Основні публікації Самуляк В.Ю.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: [Монографія]. (Підрозділ «Методиоцінювання потенціалу підприємств») / Р.В. Фещур, В.Ю.Самуляк, С.В. Шишковський// За заг. ред. д.е.н. проф. М.Г. Білопольського; Макіївський економ.- гуманіт.ін.-т. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. — 372 с.
 2. Дисбаланси та детермінанти соціально-економічного розвитку країни: [Монографія]. (Підрозділ «Концепція оцінювання рівня та управління розвитком підприємств») / Р.В.Фещур, В.Ю.Самуляк, С.В. Шишковський // За заг.ред. д.е.н. проф. З. П. Коровіної, к.держ.упр., доц. О. М. Ніколаєвої;Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. — Донецьк: Видавець Дмитренко Л.Р., 2013. —320 с.
 3. Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: [Монографія]. (Підрозділ «Методи оцінювання економічного потенціалуяк складової розвитку підприємств») / Р.В.Фещур, Тимощук М.Р., В.Ю.Самуляк,С.В. Шишковський //За заг. редакцією д.е.н., проф. заслуженого економіста України В.Я. Швеця, д.ф.-м. н., проф. В.М. Соловйова. — Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. — 360 с.
 4. Samulyak V. Analytical instruments of management developmentof industrial enterprises / R. Feshchur, V. Samulyak, S. Shyshkovskyi, N.Yavorska// Econtechmod. — Lublin-Lviv-Cracow, 2012. — Vol. 1 No. 3. — P. 17-22.
 5. Самуляк В.Ю. Система факторних оцінок рівня розвитку підприємств / В.Ю. Самуляк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становленняі проблеми розвитку». — Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2009. — № 657. —С. 83-94.
 6. Самуляк В.Ю. Формування системи цілей розвитку машинобудівного підприємства / В.Ю. Самуляк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становленняі проблеми розвитку». — Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2008. — № 635. —С. 114-124.
 7. Самуляк В.Ю. Формування системи управління розвитком машинобудівних підприємств на засадах функціонального підходу / В.Ю. Самуляк //Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. — Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. — Вип. 19.5. —С.110-115.
 8. Самуляк В.Ю. Маркетингові інструменти управління розвитком промислових підприємств / Р.В.Фещур, В.Ю.Самуляк, С.В. Шишковський // Журнал«Маркетинг в Україні». — К.: Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана, 2012. — № 5 (74). — С. 51-56
 9. Самуляк В.Ю. Дослідження маркетингових факторів впливу нарозвиток машинобудівних підприємств / Т.В.Лебідь, В.Ю.Самуляк, Р.В. Фещур //Збірник наукових праць Київського національного університету імені Т.Шевченка.Серія «Теоретичні та прикладні питання економіки» — К.: Вид-во поліграфічнийцентр «Київський університет», 2010. — В.22 — С.116-125.
 10. Самуляк В.Ю. Методика оцінювання розвитку підприємства на підставі збалансованої системи показників / В.Ю. Самуляк, Т.В. Лебідь //Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків: Технологічний центр,2011. — № 1/10 (49). — С. 34-36. 0,24 друк. арк.
 11. Самуляк В.Ю. Методи оцінювання потенціалу підприємств /Р.В.Фещур, В.Ю.Самуляк // Прометей: регіональний збірник наукових праць зекономіки. — Донецьк: Вид-во ДЕГІ, 2007. — № 3(24). — С.277-281.
 12. Самуляк В.Ю. Побудова системи показників аналізування та оцінювання розвитку підприємств / Р.В.Фещур, В.Ю.Самуляк, Н.Р. Яворська //Вісник Львівського національного університету ім. І.Франка. Серія економічна. —Львів: Вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2010. — Вип.43. — С. 638-643.
 13. Самуляк В.Ю. Непрямий метод оцінювання рівня розвитку підприємств / Р. В. Фещур, В. Ю. Самуляк, С. В. Шишковський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів:Вид-во Львівська політехніка, 2012. — № 727 — С. 286-291.
 14. Самуляк В.Ю. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств / Р.В.Фещур, Т.В.Лебідь, В.Ю.Самуляк // Вісник Волинського національного університету ім. Л.Українки. Серія «Економічні науки». — Луцьк:ВНУ ім.Л.Українки, 2010. — № 4. — С. 27-32.
 15. Самуляк В.Ю. Управління розвитком машинобудівних підприємств/ Р.В.Фещур, В.Ю.Самуляк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становленняі проблеми розвитку». — Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2008. — № 624. —С.100-109.
