Сажинець Степан Йосипович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сажинець Степан Йосипович
1950-06-27IMG 0058.jpg
к.е.н., професор
Дата народження 27 червня 1950 року
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 1972 р., 1986 р.
Спеціальність 1. «Планування промисловості» (1972 рік);

2. «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» (1986 рік).

Галузь наукових інтересів Бюджетування як чинник організації обліку витрат на управління підприємством
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1990 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Сажинець Степан Йосипович — кандидат економічних наук, професор кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 27 червня 1950 року

Вищу освіту здобув закінчивши навчання у Львівському державному університеті ім. І.Франка за спеціальностями:

1. «Планування промисловості» (1972 рік);

2. «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» (1986 рік).


Без відриву від виробництва навчався в аспірантурі при Львівському політехнічному інституті, яку закінчив у 1990 році захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління інтенсифікацією використання основних виробничих фондів машинобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.05 «Економіка, планування і організація управління народним господарством і його галузями»).

Після закінчення навчання працював на промислових підприємствах на посадах економіста та начальника планового відділу, старшого інженера, заступника начальника планово-виробничого відділу та головного бухгалтера проектно-конструкторської організації, заступником головного бухгалтера та головним бухгалтером великих машинобудівних виробничих об’єднань міста Львова (ВО «Львівхімсільгоспмаш» та ВО «Конвеєр»).

Науково-педагогічний стаж становить біля 25 років.

Він займав посади доцента Кафедри бухгалтерського обліку, Кафедри фінансів, кредиту і статистики та декана Факультету обліку і підприємництва у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Працював завідувачем Кафедри управління трудовими ресурсами та деканом Факультету економіки та менеджменту у Львівському інституті державного управління Української академії державного управління при Президентові України.

З серпня 2003 року займає посаду доцента, а з серпня 2011 року — професора Кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка».

Викладацька діяльність

Здійснює керівництво аспірантами. З них чотири захистили дисертації.

Викладає курси:

Наукова діяльність

 • Бюджетування як чинник організації обліку витрат на управління підприємством

Вибрані публікації

Є автором та співавтором 16 навчальних посібників (у тому числі 6 із грифом МОН), значної кількості методичних рекомендацій та понад 80 наукових публікацій.

 1. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посіб. / Р. Л. Хом’як, М. Т. Костишина, Г. О. Партин, О. С. Лемішовська, Л. М. Полякова, Л. М. Пилипенко, С. М. Мохняк,B. І. Лемішовський, В. І. Воськало, В. С. Мохняк, Л. Я. Сеньків, М. В. Ольшанська,C. Й. Сажинець, Н. М. Воськало ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Бух. центр "Ажур«,2010. — 440 с.
 2. Бухгалтерський облік та оподаткування : [навч. посіб.] / Р. Л. Хом’як, В. І. Воськало, М. В. Корягін, В. С. Мохняк, Г. О. Партин, А. М. Дідик, Л. М. Полякова, О. С. Лемішовська, Л. М. Пилипенко, В. В. Гресик, Я. О. Задвірний, В. І. Лемішовський, С. Й. Сажинець, І . С. Колодка, Т. Р. Хом’як, Н. М. Воськало, Л. Я. Сеньків, М. В. Ольшанська, С. М. Мохняк, Л. І. Чернобай, О. М. Синичич, Д. Г. Венгер ; за ред. Р. Л. Хом’яка, В. І. Лемішовського ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Вид. 3-тє, доповн. і переробл. — Л. : Бух. центр "Ажур«,2010. — 1220 с.
 3. Бюджетування як чинник організації обліку витрат на управління підприємством / С. Й. Сажинець, Т. М. Бойчук // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 29-30 черв. 2010 р.) / Аудит. палата України [та ін.]. — Луцьк, 2010. — С. 210-211.
 4. Документування операцій з обліку капітальних інвестицій на підприємстві / С. Й. Сажинець, Р. Л. Хом’як // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIN Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -С. 442-444. — Бібліогр.: 4 назви.
 5. Організаційні аспекти розвитку системи обліку загальногосподарських виробничих витрат промислового підприємства / С. Й. Сажинець, Т. М. Бойчук // Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 жовтня 2010 р.), Полтава / Держ. упр. навколиш. природ. сере­довища в Полтав. обл. [та ін.]. — Полтава : АСМІ, 2010. — С. 228-231. — Бібліогр.: 1 назва.
 6. Про доцільність внесення змін до порядку обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємствах / С. Й. Сажинець // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIM Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 445-447. — Бібліогр.: 1 назва.
 7. Про доцільність розвитку системи обліку матеріальних цінностей, викорис­товуваних для потреб інвестиційної діяльності підприємств / С. Й. Сажинець // Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 жовтня 2010 р.), Полтава / Держ. упр. навколиш. природ. середовища в Полтав. обл. [та ін.]. — Полтава : АСМІ, 2010. — С. 231­234. — Бібліогр.: 2 назви.
 8. Проблемні аспекти обліку загальногосподарських витрат промислових під-приємтсв / С. Й. Сажинець, Т. М. Бойчук // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20­21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 396-397. — Бібліогр.: 2 назви.
 9. Система кількісних економічних показників оцінки рівня використання нема­теріальних активів підприємства / С. Й. Сажинець // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 394-396.
 10. Система якісних економічних показників оцінювання процесу використання нематеріальних активів на підприємстві / С. Й. Сажинець, Р. Л. Хом’як // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 29-30 черв. 2010 р.) / Аудит. палата України [та ін.]. — Луцьк, 2010. — С. 211-212.
 11. Формування початкової вартості необоротних активів промислових підприємств на рахунку обліку капітальних інвестицій / С. Й. Сажинець // Проблеми економіки та управління : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. М. Петрович. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 209-212. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 684). -Бібліогр.: 7 назв.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: oalp@ukr.net