Нашкерська Марія Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Нашкерська Марія Миколаївна
1970-09-09IMG 0101.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 9 вересня 1970 року
Alma mater Львівський Національний університет ім. І. Франка.
Дата закінчення 1991 р.
Галузь наукових інтересів оцінювання результатів діяльності бюджетних установ
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Нашкерська Марія Миколаївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 9 вересня 1970 року

Вищу освіту здобула в 1991 році, закінчивши Львівський Національний університет ім. І. Франка.

У 1999 р. склала іспит з управлінського обліку за програмою CIPA.

У 2001 р. навчалася у рамках проекту «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні».

Працювала Виконавчим директором Львівського регіонального відділення ФПБА України.

У консалтинговій компанії IBTCI на посаді консультанта з питань надання допомоги підприємствам з використання нової системи бухгалтерського обліку та відповідності ведення обліку НП©БО співпрацювала з такими підприємствами: АТ «Карпати», ВАТ АФ «Провесінь», ТзОВ «Віденська кава», ТзОВ «Агро» та ін.

У Львівській політехніці з 2002 р.: спочатку на посаді старшого викладача, з 2008 р. на посаді доцента кафедри обліку і аналізу.

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування і розвиток регіональних соціально-економічних систем (на матеріалах західного регіону)».

Виконує обов’язки куратора групи. Відповідальна за використання технічних засобів у навчальному процесі.

Улюблені заняття: музика, англійська мова.

Викладацька діяльність

Член Державної екзаменаційної комісії за фахом «Облік і аудит».

Викладає дисципліни:

 • «Економічний аналіз»,
 • «Аналіз за видами економічної діяльності»,
 • «Аналіз діяльності бюджетних установ»,
 • «Бухгалтерський облік».
 • «Фінансовий менеджмент»,
 • «Управлінський облік»,


Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень – оцінювання результатів діяльності бюджетних установ.

Вибрані публікації

Монографії:

 1. Нашкерська М.М. Влияние избранной политики управления оборотными активами на показатели ликвидности и рентабельности предприятия (на примере ПАО Львовская кондитерская фабрика «Свиточ»)// Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария предприятия: [монография] / под ред. проф. И.И. Яремко и проф. Г. Ронэка. – Львов: Издательство Львовской политехники, 2014. – с.174-187;
 2. Нашкерська М.М. Бухгалтерський облік внутрішніх розрахунків в Україні: еволюція розвитку та сучасні проблеми/ Литвиненко Н.О., Яремко І.Й., Нашкерська М.М// Колективна монографія «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (англ. мовою) / Спільне видання Національного університету «Львівська політехніка» і університету Марії Кюрі-Складовської (Польща). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С.144-161. (англійською мовою);
 3. Нашкерська М.М. Особливості аналізу дебіторської заборгованості і грошових коштів у контексті управління оборотними активами підприємства/ Нашкерська М.М., Микитюк Н.О., Литвиненко Н.О.// Колективна монографія «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (англ. мовою) / Спільне видання Національного університету «Львівська політехніка» і університету Марії Кюрі-Складовської (Польща). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 265-278. (англійською мовою).

Основні наукові публікації:

 1. Нашкерська М.М. Напрями проведення аналізу доходів і витрат бюджетної установи / М.М. Нашкерська // Облік і фінанси. - Київ. – 2019. - №1 (83). – С.92-99.
 2. Нашкерська М.М. Методологічні основи аналізу трудових ресурсів бюджетної установи / М.М. Нашкерська // Економічний аналіз. Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету:. – Тернопіль. – 2018.- Том 28. №4. – С. 218-224.
 3. Нашкерська М.М. Методологічні аспекти оцінки та аналізу ринкового потенціалу та його структурних складових / М.М. Нашкерська // БизнесИнформ. – Харків. - 2018. - №11. - C. 140-146.
 4. Нашкерська М.М. Особливості аналізу фінансового стану і результатів діяльності туристичного підприємства / М.М. Нашкерська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць Інституту регіональних досліджень ім.. М. Долішнього.. – Львів. – 2018. – Випуск 5 (133). – С. 157-164.
 5. Nashkerska M. Remarks Concerning Methodology Improvementfor Integral Assessmentofa Company's Investment Attractiveness/ M. Nashkerska, N. Mykytiuk // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2018. – Vol. 5. № 1. – P. 47-54
 6. Nashkerska N. Improving the Methods for Company’s Liquidity Assessment / M. Nashkerska, N. Mykytiuk // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2016. – Vol. 3. № 2. – P. 39-44.
 7. Нашкерська М.М. Напрями аналізу основних засобів бюджетних установ / М.М. Нашкерська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку: зб. наук. праць. – 2017. – № 862:– С. 192-198.
 8. Нашкерська М.М. Напрями аналізу фінансового стану бюджетної установи / М.М. Нашкерська // Актуальні проблеми прозвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, Львів 17-18 травня 2018р.Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018- С. 216-217.
 9. Нашкерська М.М. Фінансове забезпечення бюджетних установ / М.М. Нашкерська // Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 76-78.
 10. Нашкерська М.М. Аналіз забезпеченості бюджетної установи матеріальними ресурсами / М.М. Нашкерська // Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18-19 квітня2018 р), Ужгород, 2018. – С. 327-329.
 11. Нашкерська М.М. Управління матеріальними ресурсами бюджетної установи / М.М. Нашкерська // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 квітня 2017 р., м. Львів / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ун-т Марії Кюрі-Садовської [та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 195-196.
 12. Нашкерська М.М. Підходи до оцінки ефективності діяльності бюджетних установ/Нашкерська М.М.// «Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ 16-17 жовтня 2015р./ Івано-Франківськ, 2015. – C. 157-159
 13. Нашкерська М.М. Аналіз впливу обраної політики управління складовими оборотних активів на показники ліквідності і рентабельності у ПАТ Львівська кондитерська фабрика «Світоч» /М.М. Нашкерська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – Полтава: ПУЕТ. - 2013. – № 3.
 14. Нашкерська М.М. Облікове забезпечення управління поточною дебіторською заборгованістю /Нашкерська М.М.,Литвиненко Н.О// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» .-2012.- № 721.- С. 186-191.
 15. Нашкерська М.М. Вплив об’єктів організаційно-правових форм господарювання на організацію обліку внутрішніх розрахунків / Литвиненко Н.О., Нашкерська М.М.// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» .-2012.- № 721.- С. 149-155.


Посібники:

 1. Облік і звітність субєктів малого підприємництва: Навч. посібн./за ред Р.Л. Хомяка, М.В. Ольшанської, колектив авторів Р.Л. Хомяк, М.В. Ольшанська, Т.І.Воскресенська, Н.В.Мельник, Т.Р. Хомяк, М.М. Нашкерська.- Львів: СПОЛОМ,2018. – 252с.
 2. Фінансовий менеджмент: Навч. посібн./О.І.Скаско, О.В. Майор, Ю.В. Тимчишин-Чемерис, М.М. Нашкерська, М.М. Виклюк, О.А. Килин, З.А. Атаманчук, Н.А.Свелеба // ьвів: Растр-7, 2018. – 414 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: mariia.m.nashkerska@lpnu.ua