Мохонько Анатолій Захарович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мохонько Анатолій Захарович
Mohonko.jpg
д.ф-м.н., професор
Дата народження 20 липня 1947 р
Галузь наукових інтересів розв’язки лінійних диференціальних рівнянь з алгеброїдними коефіцієнтами
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1995 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1997 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Мохонько Анатолій Захарович — доктор фізико-математичних наук,професор кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 20 липня 1947 р.

Тема дисертації: Деякі новіспіввідношення для неванліннівських характеристик мероморфних та алгеброідних функцій та їх застосування [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.01 /Мохонько Анатолій Захарович ; Львівський ун-т ім. І.Франка. — Львів, 1994. —223 л. — л.213-223

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Основні напрям наукових досліджень — розв’язки лінійних диференціальних рівнянь з алгеброїдними коефіцієнтами

Основні публікації

Наукові статті та тези конференцій:

 1. Васіна Л.С., Мохонько В.Д., Мохонько А.З. Про деякі прийоми підвищення ефективності викладання вищої математики у вищих технічних навчальних закладах. //Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ. 18-20 травня 2006 p.- Київ,«Задруга» . 2006 р. С. 791.
 2. Мохонько А.З., Куземко Л.І. Про алгеброїдні розв’язки лінійних диференціальних рівнянь з алгеброїдними коефіцієнтами // Тези міжнародної математичної конференції Ім. В.Я. Скоробогатька, 24-28 вересня 2007p., м, Дрогобич. — Львів: ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2007. — С199.
 3. Мохонько А.3., Коляса Л.І. Про розв’язки лінійних диференціальних рівнянь з алгеброїдними коефіцієнтами. // Вісник НУ "Львівська політехніка«.-2007, № 601. — С. 43-45.
 4. Mokhon’ko A.Z., Kolyasa L.I. Applications of estimates ofthe logarithmic derivative of meromorphic function with a logarithmicsingularity in the analytic theory of differential equations / Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (Київ, 15-17 травня,2008) — Матеріали конференції. — С 740.
 5. Mokhon’ko A.Z., Kolyasa L.I. Estimates of the logarithmicderivative of meromorphic functions with a logarithmic singularity at infinityand their applications. // Matematychni Studii. −2007, vol. 28, № 2. — p.151-161.
 6. Коляса Л.І., Мохонько А. 3. Оцінка логарифмічної похідної багатозначних мероморфних функцій. // Міжнародна конференція до 100-річчя М.М.Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Чернівці, 8-13 червня 2009 p., тези доповідей, с. 74-75
 7. Мохонько А.З., Коляса Л.И. Об алгебраических решениях линейных дифференциальных уравнений с алгеброидными коэффициентами //Дифференциальные уравнения. Минск — 2009. — т. 45, № 8.-с. 1102-1007
 8. Мохонько А.3., Мохонько В.Д., Коляса Л.І. Про мероморфні розв’язки з логарифмічною особливою точкою в нескінченності систем лінійних диференціальних рівнянь. // Вісник НУ «Львівська політехніка» "Фізико-математичні науки«.-2009, № 643, с 15-23.
 9. L. Kolyasa, A. Mokhonko, V. Mokhonko. About meromoprphicsolutions with a logarithmic singularity at infinity of systems of the lineardifferential equations. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15травня 2010 рік. — С. 25
 10. Мохонько А.З., Коляса Л.І. Властивості логарифмічної похідної мезоморфних функцій з логарифмічною особливою точкою в нескінченності.// Вісник НУ «Львівська політехніка». Фізико-математичні науки. — 2011.— № 696. —С. 7-10.
 11. А.З. Мохонько Зростання розв’язків диференціальних рівнянь в околі точки розгалуження // Abstracts. International Conference «Complex analysis and related topics». — Lviv, September 23-28, 2013. — Львів, 2013. —P. 1.
 12. A. Z. Mokhonko, A. A. Mokhonko On growth order of solutionsof differential equations in a neighborhood of a branch point // Matematychni studii. — 2013. — v.40, no.l. — p 53-65
 13. Мохонько А.А., Мохонько А.З. Дефектные значения решений дифференциальных уравнений с точкой ветвления // Український математичний журнал. – 2014. – Т. 66, № 7. – С. 939-957.
 14. Мохонько А.З., Мохонько В.Д. Про логарифмічну похідну мероморфної функції // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 – 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. – Київ, 2014. – С. 138.
 15. Мохонько А.З., Мохонько А.A. Теорема Мальмквиста для решений дифференциальных уравнений в окрестности точки ветвления // Український математичний журнал. —2014. — Т.66, № 9. — C. 1286 – 1290.
 16. Kolyasa L.I., Mokhon’ko A.Z., Mokhon’ko V.D. Asymptotic properties of meromorphic solutions of differential equations in a neighborhood of a logarithmic singularity // Matematichni Studii. —2014. – V. 42, № 1.– P. 67 – 83.
 17. Мохонько А. А., Мохонько А. З. О порядке роста решений линейных дифференциальных уравнений в окрестности точки ветвления // Укр. мат. журн. – 2015. – Т. 67, №1, с. 139 – 144.
 18. Мохонько А. З., Мохонько В. Д., Коляса Л. І. Про порядок зростання розв’язків лінійних диференціальних рівнянь в околі точки розгалуження / // Всеукраїнська наукова конференція «Диференціальні рівняння та проблеми аерогідродинаміки й тепломасопереносу», Дніпропетровськ, 28–30 вересня. – 2016. – С. 18.
 19. Мохонько А. З., Мохонько В. Д., Васіна Л. С. До питання про інтегративні зв’язки математики та спецдисциплін // Математика в сучасному технічному університеті: Матеріали IV міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 24 – 25 грудня 2015 р.) – Київ: НТТУ «КПІ», 2016. – 300 с., С. 186 – 190.
 20. Мохонько А. З., Мохонько В. Д., Васіна Л. С. Про деякі класичні нерівності в курсі математики //Матеріали XVII міжнародної наукової конференції ім. акад. М. Кравчука. – Київ, 19 – 20 травня 2016 р. т. 3, 354с., С. 293 – 296.
 21. Kolyasa L., Mokhon’ko А. Calculation of coefficients of the equation which determines a derivative of an algebroid function // Congressio Mathematyka : III Conference matematyczno-informatyczna, 27–29.09.2017, Rzeszov, Poland. – 2017. – P. 41.
 22. Mokhon’ko А., Mokhon'ko A.A. On meromorphic solutions of the systems of linear differential equations with meromorphic coefficients // Український математичний журнал. – 2019. – Vol. 71, № 9. – P. 1227–1240.
 23. Мохонько А. З., Васіна Л., Мохонько В. Д. Про систему тестових завдань для контролю знань з математики для економістів // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 26–27 грудня 2019 року. – 2020. – C. 260–264.


