Пороховський Юрій Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пороховський Юрій Васильович
Пороховський.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 19 червня
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2003 р.
Галузь наукових інтересів Визначення залишкових напружень в зоні нероз’ємних кільцевих з’єднань циліндричних оболонок зскінченною жорсткістю; автомобілі з гібридним та електричним приводом
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра автомобільного транспорту

Пороховський Юрій Васильович — кандидат технічних наук, доцент, доцент Кафедри автомобільного транспорту Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 19 червня.

Закінчив Державний університет «Львівська політехніка», магістратуру кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки (2003 р.),

аспірантуру при кафедрі ЕРАТ за спеціальністю «Автомобілі та трактори» (2007 р.).

З 2003 р. до 2008 р. — інженер, а з 2008 р. — асистент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Педагогічний стаж — 8 років.

У 2012 році захистив наукову роботу на здобуття наукового ступіня кандидата технічних наук.

Тема дисертації: Розрахунково-експериментальне визначення напружень і прогнозування залишкового ресурсу оболонкових машинобудівних конструкцій зі зварними з’єднаннями [Текст] : дис. ... канд.техн. наук : 05.02.02 / Пороховський Юрій Васильович; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л., 2012. — 165, [3] арк. : рис.

З 2013 р. — старший викладач, а з 2016 р. — на посаді доцента кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Навчальна робота

Лекційні курси:

 • Автомобілі
 • Гібридні та електричні приводи автомобілів

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — визначення залишкових напружень в зоні нероз’ємних кільцевих з’єднань циліндричних оболонок з скінченною жорсткістю; автомобілі з гібридним та електричним приводом.

Вибрані публікації

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій.

