Романів Анна Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Романів Анна Степанівна
Romaniv.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 14.12.1972 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів енерго- та ресурсозберігаючі технології одержання поліфункціональних склопокрить. Проблеми утилізації твердих побутових відходів. Спалювання твердих побутових відходів з подальшим використанням шлаків у виробництві будівельних матеріалів.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Вахула Ярослав Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Кафедра цивільної безпеки, Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

Романів Анна Степанівна — кандидат технічних наук, доцент Кафедри цивільної безпеки, Національного університету «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола.


Біографічні відомості

У 1995р. закінчила ДУ «Львівська політехніка» за спеціальністю хемічна технологія важкотопких і неметалічних силікатних матеріалів та здобула кваліфікацію спеціаліста інженера хеміка-технолога

У 1997р. закінчила ДУ «Львівська політехніка» за спеціальністю 8.091609 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» та здобула кваліфікацію магістра за програмою «Технологія силікатних і важкотопких неметалічних матеріалів»

У 1997-2000 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі хімічної технології силікатів Львівського політехнічного інституту.

2002р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів», Тема дисертаційної роботи: «Електроізоляційні тонкошарові покриття для сталей на основі розчинів силікатів»

2008р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри техногенно-екологічної безпеки

Професійна діяльність

• 2000-2002 рр. - інженер-дослідник, Національний університет «Львівська політехніка»

• 2002-2004 рр. - асистент кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»

• 2004-2006 рр. - старший викладач кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»

• 2006-2013 рр. - доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»

• 2013-2015 рр. - доцент кафедри безпеки життєдіяльності Національного університету «Львівська політехніка»

• 2015 і до сьогодні – доцент кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»

Підвищення кваліфікації

• 2022 – стажування на кафедрі безпеки життєдіяльності Львівського національного університету імені Івана Франка

• 2022 - проходження онлайн-вебінарів: «Міжнародний досвід у галузі публікацій. Успішні публікування у Scopus та Web of Science».

• 2020 - Тренінг-марафон «Тренінг-Якість-Моніторинг» у Східноєвропейському інституті психології, Київ, Україна

• 2020 - Тренінг-марафон. Програми професійного розвитку «ПТСР: сучасний контекст» у Східноєвропейському інституті психології, Київ, Україна

• 2019 р. – пройшла навчання за професійною програмою «Надання домедичної допомоги» (Сертифікат №105 від 28.05.2019р.)

• 2018 р. - підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті неперервної освіти Національного авіаційного університету за програмою «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» (Сертифікат НО 01132330/000921-18 від 10-21.12.2018р).

• 2018 р. - підвищення кваліфікації у ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» м. Київ, (посвідчення №360-18-23 від 14.09.2018р.)

• 2017 – участь у тренінгу «Перша психологічна допомога в екстремальних ситуаціях» у ЛНУ ім. Ів.Франка, м. Львів (отримано сертифікат).

• 2017 - підвищення кваліфікації - Семінар педагогічних знань, Національний університет «Львівська політехніка». Тема «Актуальні психолого–педагогічні та правові проблеми вищої школи». Термін з 15.10.17 р. до 15.06.18 р. (Посвідчення № 122-18 від 16.06.2018р.

Навчальна робота

Навчальні дисципліни:

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Професійна та цивільна безпека

• Матеріально-технічне забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Наукова робота

• Енерго- та ресурсозберігаючі технології.

• Нетрадиційні джерела енергії (сонячна теплова енергетика)

• Проблеми безпеки життєдіяльності: особиста безпека в екстремальних ситуаціях, інформаційно-психологічна безпека.

Вибрані публікації

Опублікувано понад 85 наукових праць, в тому числі 1 патент України на винахід, 3 навчальних посібника, 3 конспекти лекцій, 9 сертифікованих ЕНМК, опубліковано 6 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus та Web of Science

1. Coagulation treatment of effluent from milk-processing enterprises with waste FeSO4. Kurylets, O., Нelesh, A., Vasiiychuk, V., Znak, Z., Romaniv, А.Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, (2022), 1 (10 (115)), Р.17–23. (Index SCOPUS).

2. Українсько-англійський термінологічний словник з цивільного захисту: навчальний посібник / О. А. Нагурський, А. С. Романів, О. С. Дацько, Н. М. Витрикуш, Н. М. Параняк. – Львів: Растр-7, 2021. – 137 c.

3. Тактика ліквідування надзвичайних ситуацій: навчальний посібник / С. М. Мохняк, Н. М. Витрикуш, Н. М. Параняк, А. С. Романів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 204 c.