Навчальні посібники:

Методичні розробки:

 1. Г.В. Понедiлок, В.К. Ганулiч, А.З. Мохонько, Л.П. Швець, Л.Й. Кучмiнська, I.М. Зашкiльняк, М.Ф. Стасюк, Диференцiальне числення:Методичнi вказiвки та завдання до розрахунково-графiчної роботи для студентiв iнженерно-технiчних спецiальностей,- Львiв: ДУ «Львiвська полiтехнiка», 1998,−36с.
 2. Мохонько А.З., Черемних Є.В., Чип М.М., Томецька С.І., Лозбень В.Л., Орищин О.Г., Зеленяк В.М., Уханська Д.В., Сорокатий М.І., Желізняк Й.Р. та інші . Теорія функції комплексної змінної та операційнечислення. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання.- Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007,-86 с.
 3. Гануліч В.К., Мохонько А.З., Бушмакін В.М., Зашкільняк І.М., Крупка З.І., Кучма М.І., Кучмінська Л.Й., Тимошенко Н.М., Швець Л.П., Клапчук М.І., М’яус О.М. Диференціальне числення. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008 р.
 4. Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В., Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Сало Т.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій.Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012 — 72с.
 5. Білонога Д.М., Жидик У.В., Клапчук М.І, Мохонько А.З., Мусій Р.С., Орищин О.Г., Сухорольський М.А. Диференціальні рівняння та рівняння в частинних похідних: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей заочної форми навчання, – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014 р., -87 стор.
 6. Мохонько А.З., Мусій Р.С., Черемних Є.В., Андрусяк І.В., Чип М.М., Лозбень В.Л., Орищин О.Г., Зеленяк В.М., Сорокатий М.І., Бродяк О.Я., Желізняк Й.Р., М’яус О.М., Коляса Л.І., Івасик Г.В. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014. – 90 c
 7. Мохонько А.З., Олексів І.Я., Квіт Р.І., Сало Т.М., Коляса Л.І Диференціальне числення Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності «Будівництво та інженерія довкілля» – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – c. 68.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40