Новаківський Ігор Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Новаківський Ігор Іванович
Новаківський.png
д.е.н., доцент
Дата народження 5 серпня 1960 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність прикладна математика
Галузь наукових інтересів Формування та удосконалення інформаційного потенціалу підприємств, застосування економіко-математичних моделей в сфері управління інформаційними технологіями.
Кваліфікаційний рівень інженер-математик
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки підприємства і менеджменту
Дата присвоєння н.с. 2017 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Новаківський Ігор Іванович — кандидат економічних наук, доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 5 серпня 1960 року

Освіта

1982 р. — закінчив Львівський політехнічний інститут, спеціальність прикладна математика, диплом.

1991 р. — закінчив заочну аспірантуру в Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова.

2002 р. — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій раді Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації: Інформаційний потенціал системи управління підприємством [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Новаківський Ігор Іванович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2002. — 219 арк. — арк. 189-206

Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки підприємства і менеджменту.

2017 р. — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у спеціалізованій раді Національного університету «Львівська політехніка». Тема дисертації: Новаківський І. І. Система управління підприємства в інформаційному суспільстві : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ігор Іванович Новаківський ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 494 с. – Бібліографія: с. 402–438 (419 назв).

Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

1984-1996 рр. — робота в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.Підстригача Національної академії наук України на посадах від інженера-програміста до молодшого наукового співробітника;

з 1996 р. по теперішній час — працює на кафедрі менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»,

з 2006 року на посаді доцента.

За період 1984-1996 роки займався питаннями побудови математичних моделей електромагнітних та теплових полів у вигляді інтегро-диференційних рівнянь та чисельними методами їх розв’язання.

Наукова робота була та залишається тісно пов’язаною з використанням обчислювальної техніки.

З 1996 року займається проблемами економіко-математичного моделювання (модель управління оновленням інформаційних технологій, моделі оцінювання нерухомості), розвитком інформаційного потенціалу підприємств

Викладає курси

 • Інформаційно-комунікаційний менеджмент
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Управління поставками в електронному бізнесі
 • Управління науковими проектами
 • Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Наукові інтереси

 • Сучасне інформаційне забезпечення системи управління організацією, формування та удосконалення інформаційного потенціалу підприємств, застосування економіко-математичних моделей в менеджменті.

Основні публікації

Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць із сучасних проблем систем управління підприємством, інформаційного менеджменту, економіко-математичного моделювання в економіці, серед яких 9 монографій, 3 підручників, 9 навчальних посібників.

 1. Новаківський І.І. Методологічні засади оцінювання конкурентоспроможності промисловості регіонів / І.І. Новаківський, С.М. Ткач*** // Економічний аналіз: Зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ "Економічна думка", 2015. – Том 22. – № 1. – С. 33–40.
 2. Новаківський І. І. Проектний менеджмент як базовий інструментарій інноваційного розвитку / І. І. Новаківський, Н. І. Чухрай. – c.60–70. Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами : колективна монографія. – Харків: ФОП Мезіна В.В., 2017.
 3. Петрович Й. М., Новаківський І. І. Шляхи модернізації організаційно-виробничих структур в умовах становлення мережевої економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління*. – 2017. – № 873. – C. 3–12.
 4. Чухрай Н. І., Новаківський І. І. Проектний менеджмент як базовий інструментарій інноваційного розвитку // Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2017) : праці міжнародної науково-практичної конференції (Коблево, 12–13 вересня 2017 р.). – 2017. – C. 190–193.
 5. Чухрай Н. І., Новаківський І. І., Бохонко** І. В. Моделювання вибору кращого проекту для виявлення та уникнення втрат електроенергії на енергопостачальних підприємствах // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. – 2017. – Т.18. – C. 326–330.
 6. Новаківський І. І., Висоцький*** А. Л. Еволюція зміни комунікаційного середовища підприємств в контексті сучасних концепцій розвитку економіки // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 21–22 вересня 2017 р. – 2017. – C. 86–88.
 7. Новаківський І.І., Грибик І.І., Смолінська Н.В. Інформаційні системи в менеджменті: адаптивний підхід. Підручник.– -К: Вид-вничий дім «Кондор» 2019. – 440 с.
 8. Петрович Й. М., Новаківський І. І. Управління проектами: підручник /  НУ "Львівська політехніка" ; за заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 396 с.
 9. Новаківський, І. І., & Ярмола, К. М. (2020, June). Виявлення проблем та напрямів покращення управління логістичною діяльністю у вітчизняних підприємствах. In Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (pp. 114-116). Видавництво Львівської політехніки.
 10. Kozyk V., Liutak O., Lisovska L., Mrykhina O., Novakivskyj I. The impact of economic entities' innovative activity on the indicators of sustainable development of Ukraine [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2021. – Vol. 628, iss. 1 : 8th International scientific conference on sustainability in energy and environmental science, 21-22 October 2020, Ivano-Frankivsk, Ukraine. 0,04 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 11. Kozyk V., Mrykhina O., Fadyeyeva I., Lisovska L., Novakivskyj I., Zinchuk*** I. Pricing model for eco-innovative products on the basis of its technological readiness [Електронний ресурс] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2021. – Vol. 628, iss. 1 : 8th International scientific conference on sustainability in energy and environmental science, 21-22 October 2020, Ivano-Frankivsk, Ukraine. 0,04 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 12. Гавран В.Я., Грибик І.І., Дзюбіна А.В., Новаківський І.І. Методи і моделі вирішення управлінських завдань у фінансово-господарській діяльності організацій: навчальний посібник. / В.Я.Гавран, І.І.Грибик, А.В. Дзюбіна; І.І. Новаківський; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. І.І. Новаківського. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2020. – 198 с. ISBN 978–617-7864-44-7

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

E-mail: inova@ukr.net