4. Vashkurak U. Y., Shevchuk L. I., Aftanaziv I. S., Romaniv A. S. The influence of ultrasound cavitation on the process of degradation of organic substances in wastewater of pharmaceutical production // Kemija u industriji. – 2020. – Vol. 69, № 11-12. – С. 631–638. (Web of Science Emerging Sources Citation Index)

5. Shevchuk L., Aftanaziv I., Romaniv A., Vashkurak U. The effect of ultrasound on the treatment of domestic wastewater from organic and biological contamination // French-Ukrainian Journal of Chemistry. – 2020. – Vol. 8, iss. 1. – P. 125–132.(Wheel of Science Emerging Sources Citation Index).

6. Datsko O., Vytrykush N., Paranyak N., Romaniv A. The game technology use for the various fields' specialists training // European Humanities Studies: State and Society. – 2020. – Iss. 3 (II). – P. 98–108. (Index Copernicus)

7. Romaniv A., Dacko O., Vytrykush N., Paraniak N. Rola dyscyplin naukowych o bezpieczenstwie w kształtowaniu odporności młodzieży do stresu // European Humanities Studies: State and Society. – 2020. – Iss. 4. – P. 173–185. (Index Copernicus)

8. Витрикуш Н. М., Параняк Н. М., Дацько О. С., Романів А. С., Чайка О. Г. Аналіз розподілу та впливу природних надзвичайних ситуацій за регіонами // Молодий вчений. – 2020. – № 10 (86). – С. 1–7.

9. Дацько О., Шаповал С., Витрикуш Н., Романів А., Параняк Н. Енергоощадне будівництво як виконання цілей сталого розвитку // Сталий розвиток – стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2020, 12–15 лютого 2020 року, Львів-Славське, Україна. – 2020. – C. 432–433.

10. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності: конспект лекцій / А. С. Романів, Н. М. Параняк, Н. М. Витрикуш, С. М. Мохняк, О. М. Вахула. – Львів: Друк на різографі, 2020. – 117 c.

11. Романів А. С., Параняк Н. М., Дацько О. С., Витрикуш Н. М. Перспективи та проблеми викладання безпекових дисциплін у вищих навчальних закладах // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. – 2019. – Вип. 1 (85). – С. 124–132.

12. Особливості організації цивільного захисту країн Європи / Витрикуш Н. М., Дацько О. С., Параняк Н. М., Романів А. С., Мохняк С. М. // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 19–20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 202–204.

13. Витрикуш Н. М., Параняк Н. М., Романів А.С., Дацько О. С., Мохняк С. М. Порівняльний аналіз організаії цивільного захисту країн Європи // Наукові нотатки: міжвузівський збірник (за галузями знань "Технічні науки"). – 2018. – Вип. 61. – С. 26–31.

14. N. Vytrykush, A. Romaniv, O. Nahurskyy, N. Paranyak.  Hazard monitoring and application of complex territorial analysis to assess the degree of protection for a certain region // Environmental Problems = Екологічні проблеми. – 2018. – Vol. 3, № 1. – P. 37–42

15. Datsko Oleksandra, Romaniv Anna, Paranyak Nadiia. Training on protection from traumatic stress disorders as a part of safety fundamentals course in higher education institutions // European Humanities Studies: State and Society. – 2018. – iss. 1(I). – P. 55–66.

16. Дацько О.С., Романів А.С., Параняк Н.М. Реформа освіти і перспективи викладання курсу безпека життєдіяльності у вузах// Комунальне господарство міст:(наук. техн. зб.)/ серія: Безпека життя і діяльності людини- освіта, наука, практика. Харківський національний Університет ім. Бекетова, 2015.- Вип.120(1).- С.111-113.

17. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник / С. М. Мохняк, О. С. Дацько, О. І. Козій, А. С. Романів, М. П. Петрук, В. В. Скіра, В. О. Васійчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 264 с

18. Vakhula, Ya.I., Yashchishin, I.N., Vasiichuk, V.A., Romaniv, A.S., Semchuk, O.R. Specific features of preparation of liquid glass-based colloid solutions for synthesis of glass coatings // Journal of Applied Chemistrythis link is disabled.- 2001.- 74(12), p. 1990–1993(Index SCOPUS)

Контакти

пл. Св. Юра1, 79013, Львів; 3 -й корпус, кімната -234

e-mail: anna.s.romaniv@lpnu.ua