Пістун Євген Павлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пістун Євген Павлович
Pistun.jpg
Дата народження 1942 р.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1992
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1993


Пістун Євген Павлович — професор, доктор технічних наук, дійсний член Української нафтогазової Академії, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (АВКТ), Почесний професор Львівської політехніки.

Трудова діяльність

Пістун Євген Павлович працює в Національному університеті «Львівська політехніка» з 1964 року. З 1967 року до 1970 року обіймав посаду асистента, з 1970 до 1976 року — старшого викладача, з 1976 до 1980 року — працює на посаді доцента, з 1980 по 1982 рік — на посаді старшого наукового співробітника, з 1982 року по 1986 року — на посаді доцента, з 1986 року до сьогодні — на посаді завідувача кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів, а з 1992 року до 2005 року — на посаді проректора університету з дослідно-виробничої роботи.

Протягом всієї трудової діяльності активно та продуктивно займається науковою роботою. Кандидатську дисертацію Пістун Є.П. захистив у 1974 році, вчене звання доцента отримав в 1978 році. Докторську дисертацію Пістун Є.П. захистив у 1992 році. Вчене звання професора Пістуну Є.П. присвоєно в 1993 році.

Професор Пістун Є.П. очолює науково-дослідну лабораторію університету, в якій під його керівництвом виконувались та виконуються роботи згідно із координаційними планами та програмами Держстандарту України, Мінгазпрому СРСР та України, АН СРСР та України, а також роботи за спеціальною тематикою.

Слід відзначити також розробки професора Пістуна Є.П., на базі яких створювалась нова нормативно-технічна документація і які використовуються в нормативно-технічній базі ряду Міністерств: ОСТ 108.006.05-81 та ОСТ 108.006.06-81 в Міненергомаші; методика розрахунку діафрагм витратомірів змінного перепаду тисків оптимальних за точністю вимірювання в Мінгазпромі; САПР «Витратомір» в Держстандарті, Міненерго та Мінгазпромі, Методика розрахунку коефіцієнта стисливості природного газу у діапазоні тиску до 25 МПа як методика ДССДД України.

Під керівництвом професора Пістуна Є.П. разом із науковцями інших організацій як з України, так і з Росії розроблений комплекс нових міждержавних стандартів ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2005. Цей комплекс стандартів впроваджений у таких країнах: Україна, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменія і Узбекистан. Розроблений також український відповідник ДСТУ ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2009, прийнятий до впровадження в Україні з 2010р. Для впровадження вказаних вище стандартів розроблена система автоматизованого проектування витратомірів змінного перепаду тиску САПР «Расход-РУ».

Наукова школа професора Пістуна

Професор Пістун Є.П. є відомим вченим в Україні та за її межами. Під його керівництвом створена та творчо працює наукова школа з автоматизації, технологічних вимірювань та обліку енергоносіїв. За цими науковими напрямами під керівництвом Пістуна Є.П. вже підготовлено одного доктора технічних наук та 21 кандидата технічних наук, готуються до захисту кандидатські та 3 докторські дисертації.

Найбільш вагомими прикладними розробками, виконаними під керівництвом професора Пістуна Є.П. є:

 • Технологічне і контрольно-вимірювальне обладнання для процесів виробництва волоконних світловодів, напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем та інших мікроелектронних виробів. До його складу входять: система приготування особливо чистих галогенідних сумішей заданого складу; витратоміри малих і мікровитрат газів (зокрема, кисню, азоту, аргону, хлору, водню); аналізатори парогазових сумішей галогенідів (SiCl4, BBr3, POCl3, GeCl4) з киснем; виконавчі пристрої і регулюючі клапани мікровитрат газових середовищ, зокрема і агресивних; зразкові витратомірні установки для градуювання і перевірки витратомірів малих і мікровитрат газів. На базі цього обладнання створена автоматизована технологічна система синтезу парогазових сумішей галогенідів з киснем у виробництві волоконних світловодів. На цих системах сьогодні в Росії (м. Санкт-Петербург НПО «Кварц» і м. Арзамас АОКБ) виготовляють одно- і багатомодові волоконні світловоди, серед яких і волоконні світловоди спеціального призначення, зокрема для оптичних вимірювальних перетворювачів.
 • Комплект пристроїв для вимірювання витрати і кількості (об’єму чи маси) газових та рідких середовищ методом змінного перепаду тиску, зокрема первинні вимірювальні перетворювачі параметрів потоків (інтелектуальні перетворювачі тиску, перепаду тиску та температури), мікропроцесорні обчислювачі витрати і кількості (об’єму чи маси) природного газу та перегрітої пари, мікропроцесорний коректор для лічильників газу. Застосовані в цих засобах апаратні рішення та програмне забезпечення суттєво зменшують похибки вимірювання витрати та кількості, налагоджено їх серійний випуск.
 • Синтезатори газових сумішей, в тому числі для синтезу зразкових сумішей метан-повітря з метою перевірки аналізаторів шахтної атмосфери та швидкості зміни концентрації метану в суміші.
 • Система автоматичного регулювання та оптимізації процесу розмелювання твердих матеріалів в кульових барабанних млинах, до складу якої входять: регулятор-оптимізатор, який забезпечує максимально можливу продуктивність млина; блоки вимірювання та індикації ступеня завантаження млина матеріалом та стану технологічного обладнання. Такими системами оснащено багато теплових електричних станцій України, Росії, Болгарії та Польщі, вони також активно впроваджуються на цементних заводах.
 • Пристрої для вимірювання теплопровідності матеріалів, зокрема твердих матеріалів, які можуть застосовуватись для сертифікації будівельних та теплоізоляційних матеріалів.