Статті у журналах і збірниках праць

 1. Осадчук В. А., Пороховський Ю. В., Іванчук О. О. Діагностування залишкових напружень і оцінка їх впливу на статичну міцність зварних з’єднань різнотовщинних труб з дефектами типу тріщин // Мат. методи та фіз.-мех. поля. — 2008. — № 2 (51). — С. 133–146.
 2. Осадчук В. А., Пороховський Ю. В., Іванчук О. О.Діагностування залишкових напружень і оцінка їх впливу на міцність трубопроводу з дефектами в зоні кільцевих зварних з’єднань різнотовщинних труб // Сучасні проблеми механіки і математики. — Львів. — 2008. — Т. 1. — С. 33–36.
 3. Osadchuk V. A., Porokhovs’kyi Yu. V., and Ivanchuk O.O. Diagnostics of residual stresses and estimation of their influence on thestatic strength of welded joints of pipes with different thicknesses withcrack-type defects // Journal of Mathematical Sciences.— Lviv. —2009 — Vol.162, No. 2.
 4. Осадчук В. А., Гащук П. М., Пороховський Ю. В. Діагностування напруженого стану і оцінка міцності ділянок магістральних трубопроводів з тріщинами в зоні різнотовщинних кільцевих зварних з’єднань. //Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій / Під заг. ред. В. В.Панасюка — Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України,2009. — С. 865 — 870.
 5. Вплив зсувної жорсткості на рівень залишкових напружень у зоні кільцевого зварного з’єднання циліндричних оболонок / П. Гащук, Ю.Пороховський // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : 2-га Міжнар. наук.-техн. конф.,присвяч. 40-річчю Зах. наук. центру НАН України, 11-13 листоп. 2010 р., Львів :пр. конф. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. -Л., 2010. — С. 70-72. —Бібліогр.: 3 назви.
 6. Математична модель розрахунково-експериментального визначення залишкових напружень в кільцевих зварних з’єднаннях труб на основі уточненої теорії оболонок /B. Осадчук, Ю. Пороховський, Ю. Банахевич //Машинознавство. — 2010. — № 3/4. — С. 15-22.
 7. Osadchuk V.A. Diagnostics of residual stresses and estimation of their influence on the static strength of welded joints of pipes with different thicknesses with crack-type defects / V.A. Osadchuk, Yu.V. Porokhovs’kyi, and O.O. Ivanchuk // Journal of Mathematical Sciences. – Lviv. – 2009. – 162, No. 2. – P. 161–179.
 8. Пороховський Ю. Визначення залишкових напружень у зварних з’єднаннях різнотовщинних трубчастих елементів машинобудівних конструкцій на основі уточненої теорії оболонок / Ю. Пороховський, Б. Кіндрацький, В. Осадчук // Машинознавство. – 2011. – № 3–4 (165–166). – C. 9–15.
 9. Пороховський Ю. Визначення залишкових напружень у зварних з’єднаннях кусково-однорідних оболонок на основі уточненої теорії оболонок / Ю. Пороховський // Машинознавство. – 2011. – № 5–6 (167–168). – C. 30–34.
 10. Николишин Т. Напружено-деформований стан ортотропної пружно-пластичної замкнутої циліндричної оболонки з внутрішньою поздовжньою тріщиною довільної конфігурації / Т. Николишин, Ю. Пороховський // Вісник Терн. нац. техн. ун-ту. – 2013. – Т. 67, № 4. – С. 60–68.
 11. Пороховський Ю. Визначення впливу залишкових напружень на міцність звараних оболонкових машинобудівних конструкцій з осьовими поверхневими тріщинами у зоні зварного шва / Ю. Пороховський // Прикл. пробл. мех. і мат. – 2013. – Вип. 11. – С. 151–156.
 12. Пороховський Ю. Гранична рівновага ортотропної пружно-пластичної замкнутої циліндричної оболонки з двома поверхневими поздовжніми тріщинами / Ю. Пороховський, Т. Николишин // Машинознавство. – 2013. – № 7–8 (193–194). – C. 54–58.
 13. Пороховський Ю. Розподіл залишкових технологічних напружень у зоні кільцевих зварних з’єднань кусково-однорідних оболонкових машинобудівних конструкцій / Ю. В. Пороховський, Б. І. Кіндрацький // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – № 29 (1072). – С. 134–138.
 14. Кіндрацький Б. Гранична рівновага трансверсально-ізотропної замкнутої циліндричної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації / Б. І. Кіндрацький, Т. М. Николишин, Ю. В. Пороховський // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій. – Львів: ФМІ НАН України, 2014. – С. 308–314.
 15. Пороховський В. Оцінювання впливу залишкових напружень на втомне руйнування і залишковий ресурс оболонкових конструкцій з кільцевими зварними з’єднаннями / В. Пороховський, Ю. Пороховський, Ю. Залуцький // Вісник Терн. нац. техн. ун-ту. – 2015. – Т. 79, № 3. – С. 46–52.
 16. Дзюбик А. Вплив залишкових напружень на граничну рівновагу трубопроводу з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації / А. Р. Дзюбик, Т. М. Николишин, Ю. В. Пороховський // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2016. – 52, № 1. – C. 83-90.
 17. A. R. Dzyubyk. T. M. Nykolyshyn, and Yu. V. Porokhovs’kyi, Influence of Residual Stresses on the Limit Equilibrium of a Pipeline with Internal Crack of Arbitrary Configuration // Materials Science, Vol.52, No.l, July, 2016 (Ukrainian Original Vol.52, No. 1, January-February, 2016) – P. 89-98.
 18. Кіндрацький Б. І., Николишин Т. М., Пороховський Ю. В. Вплив залишкових зварних напружень на граничну рівновагу трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2017. – Том 60, № 2. – С. 85–91.
 19. Kindrats'kyi B. I., Nykolyshyn T. M., Porokhovs’kyi Y. V. Influence of residual welding stresses on the limit equilibrium of a transversely isotropic cylindrical shell with internal crack of eny configuration // Український математичний вісник [ISSN 1810-3200, Україна, ISSN 1072-3374, 1573-8795, Springer]. – 2019. – Vol. 243, iss. 1. – С. 101–110.
 20. Kachmar R., Muzychuk A., Lanets O., Porokhovs’kyi Y. V. The influence of the vehicle’s suspension malfunction on its operational efficiency // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2018. – Vol. 4, № 2. – P. 94–105.
 21. Миськів Т. Г., Пороховський Ю. В. Визначення часу розганяння автомобіля залежно від характеристики двигуна і конфігурації приводу // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2019. – № 910. – С. 98–106.
 22. Пукало М. І., Пороховський Ю. В. Підготовка фахівців з ремонту та обслуговування електромобілів в Україні // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – 2019. – № 2 (127). – С. 7–13.

