Просович Ольга Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Просович Ольга Петрівна
Просович фото.png
к.е.н., доцент
Дата народження 30 листопада 1974 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1996 р.
Спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері»
Галузь наукових інтересів Проблеми активізації інноваційної діяльності організацій
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Просович Ольга Петрівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 30 листопада 1974 року

1996 р. — закінчила Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері»; диплом з відзнакою;

2006 р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств» за спеціальністю 08.06.01 — «Економіка, організація і управління підприємствами. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка».

З 2000 року по теперішній час — працює на кафедрі менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»;

Із 2009 р. — доцент кафедри менеджменту організацій.

Викладає курси

 • Інвестиційний менеджмент;
 • Операційний менеджмент;
 • Стратегічне управління інноваційним розвитком;
 • Оцінювання ефективності інноваційних процесів;
 • Розвиток персоналу інноваційних підприємств.

Наукові інтереси

Інноваційний розвиток організацій, інвестиційний та стратегічний менеджмент

Основні публікації

 1. Карий О. І. Менеджмент інноваційної діяльності: 1001 тест : збірник тестових завдань: навчальний посібник / О. І. Карий, І. Я. Кулиняк, Л. С. Лісовська, І. Є. Матвій, О. П. Просович. – Львів: Растр-7, 2018. – 264 c.
 2. Oleh Karyy, Kateryna Protsak, O. Prosovych. Marketing communications as a necessary prerequisite for efficient work of a philharmony // Economics, Entrepreneuship, Management. 2019; Volume 6, Number 1: pp. 70 – 80.
 3. Петрович Й.М., Бондаренко Ю.Г., Просович О. П. Інституційне середовище як важлива передумова розвитку рекреаційно-туристичної сфери // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Серія: Проблеми економіки та управління. – 2019. – Том 6. № 7. – C. 3–15.
 4. Просович О. П., Боцман Ю. С. Маркетплейс як дієвий інструмент цифрового маркетингу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління. – 2018. – №897. – С. 32–38.
 5. Просович О. П., Процак К. В. Ідентифікація та оцінка кредитного ризику комерційних банків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Серія: Проблеми економіки та управління. – 2017. – № 873. – C. 88–96.
 6. Просович О.П. Сучасні проблеми функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків / К. В. Процак, О.П. Просович / Вісник «Проблеми економіки та управління» - Львів: Видавництво Львівської політехніки,- №847. - 2016. - С. 145-150.
 7. Процак К.В., Просович О.П. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні: проблеми і перспективи. Управління інноваційною складовою економічної безпеки: монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., проф. Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доц. Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. — Суми: ТОВ «Триторія», 2017. — Т. ІIІ. Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки. — С. 100-116.
 8. Процак К.В., Просович О.П. Механізми удосконалення надання адміністративних послуг. Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колективна монографія \ за заг. ред. Л.М. Савчук, К.Ф. Ковальчука. – Дніпро: Герда, 2017. – С. 411-422.
 9. Процак К.В., Просович О.П. Інноваційний розвиток міст. Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти: колективна монографія / за наук. ред. проф. В.В. Козика. - Львів: Растр-7, 2017. – С.71- 86.
 10. Просович О.П., Бондаренко Ю.Г. Напрями вирішення проблем поводження з відходами у Львівській області. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми і перспективи: колективна монографія / за заг. ред. проф. А.В. Рибчука. - Львів: Видавництво «Растр-7», 2017. – С.187-204.
 11. Просович О. П. Перспективи розвитку необанкінгу на вітчизняному ринку банківських послуг / Просович О. П., Боцман Ю. С. // Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок”, 17-19 травня 2018 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).– С. 101-103.
 12. Просович О. П. Чинники гальмування інноваційного розвитку в Україні / Просович О.П., Малішевська Б. // Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів (24 листопада 2017 р., Україна, м. Львів) / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка», Науково-навчальний комплекс «Економосвіта»; відп. за вип. О. Б. Цісінська. – Львів, 2017. – 433-435 с.
 13. Просович О. П. Проблеми і перспективи розвитку інноваційного підприємництва в Україні / Просович О. П., Зінь У. // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти», 23-24 грудня 2016 р. / [відп. за вип. к.е.н. Пелехатий А. О.]. – Львів: ДУ «ІРД ім. М.І. Долішнього НАН України», 2016. – 148 с. 100-102.
 14. Просович О.П. Особливості зовнішньої торгівлі України високотехнологічними послугами / Просович О.П., Гулич Н.З. // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - С. 195.
 15. Просович, О. П., & Боцман, Ю. С. (2018). Маркетплейс як дієвий інструмент цифрового маркетингу. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління, (897, випуск 2), 32-38.
 16. Петрович, Й. М., Бондаренко, Ю. Г., & Просович, О. П. (2019). Інституційне середовище як важлива передумова розвитку рекреаційно-туристичної сфери. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Проблеми економіки та управління, (3), 3-15.
 17. Просович О. П. Роль розвитку персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності організації // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 29–30 квітня 2020 р., Львів, Україна. – 2020. – C. 90–91.
 18. Процак К.В., Просович О.П. Аналіз конкурентних умов на ринку послуг з управління житлом Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти) : колективна монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2021. – C. 180-194
 19. Процак К.В., Просович О.П. Проблеми та можливості розвитку фрілансу та гігекономіки. Актуальні напрями розвитку технічного та виробничого потенціалу національної економіки (економічний аспект): колективна монографія / за ред. Л.М. Савчук, В.І. Дубницького, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2021. С. 54-68

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61