Парута Олена Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Парута Олена Володимирівна
200px
к. юр. н., доцент
Дата народження 24 травня 1985 року.
Alma mater Львівська комерційна академія
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів право, психологія
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, доцент Жаровська Ірина Мирославівна, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри теорії, історії та філософії права
Дата присвоєння н.с. 27 квітня 2017 р.
Поточне місце роботи кафедра теорії, історії та філософії права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Парута Олена Володимирівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

2002-2007 рр. — Львівська комерційна академія, юридичний факультет, напрям підготовки — «правознавство»

Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Жаровська Ірина Мирославівна, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри теорії, історії та філософії права

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правова ідентичність особи».

Професійна діяльність

2006 р. - підприємницька діяльність;

2007-2008 рр. - юрисконсульт Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України;

2008-2013 рр. – юрисконсульт Товариства з обмеженою відповідальністю «Стрім-Львів»;

З 2014 року — асистент, доцент кафедри теорії, історії та філософії права навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти НУ «Львівська політехніка».

Навчально-методична робота

Викладає навчальні дисципліни
Наукова діяльність

Публікації:

 1. Жаровська І.М., Парута О.В. Людина у правовій реальності: проблема правової ідентичності: монографія. Дрогобич: Посвіт, 2018. 142 c.
 2. Парута О.В. Теоретичні аспекти правової ідентичності особи. Митна справа. 2013. № 2 (86). Ч. 2. Кн. 2. С. 20-27.
 3. Парута О.В. Концепція правової ідентичності в дискурсі теорії дер¬жа-ви і права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. Вип. 23. Ч. 1. С. 76-80.
 4. Парута О.В. Суб’єкт правової ідентичності: загальнотеоретичні ас-пекти. Європейські перспективи. 2013. № 13. С. 12-16.
 5. Парута О.В. Ґенеза вчення про правову ідентичність. Європейські перспективи. 2015. № 3. С. 18-25.
 6. Парута О. В. Окремі питання взаємодії правової ідентичності та пра-вової соціалізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Юридичні науки». 2015. № 2. С. 54-57.
 7. Парута Е. В. Профессиональная правовая идентичность. Legea si Viata. Republica Moldova, MARTIE, 2015. С. 75-78.
 8. Парута О. В. Механізм формування правової ідентичності. Право.UA. 2016. №3. С. 29-33.
 9. Парута О. В. Деякі питання щодо визначення функцій правової соціалізації особи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Юридичні науки». 2018. Вип. 4. Том 1. С. 26-29.
 10. Парута О. В. Просоціальна правова активність особи. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Вип. 7. 2018. С. 69-76.
 11. Парута О. В. Правова соціалізація особи як об'єкт теоретично-правового дослідження. Вісник національного університету "Львівська політехніка". Серія "Юридичні науки". Вип. 17. №889. 2018. С. 37-40.
 12. Правова соціалізація та правова система: проблеми взаємозалежності. Журнал східноєвропейського права. № 62. 2019. С. 62-68.
 13. Духовність як фактор правової соціалізації. Журнал східноєвропейського права. № 65. 2019. С. 54-60.
 14. Miroslava Sirant, Olena Paruta, Iryna Andrusyak. Legal regulation of public property in the conditions of economic transformation. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5 (2019) No. 3 JUNE. P. 203-206.
 15. Парута О. В. Окремі аспекти ранньої правової соціалізації. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 24. С. 41–46.
 16. Парута О. В. Деструктивна соціалізація як засіб забезпечення стабільності тоталітарного режиму. Журнал східноєвропейського права. № 81. 2020. С. 44-49.
 17. Парута О. В. Правова ідентичність у парадигмі правової соціалізації. Нове міжнародне та національне законодавство – нові завдан¬ня юридичної науки : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14–15 ве¬ресня 2013 р.). К. : Центр правових і наукових досліджень, 2013. С. 8-11.
 18. Парута О. В. Соціальна цінність правової ідентичності особи. Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори роз¬вит¬ку : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27–28 вересня 2013 р.). За поріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. С. 31-34.
 19. Парута О. В. Человек и право: вопрос правовой идентичности. Держава і право : проблеми становлення і стратегія розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 15–16 листопада 2013 р.). Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2013. С. 28-31.
 20. Парута О. В. Національна ідея у праві сучасних держав. Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перс¬пек¬тиви розвитку : матер. учасн. І регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 квітня 2013 р.). Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2013. С. 95-98.
 21. Парута О. В. Захист основних прав людини: правові реформи та криза правової ідентичності. Державотворення та право¬тво¬рення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матер. учасн. ІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 10 квітня 2014 р.). Львів : ННІПП НУ «Львів¬ська політехніка», 2014. С. 56-59.
 22. Парута О. В. Правова ідентичність: компонент національної безпе¬ки та державного розвитку України. Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матер. учасн. ІІІ Регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 16 квітня 2015 р.). Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. С. 120-123.
 23. Парута О. В. Правова ідентичність: глобалізаційний вимір. Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перс¬пек¬ти¬ви розвитку: матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конфе¬рен¬ції (м. Львів, 11 квітня 2016 р.). Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка». 2016. С. 116-120.
 24. Парута О. В. Щодо функцій правової ідентичності особи. Materialy XII Mezinárodní vědecká - praktická konference «Zprávy vě¬decké ideje» - 2016» (Praha, 27 října - 05 listopadu 2016 roku). Praha : Pub¬lishing House «Education and Science» s.r.o, 2016. С. 15-18.
 25. Парута О. В. Щодо взаємодії громадянського суспільства і держави. Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2017 р.). 2017. C. 121–123.
 26. Парута О. В. До питання суб'єктивної детермінації процесу правової соціалізації особи. Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2018 р.). 2018. C. 101–104.
 27. Парута О. В. Праксеологія правової соціалізації. Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2019 року). ІНПП НУ "Львівська політехніка". 2019. С. 122-125.
 28. Парута О. В. Правова соціалізація: окремі аспекти її духовної детермінації. Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перс-пек¬ти¬ви розвитку: матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конфе¬рен¬ції (Львів, 29 травня 2019 року).- ІНПП НУ "Львівська політехніка". 2019. С. 151-154.
 29. Парута Е. В. MODERN LEGAL VISION OF THE PERSON IN LAW. MATERIÁLY XV MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE (22 - 30 červenců 2019 r.). Volume 3. Praha: Publishing House «Education and Science», 2019. C. 79-82.
 30. Парута О. В. Громадянське виховання як інструмент правової соціалізації молоді. Персоналії українських правників – творців Української державності: історія і сучасність : матеріали Одинадцятої Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (Львів, 29 травня 2020 р.). 2020. C. 159–163.
 31. Парута О. В. Проблема правового конформізму в теорії правової соціалізації. Ґенеза держави: філософсько-правова концепція : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 30 квітня 2020 р.). 2020. C. 119–122.
 32. Парута О. В. Толерантність як вихідна ідея правової соціалізації. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2020 р.). 2020. C. 59–61.
 33. Парута О. В. Ультрасуб'єктивність у правосоціалізаційному процесі. Державотворення та правотворення: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників міжнародної заочної науково-практичної конференції (Львів, 28 травня 2020 р.). 2020. C. 102–104.


Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 327