 16. Самуляк В.Ю. Оцінювання рівня розвитку підприємств /В.Ю.Самуляк, Р.В. Фещур // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». — Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2008. —№ 633. — С. 627-636.
 17. Самуляк В.Ю. Аналіз і оцінювання інноваційного напрямку розвитку підприємств / З.Б.Гук, Т.В.Лебідь, В.Ю.Самуляк // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія«Облік і фінанси». — Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. — Вип. 7 (25) — Ч.1 — С. 383-390.
 18. Самуляк В.Ю. Групи показників (індикаторів) оцінювання рівня розвитку підприємств / Р.В.Фещур, В.Ю.Самуляк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво вУкраїні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Вид-во Львівськаполітехніка, 2010. — № 691. — С. 231-239.
 19. Самуляк В.Ю. Фактори і напрямки інноваційного розвитку підприємств / З.Б.Гук, Т.В.Лебідь, В.Ю.Самуляк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління».— Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2010.
 20. Самуляк В.Ю. Показники оцінювання рівня розвитку підприємств/ Р.В.Фещур, Н.Р. Яворська, В.Ю.Самуляк / Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентноїполітики»], (Львів, 15-16 вересня 2011 р.) / НУ «Львівська політехніка» та ін.— Львів: ТзОВ «Сплайн», 2011. — С. 182-183.
 21. Самуляк В.Ю. Побудова аналітичних інструментів управління розвитком підприємств / Р.В.Фещур, Н.Р. Яворська, В.Ю.Самуляк / Тезисы докладовІХ Международной научно-практической конференции [«Современные информационные технологии в экономике в управлении предприятиями, программами и проектами»],(Харьков, 12-18 сентября 2011 г.) / Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт» и др. — Харьков: Вид-во поліграфічний центрХНУРЕ, 2011. — С. 127-129.
 22. Самуляк В.Ю. Бізнес-проектування як інструмент стратегічного розвитку промислових підприємств України / В.Ю. Самуляк, А.Б. Бартєнєва, А.М.Фрідман / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми економіки і менеджменту»], (Львів, 10-12 листопада 2011 р.) // НУ «Львівська політехніка» та ін. — Львів: Вид-во Львівська політехніка,2011.— С.694.
 23. Самуляк В.Ю. Оцінювання конкурентоспроможності підприємств /В.Ю.Самуляк // Тези доповідей науково-практичної конференції[«Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»], (Львів,20-22 квітня 2007 р.) / НУ «Львівська політехніка» та ін. — Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2007. — С. 201-202.
 24. Самуляк В.Ю. Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності підприємств / В.Ю. Самуляк // Тези доповідей VIIМіжнародної науково-практичної конференції [«Україна — ЄС — Європа: новівиклики та модернізація відносин»], (Київ, 18 квітня 2007 р.). К.: Вид-во Української академії зовнішньої торгівлі, 2007. — C. 283-285.
 25. Самуляк В.Ю. Дослідження проблем розвитку машинобудівних підприємств / В.Ю.Самуляк, В.П. Далик // Тези доповідей ІІІ міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників [«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»], (Львів, 18-19 березня 2008 року) / НУ «Львівська політехніка» —Львів: Вид-во ІППТ при НУ «ЛП», 2008. — С.36-37.
 26. Самуляк В.Ю. Система показників оцінювання розвитку підприємств / В.Ю. Самуляк, М.Р. Тимощук // Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування нової економіки XXI століття»], (Дніпропетровськ, 17-19 грудня 2008 р.) / Придніпровська державна академія будівництва і архітектури. — Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. — Т.3. —С.116-118.
 27. Самуляк В.Ю. Теоретичні засади інноваційного розвитку підприємств / В.Ю.Самуляк, Р.В. Фещур // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні:проблеми, перспективи, ризики»], (Львів, 29-31 травня 2008 р.) / НУ «Львівська політехніка», та ін. — Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2008. — С. 349-351.
 28. Самуляк В.Ю. Фактори впливу на розвиток машинобудівних підприємств / В.Ю.Самуляк // Материалы ІІ Международной научно-практической конференции [«Стратегии развития Украины в глобальной среде»],(Симферополь-Ялта, 7-9 ноября 2008 г.) / Университет экономики и управления идр. — Симферополь: ЦРОНИ, 2008. — Т.2.
 29. Самуляк В.Ю. Особливості оцінювання потенціалу підприємств /В.Ю.Самуляк, Р.В. Фещур, М.Р. Тимощук // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Соціально-економічні проблеми і держава»],(Тернопіль, 6-7 листопада 2008 р.) / Тернопільський державний технічний університет імені Ів.Пулюя та ін. — Тернопіль: «Держава», 2008. — С.171-173.