Тези доповідей

 1. Гащук П. М., Николишин Т. М., Пороховський Ю. В. Впливзсувної жорсткості на розподіл залишкових напружень біля нерознімних з’єднань трубопроводів. // Дев’ятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Праці. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. — С. 26—28.
 2. Пороховський Ю. В. Критерії вибору комп’ютерних програм для моделювання електричних транспортних засобів на паливних осередках / 65-анауково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів,студентів та структурних підрозділів НТУ: Тези доповідей. — К.: НТУ, 2009. — С. 394–395.
 3. Пороховський Ю. Вплив зсувної жорсткості на рівень залишкових напружень у зоні кільцевого зварного з’єднання циліндричних оболонок / Ю. Пороховський, П. Гащук // Матер. 2-ї Міжнар. науково-технічної конф. «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій». – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2010. – С. 70–71 с.
 4. Пороховський Ю. Визначення залишкових напружень у зварних з’єднаннях різнотовщинних порожнистих циліндричних деталей машин на основі уточненої теорії оболонок / Ю. Пороховський, Б. Кіндрацький, В. Осадчук // 10-й Міжнар. симпоз. українських інженерів-механіків у Львові: Праці. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2011. – С. 263–264.
 5. Пороховський Ю. В. Визначення залишкових технологічних напружень в зоні кільцевих зварних з’єднань кусково-однорідних оболонок / Ю. В. Пороховський // LXVIII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К: НТУ, 2012. – С. 464
 6. Николишин Т. Гранична рівновага анізотропної пружно-пластичної замкнутої циліндричної оболонки з двома внутрішніми поперечними тріщинами / Т. Николишин, Ю. Пороховський // 11-й Міжнар. симпоз. українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2013. – С. 47.
 7. Пороховський Ю. Оцінювання впливу залишкових напружень на міцність зварного з’єднання металевих оболонок з круговими тріщинами / Ю. Пороховський // 11-й Міжнар. симпоз. українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2013. – С. 51–52.
 8. Николишин М. Гранична рівновага виготовленої зі скла-пластика замкнутої циліндричної оболонки з поверхневими тріщинами / Н. Николишин, Ю. Пороховський // LXIX наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів
 9. Пороховський Ю. Оцінювання впливу залишкових напружень на міцність зварних оболонкових машинобудівних конструкцій з осьовими поверхневими тріщинами у зоні зварного шва / Ю. Пороховський // Тези доповідей 4-ї Міжнар. науково-технічної конф. «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій». – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2014. – С. 46–47 с.
 10. Пороховський Ю. Вплив залишкових напружень на міцність зварних оболонкових машинобудівних конструкцій з поздовжніми поверхневими тріщинами у зоні зварного шва / Ю. Пороховський // 12-й Міжнар. симпоз. українських інженерів-механіків у Львові: Праці. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2015. – С. 43.
 11. Пороховський Ю. Вплив експлуатаційних параметрів автомобіля на вибір варіатора / Ю. Пороховський, А. Данилевич // LXXII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів. Тези доповідей. Київ. 2016.
 12. ПороховськийЮ. Вплив залишкових напружень на втомне руйнування і залишковий ресурс машинобудівних конструкцій з кільцевими зварними з’єднаннями / Пороховський Ю. // Матеріали 5-ї Міжнар. науково-технічної конф. «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій». – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2016. – С. 39–41 с.
 13. Пороховський Ю. Вплив конструктивних параметрів приводу варіатора на його показники роботи / Пороховський Ю., Пукало М. // Матеріали 5-ї Міжнар. науково-технічної конф. «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій». – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2016. – С. 127–129 с.
 14. Пороховський Ю. Особливості конструкції гальмівного приводу в гібридних легкових автомобілях / Ю. Пороховський, М. Пукало // 13-й Міжнар. симпоз. українських інженерів-механіків у Львові: Матеріали симпозіуму. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2017. – С. 116–117 с.
 15. Пукало М. Моделювання та визначення характеристик варіатора / М. Пукало, Ю. Пороховський // 13-й Міжнар. симпоз. українських інженерів-механіків у Львові: Матеріали симпозіуму. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2017. – С. 117–119 с.
 16. Пороховський Ю. В. Вплив режимів роботи двигуна на показники роботи гідравлічного приводу варіатора / Пороховський Ю. В., Пороховська О. Б. // LXXІІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. Київ. 2016. – C. 541.
 17. Пороховський Ю.В. Аналіз впливу аеродинамічного опору елементів кузова на витрату палива автомобіля / Пороховський Ю.В., Сірак М.В. // LXXІІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. Київ. 2017. – C. 541.
 18. Пороховський Ю. В., Долішний В. В. Вплив геометричних параметрів впускної системи легкового автомобіля на показники роботи двигуна // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 88–90.
 19. Пороховський Ю. В. Вплив залишкових напружень на втомне руйнування і залишковий ресурс машинобудівних конструкцій з осьовими поверхневими тріщинами // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 64–65.
 20. Пороховський Ю. В. Вплив залишкових напружень на втомне руйнування оболонкових конструкцій із кільцевими зварними з’єднаннями // Cучасні проблеми механіки та математики : збірник наукових праць [за матеріалами міжнародної конференції, 22–25 травня 2018 р., Львів] : [у 3 т.]. – 2018. – C. 247–248.
 21. Пороховський Ю. В., Спірідонова А. В. Порівняльний аналіз характеристик паливних елементів в електромобілях // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 159–161.
 22. Пороховський Ю. В., Голюк О. Л. Про вплив геометричних розмірів системи випуску на потужність двигуна // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 87–88.

