Рибицька Ольга Мар’янівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рибицька Ольга Мар’янівна
Rybycka.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 17 листопада 1965 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1987 р.
Спеціальність механіка
Галузь наукових інтересів Застосування дробово-раціональних алгоритмів для розв’язання некоректних задач;

застосування теорії нечітких множин до задач із нечіткими вхідними даними.

Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2000 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Рибицька Ольга Мар’янівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 17 листопада 1965 року.

У 1987 р. закінчила з відзнакою математичний факультет Державного університету ім. Івана Франка.

З 1987 по 1994 рік — робота у Фізико-механічному інституті.

З 1994 р. — асистент кафедри вищої математики.

У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дробово-аналітичний метод розв’язування лінійних функціональних рівнянь [Текст] :дис...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.07 / Рибицька Ольга Мар’янівна ; Львівський ун-т ім. І.Франка. — Львів, 1995. — 97 л.».

З 2000 р. — доцент кафедри вищої математики.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

 • Застосування дробово-раціональних алгоритмів для розв’язання некоректних задач;
 • застосування теорії нечітких множин до задач із нечіткими вхідними даними.

Основні публікації

Монографії:

 • Сявавко М., Рибицька О. Математичне моделювання за умов невизначеності. — Львів: Вид-во «Українські технології», 2000 р. — 320 с.
 • Сявавко М., Рибицька О. Математичні аспекти відновлення інформації. — Львів: Вид-во «Растр-7», 2008 р. — 320 с.
 • Bublyk M.I., Karpiak A.O., Rybytska O.M. The perspektive of IT – industry development in Ukraine on the basise of data analysis of the world economic forum \\ Innovative manadgement: theoretical, methodical andaoolied ground \ Pražský Institut zvyšování kvalifikace Prague institute for Qualification Enhancement\- 2018. P. 115 -128.
 • Bublyk M., Karpiak A., Rybytska O. Ratings of higher education institutions – competitive advantages in choosing innovative strategies for their development under national economic relations \\ Organisational – economic mechanism of management innovative development of economic entities\\ Colective monograph edited by M. Bezpartochnyi. Higher School of Sotial and Economic in Przeworsk\- Poland. 2019. P.297-311.
 • Рибицька О. М. Культурно-освітній простір Львова початку ХХ століття як запорука формування львівської математичної школи та її представника Станіслава Уляма. – c.94–106.(в кн.: Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne : колективна монографія. – Słupsk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2020.).

