Петрушка Тетяна Олексіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Петрушка Тетяна Олексіївна
Pet.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №015333)
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ №046699)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, провідний спеціаліст


Посада

Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Економіка підприємства», ОКР «спеціаліст»


Професійна діяльність

2003 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», провідний спеціаліст, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій;

2003 – 2013 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій;

1987 – 2003 – Національний університет «Львівська політехніка», ІХХТ.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Економіка будівництва, основи менеджменту та маркетингу», «Організація виробництва»


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Оцінювання економічної ефективності ресурсозберігаючого розвитку промислових підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), 2013 р.

Участь у госпдоговорах

 • № 418 «Оцінювання економічного потенціалу ПП «Автотехнобудсервіс»», 2016 р.


Підвищення кваліфікації

 • 2019 – стажування у Львівській філії ДНУЗТ ім. В.Лазаряна


Основні публікації за останні роки

 • Petrushka T., Lesyk L., Emelyanov O., Symak A. The essence and indicators in assessment of competitiveness of enterprises // Economic theory and practice 2017 : proceedings of the international scientific conference ETAP 2017, October 3–4, 2017, Banská Bystrica, Slovakia. – Vol. 1. – 2017. – P. 411–423.
 • Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю. Сутність та чинники формування потенціалу економічного розвитку підприємств // Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи : матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16–17 лютого 2018 року). – 2018. – C. 51–53.
 • Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю. Сутність та складові поетнціалу підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства // Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізаці ї: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 4 травня 2018 р.). – 2018. – C. 74–77.
 • Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю. Принципи та послідовність оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств // Сучасні наукові підходи до ефективного використання потенціалу економіки країни : матеріали міжнародої науково-практичної конференції (Дніпро, 16–17 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 35–37.
 • Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю. Потенціал конкурентоспроможності підприємства як складова потенціалу його економічного розвитку // Фінанси та соціальна економіка: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток : матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 29 вересня 2018 р.). – 2018. – C. 40–44.
 • Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю. Систематизація показників оцінювання рівня техніко-технологічного розвитку промислових підприємств // Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 20 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 46–49.
 • Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю. Особливості інформаційного забезпечення оцінювання потенціалу ресурсозбереження на підприємстві // Економічне зростання: стратегії, напрями і пріоритети : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 12 травня 2018 р.). – 2018. – C. 130–133.
 • Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю., Симак А. В. Інформаційне забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості заходів з енергозбереження // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : 5-й Міжнародний конгрес, Львів, 26-29 вересня 2018 р. : збірник матеріалів. – 2018. – C. 172.
 • Петрушка Т. О., Лесик Л. І. Оновлення основних засобів у системі заходів з антикризового управління на підприємствах // Anti-crisis management: state, region, enterprise : proceedings of the international scientific conference (Le Mans, France, November 17th, 2017). Pt. 2. – 2017. – C. 87–89.

Підручники та навчальні посібники

 • Козик В.В., Колещук О.Я., Петрушка Т.О., Юхман Я.В. "Основи менеджменту та маркетингу" Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання базового напрямку 6.0601101 "Будівництво" – Львів: Видавництво Української Академії друкарства, 2016. – 125 с.

Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • Петрушка Т.О., Лесик Л.І., Ємельянов О.Ю. Моделювання показників оцінювання конкурентного потенціалу промислового підприємства // Науково-економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2016. – №4 (178). – С.340-348. (SciVerse Scopus by Elsevier).
 • Петрушка Т.О., Симак А.В., Зарицка О.Л. Теоретичні засади економічного оцінювання інноваційної енергозберігаючої продукції машинобудівних підприємств // Збірник наукових праць «Економічний простір». – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – № 107. – С.238-250. (Index Copernicus, Google Scholar, РІНЦ, Advanced Science Index).
 • Петрушка Т.О., Ємельянов О.Ю., Висоцький А.Л. Діагностування достатності обсягів збутової діяльності промислових підприємств // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. – Вип. №26.6. – С. 102-108. (Index Copernicus).
 • Emelyanov O. Y., Kurylo O., Petrushka T. Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14), ч. 1. – – С. 141–149.
 • Petrushka T., Yemelyanov O., Symak A., Lesyk L., Lesyk R. Assessment of the technological changes impact on the sustainability of State Security System of Ukraine // Sustainability. – 2018. – Vol. 10, Iss. 4.

Публікації у фахових виданнях

 • Петрушка Т. О., Висоцький А. Л., Петльований А. С. Методичні засади організування збуту продукції машинобудівних підприємств // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 26, ч. 1. – – С. 110–114.
 • Ємельянов О. Ю., Висоцький А. Л., Симак А. В., Петрушка Т. О. Методичні засади оцінювання попиту на продукцію машинобудівних підприємств // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 3. – – С. 198–212.
 • Петрушка Т. О., Крет І. З. Інвестиційно-інноваційні механізми забезпечення конкурентоспроможності підприємств // Інтелект ХХІ. – 2017. – № 6. – – С. 122–126.
 • Петрушка Т. О., Крет І. З. Механізм формування інноваційного потенціалу підприємства та вплив на якість продукції машинобудування // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 15.
 • Петрушка Т. О., Крет І. З. Інвестиційний ризик та його вплив на напрями інвестиційної діяльності підприємства // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 28, ч. 1. – – С. 160–164.
 • Петрушка Т. О., Крет І. З. Економічний розвиток підприємства в контексті оцінювання його основних засобів // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 19 – – С. 214–221.
 • Петрушка Т. О., Курило О. Б., Симак А. В. Вплив працезберігаючих технологічних змін на процес структурування витрат підприємства // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2018. – № 7 (15). – – С. 43–50.
 • Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю., Симак А. В. Визначення чинників, які стримують процес ресурсозберігаючих технологічних змін на підприємствах // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. – 2018. – № 12. – (ЕПІ-11, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: Tetiana.O.Petrushka@lpnu.ua