 30. Самуляк В.Ю. Маркетингові засади управління розвитком підприємств / В.Ю.Самуляк, Р.В. Фещур // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], (Львів, 6-8 листопада 2008 р.) / НУ «Львівська політехніка» та ін. — Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2008. — С. 399-400.
 31. Самуляк В.Ю. Методи оцінювання конкурентоспроможност іпідприємств / В.Ю.Самуляк // Тези доповідей ІV міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників [«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»], (Львів, 30березня — 10 квітня 2009 р.) / НУ «Львівська політехніка» — Львів: Вид-во ІППТпри НУ «ЛП», 2009. — С.109-110.
 32. Самуляк В.Ю. Формування системи показників оцінювання рівня розвитку машинобудівних підприємств / В.Ю.Самуляк // Тези доповідей ІМіжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва»], (Львів, 17-18вересня 2009 р.) / НУ «ЛП» та ін. — Львів: ТзОВ «Манускрипт», 2009. — С.281-283.
 33. Самуляк В.Ю. Інформаційні основи аналізу показників рівня розвитку машинобудівних підприємств / В.Ю.Самуляк, Р.В. Фещур // Тези доповідейІІ науково-практичної конференції [«Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»], (Львів, 23-24 жовтня 2009р.) / НУ «Львівська політехніка» та ін. — Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2009.— С.139.
 34. Самуляк В.Ю. Інтеграція збалансованої системи показників у систему управління розвитком підприємств / В.Ю.Самуляк // Тези доповідей V міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників[«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»], (Львів, березень 2010 р.) / НУ «Львівська політехніка» та ін. — Львів: ЗУКЦ, 2009. — С.94.
 35. Самуляк В.Ю. Економіко-статистичне моделювання розвитку машинобудівних підприємств / Р.В.Фещур, В.Ю.Самуляк // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Статистична оцінка соціально-економічного розвитку»], (Хмельницький, 21 травня 2009р.) /Хмельницький університет управління та права. — Хмельницький: ХУУП, 2009. —С.90-92.
 36. Самуляк В.Ю. Маркетингові фактори впливу на інноваційний розвиток підприємств / З.Б. Гук, Т.В. Лебідь, В.Ю. Самуляк // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики»], (Львів, 20-21 травня 2010р.) / НУ «Львівська політехніка» та ін. — Львів: Вид-во Львівська політехніка,2010. — С. 255-257.
 37. Самуляк В.Ю. Дослідження інноваційного потенціалу розвитку промислових підприємств / Р.В.Фещур, Т.В.Лебідь, В.Ю.Самуляк // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури»], (Львів, 19-31 травня 2011 р.) / НУ «Львівська політехніка» та ін. — Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2011. — С. 394-396.
 38. Самуляк В.Ю. Методичні засади побудови системи показників оцінювання розвитку підприємств / Р.В.Фещур, В.Ю.Самуляк, Н.Р.Яворська // Тези доповідей VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг талогістика в системі менеджменту»], (Львів, 4-6 листопада 2010 р.) / НУ «Львівська політехніка» та ін. — Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2010. —С. 527-528.
 39. Самуляк В.Ю. Оцінювання рівня розвиту промислових підприємств України / Р.В.Фещур, В.Ю.Самуляк // Тези доповідей VІІ науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників [«Проблеми таперспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»], (Львів, 21-25 березня 2011 року) / НУ «Львівська політехніка» та ін.— Львів: Вид-во ЗУКЦ, 2011. — С.142-143.
 40. Самуляк В.Ю. Класифікація інструментів управління економічним розвитком промислових підприємств / В.Ю.Самуляк // Тези доповідейІХ Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика всистемі менеджменту»], (Львів, 8-10 листопада 2012 р.) / НУ «Львівська політехніка» та ін. — Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2012. — С. 380-382.
 41. Самуляк В.Ю. Проблеми розвитку машинобудівних підприємств України / Р.В.Фещур, В.Ю.Самуляк, Т.В. Меренюк // Вісник ДВНЗ«Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім.Г.Сковороди».Випуск «Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів».— Переяслав-Хмельницький, 2008. — Вип.5. — С. 275-279.
 42. Самуляк В.Ю. Формування маркетингової стратегії розвитку підприємств / Т.В. Лебідь, В.Ю. Самуляк // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків: Технологічний центр, 2011. — № 1/10 (49), — С. 39-41.