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 1. Рибицька О.М. Псевдообернення операторів в задачах економічної інформатики. // Економічна кібернетика.-2006 -№ 5-6 (35-36).-С.37-43.
 2. Рибицька О.М. Принципи гнучкого урахування переваги у випадку нечіткої вхідної інформації // Матеріали міжн. наук. конф. «Українська економічна наука: досягнення, перспективи», Львів, 11, 12 травня 2007. —ЛНУ ім.Івана Франка, 2007. — С
 3. Рибицька О.М. Нечіткі інтегральні рівняння Фредгольма першого роду. // Дванадцята міжнародна наукова конференція ім. ак. М, Кравчука(Київ, 15-17 травня 2008 р.) — Матеріали конференції. — С 334
 4. Рибицька О.М. Приховані можливості математики // Тези доп.II Всеукраїнська науково-практична конф. «Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій». — Львів З0 травня — 1 червня2013 р. — Львів, 2013. — С. 82-84.
 5. Zayats Vasyl, Rybytska Olha Hidden Features of Mathematicsat the Statistical Information Processing // Abstracts. The IX-th InternationalConference Perspective technologies and methods in mems design (MEMSTECH 2013).— 16-20 April 2013, Polyana, Ukraine — P. 27. — Львів, 2013
 6. Rybytska O., Vovk M. An application of the fuzzy set theory and fuzzy logic to the problem of predicting the value of goods rests // Econtechmod. – 2014. – Vol. 3, №2. – P. 65-69.
 7. Кузьмін О.Є., Бублик М.І., Рибицька О.М. Застосування можливостей нечіткої логіки до прогнозування техногенної шкоди в національному господарстві // Вісник національного університету "Львівська політехніка", "Менеджмент та підприємництво в Україні". – 2014. – № 790. – С. 63-73.
 8. Бублик М.І., Рибицька О.М. Особливості трендових моделей для прогнозування техногенних збитків у національному господарстві та їх державне регулювання. // Збірник наук. праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, "Економічні науки". – 2014. – № 7. – С. 105-113.
 9. М.І. Бублик, А.О. Карп’як, О.М. Рибицька Проблеми занижених розмірів соціальних мінімумів в національній економіці України / // Економіка: реалії часу – 2016. - , No.2(24). – С. 92 – 99.
 10. Kuzmin O.Ye., Bublyk M.I., Rybytska O.M. Analyzing developmental problems of households // X Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу» 29.09 – 1.10 2016 р: тези доп. – Суми. Сумський регіональний центр інтелектуального розвитку, 2016. – С.16 – 18.
 11. Бублик М.І., Рибицька О.М., Карп’як А.О. ІТ – індустрія як складова інноваційного розвитку національної економіки України / // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», Хмельницький - Кам’янець-Подільський, 06-08.10 2016: матеріали конф. , Кам’янець-Подільський, ПП Мошак М. І– С. 85 – 86.
 12. Bublyk M.I., Rybytska O. Economic assessment and forecasting of the social component of man-made damage in the national economy // Econtechmod. An international quarterly Journal – 2016. - Vol. 5. No. 1. P. 3–10
 13. Бублик М. І., Карп'як А. О., Рибицька О. М. ІТ-індустрія в Україні як соціальний ліфт та перспективна галузь економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 851. – C. 150–156.
 14. Shpak N., Bublyk M. I., Rybytska O. Soсial minima and their role in the formation of household welfare in Ukraine // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 1(9), ч.1. – P. 63–71.
 15. Bublyk M., Rybytska O. The model of fuzzy expert system for establishing the pollution impact on the mortality rate in Ukraine // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P. 253–256.
 16. Заяць В. М., Рибицька О. М., Заяць М. М. Приховані можливості математики при опрацюванні нечіткої інформації // Радиоэлектроника и информатика. – 2017. – № 4 (79). – С. 64–71.
 17. Бублик М. І., Рибицька О. М., Карп'як А. О., Мацелюх Ю. Р. Деякі аспекти побудови нечітких моделей прогнозування // Творчий пошук молоді – курс на ефективність : збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (Хмельницький, 21 березня 2018 р.). – 2018. – C. 20–24.
 18. Zaiats Vasyl, Majewski Jacek, Marciniak T., Rybytska Olga, Zaiats Mariya. Models and algoritthms for processing of fuzzy information // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2018. – № 30/31. – С. 45–51.
 19. Bublyk M., Karpyak A., Rybytska O., Matseliukh Y. Structuring the fuzzy knowledge base of IT industry impact factors // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 21–24.
 20. Рибицька О. М. Дробово-неперервний метод дослідженя стійкості лінійних систем // Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2020 р., Полтава, Україна : [у 6 ч.]. – Ч. 4. – 2020. – C. 16–17.
 21. Rybytska Olga, Majewski Jacek, Marciniak Tomash, Zaiats Mariya, Zaiats V. Methods of fuzzy sets theory for statistical analysis of mass service systems // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2020. – № 38. – С. 23–32
 22. Peleh N., Zhuravel S., Shpur O., Rybytska O. Structured and unstructured log analysis as a methods to detect DDoS attacks in SDN networks // Internet of Things (IoT) and Engineering Applications. – 2021. – Vol. 6, iss. 1. – P. 1–9.

Навчальні посібники:

Методичні розробки:

 1. О.В. Веселовська, Л.В. Гошко, В.В. Кісілевич, Л.Й.Кучмінська, Л.П. Швець, Х.Т. Дрогомирецька, О.Г. Орищин, О.М. Рибицька, Функціїдекількох змінних: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей. — Львів: - Видавництво Національногоуніверситету «Львівська політехніка», 2000.- 64 с.
 2. Бацевич О.Ф., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. Математичне програмування та дослідження операцій. Методичні вказівки та контрольні завдання для системи дистанційного навчання, — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009 р. −64 стор.
 3. Білонога Д.М., Бобик І.О., Рибицька О.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Завдання для індивідуальної роботи студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика», Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2011 р., −58 стор.
 4. Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Орищин О.Г., Рибицька О.М., Сало Т.М., Сухорольський М.А., Желізняк Й.Р., Клапчук М.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), част. 1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012 —80с.
 5. Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Сало Т.М., Жидик У.В., Клапчук М.І. Інтегральне числення.Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів інженерно- технічних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012 — 48с.
 6. Рибицька О.М., Слюсарчук О.З., Орищин О.Г., Бобик І.О., Білонога Д.М. Математичний аналіз. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахункової роботи студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика».—Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013 — 60с.
 7. Веселовська О.В., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Крупка З.І., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Сало Т.М., Слюсарчук О.З., Чип М.М. Математична статистика. Методичні вказівки та завдання з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014. – 64 c.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 214а

тел./факс: 258-25-40