Навчально-методичні публікації

 1. Карданні передачі: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Конструкція автомобілів» базового напрямку підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / Укл.: Ю. В. Пороховський, Т. Г. Миськів. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 16 с.
 2. Транспортні засоби: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Транспортні засоби» для студентів базового напряму підготовки 6.070101«Транспортні технології» / укл. Ю. В. Пороховський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — 23 с.
 3. Динаміка приводу автомобіля: Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Автомобілі” базового напряму підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт” / Укл. Т. Г. Миськів, Ю. В. Пороховський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — 32 с.
 4. Вивчення загальної будови і визначення основних параметрів поршневих двигунів внутрішнього згоряння: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Автомобілі» для студентів базового напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / укл. Ю. В. Пороховський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — 15 с.
 5. Програма практики за темою дипломного проекту для студентів ІІ-го курсу спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» / Укл.: Б. І. Кіндрацький, Р. Я. Качмар, Ю. В. Пороховський — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — 20 с.
 6. Гальмівні керування автомобілів з гідравлічним та пневматичним приводами робочої гальмівної системи:Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Автомобілі, частина 2” базового напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» // уклад.: Т. Г. Миськів, Ю. В. Пороховський – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.— 24 с.
 7. Неперервно-змінна трансмісія: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Автомобілі, частина 1” базового напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» // уклад.: Т. Г. Миськів, Ю. В. Пороховський — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 12 с.
 8. Залежні і незалежні підвіски автомобілів: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Автомобілі, частина 2” базового напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» // уклад.: Т. Г. Миськів, Ю. В. Пороховський — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 24 с.
 9. Динаміка приводу автомобіля з неперервно-змінною трансмісією: Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Автомобілі» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / Укл. Т. Г. Миськів, Ю. В. Пороховський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016.— 40 с.
 10. Автомобілі: Динаміка. Текст лекцій для студентів базового напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / укл. Т. Г. Миськів, Ю. В. Пороховський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. — 167 с.

Контакти

м. Львів, вул. С. Бандери, 32 (6-й корпус НУЛП), кімн. 107 (1-ий поверх), 79013
Тел.: +38 (032) 258 21-71
E-mail: yurii.v.porokhovskyi@lpnu.ua