Процик Ірина Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Процик Ірина Степанівна
Процик.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність «Економіка та управління в машинобубуванні
Галузь наукових інтересів Мотивування працівників, зокрема, керівників в організаціях, теоретичні та прикладні аспекти управління персоналом.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Процик Ірина Степанівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Вища освіта: Державний університет «Львівська політехніка», м. Львів. Диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Економіка та управління в машинобубуванні (1995 р.).

У 1995-1998 р. навчалась в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка».

З 1995 р. до тепер працює у Національному університеті «Львівська політехніка».

Працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Мотивування керівників в системі управління підприємством [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Процик Ірина Степанівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2007. — 201, [7] арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 174-196»

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Кандидат економічних наук (2007 р.).

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Менеджмент»,
 • «Адміністрування приватно-державного партнерства в бізнесі»,
 • «Управління персоналом»,
 • «Міжнародна економіка»,
 • «Міжнародний ринок трудових ресурсів».

Наукові інтереси

Мотивування працівників, теоретичні та прикладні аспекти управління та розвитку персоналу, управління підприємством, міграційні процеси.

Вибрані публікації

Є автором наукових статей, тез доповідей, навчальних посібників, науково-методичних розробок з менеджменту, інноваційного менеджменту, управління діяльністю підприємств, управління персоналом і керівництва організацією.

Серед них:

 1. Процик І.С. Особливості мотивування керівників підприємств. Економіка: проблемитеорії та практики: Збірник наукових праць, — Випуск 221: В 3 т. Том II—Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. — с.440-447.
 2. Процик І.С. Аналізування іоцінювання результативності методів мотивування керівників вітчизнянихпідприємств Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблемирозвитку. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2006. -№ 567. — С.154-159.
 3. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття : навч. посіб. для студ. усіх форм навчання галузей знань «Менедж. і адміністрування» / О. Є. Кузьмін, І. С. Процик, Х. С. Передало, Р. З. Дарміць ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 172 с. — Бібліогр.: с. 151-153 (45 назв).
 4. Особливості залучення капіталу шляхом першого публічного розміщення акцій на іноземних фондових ринках / Т. В. Ясінська, І. С. Процик // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2009. — Вип. 19.11. — С. 135-141. — Бібліогр.: 5 назв.
 5. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. для студ. напряму «Соціологія» / Н. Б. Ярошевич, Т. В. Мирончук, С. Б. Романишин, І. С. Процик ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 240 с. — Бібліогр.: с. 228-237 (195 назв).
 6. Процик І.С., Передало Х.С., Шалак О.Я. Механізм кадрового забезпечення організаційних змін підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2015. – Том 25.3. – С. 293–299. (Index Copernicus International)
 7. Процик І.С., Михалик М.В. Причини та особливості міграції українців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2018. – № 899. – С. 110–119.
 8. Пирог О.В., Процик І.С., Томич М.І. Концесія як перспективна форма державно-приватного партнерства: переваги та недоліки // Молодий вчений. – 2019. – № 2 (66). – С. 641–646. 0,27 ум.д.ар. (CiteFactor, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Index Copernicus International).
 9. Процик І.С. Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі): колективна монографія / Л. Й. Гнилянська, Л. П. Сай, І. С. Процик, В. В. Овчарук, Г. О. Комарницька, О. Л. Коломієць, К. О. Дорошкевич. – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. – 468 c.
 10. Процик І. С., Ясінська Т. В., Грибик* М. І. Проблеми вибору професії та працевлаштування молоді // Молодий вчений. – 2019. – № 10 (74). – С. 722–727. 0,27 ум.д.ар. (CiteFactor, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Index Copernicus International).
 11. Ясінська Т. В., Процик І. С. Ефективність застосування аутсорсингу в міжнародній діяльності підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7482 (дата звернення: 14.01.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.57
 12. Пирог О. В. Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку субʼєктів національного господарства: колективна монографія / О. В. Пирог, В. О. Катан, М. К. Бондарчук, С. В. Паранчук, О. С. Червінська, В. М. Кащишин, О. Й. Вівчар, Х. Б. Джурик, Н. І. Кара, І. С. Процик, Л. Й. Гнилянська, Л. П. Сай, О. О. Маслак, К. О. Дорошкевич, Р. Я. Дзвоник, І. Б. Хома, Ю. В. Поздняков, М. Л. Лапішко. – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 c.
 13. Процик І. С., Кара Н. І. Плинність кадрів на підприємстві та шляхи її зменшення // Молодий вчений. – 2020. – № 3 (79). – С. 246–252.


Навчальні посібники:

 1. Кузьмін О.Є, Мельник О.Г., Мала Н.Т., Процик І.С. «Керівництво організацією», 2008. — 244с. (17,8 друк. арк.).
 2. Кузьмін О.Є., Процик І.С., Передало Х.С., Дарміць Р.З. «Менеджмент:практичні і лабораторні заняття», 2009. — 172с. (10,8 друк. аркуш.).
 3. Ярошевич Н.Б., Мирончук Т.В., Романишин С.Б., Процик І.С. «Підприємництво і менеджмент» 2009. — 240с. (17,2 друк. аркуш.).
 4. Кузьмін О.Є., Когут У.І., Процик І.С., Вербицька Г.П. «Національна економіка», 2010.-188с. (11,8 друк. аркуш.).
 5. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, І. С. Процик, Х. С. Передало, Р. З. Дарміць ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., допов. і переробл. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 172 с. : табл. — Бібліогр.: с. 153-155. — ISBN 978-617-607-039-9
 6. Національна економіка [Текст] : [навч. посіб.] / О. Є. Кузьмін, У. І. Когут, І. С. Процик, Г. Л. Вербицька ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., переробл. і допов. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 303, [5] с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 283-303. — ISBN 978-617-607-055-9
 7. Управління персоналом [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 236 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 195-207. — ISBN 978-617-607-140-2
 8. Менеджмент. Практичні і лабораторні заняття [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін та ін. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 3-тє вид., допов. і переробл. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 169 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 153-155. — ISBN 978-617-607-321-5
 9. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація [Текст] : [навч. посіб.] / О. Є. Кузьмін та ін. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 191 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 185-186. — ISBN 978-617-607-645-2
 10. Менеджмент за допомогою графічно-логічних засобів [Текст] : [навч. посіб.] / О. Є. Кузьмін та ін. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т дистанц. навчання. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 191 с. : рис., табл. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 64). — Назва обкл. : Менеджмент. Графічна і таблична візуалізація. — Бібліогр.: с. 185-186. — ISBN 978-617-607-641-4
 11. Кузьмін О. Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, І. С. Процик, С. Б. Романишин, Р. З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 208 c.
 12. Кузьмін О. Є. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, І. С. Процик, Х. С. Передало, Р. З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 172 c.
 13. Кузьмін О. Є. Підприємництво і менеджмент: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, С. Б. Романишин, О. О. Пшик-Ковальська, І. С. Процик, Р. Б. Вільгуцька. – Львів: Растр-7, 2017. – 196 c.
 14. Кузьмін О. Є. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, І. С. Процик, Х. С. Передало, Р. З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 172 c.
 15. Кузьмін О. Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, І. С. Процик, С. Б. Романишин, Р. З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 208 c.
 16. Кузьмін О. Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – 5-те вид., випр. та допов. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 208 c.Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63