнилянська Л.Й.].
 34. Say L. Stages of formation and development of the economy of independent Ukraine: колективна монографія / L. Say, L. Gnylianska. – Nürnberg, Germany: Verlag SWG imex GmbH, 2021. – 472 c.
 35. Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти): колективна монографія / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, Р. Й. Желізняк, І. С. Скоропад, Т. О. Смірнова, І. Б. Хома, П. А. Гориславець, О. М. Чубка, А. М. Чушак-Голобородько, Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар, І. І. Білик, О. О. Маслак, У. І. Моторнюк, Р. Я. Дзвоник, Т. О. Маслак, І. Я. Кулиняк, Л. Й. Гнилянська, Л. П. Сай, М. В. Одрехівський, О. О. Пшик-Ковальська, К. В. Процак, О. П. Просович, Н. І. Кара, І. С. Процик, А. С. Завербний, Ю. В. Огерчук, М. І. Теребух, Г. Р. Копець. – Дніпро: Пороги, 2021. – 468 c. (Теребух М. І.)
 36. Інтелектуальна власність: економіко-правові та міжнародні аспекти: практикум / Кузьмін Сай Л.П., Пшик-Ковальська О.О., Гнилянська Л.Й. - Навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2021. – 210 с.
 37. Ferenc J., Sai L., Urikova O., Huber V., Kirov A., Matte R. Optimization, economic feasibility and legal factors of ticket service system implementation / Developments in information and knowledge management for business applications. Vol. 5. – Р. 553–572. (SciVerse SCOPUS)
 38. Medynska T., Sai L., Akimkin O., Kruchak L., Doroshenko T. Characteristics of the problems of socio-economic development in the conditions of digital economy/ International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22, No. 2. – P. 297–303. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 39. Pavlikha N., Sai L.,Khomiuk N., Demianchuk O,Shelenko D.,Korneliuk O., Naumenko N., Skorohod I., Tsymbaliuk I., Voichuk M. Economic assessment of inclusive development of territorial communities within rural areas: a case study of Ukraine /Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research. – 2022. – Vol. 12, iss. 1, spec. iss. 25. – P. 97–104 (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 40. Одрехівський М. В., Пшик-Ковальська О.О., Сай Л.П. Інформаційні системи і технології у митній діяльності. Практикум-навчальний посібник– Львів: Новий світ-2000, 2022. – 240с.
 41. Кара Н.І., Сай Л.П., Пшик-Ковальська О.О., Процик І.С. Міжнародні організації та транснаціональні корпорації”: навчальний посібник- Львів: Растр-7, 2022.- 316с.Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63