Багаторічна наукова діяльність професора Пістуна Є.П. відображена в чисельних наукових роботах, зокрема в 5 монографіях, в понад 330 наукових публікаціях, а також в 142 авторських свідоцтвах на винаходи та патентах, в тому числі в США, Великобританії, Німеччині, Швеції, Польщі та Японії.

Педагогічна та організаційна діяльність

Професор Пістун Є.П. є організатором та учасником багатьох міжнародних конгресів та науково-технічних конференцій. Як провідний спеціаліст з вимірювань, зокрема з обліку енергоносіїв, був головою організаційного комітету 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Системи транспортування, контролю якості та обліку енергоносіїв», головою програмного комітету 1-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Технічна метеорологія Карпат», входить в наукові чи організаційні комітети конференцій, зокрема Міжнародних науково-практичних конференцій «Проблеми економії енергії» (Україна), Міжнародних науково-практичних конференцій «Коммерческий учет энергоносителей» (Росія), Міжнародних науково-практичних конференцій «Совершенствование измерений расхода жидкости, газа и пара» (Росія), Міжнародного форуму енергетиків (Польща), Міжнародних науково-технічних конференцій «Енергетика» (Польща), брав участь у 8 Міжнародному симпозіумі з витратометрії (International Symposium on Fluid Flow Measurement) (США, 2012) тощо.

Пістун Є.П. веде значну роботу з атестації наукових кадрів. Він є головою Спеціалізованої Вченої Ради Д 35.052.04 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 05.13.07 — автоматизація процесів керування; 05.11.01 — прилади та методи вимірювання механічних величин; 05.11.13 — прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 05.14.06 — технічна теплофізика та промислова теплоенергетика у Львівській політехніці і членом такої ж ради в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Є членом редколегій багатьох науково-технічних журналів.

Професор Пістун Є. П. став ініціатором відкриття та реалізації в Україні підготовки бакалаврів за базовим напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», та спеціалістів на базі цього напряму. Під його керівництвом та за особистої участі створено проект стандарту за цим напрямом підготовки, навчальний план та інші нормативні документи, а також реалізуються новітні підходи багатоступеневої освіти у цьому напрямі. Був заступником голови науково-методичної комісії Міністерства світи і науки з напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», членом фахової комісії Міністерства освіти і науки з інформатики та математики, членом експертної ради з природничих наук, математики та інформатики при Державній акредитаційній комісії України, заступником голови експертної ради з комп’ютерних наук і технологій та національної безпеки при Державній акредитаційній комісії.

Поряд з великою науковою та організаційною роботою успішно займається педагогічною роботою, читає ряд спеціальних навчальних дисциплін, керує підготовкою спеціалістів і магістрів. Слід відзначити роботу професора Пістуна Є. П. в поширені наукових знань, зокрема ним організовані курси підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти Львівської політехніки для спеціалістів з газопостачання та обліку енергоносіїв. Під керівництвом професора Пістуна Є.П. та за його безпосередньою участю (читає основні дисципліни) на цих курсах підвищило свою кваліфікацію декілька сотень інженерів з різних областей України.

Відзнаки та нагороди

За досягнуті результати в науково-педагогічній діяльності професор Пістун Є.П. нагороджений:

 • знаком «Відмінник освіти України» (2009 р.),
 • Грамотою Верховної Ради України (2004 р.),
 • Почесною Грамотою Міністерства освіти України (1994 р.),
 • Почесною Грамотою Мінвузу УРСР (1982 р.),
 • знаком «Винахідник СРСР»,
 • срібною медаллю ВДНГ СРСР (1987) і дипломами першого ступеня ВДНГ УРСР (1988, 1989).