Предко Ростислав Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Предко Ростислав Ярославович
RTEmagicC predko 03.jpg.jpg
к.т.н., асистент
Дата народження 14.11.1977р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Синтез автоматично регульованої пасової передачі зсамозатяжним кільцем
Кваліфікаційний рівень Інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Павлище Володимир Теодорович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи Кафедра деталей машин Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Предко Ростислав Ярославович - кандидат технічних наук, асистент кафедри деталей машин Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 14 листопада 1977 року.

Тема дисертації: Удосконалення і параметричний синтез автоматично регульованої пасової передачі з самозатяжним кільцем [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.]05.02.02 «Машинознавство» / Предко Ростислав Ярославович ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2011. 169 стор.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кіндрацький Богдан Ілліч, Національний університет «Львівська політехніка»

Навчаль наробота

Дисципліни, які викладає:

 • Деталі машин
 • Прикладна механіка
 • Теорія машин і механізмів та підйомно-транспортні машини
 • Технічна механіка
 • Теорія машин і механізмів
 • Теоретична та прикладна механіка

Наукові інтереси

 • Синтез автоматично регульованої пасової передачі з самозатяжним кільцем

Вибрані публікації

Статті у журналах і збірниках праць

 1. Предко Р. Я. Класифікація і порівняльна оцінка автоматично регульованих пасових передач // Зб. наук. праць «Проектування,виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів». — 2007. — №10. — С. 63–68.
 2. Предко Р. Я. Особливості динамометричного вимірювання зміни пружного натягу приводного паса в автоматично регульованій пасовій передачі // Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник НЛТУ України». —2010. — Випуск 20.1. — С. 116–119.
 3. Предко Р. Я., Павлище В. Т. Особливості розрахунку за тяговою здатністю автоматично регульованої клинопасової передачі з самозатяжними кільцями // Укр. міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні». —2009. — № 43. — С. 75 — 79.
 4. Павлище В.Т., Предко Р.Я. Про пружні властивості приводних клинових пасів пасових передач // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — 2004. — № 509. — С.96–99.
 5. Павлище В.Т., Предко Р.Я. Аналіз тягової здатності автоматично регульованої пасової передачі з самозатяжним кільцем // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів».— 2005. — № 539. — С. 86–89.
 6. Кіндрацький Б., Павлище В., Предко Р. Ресурс привідних пасів в автоматично регульованих клинопасових передачах // Машинознавство. —2006. — № 6 (108). — С. 40–43.
 7. Кіндрацький Б. І., Павлище В. Т., Предко Р. Я.Розрахункові параметри автоматично регульованої пасової передачі з самозатяжним кільцем // Вісник СуНУ ім. В. Даля. — 2007. — № 9 (115). — С. 73–78.
 8. Кіндрацький Б. І., Павлище В. Т., Предко Р. Я. Про коливання самозатяжного кільця в автоматично регульованій пасовій передачі //Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Тематичний випуск:Машинознавство та САПР. — 2008. — № 14. — С. 66–71.
 9. Особливості динамометричного вимірювання зміни пружного натягу приводного паса в автоматично регульованій пасовій передачі/ Р.Я. Предко // Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник НЛТУ України». — 2010. ¬— Випуск 20.1. — С. 116-119. (каф. тем.)
 10. Предко Р.Я., Павлище В.Т. Особливості заміни традиційної клинопасової передачі автоматично регульованою/ Р.Я. Предко, В.Т. Павлище //Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — 2010. —№ 678. ¬— С. 94-97. (каф. тем.)
 11. Павлище В. Т., Предко Р.Я. Метод розрахунку клинопасових передач за коефіцієнтами запасу міцності приводних пасів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — Львів 2011. — № 701. — с. 84–88. (каф. тем.)

Тези доповідей

 1. Предко Р. Я. Оптимізація розмірів самозатяжного кільця в автоматично регульованій пасовій передачі // Праці 1-ї міжн. наук.-техн. конф.[«Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій»],(Львів, 22–24 жовтня 2008 р.). —Львів: НУ «Львівська політехніка». — 2008. — С. 188 — 189.
 2. Предко Р. Я. Методика розрахунку за навантажувальною здатністю автоматично регульованої клинопасової передачі / Р. Я. Предко //Праці 9-го міжн. симпозіуму українських інж.-механіків у Львові, (Львів, 20–22травня 2009 р.). — Львів: НУ «Львівська політехніка». — 2009. — С. 299 — 301.
 3. Павлище В. Т., Предко Р. Я. Про доцільність застосування автоматично регульованих пасових передач // Тези 7-го Міжнар. симп. українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2005. — С. 139.
 4. Павлище В. Т., Предко Р. Я. Параметричний синтез автоматично регульованої пасової передачі із самозатяжним кільцем // Тези доп.8-го Міжнар. симп. українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІЛТД, 2007. — С. 87.
 5. Кіндрацький Б. І., Павлище В. Т., Предко Р. Я. Про тягову здатність автоматично регульованих пасових передач з самозатяжним кільцем //Матеріали наукового семінару «Проблеми та перспективи розвитку підйомно —транспортних машин». — Тернопіль. — 2007. С. 15.
 6. Кіндрацький Б. І., Павлище В. Т., Предко Р. Я.Розрахункові параметри автоматично регульованої пасової передачі з самозатяжним кільцем // Матеріали II міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми машинознавства». — Луганськ . — 2007. С. 73-78.
 7. Предко Р., Павлище В. Доцільність заміни традиційних клинопасових передач автоматично регульованими передачами / 2-а Міжнародна науково-технічна конференція «Теорія та практика раціонального проектування,виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій», м. Львів, 11 — 13 листопада 2010р. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2010. — С. 158-159.
 8. Павлище В. Т., Предко Р.Я. Обґрунтування методу розрахунків клинопасових передач за коефіцієнтом запасу міцності приводних пасів // Тези доповіді 10-го міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові: — Львів, 25–27 травня 2011 р.— Львів: КІНПАТРІ ЛТД. — 2011. —с.355-356. (каф. тем.)

Авторські свідоцтва і патенти

 1. Деклараційний патент на корисну модель № 10157 (Україна) / Шків автоматично регульованої пасової передачі. 7 F16H7/08/ Павлище В.Т., Предко Р.Я. Заявлено 07.02.05; Опубл. 15.11.2005,Бюл. № 11, 2005. — 4 с.
 2. Патент на корисну модель №24328 (Україна) / Регульований шків клинопасової передачі. МПК F16Н 55/36 / Кіндрацький Б. І.,Предко Р. Я., Павлище В. Т. Заявлено 23.02.07; Опубл. 25.06.2007, Бюл. № 9,2007. — 4 с.

Навчально-методичні публікації

 1. Методичні вказівки та інструкція до лабораторної роботи з дисциплін «Деталі машин» і «Прикладна механіка». «Вивчення будови, кінематикита силових параметрів багатоступінчатих редукторів.» Укладачі: проф. Малащенко В.О., інж. Предко Р.Я. Відповідальний за видання: зав. каф. проф. Павлище В.Т.
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисциплін«Деталі машин» і «Прикладна механіка». «Дослідження роботи автоматичнорегульованої пасової передачі.» Укладачі: проф. Павлище В.Т., інж . Предко Р.Я.Відповідальний за видання: зав. каф. проф. Павлище В.Т.

Контакти

вул. Ст. Бандери 32, 79013, Львів; 6–й корпус, кімната 306,

т. +38 (032) 258-21-85